Karayolunda Tehlikeli Madde

Teçhizat parçaları

Hizmet teçhizatı ile ve yapısal teçhizatın üretiminde, uygun metalik olmayan malzemeler
kullanılabilir.
Teçhizat parçaları, elleçleme veya taşıma sırasında bükülme veya hasar görme risklerine karşı
korunmayı sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Bunlar gövdelerin kendileriyle karşılaştırıldığında
uygun bir emniyet düzeyi içerecek ve özellikle:
- taşınan maddelerle uyumlu olacak ve
- 6.8.2.1.1 zorunluluklarını karşılayacaklardır.
Boru sistemi, ısıl genleşme veya büzüşme, mekanik şok ve titreşime bağlı hasar riskini önleyecek
şekilde tasarlanacak, üretilecek ve döşenecektir.
 
Mümkün olduğunca fazla çalışan aksam,
gövdedeki mümkün olan en düşük sayıda
delikten beslenecektir. Hizmet teçhizatının,
adam giriş deliklerinin kapakları dahil olmak
üzere sızdırmazlığı, bir darbe halinde ortaya
çıkan kuvvetler de (örn. hızlanma ve dinamik
basınç) hesaba katılarak tankın devrilmesi
halinde bile idame ettirilecektir. Tank
içeriklerinin, darbe sırasında basınç artışı
nedeniyle sınırlı bir şekilde salınımı kabul
edilebilir.
Hizmet teçhizatının sızdırmazlığı, tank
konteynerinin devrilmesi halinde bile idame
ettirilecektir.
 
Contalar taşınan madde ile uyumlu bir malzemeden yapılmış olacak ve eskime gibi
nedenlerle, etkinlikleri kaybolur kaybolmaz değiştirilecektir.
Tankların normal kullanımları sırasında işleyen bağlantı parçalarının sızdırmazlığını sağlayan contalar,
bunları bir araya getiren bağlantı parçalarının işleyişinden zarar görmeyecekleri şekilde tasarlanacak ve
düzenleneceklerdir.

 

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12) uyarınca, üçüncü kısmında bir "A" harfini içeren koda (bkz. 4.3.4.1.1)
sahip tankların her alttan doldurma veya alttan boşaltma deliği (girişi), aşağıdakilerden oluşan en az iki
adet seri bağlanmış ve birbirinden bağımsız kapama cihazı ile donatılacaktır.
- Deforme olabilen metal malzemeden yapılmış boru sistemi ile birlikte bir harici kapama
valfı ve
- Her borunun ucunda, bir vidalanabilir tıkaç, bir kör flanş veya buna eşdeğer bir cihaz olabilen
bir kapak. Bu kapama cihazı, muhafaza edilen maddenin kayna uğramasına neden olmayacak
sıkılıkta olacaktır. Kapama cihazı tamamen kaldırılmadan önce, boşaltma borusundaki basıncın
güvenle tahliye edilmesini sağlamak üzere gerekli önlemler alınacaktır.
Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12) uyarınca, üçüncü kısmında bir "B" harfini içeren koda (bkz.
4.3.3.1.1 veya 4.3.4.1.1) sahip tankların her alttan doldurma veya alttan boşaltma deliği (girişi),
aşağıdakilerden oluşan en az üç adet seri bağlanmış ve birbirinden bağımsız kapama cihazı ile
donatılacaktır:
- Bir dahili, yani gövdenin içine veya kaynaklı bir flanşa veya bu flanşın karşı flanşına monte
monte bir durdurma valfı;
- Bir harici durdurma valfı veya eşdeğeri bir cihaz 6
 
