Karayolunda Tehlikeli Madde

İşaretleme

Aşağıdaki ek bilgiler 6.8.2.5.1'de tarif edilen levha üzerinde damgalama ya da benzer başka bir
yöntemle veya tankın duvarı zarar görmeyecek şekilde güçlendirilmişse, doğrudan doğruya gövde
duvarının üzerinde belirtilecektir.

Sadece bir maddenin taşınmasına yönelik tanklarda:
- Gazın uygun sevkiyat adı ve ayrıca bir b.b.b. kodu altında sınıflandırılmış gazlar için teknik
adı16
Bu ifade aşağıdaki hususlarla tamamlanacaktır:
- Hacimle doldurulmuş (basınç) sıkıştırılmış gazların taşınması amaçlı tanklar söz konusu
olduğunda, tank için 15 °C'deki izin verilen azami doldurma basıncının belirtilmesiyle; ve
- Kütlece doldurulmuş sıkıştırılmış gazların, sıvılaştırılmış gazların, soğutularak
sıvılaştırılmış gazların veya çözündürülmüş gazların taşınması amaçlı tanklarda, izin verilen
azami yük kütlesinin (kg olarak) ve -20 °C'nin altında ise, doldurma sıcaklığının belirtilmesiyle.

Çok amaçlı tanklarda:
- Gazların uygun sevkiyat isimleri ve ayrıca bir b.b.b. kodu altında tankta taşınması için onay
verilen sınıflandırılmış gazlar için teknik adları 15
Bu özellikler, her gaz için izin verilen azami yük kütlesinin (kg olarak) belirtilmesiyle
tamamlanacaktır.
 
16 Uygun sevkiyat adı veya bazı durumlarda teknik bir adın öncesinde yer alan b.b.b. kaydının uygun
sevkiyat adı yerine, aşağıdaki adların kullanımına izin verilmiştir:
- UN No. 1078 soğutucu gaz, B.B.B. için: Karışım Fl, karışım F2, karışım F3;
- UN No. 1060 metilasetilen ve stabilize propadin karışımları için: Karışım P1, karışım P2;
- UN No. 1965 hidrokarbon gaz karışımı, sıvılaştırılmış, B.B.B. için: karışım A, karışım A01, karışım
A02, karışım A0, karışım A1, karışım B1, karışım B2, karışım B, karışım C. Ticarette yaygın olarak
kullanılan ve 2.2.2.3, Sınıflandırma kodu 2F, UN No. 1965, Not 1’de anılan isimler yalnızca
tamamlayıcı olarak kullanılabilir.
- UN No. 1010 Butadienler, stabilize için: 1,2-Butadien, stabilize, 1,3-Butadien, stabilize.

Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına mahsus tanklarda:
- İzin verilen azami çalışma basıncı.

Isıl yalıtımla donatılmış tanklarda:
- Termal yalıtımlı” (thermally insulated) veya “vakum yalıtımlı” (thermally insulated by
vacuum) ibaresi.

6.8.2.5.2’de belirtilen hususlara ilave olarak,

aşağıdaki özellikler tankerlerde (tankın

kendisinde veya bir levha üzerinde) yazılı

olacaktır.13

6.8.2.5.2’de belirtilen hususlara ilave olarak,

aşağıdaki bilgiler tank konteynerlerinde (tankın

kendisinde veya bir levha üzerinde)

Belirtilecektir13:

(a) - Tankın fiili test basıncıyla birlikte, sertifikaya göre tank kodu (bkz. 6.8.2.3.1);
- Şu ibare: “İzin verilen minimum doldurma sıcaklığı: …";
(b) Tankın sadece bir madde taşımasının söz konusu olduğu durumlarda:
- Gazın uygun sevkiyat adı ve ayrıca bir b.b.b. kodu altında sınıflandırılmış gazlarçin
teknik adı16
- Kütlece doldurulmuş sıkıştırılmış gazlar için ve sıvılaştırılmış gazlar, soğutularak
sıvılaştırılmış gazlar veya çözünmüş gazlar için, kg üzerinden maksimum izin verilen
kütle;
(c) Tank çok amaçlı bir tanksa:
- Gazın uygun sevkiyat adı ve b.b.b. kaydı altında sınıflandırılmış gazlar için,
taşınmaları için tanka her birine ilişkin maksimum izin verilebilir yük kütlesi ibaresinin
verildiği tüm gazların teknik isimleri16
(d) Gövdenin, ısıl yalıtımla donatılmış olduğu durumlarda:
- İlgili ülkeler arasında taşıma operasyonlarına ait mevcut başka bir anlaşma yoksa kayıtlı
olduğu ülkenin resmi dilinde ve aynı zamanda, bu dil İngilizce, Fransızca veya Almanca
değilse, İngilizce, Fransızca veya Almanca olarak "thermally insulated" (veya "thermally
insulated by vacuum") ("ısıl olarak yalıtılmış" (veya "vakumla ısıl olarak yalıtılmış"))
ifadesi.

