Karayolunda Tehlikeli Madde

Özel hükümler

NOT 1: Parlama noktası en fazla 60 °C olan sıvılar için ve alevlenir gazlar için ayrıca
bkz. 6.8.2.1.26, 6.8.2.1.27 ve 6.8.2.2.9.
NOT 2: En az 1 MPa (10 bar) test basıncına tabi tutulan tanklara veya soğutularak
sıvılaştırılmış gazların taşınmasına mahsus tanklara ilişkin zorunluluklar için bkz. 6.8.5.
Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (13)’da bir kayıt altında gösterilmeleri halinde, aşağıdaki özel hükümler
geçerli olacaktır:
(a) Yapım (TC)
TC1 6.8.5’in zorunlulukları, bu gövdelerin malzemeleri ve yapımı için geçerlidir.
TC2 Gövdeler ve teçhizat parçaları, hidrojen peroksidin bozunmasına neden olmayacak bir şekilde
en az %99,5 saflıkta alüminyum veya çelikten yapılmış olacaktır. Gövdenin
%99,5'ten az olmayan saflıkta alüminyumdan yapılmış olduğu yerlerde,
6.8.2.1.17'deki formül daha yüksek bir değer verse bile, cidar kalınlığının 15 mm'yi aşması
gerekir.
TC3 Gövdeler, östenit çelikten mamul olacaktır.
TC4 Gövdenin malzemesi UN No. 3250, kloroasetik asitten etkileniyorsa, gövdelere
emaye koruyucu astar donatılacaktır.
TC5 Gövdelerde en az 5 mm kalınlığında ya da ona eşdeğer bir kurşun astar bulunacaktır.
TC6 Tanklarda alüminyum malzeme kullanılması gerekiyorsa, bu tür tanklar %99,5 saflıkta
alüminyumdan yapılmış olacak; 6.8.2.1.17'deki formül daha yüksek bir değer verse bile, cidar
kalınlığının 15 mm'yi aşması gerekmeyecektir.
TC7 Gövdenin etkin asgari kalınlığı hiçbir zaman 3 mm'den az olmayacaktır.
TC8 Gövdeler alüminyum veya alüminyum karışımından yapılmış olmalıdır. (b)
(b) Teçhizat parçaları (TE)
TE1 (Silindi)
TE2 (Silindi)
TE3 Tanklar ilave olarak aşağıdaki zorunlulukları da sağlayacaktır. Isıtma cihazı gövdenin içine
girmeyecek ve gövdenin dışına takılacaktır. Bununla birlikte, fosforu çıkarmak için kullanılan
bir boruda, bir ısıtma ceketi bulunabilir. Ceketi ısıtan cihaz, fosforun sıcaklığının gövdenin
doldurma sıcaklığını aşmasını önleyecek şekilde ayarlanmalıdır. Diğer borular gövdenin içine
üst kısmından girecek; delikler fosforun izin verilen en yüksek düzeyinin yukarısında yer
alacak ve kilitlenebilir kapaklarla tamamen kapanma özelliğine sahip olacaktır. Tank,
fosforun düzeyini doğrulama amacına yönelik bir ölçüm sistemiyle donatılacak ve koruyucu
faktör olarak su kullanılıyorsa, suyun izin verilen en yüksek düzeyini gösteren sabit ayar
işaretine sahip bir ölçüm sistemi ile donatılacaktır.
TE4 Gövdeler kolayca alevlenmeyen malzemelerden mamul bir ısı yalıtımıyla
donatılacaktır.
TE5 Gövdeler bir ısı yalıtımıyla donatılmışsa, bu kolayca alevlenmeyen malzemelerden mamul
olmalıdır.
TE6 Tanklar, taşınan maddenin kendisine engel olmasına imkan tanımayan bir
tasarımdaki ve gövde içindeki aşırı basınç veya yetersiz basınç birikimi ile sızıntıyı önleyen
bir cihazla donatılacaktır.
TE7 Gövde boşaltım sistemi, ilki onaylanmış tipte çabuk kapanan bir iç durdurma valfı, ikincisi
ise aynı türden bir dış durdurma valfı şeklini alabilen, seri bağlanmış ve karşılıklı bağımsız iki
kapatma cihazıyla donatılacaktır. Aynı güvenlik düzeyini sağlayan bir boş flanş veya eşdeğeri
başka bir cihaz da her dış durdurma valfının çıkışına takılacaktır. İç durdurma valfı, borunun
bükülmesi halinde durdurma valfı gövdede ve kapalı pozisyonda kalacak şekilde olacaktır.
TE8 Tankların dış boru soketlerine giden bağlantılar hidrojen peroksidin bozunmasına
neden olmayacak malzemelerden yapılmış olacaktır.
TE9 Tankların üst kısımlarına, taşınan malzemelerin bozunmasına, herhangi bir sıvı
sızıntısına ve gövdenin içerisine yabancı madde girişine bağlı olarak gövde içerisinde aşırı
basıncın oluşmasını önleyecek şekilde bir kapatma cihazı monte edilecektir.
TE10 Tankların kapatma cihazları, taşıma sırasında katılaşmış madde tarafından cihazlara zarar
verilmesini önleyecek şekilde tasarlanacaktır. Tankların ısıl yalıtım malzemesiyle örtüldüğü
yerlerde malzeme inorganik karakterde ve tamamen yanmayan özellikte olacaktır.
TE11 Gövdeler ve hizmet teçhizatı, yabancı maddelerin girişini, sıvının sızıntısını veya gövdenin
içinde taşınan malzemelerin bozunmasından kaynaklanan tehlikeli aşırı basıncın oluşmasını
önleyecek şekilde tasarlanacaktır. Yabancı cisim girişini önleyen bir güvenlik valfı de bu
hükmü karşılamaktadır.
TE12 Tanklar 6.8.3.2.14'ün zorunluluklarına uygun ısıl yalıtımla donatılacaktır. Tankın içindeki
organik peroksidin KHDS'si 55 °C ya da daha az ise veya tank alüminyumdan yapılmışsa,
gövde tamamen yalıtılacaktır. Güneş kalkanı veya tankta kalkanın kaplamadığı yerler, ya da
komple yalıtımın dış örtüsü, beyaza boyanacak veya parlak metal ile aprelenecektir. Boya her
taşıma işleminden önce temizlenecek ve sararma ya da bozulma durumunda yenilenecektir.
Isı    yalıtımında  yanabilir  malzeme  kullanılmayacaktır.  Tanklar  sıcaklık  sezici   cihazlarla
donatılacaktır.
 