Her borunun sonuna bir adet gövdeye olabildiğince yakın konuma
ve
- Her borunun ucunda, bir vidalanabilir tıkaç, bir kör flanş veya buna eşdeğer bir cihaz
olabilen bir kapak. Bu kapama cihazı, muhafaza edilen maddenin kayna uğramasına neden
olmayacak sıkılıkta olacaktır. Kapama cihazı tamamen kaldırılmadan önce, boşaltma
borusundaki basıncın güvenle tahliye edilmesini sağlamak üzere gerekli önlemler alınacaktır.
Bununla birlikte, bazı kristalize olabilen veya oldukça viskoz maddelerin taşınmasına yönelik
tanklar ve bir ebonit veya termoplastik malzemeyle kaplı gövdeler söz konusu olduğunda, dahili
durdurma valfının yerini ilave korumalı bir harici durdurma valfı alabilir.
Dahili durdurma valfı yukarıdan veya aşağıdan çalıştırılabilecektir. Bunun ayarı - açık veya kapalı -
mümkün mertebe her iki durumda da, yerden doğrulanabilme yeteneğinde olmalıdır. Dahili durdurma
valfının kontrol cihazları, çarpışma veya kaza ile yapılacak bir hareketten ötürü istenmeyen açılmaları
önleyecek şekilde tasarlanacaktır.
Dahili kapatma valfı, dış kontrol cihazına bir zarar gelmesi durumunda bile ekinliğini koruyacak
şekilde çalışmasını sürdürecektir.
Dış bağlantı parçalarına (boru uçları, yandaki kapatma cihazları) zarar gelmesi durumunda herhangi
bir içerik kaybını önlemek için, dahili kapama valfı ve onun bağlantı yeri dış kuvvetler tarafından
bükülme tehlikesine karşı korunacak veya bunlara dayanacak şekilde tasarlanacaktır. Doldurma ve
boşaltma cihazları (flanşlar ve dişli tapalar dahil) ve her türlü koruyucu kapak istenmeyen açılmalara
karşı sağlam şekilde sıkıca duracak özellikte olmalıdır.
Kapatma cihazlarının kapaklarının pozisyonu ve/veya yönü açıkça belirtilecektir.
Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)'de, üçüncü kısmında bir "C" veya "D" harfini içeren kodla (bakınız
4.3.3.1.1 ve 4.3.4.1.1) anılan tankların tüm delikleri, sıvının yüzey seviyesinin üzerine
yerleştirileceklerdir.
Bu tanklarda sıvı yüzey seviyesinin altında hiçbir boru veya boru bağlantısı bulunmayacaktır. Bununla
birlikte, üçüncü kısmında bir "C" harfini içeren tank koduyla anılan tanklar için gövdelerin alt
kısımlarında temizleme deliklerine (yumruk delikleri) izin verilebilir. Bu deliğin sızdırmazlığı bir
flanş ile sağlanacak ve yetkili makam ya da onun tarafından yetkilendirilmiş başka bir makam
tarafından onaylanacaktır.
 
6 1 m3 kapasitenin altındaki tank konteynerleri söz konusu olduğunda, dış durdurma valfı veya onun
eşdeğeri cihaz bir boş flanş ile değiştirilebilir.

Hermetik olarak kapatılmamış olan tanklar, kabul edilemez negatif iç basıncı önleyecek vakum
valflarıyla donatılabilir; bu vakum tahliye valfları, tankın tasarlanmış olduğu vakum basıncından
yüksek olmayan bir vakum ayarında tahliyeye başlayacak şekilde ayarlanacaktır (bkz. 6.8.2.1.7).
Hermetik olarak kapalı tanklar, vakum valflarıyle donatılmaz. Bununla birlikte 21 kPa’dan (0,21 bar)
düşük olmayan bir negatif basınçla açılan vakum valflarıyla donatılmış olan SGAH, S4AH veya
L4BH kodlu tankların, hermetik olarak kapatıldığı kabul edilecektir. Yalnızca ambalajlama grupları II
ve III kapsamındaki, taşıma sırasında sıvılaşmayan katı maddelerin (ister toz halinde, ister tanecikli
olsun) taşınması için kullanılan tanklar için, negatif basınç en az 5 kPa’ya (0,05) düşürülebilir.
Sınıf 3’ün parlama noktası kriterlerini karşılayan maddelerin taşınmasına mahsus tanklarda
kullanılan vakum valfları ve havalandırma cihazları (bkz. 6.8.2.2.6), alevin iskelete/gövdeye hızlıca
geçişini, uygun koruyucu bir mekanizma yardımıyla önleyecek veya tankın gövdesi alevin geçmesiyle
meydana gelecek defarmasyona izin veren ancak sızntı olmadan dayanabilme anlamına gelen, patlama
basıncından kaynaklı şok etkisine karşı dirençli olacaktır
Koruyucu mekanizma, uygun bir alev kapanı veya alev siperinden oluşuyorsa bu, gövdeye veya
gövde bölmesine olabildiğince yakın şekilde yerleştirilmelidir. Çok bölmeli tanklar için her bir bölme
ayrı olacak korunacaktır.

Her gövdenin ya da bölmenin muayene için yeterli olabilecek genişlikte bir deliği
bulunacaktır.

(Rezerve Edilmiş)

50 °C'deki buhar basıncı 110 kPa’yı (1,1 bar) (mutlak) aşmayan sıvıların taşınmasına yönelik tanklar,
tank devrildiğinde içeriğin dışarı dökülmesini önleyecek bir havalandırma cihazı ve güvenlik cihazına
sahip bulunacaklar ya da 6.8.2.2.7 veya 6.8.2.2.8'e uygun olacaklardır.