(Rezerve Edilmiş)

Bu bilgiler, sökülebilir tank taşıyan araçlarda aranmaz.                                                       

 

(Rezerve Edilmiş)

 

 

13 Ölçüm birimlerini sayısal değerlerin ardına ekleyiniz.
16 Uygun sevkiyat adı veya bazı durumlarda teknik bir adın öncesinde yer alan b.b.b. kaydının uygun sevkiyat adı
yerine, aşağıdaki adların kullanımına izin verilmiştir:
- UN No. 1078 soğutucu gaz, B.B.B. için: Karışım Fl, karışım F2, karışım F3;
- UN No. 1060 metilasetilen ve stabilize propadin karışımları için: Karışım P1, karışım P2;
- UN No. 1965 hidrokarbon gaz karışımı, sıvılaştırılmış, B.B.B. için: karışım A, karışım A01, karışım
A02, karışım A0, karışım A1, karışım B1, karışım B2, karışım B, karışım C. Ticarette yaygın olarak
kullanılan ve 2.2.2.3, Sınıflandırma kodu 2F, UN No. 1965, Not 1’de anılan isimler yalnızca
tamamlayıcı olarak kullanılabilir.
- UN No. 1010 Butadienler, stabilize için: 1,2-Butadien, stabilize, 1,3-Butadien, stabilize.

Tüplü gaz tankerlerinin ve MEGC'lerin işaretlenmesi

Her tüplü gaz tankerinde ve her MEGC’de, muayene için kolayca görülebilen ve erişilebilir bir
yere kalıcı olarak monte edilmiş, aşınmaya dayanıklı bir metal levha bulunmalıdır. En azından
aşağıda belirtilen özellikler damgalama veya eşdeğer başka bir metot ile levha üzerine işaretlenmelidir
13
- Onay numarası;
- Üreticinin adı veya işareti;
- Üreticinin seri numarası;
- Üretim yılı;
- Test basıncı (ölçüm basıncı);
- Tasarım sıcaklığı (yalnızca +50 °C üzerinde veya -20 °C altındaysa);
- 6.8.3.4.10 ila 6.8.3.4.13 uyarınca ilk testin ve son periyodik testin tarihi (ay ve yıl);
- Testi yürüten uzmanın damgası.
hizmet verdikten sonra ve soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınması tasarlanmış tankların ise en
az her 12 yılda bir.

Aşağıdaki bilgiler tüplü gaz tankerinin kendisi
ya da bir levha üzerinde belirtilecektir13:
- Sahibinin ve operatörün adı;
- Eleman sayısı;
- Elemanların toplam kapasitesi;
Kütlece doldurulan tüplü gaz tankerleri için
ise:
- Boş kütle;
- Maksimum izin verilebilen kütle.
Aşağıdaki bilgiler MEGC’nin kendisi ya da
bir levha üzerinde belirtilecektir 13:
- Sahibinin ve operatörün adı;
- Eleman sayısı;
- Elemanların toplam kapasitesi;
- Maksimum izin verilen dara kütlesi;
- MEGC’nin fiili test basıncıyla birlikte,
onay sertifikası kapsamındaki tank kodu
(bkz. 6.8.2.3.1);
- Gazların tam sevkiyat isimleri ve
taşınmaları için MEGC’lerin kullanıldığı ve
bir b.b.b. kodu altında tankta taşınması için
onay verilen sınıflandırılmış gazlar için
teknik adları 16
Kütlece doldurulan MEGC’ler için ise:
- Dara.
 
13 Ölçüm birimlerini sayısal değerlerin ardına ekleyiniz.
16 Uygun sevkiyat adı veya bazı durumlarda teknik bir adın öncesinde yer alan b.b.b. kaydının uygun
sevkiyat adı yerine, aşağıdaki adların kullanımına izin verilmiştir:
- UN No. 1078 soğutucu gaz, B.B.B. için: Karışım Fl, karışım F2, karışım F3;
- UN No. 1060 metilasetilen ve stabilize propadin karışımları için: Karışım P1, karışım P2;
- UN No. 1965 hidrokarbon gaz karışımı, sıvılaştırılmış, B.B.B. için: karışım A, karışım A01, karışım
A02, karışım A0, karışım A1, karışım B1, karışım B2, karışım B, karışım C. Ticarette yaygın olarak
kullanılan ve 2.2.2.3, Sınıflandırma kodu 2F, UN No. 1965, Not 1’de anılan isimler yalnızca
tamamlayıcı olarak kullanılabilir.
- UN No. 1010 Butadienler, stabilize için: 1,2-Butadien, stabilize, 1,3-Butadien, stabilize.