Tanklara emniyet valfları ve acil durum basınç tahliye cihazları monte edilecektir. Vakum boşaltma 
(tahliye) tertibatları da kullanılabilir. Acil durum basınç tahliye cihazları gerek organik 
peroksitin özellikleri, gerekse tankın üretim özelliklerine uygun olarak belirlenecek basınçlarda 
çalışacaktır. Eriyebilir elemanların gövdenin yapısında kullanımına izin verilmemektedir.
 
Tankın içerisinde bozunan ürünlerden kaynaklanan önemli bir basıncın oluşmasını önlemek amacıyla, 
tanklara yayla çalışan emniyet valfları takılacak ve 5°C sıcaklıktaki buhar dışarı bırakılacaktır. 
Emniyet valfının kapasitesi ve boşaltmaya başlama basıncı, TA2 özel hükmünde belirlenen testlerin 
sonuçlarına dayanacaktır. Bununla birlikte, boşaltmaya başlama basıncı, hiçbir şekilde, tank 
devrildiğinde sıvının valf(lar)dan dışarı çıkacağı şekilde olmayacaktır.
 
Acil durum tahliye tertibatları, aşağıdaki formülle hesaplanan en az bir saatlik komple yangın 
girdabı   boyunca   oluşan   tüm  dekompozisyon   (kimyasal   çözülme)   ürünleri  ile buharları
boşaltmak üzere tasarlanmış yay kurmalı ya da kırmalı türden olabilir:
 
Acil durum boşaltma cihazlarının boşaltmaya başlama basıncı  yukarıda belirtilenden    daha
yüksek olacak ve TA2 özel hükmünde sözü edilen testlerin sonuçlarına dayanacaktır. Acil durum 
boşaltma cihazları, tanktaki azami basınç hiçbir  zaman  tankın  test  basıncını aşmayacak şekilde 
boyutlandırılacaktır.
 
