Karayolunda Tehlikeli Madde

Galvanik hareketle hasara yol açabilecek, farklı metallerin temaslarından kaçınılacaktır.

Her türlü cihazlar, contalar ve aksesuarlar dahil olmak üzere MEGC malzemeleri, taşınması
amaçlanan gazı (gazları) ters bir biçimde etkilemeyecektir.

MEGC’ler, en azından taşınan içeriğe bağlı dahili basınç ile normal elleçleme ve taşıma
koşulları sırasındaki statik, dinamik ve termal (ısıl) yüklere kayıp vermeden dayanacak şekilde
tasarlanacaktır. Tasarım, çok elemanlı gaz konteynerinin beklenen kullanım ömrü süresince, bu
yüklerin tekrarlanarak uygulanmasından kaynaklanan malzeme yorgunluğu etkilerinin hesaba katılmış
olduğunu kanıtlayacaktır.

MEGC’ler ve aksamları, maksimum izin verilebilir yük altında, ayrı ayrı uygulanan aşağıdaki statik
kuvvetleri emebilecek özellikte olacaktır:
(a) Seyahat yönünde: MİBK’nin (maksimum izin verilebilir brüt kütle) iki katı ile yerçekimine (g)
1 bağlı ivmenin çarpımı;
(b) Yatayda ve seyahat yönüne dik açılarda: MİBK (seyahat yönü açık bir şekilde saptanamıyorsa,
kuvvetler MİBK'nin iki katına eşit olacaktır) ile yerçekimine bağlı ivmenin (g)1 çarpımı;
(c) Dikeyde yukarı doğru: MİBK ile yerçekimine bağlı ivmenin (g)1 çarpımı; ve;
(d) Dikeyde aşağı doğru: MİBK'nin (yerçekiminin etkisi dahil toplam yükleme) iki katı ile
yerçekimine (g)1 bağlı ivmenin çarpımı.

6.7.5.2.8'de tanımlanan kuvvetler altında, en ciddi şekilde gerilim altında kalan noktadaki gerilim,
6.2.2.1'deki ilgili standartlarda veya bu elemanlar o standartlara göre tasarlanıp üretilerek test
edilmemişlerse, kullanıldığı ülkedeki yetkili makam tarafından kabul edilip onaylanan teknik kod veya
standartta verilen değerleri aşmayacaktır (bkz. 6.2.5).

6.7.5.2.8'deki kuvvetlerin her biri altında, iskelet ve aksamlar için idame ettirilecek güvenlik faktörü
aşağıdaki gibi olacaktır:
(a) Açıkça tanımlanmış bir akma sınırına sahip çelikler için, garanti edilen akmaya karşılık
1,5 değerinde bir güvenlik faktörü veya
(b) Açıkça tanımlanmış bir akma sınırına sahip olmayan çelikler için, garanti edilen % 0,2
dayanım kuvvetine ve östenit çelikler için % 1 dayanım kuvvetine karşılık 1,5 değerinde
bir güvenlik faktörü.

Alevlenir gazların taşınması amacına yönelik MEGC’ler elektriksel olarak topraklanabilecek
özellikte olacaktır.

Elemanlar yapıya ilişkin istenmeyen hareketleri ve zararlı yerel gerilimlerin konsantrasyonunu
önleyecek biçimde sabitlenecektir.

Hizmet teçhizatı

Hizmet teçhizatı, normal elleçleme ve taşıma koşullarında basınçlı kap muhteviyatının
tahliyesine neden olabilecek hasarların önlenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmeli ve
tasarlanmalıdır. Çerçeve ile elemanlar arasındaki bağlantı, tali parçalar arasındaki göreceli harekete
izin veriyorsa, teçhizat bu hareketin çalışan parçaların hasar görme riskini önleyecek şekilde
sabitlenmelidir. Manifoldlar, boşaltma aksamları (boru soketleri, kapatma cihazları) ve durdurma
valfları dış kuvvetler tarafından bükülme tehlikesine karşı korunacaktır. Kesme valflarına uzanan
manifold boru tesisatı, valfların ve borularının basınçlı kap içerikleri tarafından yarılmasına veya
bu nedenle içerikleri tahliye etmelerine karşı koruyacak esneklikte olmalıdır. Doldurma ve
boşaltma cihazları (flanşlar ve dişli tapalar dahil) ve her türlü koruyucu kapak istenmeyen açılmalara
karşı sağlam şekilde sıkıca duracak özellikte olmalıdır.