Bir tüplü gaz tankerinin veya MEGC’nin çerçevesi, doldurma noktasının yakınındaki bir noktada
aşağıdakileri gösteren bir levha taşıyacaktır:
- Sıkıştırılmış gazlara yönelik elemanlar için izin verilen, 15 °C'deki maksimum
doldurma basıncı 13
- Bölüm 3.2 uyarınca, gazın uygun sevkiyat adı ve ayrıca bir b.b.b. kodu altında
sınıflandırılmış gazlar için teknik adı 16
Ayrıca bunlara ek olarak sıvılaştırılmış gazlar için:
- Eleman başına izin verilen maksimum yük 13.

Silindirler, tüpler ve basınçlı variller ile silindir grubunun parçası olan silindirler 6.2.2.7
kapsamında işaretlenecektir. Kapların veya haznelerin, Bölüm 5.2’de istenen tehlike işaretleriyle ayrı
ayrı etiketlenmesine gerek yoktur.
Tüplü gaz tankerleri ve MEGC’ler, Bölüm 5.3 uyarınca levhalanacak ve
işaretlenecektir.

Referans verilen standartlara göre tasarlanan, yapılan ve test edilen tüplü gaz tankerlerine ve MEGC’lere ilişkin zorunluluklar

NOT: Standartlarda, ADR kapsamındaki sorumluluklara sahip olduğu belirtilen kişiler veya
makamlar ADR zorunluluklarını yerine getirecektir.
Aşağıdaki tabloda anılan referans, sütun (3)’te anılan Bölüm 6.8 zorunluluklarının karşılanması
amacıyla sütun (4)’te belirtilen tip onaylarının düzenlenmesiyle ilgilidir. Sütun (3)’te anılan Bölüm 6,8
zorunlulukları her durumda geçerli olacaktır. Sütun (5), mevcut tip onaylarının 1.8.7.2.4 uyarınca geri
çekileceği son tarihi vermektedir; hiçbir tarih gösterilmiyorsa, tip onayı son geçerlilik tarihine kadar
devam edecektir.
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, referansta bulunulan standartlara başvurulması zorunlu
olmuştur. İstisnalara 6.8.3.7’de yer verilmiştir.
Aynı zorunlulukların uygulanmasına ilişkin olarak birden fazla standarda atıfta bulunulduysa, yalnızca
bir tanesi uygulanacak olup, tabloda aksi belirtilmedikçe tamamen uygulanacaktır.
Her bir standartın başvurusunun kapsamı, aksi aşağıdaki tabloda tanımlanmadıkça, standartın kapsam
hükmüne göre tanımlanacaktır.
 
   

İlgili alt başlıklar ve paragraflar

Yeni tip onayları ve yenilemeler için geçerli

Mevcut tip onaylarının geri çekilmesi için son tarih

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

EN 13807:2003

Taşınabilir gaz silindirleri – Tüplü gaz

6.8.3.1.4 ve

   
 

tankerleri – Tasarım, üretim, tanımlama ve test

6.8.3.1.5,

 
   

6.8.3.2.18 ila

 
   

6.8.3.2.26,

İkinci bir bildirime

   

6.8.3.4.10 ila

kadar

   

6.8.3.4.12 ve

 
   

6.8.3.5.10 ila

 
   

6.8.3.5.13

 
 
13 Ölçüm birimlerini sayısal değerlerin ardına ekleyiniz.
16 Uygun sevkiyat adı veya bazı durumlarda teknik bir adın öncesinde yer alan b.b.b. kaydının uygun
sevkiyat adı yerine, aşağıdaki adların kullanımına izin verilmiştir:
- UN No. 1078 soğutucu gaz, B.B.B. için: Karışım Fl, karışım F2, karışım F3;
- UN No. 1060 metilasetilen ve stabilize propadin karışımları için: Karışım P1, karışım P2;
- UN No. 1965 hidrokarbon gaz karışımı, sıvılaştırılmış, B.B.B. için: karışım A, karışım A01, karışım
A02, karışım A0, karışım A1, karışım B1, karışım B2, karışım B, karışım C. Ticarette yaygın olarak
kullanılan ve 2.2.2.3, Sınıflandırma kodu 2F, UN No. 1965, Not 1’de anılan isimler yalnızca
tamamlayıcı olarak kullanılabilir.
- UN No. 1010 Butadienler, stabilize için: 1,2-Butadien, stabilize, 1,3-Butadien, stabilize.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018