NOT: Acil durum tahliye tertibatlarının ebadını belirlemeye yönelik örnek bir yöntem, Testler ve 
Kriterler El Kitabı, Ek 5’te verilmiştir.
 
Komple giydirmeden oluşan ısı yalıtımıyla donatılmış tanklar için, acil durum tahliye tertibatının 
veya tertibatlarının kapasitesi ve ayarı, yüzey alanının % 1 yalıtım kaybına uğradığı varsayılarak 
belirlenecektir.
 
Taşınan maddeler ve bunların ayrıştığı ürünler yanmayan ürünler olmadığı sürece, tankların vakum 
boşaltma cihazları ve yayla çalışan emniyet valflarına  alev  tutucular  monte edilecektir. 
Boşaltma kapasitesinde alev kesicilerin neden olduğu azalmaya gerekli dikkat gösterilecektir.
TE13   Tanklar ısı yalıtımına sahip olacak ve dıştan bir ısıtma cihazı takılacaktır.
 
TE14 Tanklar ısı yalıtımıyla donatılacaktır. Gövdeyle doğrudan temas halindeki ısı yalıtımı, tankın 
tasarlanmış olduğu azami sıcaklıktan en az 50°C daha yüksek bir tutuşma sıcaklığına sahip
olacaktır.
 
TE15    (Silindi)
 
TE16     (Rezerve edilmiş)
 
TE17    (Rezerve edilmiş)
 
TE18 190 °C'den yüksek bir sıcaklıkta doldurulmuş maddelerin  taşınmasına  mahsus  tanklar,  
doldurma sırasında cidar sıcaklığında ani bir yerel artıştan kaçınmak amacıyla, üst doldurma 
deliklerine dik olarak yerleştirilmiş deflektörlerle donatılacaktır.
TE19
 
Tankın üst kısmına monte edilmiş
bağlantı parçaları ve aksesuarlar
aşağıdaki şekillerden biri olmalıdır:
- Oyulmuş bir yuvaya sokulmuş veya
- Bir iç emniyet valfıyla donatılmış
veya
- - Bir kapak veya çapraz ya da
uzunlamasına unsurlar, veya bunlara
eşit ölçüde etkin cihazlar tarafından
korunmuş olacak ve devrilme
durumunda bağlantı parçaları ve
aksesuarların hasar görmeyecekleri
bir profile sahip olacaktır.
Tankın alt kısmına monte edilmiş
bağlantı parçaları ve aksesuarlar:
Boru soketleri, yanal kapatma cihazları
ve tüm boşaltma cihazları, tankın dış
yüzeyinden en az 200 mm içeriye
gömülecek veya en az 20 cm3 atalet
katsayısına sahip akış yönüne çapraz bir
rayla korunacak; tank dolu olduğunda
yerden yükseklikleri 300 mm'den az
olamayacaktır.
Tankın arka yüzüne monte edilmiş
bağlantı parçaları ve aksesuarlar,
9.7.6'da tanımlanan bir tamponla
korunacaktır. Yerden yükseklikleri
tampon tarafından yeteri kadar
korunabilecek şekilde olacaktır.
                                                                   
TE20 4.3.4.1.2'de mantıksal yaklaşımdaki tanklar hiyerarşisinde verilen diğer tank kodlarına bağlı
olmaksızın, tanklar bir emniyet valfı ile donatılacaklardır.
TE21 Kapamalar kilitlenebilir kapaklarla korunacaktır.
TE22 (Rezerve edilmiş)
TE23 Tanklar, taşınan maddenin kendisine engel olmasına imkan tanımayan bir tasarımdaki ve
gövde içindeki aşırı basınç veya yetersiz basınç birikimi ile sızıntıyı önleyen bir cihazla
donatılacaktır.
TE24
Bitümenin taşınması ve elleçlenmesine
yönelik tankların, boşaltma borusunun
ucunda bir sprey çubuğuyla donatılmış
olması alinde 6.8.2.2.2'de ön görülen
kapatma cihazının yerini, boşaltma
orusunun üzerinde yer alacak
ve sprey çubuğunun önünde olacak
şekilde yerleştirilecek bir kapama valfı
alabilir.
                                                                            

