Karayolunda Tehlikeli Madde

İşaretleme

Her MEGC’de, muayene için kolayca görülebilen ve erişilebilir bir yere kalıcı olarak monte edilmiş,
aşınmaya dayanıklı bir metal levha bulunmalıdır. Metal levha elemanlara takılmamalıdır. Elemanlar
Bölüm 6.2 hükümleri kapsamında işaretlenecektir. Asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler,
damgalama veya eşdeğer başka bir metot ile levha üzerine işaretlenmelidir:
(a) Tank sahibine ilişkin bilgiler
(i) Tank sahibinin tescil numarası;
(b) Üretim bilgileri
(i) Üretim ülkesi;
(ii) Üretim yılı;
(iii) Üreticinin adı veya işareti;
(iv) Üreticinin seri numarası;
(c) Onay bilgileri
(i) Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü ; 
Bu sembol, bir ambalajın, portatif tankın veya MEGC’nin Bölüm 6.1, 6.2, 6.3,
6.5, 6.6 veya 6.7’nin 2 ilgili zorunluluklarına uygunluk gösterdiğini belgeleme
amaçları haricindeki bir amaç için kullanılmayacaktır.
(ii) Onay ülkesi;
(iii) Tasarım onayı için yetkili makam;
(iv) Tasarım onay numarası;
(v) Tasarım, alternatif düzenlemeler kapsamında onaylandıysa “AA” harfleri (bkz.
6.7.1.2);
(d) Basınçlar
(i) Test basıncı (bar ölçümü olarak)3;
(ii) İlk basınç testi tarihi (ay ve yıl);
(iii) İlk basınçlı test gözetmeninin künyesi;
(e) Sıcaklıklar
(i) Tasarım sıcaklığı aralığı (°C üzerinden)3;
(f) Elemanlar / Kapasite
(i) Eleman sayısı;
(ii) Toplam su kapasitesi (litre olarak)3;
(g) Periyodik muayeneler ve testler
(i) Son yürütülen periyodik testin tipi (5 yıl, istisnai test vb.);
(ii) Son yürütülen periyodik testin tarihi (ay ve yıl);
(iii) Son testi yürüten veya gözetleyen yetkili mercinin künyesi.
 
2 Bu sembol UN Model Düzenlemesi Bölüm 6.8’deki kurallara uygun diğer taşıma modları için yetkilendirilmiş
dökme yük konteynerleri belgelendirmekte de kullanılır.
3 Kullanılan birim belirtilecektir.
 

 

MEGC’ye sıkıca iliştirilmiş metal bir levhada aşağıdaki bilgiler dayanıklı olarak işaretli olacaktır:
Operatörün adı
Maksimum izin verilen yük kütlesi ________ kg
15°C’de çalışma basıncı:  ________ bar ölçümü
İzin verilen maksimum brüt kütle (MİBK)  __________ kg
Boş (dara) kütle  __________ kg

6.8

METALİK MALZEMEDEN MAMUL GÖVDELİ SABİT TANKLAR (TANKERLER), SÖKÜLEBİLİR TANKLAR, TANK KONTEYNERLERİ, TANK TAKAS GÖVDELERİ İLE TÜPLÜ GAZ TANKERLERİ VE ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (MEGC'LER) YAPIMINA, TEÇHİZATINA, TİP ONAYINA, MUAYENESİNE, TESTLERİNE VE İŞARETLENMESİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

NOT:1 Portatif tanklar ve UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC’ler) için bkz. Bölüm 6.7;
fiber takviyeli plastik tanklar için bkz. Bölüm 6.9; vakumla çalışan atık tankları için bkz. Bölüm 6.10.
NOT 2: Sabit tanklar (tank-araçları) ve ilave donanımlar içeren portatif tanklar için Bölüm 3.3.teki özel
hüküm 664’e bakınız.

Kapsam

Bu sayfanın enine tamamını kaplayacak şekilde yer alan zorunluluklar, hem sabit tanklar
(tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri, hem de tank konteynerleri, tank takas gövdeleri
ve çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC) için geçerlidir. Tek bir sütunda bulunan hükümler ise
sadece aşağıdakiler için geçerlidir:
- Sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri (sol sütun);
- Tank konteynerler, tank takas gövdeleri ve MEGC’ler (sağ taraf).

Bu zorunluluklar şunlar için geçerlidir:

Sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri
Tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ve
ve tüplü gaz tankerleri MEGC’ler

Gazlı, sıvı, toz halindeki veya tanecikli maddelerin taşınması için kullanılanlar.

Başlık 6.8.2, tüm sınıflar kapsamındaki maddelerin taşınması amacına yönelik sabit tanklar
(tankerler), sökülebilir tanklar, tank konteynerleri, portatif tank taşıyan araçlar ile Sınıf 2 kapsamındaki
gazların taşınması için kullanılan tüplü gaz tankerleri ve MEGC'ler için geçerli olan zorunlulukları
ortaya koymaktadır. 6.8.3'ten 6.8.5'e kadar olan başlıklar, başlık 6.8.2 zorunluluklarını tamamlayıcı
veya tadil edici özel zorunlulukları kapsamaktadır.

Bu tankların kullanımına ilişkin hükümler için bkz. Bölüm 4.3.

Tüm sınıflar için geçerli zorunluluklar

Yapım

Temel ilkeler

Gövdeler, aksamları ve hizmet teçhizatları ile yapısal teçhizatlar, içerik kaybı olmaksızın (gaz tahliye
valflarından kaçan gaz miktarları dışında) aşağıdakilere dayanacak şekilde tasarlanacaktır:
- 6.8.2.1.2 ve 6.8.2.1.13'te belirtildiği üzere normal taşıma koşullarındaki statik ve
dinamik gerilmelere;
- 6.8.2.1.15’de ön görüldüğü üzere asgari gerilmelere.

Tanklar ve bağlantıları, maksimum izin
verilebilen yük altında şunların çıkardığı
kuvvetleri emebilecek özellikte olacaktır:
- Seyahat yönünde: toplam kütlenin iki
katı;
- Seyahat yönüne dik açılarda:
toplam kütle;
- Dikeyde yukarı doğru: toplam kütle;
- Dikeyde aşağı doğru: toplam kütlenin
iki katı.
Tank konteynerler ve bağlantıları, maksimum izin
verilebilen yük altında şunların çıkardığı
kuvvetleri emebilecek özellikte olacaktır:
- Seyahat yönünde: toplam kütlenin iki
katı;
- Yatayda ve seyahat yönüne dik
açılarda: toplam kütle; (seyahat yönü açıkça
belirlenmediyse, her yönde de toplam
kütlenin iki katı);
- Dikeyde yukarı doğru: toplam kütle;
- Dikeyde aşağı doğru: toplam kütlenin iki
katı.

 

Gövde duvarları en az aşağıdaki başlıklarda belirtilen kalınlığa sahip olacaktır:

6.8.2.1.17 ila 6.8.2.1.21 6.8.2.1.17 ila 6.8.2.1.20.

 

Gövdeler, 6.8.2.6'da sıralanan standartların getirdiği zorunluluklar veya 6.8.2.7 kapsamındaki yetkili
makam tarafından tanınan, malzemenin seçimini ve gövde en kalınlığının, azami ve asgari doldurma
ve çalışma sıcaklıkları göz önünde bulundurularak saptanmasını içeren bir teknik kodun
gerekliliklerine uygun olarak tasarlanacak ve üretileceklerdir. Ancak, 6.8.1.2.6 ve 6.8.2.1.26'daki
asgari zorunluluklar yerine getirilecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018