Karayolunda Tehlikeli Madde

Tip onayı

Özel bir zorunluluk yoktur.

Muayeneler ve testler

Silindirler, tüpler, basınçlı variller ve silindir gruplarının parçası olan silindirler hariç, tüplü gaz
tankerinin veya bir MEGC'nin elemanı olan her kaynaklı gövdenin malzemeleri, 6.8.5'te belirtilen
yönteme göre test edilecektir.

Test basıncı için temel zorunluluklar, 4.3.3.2.1'den 4.3.3.2.4'e kadar olan kısımlarda; asgari test
basınçları ise 4.3.3.2.5'teki gazlar ve gaz karışımları tablosunda verilmektedir.

İlk hidrolik basınç testi ısıl yalıtım döşenmeden önce gerçekleştirilecektir. Gövde, bağlantı
parçaları, boru sistemi ve teçhizat parçaları ayrı olarak test ediliyorsa, tank, montajdan sonra
sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.

Kütlece doldurulmuş sıkıştırılmış gazlar, sıvılaştırılmış gazlar veya çözünmüş gazların
taşınmasına yönelik her gövdenin kapasitesi, yetkili makam tarafından onaylanmış bir
uzmanın gözetiminde, tartılarak veya gövdeyi dolduran su miktarının hacminin ölçülmesi yoluyla
saptanacak; gövde kapasitesinin ölçümü %1 sınırları içerisindeki bir hassasiyette olacaktır. Gövdenin
boyutlarını temel alan bir hesaplamayla elde edilecek bir saptamaya izin verilmemektedir. 4.3.3.2.2 ve
4.3.3.2.3 ile birlikte 4.1.4.1'deki P200 veya P203 ambalajlama talimatına göre izin verilen azami
doldurma kütleleri, onaylanmış uzman tarafından belirlenecektir.

Kaynakların kontrolü, 6.8.2.1.23'teki λ=1 hükümlerine göre yapılacaktır.

6.8.2.4.2’nin gereklerinden farklı olarak, periyodik muayeneler şu şekilde yürütülecektir:

en az altı yıl en az sekiz yıl
 
hizmet verdikten sonra ve soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınması tasarlanmış tankların ise en
az her 12 yılda bir.
 
6.8.2.4.3’e göre yapılan ara muayeneler, her bir
periyodik muayeneden sonra en az altı yıl
içerisinde yürütülecektir.
6.8.2.4.3’e göre yapılan ara muayene veya
sızdırmazlık testi, yetkili otoritenin talebi
üzerine iki ardışık periyodik muayene
arasında gerçekleştirilebilir.
Gövde, bağlantı parçaları, boru sistemi ve teçhizat parçaları ayrı olarak test ediliyorsa, tank,
montajdan sonra sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.

 

Vakum yalıtımlı tanklar söz konusu olduğunda, onaylanmış uzmanın izniyle, hidrolik basınç testi ve
iç koşulların kontrolü işlemleri yerine sızdırmazlık testi ve vakum ölçümü yapılabilir.

Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik tankların gövdelerinde, periyodik muayeneler
sırasında açıklıklar (delikler) oluşturulmuşsa gövdelerin hizmete iade edilmesinden önce bunların sıkıca
kapatılmasındaki yöntem onaylı uzman tarafından onaylanacak ve gövdenin bütünlüğü sağlanacaktır.

Gazların taşınmasına yönelik tankların sızdırmazlık testleri, en az şu basınçlarda
yürütülecektir:
- Sıkıştırılmış gazlar, sıvılaştırılmış gazlar ve çözünmüş gazlar için: Test basıncının %20’si;
- Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar için: Azami çalışma basıncının %90’ı.

Tüplü gaz tankerleri ile MEGC’lere yönelik muayeneler ve testler

Her bir tüplü gaz tankerinin veya MEGC'nin elemanları ve teçhizatları, ilk kez servise
konulmadan önce birlikte veya ayrı olarak muayene ve test (ilk muayene ve test) edilecektir. Daha
sonra elemanları haznelerden oluşan tüplü gaz tankerlerinin veya MEGC'lerin elemanları beş
yılı aşmayan aralıklarla muayene edilecektir. Elemanları tanklardan oluşan tüplü gaz tankerleri veya
MEGC'ler 6.8.3.4.6' ya göre muayene edilecektir. Gerekli görüldüğünde, son periyodik muayeneye ve
testle bakılmaksızın, 6.8.3.4.14'e göre istisnai bir muayene ve test yapılabilir.

İlk muayeneler şunları içerecektir:
- Onaylanmış tipe uygunluğun kontrolü;
- Tasarım özelliklerinin kontrolü;
- İç ve dış koşulların bir incelemesi;
- 6.8.3.5.10’da ön görüldüğü şekilde, levhada gösterilen test basıncında bir hidrolik basınç
testi 10 ve
- Azami çalışma basıncında bir sızdırmazlık testi ve
- Teçhizatın yeterli şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolü.
Elemanlar ve aksamları ayrı ayrı basınç testine tabi tutulduklarında, montajdan sonra birlikte
bir sızdırmazlık testine tabi tutulacaklardır.

Silindirler, tüpler, basınç varilleri ve silindir gruplarının parçaları olan silindirler, 4.1.4.1'deki
P200 veya P203 ambalajlama talimatına göre test edilecektir.
Tüplü gaz tankerlerinin veya MEGC'nin manifoldunun test basıncı, tüplü gaz tankerlerinin veya
MEGC'lerin elemanlarınınkiyle aynı olacaktır. Manifoldun basınç testi, bir hidrolik test olarak veya
yetkili makamun veya bu makamun yetkili mercisinin onayıyla başka bir sıvının veya gazın
kullanımıyla icra edilebilir. Bu zorunluluktan farklı olarak, tüplü gaz tankerinin veya MEGC’nin test
basıncı, UN No. 1001, çözünmüş asetilen için 300 bardan az olmayacaktır.

Tüplü gaz tankerinde veya MEGC'de hasarlı veya paslanmış alanlar veya sızıntı ya da tüplü gaz
tankerinin veya MEGC'nin bütünlüğünü etkileyebilecek bir bozukluk görüldüğünde, istisnai bir
muayenenin ve testin yapılması gereklidir. Elemanlar ve boru bağlantıları, 4.1.4.1, ambalajlama talimatı
P200’de tanımlandığı aralıklarla ve sırasıyla 6.2.1.6 ve 6.2.3.5 zorunluluklarına uygun şekilde
yürütülecektir. Elemanlar ve teçhizatı ayrı ayrı basınç testine tabi tutulduklarında, montajdan sonra
birlikte bir sızdırmazlık testine tabi tutulacaklardır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018