TE25 (Rezerve edilmiş)

(c) Tip onayı (TA)
TA1 Organik maddelerin taşınması için tankların kullanımına izin verilmez.
TA2 Bu madde, sabit veya sökülebilir tanklarda, menşei ülkenin yetkili makamu tarafından
belirlenmiş koşullar altında taşınabilir. Bunun için, aşağıda bahsedilen testler temel alınarak,
yetkili makamun bu tür bir taşıma işleminin güvenle yürütülebileceği konusunda tatmin
olması gerekmektedir. Menşei ülke ADR'ye Anlaşmaya Taraf Ülke değilse, bu koşullar
sevkiyatın ulaşacağı ilk ADR’nin Anlaşmaya Taraf Ülkesinin yetkili makamu tarafından
onaylanacaktır.
Tip onayı için testler şu amaçlarla yürütülecektir:
- Taşıma esnasında normalde temas halindeki tüm maddelerin uyumluluğunu
doğrulamak;
- Tankın tasarım özellikleri göz önünde bulundurularak acil durum basınç tahliye
cihazlarının ve güvenlik valflarının tasarımını hızlandırmak üzere veri sunmak ve
- Maddenin güvenli taşınması için gerekli özel zorunlulukları belirlemek. Test sonuçları,
tip onayı raporuna eklenecektir.
TA3 Bu madde, yalnızca tank kodu LGAV veya SGAV olan tanklarda taşınabilir. 4.3.4.1.2’de
belirtilen hiyerarşi geçerli değildir.
TA4 Başlık 1.8.7’nin uygunluk değerlendirme prosedürleri, 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ve 1.8.6.8’e
uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020: 2012 (8.1.3 maddesi hariç) tip A kapsamında
akredite olan yetkili makam, temsilcisi veya muayene makamı tarafından yürütülecektir.
TA5 Bu madde sadece tank kodu S2.65AN(+) olan tanklara uygulanabilir; 4.3.4.1.2’de belirtilen
prosedür uygulanmaz
(d) Testler (TT)
TT1 Saf alüminyum tankların yalnızca 250 kPa (2,5 bar) (ölçüm basıncı) basınçta başlangıç ve
periyodik hidrolik basınç testlerine tabi tutulmaları gerekmektedir.
TT2 Gövdelerin astarlarının durumu, yetkili makam tarafından onaylanmış ve gövdenin içini
denetleyecek bir uzman tarafından her yıl denetlenecektir.
TT3 6.8.2.4.2'nin zorunluluklarından farklı olarak, periyodik muayeneler en az sekiz yılda bir
yerine getirilecek ve uygun aygıtların kullanımıyla yapılacak bir kalınlık kontrolünü
kapsayacaktır. Bu tür tanklar için, en az dört yılda bir, 6.8.2.4.3'te öngörülen sızdırmazlık
testi ve kontrolü yapılacaktır.
TT4 (Rezerve edilmiş)
TT5 Hidrolik basınç testi en az şu aralıklarla gerçekleşecektir:
3 yılda bir    2 buçuk yılda bir

TT6

Hidrolik basınç testini de
kapsayan periyodik testler en az 3
yılda bir yapılacaktır.
                                                                          
