Karayolunda Tehlikeli Madde

Kapsam

Bu sayfanın enine tamamını kaplayacak şekilde yer alan zorunluluklar, hem sabit tanklar
(tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri, hem de tank konteynerleri, tank takas gövdeleri
ve çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC) için geçerlidir. Tek bir sütunda bulunan hükümler ise
sadece aşağıdakiler için geçerlidir:
- Sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri (sol sütun);
- Tank konteynerler, tank takas gövdeleri ve MEGC’ler (sağ taraf).

Bu zorunluluklar şunlar için geçerlidir:

Sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri
Tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ve
ve tüplü gaz tankerleri MEGC’ler

Gazlı, sıvı, toz halindeki veya tanecikli maddelerin taşınması için kullanılanlar.

Başlık 6.8.2, tüm sınıflar kapsamındaki maddelerin taşınması amacına yönelik sabit tanklar
(tankerler), sökülebilir tanklar, tank konteynerleri, portatif tank taşıyan araçlar ile Sınıf 2 kapsamındaki
gazların taşınması için kullanılan tüplü gaz tankerleri ve MEGC'ler için geçerli olan zorunlulukları
ortaya koymaktadır. 6.8.3'ten 6.8.5'e kadar olan başlıklar, başlık 6.8.2 zorunluluklarını tamamlayıcı
veya tadil edici özel zorunlulukları kapsamaktadır.

Bu tankların kullanımına ilişkin hükümler için bkz. Bölüm 4.3.

Tüm sınıflar için geçerli zorunluluklar

Yapım

Temel ilkeler

Gövdeler, aksamları ve hizmet teçhizatları ile yapısal teçhizatlar, içerik kaybı olmaksızın (gaz tahliye
valflarından kaçan gaz miktarları dışında) aşağıdakilere dayanacak şekilde tasarlanacaktır:
- 6.8.2.1.2 ve 6.8.2.1.13'te belirtildiği üzere normal taşıma koşullarındaki statik ve
dinamik gerilmelere;
- 6.8.2.1.15’de ön görüldüğü üzere asgari gerilmelere.

Tanklar ve bağlantıları, maksimum izin
verilebilen yük altında şunların çıkardığı
kuvvetleri emebilecek özellikte olacaktır:
- Seyahat yönünde: toplam kütlenin iki
katı;
- Seyahat yönüne dik açılarda:
toplam kütle;
- Dikeyde yukarı doğru: toplam kütle;
- Dikeyde aşağı doğru: toplam kütlenin
iki katı.
Tank konteynerler ve bağlantıları, maksimum izin
verilebilen yük altında şunların çıkardığı
kuvvetleri emebilecek özellikte olacaktır:
- Seyahat yönünde: toplam kütlenin iki
katı;
- Yatayda ve seyahat yönüne dik
açılarda: toplam kütle; (seyahat yönü açıkça
belirlenmediyse, her yönde de toplam
kütlenin iki katı);
- Dikeyde yukarı doğru: toplam kütle;
- Dikeyde aşağı doğru: toplam kütlenin iki
katı.

 

Gövde duvarları en az aşağıdaki başlıklarda belirtilen kalınlığa sahip olacaktır:

6.8.2.1.17 ila 6.8.2.1.21 6.8.2.1.17 ila 6.8.2.1.20.

 

Gövdeler, 6.8.2.6'da sıralanan standartların getirdiği zorunluluklar veya 6.8.2.7 kapsamındaki yetkili
makam tarafından tanınan, malzemenin seçimini ve gövde en kalınlığının, azami ve asgari doldurma
ve çalışma sıcaklıkları göz önünde bulundurularak saptanmasını içeren bir teknik kodun
gerekliliklerine uygun olarak tasarlanacak ve üretileceklerdir. Ancak, 6.8.1.2.6 ve 6.8.2.1.26'daki
asgari zorunluluklar yerine getirilecektir.

Belirli tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik tanklar ek korumaya sahip olacaklardır.
Bunlar, ilgili maddelerin özünde var olan tehlikelerin dikkate alınmasıyla saptanmış ek gövde kalınlığı
(arttırılmış hesaplama basıncı) veya koruyucu bir cihaz şeklinde olabilir (bkz.6.8.4’teki özel
hükümler).

Kaynak işlemleri titizlikle yapılmalı ve tam güvenlik sağlanmalıdır. Kaynak işlemi ve kontrolü
6.8.2.1.23 zorunlulukları ile uyumlu olmalıdır.

Negatif iç basınçtan kaynaklanacak deformasyon riskine karşı gövdeleri korumak için
önlemler alınacaktır. 6.8.2.2.6’a göre olan gövdeler hariç olmak üzere, vakum valflarıyla donatılacak
şekilde tasarlanan gövdeler, iç basınçtan en az 21 kPa (0,21 bar) daha fazla bir dış basınca, kalıcı
bir deformasyon oluşmadan, dayanacak özellikte olacaktır. Yalnızca ambalajlama grupları II ve III
kapsamındaki, taşıma sırasında sıvılaşmayan katı maddelerin (ister toz halinde, ister tanecikli olsun)
taşınması için kullanılan gövdeler, daha düşük bir dış basınca uygun şekilde tasarlanabilir; fakat bu
basınç 5 kPa’dan (0,05) düşük olamaz. Vakum valfları, tankın tasarımında öngörülen vakum
basıncından daha yüksek olmayan bir vakum ayarında boşaltma yapacak şekilde ayarlanacaktır.
Vakum valfıyla donatılmak üzere tasarlanmamış olan gövdeler, iç basıncın en az 40 kPa (0,4 bar)
üzerindeki bir dış basınca, kalıcı bir deformasyon olmaksızın dayanacak özellikte olacaktır.

Gövde malzemeleri

Gövdeler, çeşitli sınıflarda şart koşulan başka sıcaklık aralıkları söz konusu değilse, -20 oC ile +50 oC
sıcaklıkları arasında gevreklikten kaynaklanan kırılmalara ve gerilim aşınmasından kaynaklanan
çatlamalara karşı dayanıklı olan uygun metalik malzemelerden yapılmış
olacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018