50 °C'deki buhar basıncı 110 kPa’dan (1,1 bar) fazla, kaynama noktası ise 35 °C’den fazla olan
sıvıların taşınmasına yönelik tanklar, en az 150 kPa’ya (1.5 bar) (ölçüm basıncı) ayarlı ve test
basıncından yüksek olmayan bir basınçta tamamen açılacak bir emniyet valfına sahip bulunacaklar;
aksi takdirde 6.8.2.2.8'e uygun olacaklardır.

Kaynama noktası en fazla 35 C olan sıvıların taşınmasına yönelik tanklar, en az 300 kPa’ya (3 bar)
ayarlı bir ölçüm basıncına sahip olan ve test basıncını aşmayan bir basınçta tamamen açılabilen bir
emniyet valfına sahip bulunacaklar; aksi takdirde hermetik olarak kapalı olacaklardır 7.

Parlama noktası en fazla 60 °C olan alevlenir sıvıların taşınmasına yönelik veya alevlenir gazların
taşınmasına mahsus alüminyum gövdelerle sürtünme veya darbe temasına maruz kalacak kapaklar,
örtüler, vb. gibi hareketli parçalar korunmasız paslanabilir çelikten mamul olmayacaktır.

Hermetik olarak kapatılması istenen tankların emniyet valflarıyle donatılmış olması halinde, bunların
önünde bir patlayıcı diski yer alacak ve aşağıdaki koşullar gözetilecektir:
Patlayıcı disk ve emniyet valfının düzeni yetkili makam tarafından yeterli bulunmalıdır. Patlayıcı disk
ile emniyet valfı arasındaki boşluğa, emniyet valfının çalışmasını bozabilecek herhangi bir kopma,
delinme veya sızıntının saptanmasını sağlamak üzere, bir basınç ölçüm cihazı veya başka bir uygun
gösterge takılacaktır.
 
7 “Hermetik olarak kapatılmış tank” tanımı için bkz. 1.2.1.

Tip onayı

Yetkili makam ya da yetkili makamun görevlendirdiği bir merci, her yeni tanker, sökülebilir tank,
tank konteyneri, portatif tank taşıma aracı, tüplü gaz tankeri veya MEGC tipi için; bağlantı parçaları
dahil bu tipin söz konusu makam tarafından incelenmiş bulunduğunu, amaçlanan kullanım için
uygun olduğunu ve 6.8.2.1'deki yapım zorunlulukları ile 6.8.2.2'deki teçhizat
zorunluluklarını ve taşınan madde sınıflarının özel koşullarını karşıladığını tasdik eden bir
sertifika düzenleyecektir.
Sertifikada şunlar yer alacaktır:
- Test sonuçları;
- Tip için onay numarası;
                                                                      
Onay numarası, onayın verildiği Devleti gösteren
ayırt edici işaret8 ile bir tescil numarasından
oluşacaktır.
- 4.3.3.1.1 veya 4.3.4.1.1 uyarınca tank kodu.
- Tankın onaylandığı maddelerin taşınmasına ilişkin olarak, Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (13)’te
gösterilen ve özel yapım (TC), teçhizat (TE) ve tip onayı (TA) hükümlerine yer veren 6.8.4
maddesi kapsamındaki alfasayısal kodlar;
- Gerektiğinde, tankın taşınmasında kullanımına onay verilen maddeler ve/veya madde
grupları. Bunlar, sınıflandırmalarıyla (Sınıf, sınıflandırma kodu ve ambalajlama kodu) birlikte
kimyasal adları veya ilgili ortak giriş koduyla (bkz. 2.1.1.2) gösterileceklerdir. Sınıf 2
kapsamındaki maddeler ve 4.3.4.1.3’te sıralananlar hariç olmak üzere, onaylı maddelerin
sıralanmasından feragat edilebilir. Bu tür hallerde 4.3.4.1.2'deki mantıksal yaklaşımda
gösterilen tank kodu temelinde izin verilen madde grupları, ilgili özel hükümler de göz önünde
bulundurularak taşıma için kabul edilecektir.
Genel olarak, sertifikada sözü edilen maddeler veya mantıksal yaklaşıma göre onaylanan madde
grupları, tankın karakteristik özellikleriyle uyumlu olacaktır. Tip onayı düzenlenirken
uyumluluğun incelenmesi mümkün olmadıysa bu durum sertifikada ayrıca belirtilecektir.
Sertifikanın bir nüshası, yapılan her bir tank, tüplü gaz tankeri veya MEGC’nin tank kaydına
iliştirilecektir (bkz. 4.3.2.1.7).
Yetkili makam ya da yetkili makamun görevlendirdiği bir merci, başvuranın talebi üzerine
6.8.2.6.1’deki tablodaki bir standart için bu standarda uygun olarak, valfler ve diğer hizmet e
kipmanları için ayrı bir tip onayı düzenleyebilir. Bu ayrı tip onayı, tankın sertifikasını
verirken, test sonuçları mevcutsa ve valfler ve diğer hizmet ekipmanları kullanım amaçlı
hazırlandıysa dikkate alınacaktır.