TT7 6.8.2.4.2 zorunluluklara rağmen, periyodik iç muayene yerine yetkili makamun onaylayacağı
bir program kullanılabilir.
TT8 UN No. 1005, AMONYAK, ANHİDRİT, girişi için istenen uygun sevkiyat adınin 6.8.3.5.1 ila
6.8.3.5.3 uyarınca işaretlendiği ve akma mukavemeti, malzeme standardı uyarınca 400
N/mm2’den fazla olan ince tanecikli metalden mamul tanklar, 6.8.2.4.2 kapsamındaki her
periyodik test sırasında, yüzey çatlaklarının tespit edilmesi amacıyla manyetik partikül
muayenelerine tabi tutulacaktır.
Her bir gövdenin alt kısmı için, her bir çevresel ve boylamasına kaynak, tüm enjektörlü
kaynaklar ve her türlü onarım ve topraklama alanıyla birlikte muayene edilecektir.
Tankın veya tank levhasının üzerindeki madde işaretinin kaldırılması halinde, manyetik partikül
muayenesi yürütülecek ve bu eylemler tank kaydına iliştirilecek muayene sertifikasına
kaydedilecektir.
Bu tür manyetik parça muayenesi EN ISO 9712:2012 (Tahribatsız deney yöntemi - NDT
personelinin sertifikasyonu ve yeterliliği - Genel ilkeler)’e göre, bu yöntem için yetkin nitelikli
bir uzman kişi tarafından yürütülür.
TT9 Muayene ve testler (ve üretim denetimi) için, Başlık 1.8.7’nin prosedürleri, 1.8.6.2, 1.8.6.4,
1.8.6.5 ve 1.8.6.8’e uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020:2004 tip A kapsamında
akredite olan yetkili makam, temsilcisi veya muayene makamu tarafından yürütülecektir.
TT10 Periyodik muayeneler 6.8.2.4.2’ye göre gerçekleştirilecektir:
En az her üç yılda bir En az her 2,5 yılda bir

TT11

Sadece LPG taşımak için kullanılan ve
karbon çelik kabuk ve hizmet ekipmanı
bulunan sabit tanklar (tank taşıtlar ve
sökülebilir tanklar için, hidrolik basınç
testi, periyodik inceleme anında ve
başvuru sahibinin talebi üzerine, aşağıda
listelenen tahribatsız test (NDT)
teknikleriyle değiştirilebilir. Yetkili
makam, temsilcisi ya da inceleme
makamu tarafından uygun görülen
şekilde bu teknikler tek başına ya da
kombinasyon halinde kullanılabilir (bkz.
özel hüküm TT9):
– EN ISO 17640:2010 – Tahribatsız
kaynak testi – Ultrasonik test etme –
Teknikler, test etme seviyeleri ve
değerlendirme,
– EN ISO 17638:2009 – Tahribatsız
kaynak testi – Belirtilerin EN ISO
23278:2009 uyarınca kabul edildiği
manyetik partikül testi –
Kaynakların manyetik partikül testi.
Kabul seviyeleri,
– EN 1711:2000 – Tahribatsız kaynak
testi – Karmaşık düzlem analiziyle
kaynakların girdap akımı testi,
– EN 14127:2011 – Tahribatsız
kaynak testi – Ultrasonik kalınlık
ölçümü, Aşağıdaki standart
uyarınca, NDT'de yer alan personel
kalifiye, belgeli olacak ve
gerçekleştiği ,belirlediği,denetlediği,
izlediği ya da değerlendirdiği
tahribatsız testler hakkında uygun
teorik ve pratik bilgiye sahip
olacaktır:
– EN ISO 9712:2012 – Tahribatsız test
– NDT personelinin niteliği ve
belgelendirilmesi.
Tankın basınç içeren elemanlarına yapılan
kaynak ya da kesim gibi doğrudan ısı
uygulamasından sonra, öngörülen
herhangi bir NDT'ye ek olarak bir hidrolik
test gerçekleştirilecektir.
NDT, gövdenin ve ekipmanın aşağıdaki
tabloda listelenen alanları üzerinde
gerçekleştirilecektir:
 

Kabuk ve ekipman alanı

NDT

Kabuğun boylamsal alın kaynakları

%100 NDT, şu

tekniklerden bir ya da daha fazlasını kullanarak: ultrasonik, manyetik partikül ya da girdap akımı testi