Zehirli gazların (T, TF, TC, TO, TFC ve TOC grubu gazlar) taşınmasına yönelik her elemana bir valf
monte edilmiş olacaktır. Sıvılaştırılmış zehirli gazlar (2T, 2TF, 2TC, 2TO, 2TFC ve 2TOC grubu
gazlar) için manifold, elemanların ayrı ayrı doldurulabileceği ve sızdırmazlık özelliği olan bir valf
tarafından izole edilebileceği şekilde tasarlanmış olacaktır. Yanıcı gazların (F grubu gazlar)
taşınması için, elemanlar, her biri valf aracılığıyla izole edilmiş şekilde, 3000 litreyi aşmayan
gruplara bölüneceklerdir.

MEGC'nin doldurma ve boşaltma kapakları için, her boşaltma ve doldurma borusunun
üzerinde ulaşılabilir bir yere seri bağlanmış iki valf yerleştirilecektir. Valflardan biri geri dönüşsüz bir
 
1 Hesaplama amaçları bakımından g = 9,81 m/sn2.
 
tipte olabilir. Doldurma ve boşaltma cihazları bir manifolda takılabilir. Her iki uçtan da kapanabilen
ve sıvı ürünün hapsedilebildiği boru sistemi bölümlerinde, aşırı basınç oluşmasını önlemek için bir
basınç tahliye valfı bulunmalıdır. MEGC üzerindeki ana yalıtım (izolasyon) valfları, kapama yönlerini
açık gösterecek şekilde işaretlenmelidir. Her durdurma valfı veya diğer kapama aracı, MEGC'nin test
basıncının 1,5 katına eşit veya daha büyük bir basınca dayanacak şekilde tasarlanacak ve üretilecektir.
Vidalı şafta sahip tüm durdurma valfları el çarkının saat yönündeki hareketiyle kapatılacaktır. Diğer
durdurma valflarında, konum (açık ve kapalı) ve kapama yönü açık bir şekilde belirtilecektir.
Tüm durdurma valfları kaza ile açılmaları önleyecek şekilde tasarlanacak ve yerleştirilecektir.
Valfların ve aksesuarların yapımında yumuşak metaller kullanılacaktır.

 

Boru sistemi, genleşme veya büzüşme, mekanik şok ve titreşime bağlı hasar riskini önleyecek şekilde
tasarlanacak, yapılacak ve döşenecektir. Tüplerdeki bağlantılar lehimlenecek veya buna eşit
sağlamlıkta bir metal birleşim yöntemi mevcut olacaktır. Lehim malzemelerinin erime noktası 52
°C'den aşağı olmayacaktır. Hizmet teçhizatının ve manifoldun nominal basıncı, elemanların test
basıncının üçte ikisinden daha az olmayacaktır.

Basınç tahliye cihazları

UN No. 1013 karbon dioksit ile UN Noç 1070 azot oksit taşıması için kullanılan MEGC’lerin
elemanları, her biri valfle izole edilecek şekilde, en fazla 3000 litrelik gruplara bölünecektir. Her bir
grup, bir ya da daha fazla basınç tahliye cihazıyla donatılacaktır. Kullanım ülkesinin yetkili makamu
tarafından talep edilmesi halinde, diğer gazlara yönelik MEGC’ler, söz konusu yetkili makamun
belirlediği basınç tahliye cihazlarıyla donatılacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018