Tanklar, tüplü gaz tankerleri veya MEGC'ler değişikliklere maruz kalmadan seri üretim
şeklinde üretiliyorsa bu onay, seri üretim şeklinde veya prototipe uygun olarak üretilen tüm tanklar,
tüplü gaz tankerleri veya MEGC'ler için geçerli olacaktır.
Bir tip onayı, tanklar üzerindeki yükleri ve gerilimleri azaltan (örnek olarak, daha düşük basınç, daha
düşük kütle, daha düşük hacim) ya da yapının güvenliğini arttıran (örnek olarak, daha fazla gövde
kalınlığı, daha fazla kabarma levhaları, daha düşük açıklık çapları) sınırlı tasarım değişikliklerine
sahip tankların onaylanmasında da kullanılabilir. Sınırlı değişiklikler, tip onay sertifikasında açıkça
tarif edilecektir.

Aşağıdaki zorunluluklar, 6.8.4’te (ve dolayısıyla 1.8.7.2.4’te yer alan) özel TA4 tank
kodunun geçerli olmadığı tankları ilgilendirmektedir.
Tip onayı, maksimum 10 yıl boyunca geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde, ADR’nin teknik
zorunlukları (atıfta bulunulan standartlar da dahil olmak üzere) değişmesi üzerine onaylanan tipin
artık bunlara uygunluk göstermemesi halinde, tip onayını veren yetkili makam veya bunun
görevlendirdiği merci, tip onayını geri çekerek, tip onayı sahibini bilgilendirecektir.
NOT: Mevcut tip onaylarının geri çekileceği nihai tarihler için, bkz. geçerli olduğu üzere 6.8.2.6
veya 6.8.3.6’daki tablolar, sütun (5).
Tip onayının geçerliliğinin sona ermesi veya geri çekilmesi halinde, tankların, tüplü gaz
tankerlerinin veya MEGC’lerin bu tip kapsamında üretimine artık izin verilmeyecektir.
Bu halde, geçerlilik tarihi sona ermiş veya geri çekilmiş olan tip onayında yer alan ve tankların, tüplü
gaz tankerlerinin ya da MEGC’lerin kullanımı, periyodik muayenesi ve ara muayenesine ilişkin
ilgili hükümler, son geçerlilik tarihi veya geri çekme işleminden önce yapılmış olan tanklar, tüplü gaz
tankerleri veya MEGC’ler için geçerli olmaya devam eder.
ADR’nin zorunluluklarına uygunluğunu sürdürmeleri halinde bu araçların kullanımına devam
edilebilir. ADR’nin zorunluluklarına artık uygunluk göstermemeleri halinde, kullanımlarına ancak
Bölüm 1.6’daki ilgili geçici tedbirler kapsamında izin verilmesi halinde devam edilebilir.
Tip onayları, ADR’nin yenileme tarihinde geçerli olan hükümlerine uygunluk bakımından eksiksiz bir
inceleme ve değerlendirme ardından yenilenebilir. Tip onayı geri çekildikten sonra yenileme
işlemi yapılamaz. Mevcut bir tip onayı için uygunluğu etkilemeyen (bkz. 6.8.2.3.2) geçici tadiller,
sertifikanın asıl geçerliliğini genişletmez veya değiştirmez.
NOT: Uygunluk incelemesi ve değerlendirmesi, asıl tip onayını düzenlemiş olan dışındaki bir makam
tarafından yürütülebilir.
Düzenleyen makam, yenilemeler de dahil olmak üzere tüm geçerlilik dönemi boyunca tip
onayına ilişkin belgeleri saklayacaktır.
Düzenleyici makamun görevlendirmesi sona erdirilir veya kısıtlanırsa ya da bu makamun faaliyetlerini
sonlandırması halinde, dosyaların başka bir makam tarafından saklandığını veya ibraza hazır olduğunu
temin etmek üzere uygun adımları yetkili makam atacaktır.
 
8 Karayolu Trafiğine ilişkin Viyana Konvansiyonu’nda (l968) öngörülen uluslararası trafikte motorlu araçları ayırt
etme işareti.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018