Kabuğun çevresel alın kaynakları

Kabukğun direkt bağlantıları, işçi yolu, nozüller ve ağız kaynakları (iç)

Bağlama katlama plakalarının yüksek stresli alanları (kaldırma kancasının ucu üzerinden, her yanda 400 mm aşağı)

Boru hattı ve diğer ekipman kaynakları

 

Kabuk, dışarıdan gözle incelenemeyen alanlar

Ultrasonik kalınlık muayenesi, iç taraftan,

150 mm (maksimum)

 
Tank için kullanılan orijinal tasarım ve
yapı standardına ya da teknik koda
bakılmaksızın, kusur kabul seviyeleri
EN 14025:2013 (Tehlikeli maddelerin
taşınmasına yönelik tanklar – metal
basınçlı tanklar – tasarım ve yapı), EN
12493:2013 (LPG ekipman ve
aksesuarları – sıvılaştırılmış petrol gazı
(LPG) için kaynaklı çelik tanklar –
karayolu tankerleri – tasarım ve imalat),
EN ISO 23278:2009 (Tahribatsız
kaynak testi – kaynakların manyetik
partikül testi – kabul seviyeleri)
standartlarının ilgili kısımlarındaki
gerekliliklere ya da uygulanabilir NDT
standardında atıfta bulunulan kabul
standardına uygun olacaktır
NDT yöntemleriyle tankta kabul
edilemez bir kusur bulunduğunda, tank
onarılacak ve yeniden test edilecektir.
Gereken onarımları yapmadan tankta
hidrolik test yapılmasına izin verilmez.
NDT sonuçları kaydedilecek ve tankın
kullanım ömrü boyunca saklanacaktır.
                                                                       
(e) İşaretleme (TM)
NOT: Bu bilgiler, ilgili ülkeler arasında taşıma operasyonlarına ait mevcut başka bir anlaşma aksini
belirtmiyorsa, tescil edilmiş ülkenin resmi dilinde ve aynı zamanda, bu dil İngilizce, Fransızca veya
Almanca değilse, İngilizce, Fransızca veya Almanca olacaktır.
TM1 Tanklar, 6.8.2.5.2'de tanımlanan hususlara ek olarak şu ibareyi taşıyacaktır: "Do not open
during carriage. Liable to spontaneous combustion. (Taşıma sırasında açmayınız.
Kendiliğinden alev alabilir)" (ayrıca bkz yukarıdaki Not).
TM2 Tanklar, 6.8.2.5.2'de tanımlanan hususlara ek olarak şu ibareyi taşıyacaktır: "Do not open
during carriage. Gives off flammable gases on contact with water (Taşıma sırasında
açmayınız. Suyla temas halinde alevlenir gazlar açığa çıkarır)." (ayrıca bkz. yukarıdaki
Not).
TM3 Tanklarda ayrıca 6.8.2.5.1'de öngörülen plaka üzerinde bu maddenin uygun sevkiyat adını ve
kg cinsinden maksimum izin verilen yük kütlesi yer alacaktır.
TM4 Tanklar için aşağıdaki ek özellikler 6.8.2.5.2'de tarif edilen levha üzerinde damgalama ya da
benzer başka bir yöntemle veya tankın duvarı zarar görmeyecek şekilde güçlendirilmişse,
doğrudan doğruya gövde duvarının üzerinde belirtilecektir: söz konusu maddenin onaylanan
konsantrasyonuyla birlikte kimyasal adı.
TM5 Tanklar, 6.8.2.5.1'de belirtilen hususlara ek olarak, gövdenin iç durumunun en son
denetlendiği tarihi (ay, yıl) de taşıyacaktır.
TM6 (Rezerve edilmiş)
TM7 5.2.1.7.6'da tanımlanan yonca sembolü, 6.8.2.5.1'de belirtilen levha üzerinde damgalama
veya benzer bir yöntemle veya tankın cidarları hasar görmeyecek ölçüde güçlendirilmişse,
doğrudan gövdenin üzerine işaretlenecektir.

En az 1 MPa’lık (10 bar) bir test basıncı gerektiren sabit kaynaklı tanklar, sökülebilir kaynaklı tanklar ve kaynaklı tank konteynerlerin kaynaklı gövdeleri ile Sınıf 2 kapsamındaki soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik sabit kaynaklı tanklar, sökülebilir kaynaklı tanklar ve kaynaklı tank konteynerlerin malzemeleri ve yapımına ilişkin zorunluluklar

Malzemeler ve gövdeler

(a) Şunların taşınmasına yönelik gövdeler:
- Sınıf 2 kapsamındaki sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazlar;
- Sınıf 4.2 kapsamındaki UN No. 1380, 2845, 2870, 3194 ve 3391 ila 3394 ve
- Sınıf 8 kapsamındaki UN No. 1052 hidrojen florür (susuz) ile %85'ten fazla
hidrojen florürlü UN No. 1790 hidroflorik asit.
çelikten mamul olacaktır;
(b) Şunların taşınmasına yönelik ince tanecikli çeliklerden mamul gövdeler:
- Sınıf 2 kapsamındaki korozif gazlar ile UN No. 2073 amonyak çözeltisi; ve
- Sınıf 8 kapsamındaki UN No. 1052 hidrojen florür (susuz) ile %85'ten fazla
hidrojen florürlü UN No. 1790 hidroflorik asit.
termal gerilimlerin giderilmesi için ısıl işleme tabi tutulacaktır.
(c) Sınıf 2 kapsamındaki soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik gövdeler çelik,
alüminyum, alüminyum alaşımı, bakır veya bakır alaşımından (örneğin pirinç) yapılmış
olacaktır. Bununla birlikte, bakır veya bakır alaşımından yapılmış olan gövdelere sadece
asetilen içermeyen gazlar için izin verilecektir; bununla birlikte, etilen fazla %0,005
oranında asetilen içerebilir;
(d) Sadece gövdelerin, bağlantılarının ve aksesuarlarının en düşük ve en yüksek çalışma
sıcaklıklarına uygun olan malzemeler kullanılabilir.

 

Gövdelerin üretiminde aşağıdaki malzemelerin kullanımına izin verilmektedir:
(a) En düşük çalışma sıcaklığında kılcal çatlaklara maruz kalmayan çelikler (bkz. 6.8.5.2.1):
- Yumuşak çelikler (Sınıf 2 kapsamındaki soğutularak sıvılaştırılmış gazlar hariç);
- İnce tanecikli çelikler, -60°
°
C sıcaklığına kadar;
- Nikel çelikler (%0,5 ile 9 arası nikel ihtiva eden), nikel içeriğine bağlı olarak -
196
°
C sıcaklığına kadar;
- Östenit krom-nikel çelikleri, -270
°
C sıcaklığına kadar;
(b) En az %99,5 saflıktaki alüminyum veya alüminyum alaşımları (bkz. 6.8.5.2.2);
(c) En az %99,9 saflıktaki oksijensiz bakır veya %56'dan fazla bakır içeren bakır alaşımı (bkz.
6.8.5.2.3).

(a) Çelik, alüminyum veya alüminyum alaşımından yapılmış olan gövdeler ya dikişsiz ya da
kaynaklı olacaktır;
(b) Östenit çelik, bakır veya bakır alaşımından yapılmış olan gövdeler sert lehimli olabilir.

Bağlantı parçaları ve aksesuarlar gövdelere vidalanmış veya aşağıdaki şekilde oraya
sabitlenmiş olabilir:
(a) Çelik, alüminyum veya alüminyum alaşımından yapılmış olan gövdeler: Kaynakla;
(b) Östenit çelik, bakır veya bakır alaşımından yapılmış olan gövdeler: kaynakla veya sert
lehimle.

Gövdelerin ve onların araca, alt şasiye veya konteynerdeki şasiye bağlantıları şunu temin
edecektir: Yük taşıma bileşenlerinin sıcaklıklarındaki herhangi bir düşüş bu gövdenin ve bu
bağlantıların kırılgan hale gelmesi kesinlikle engellenecektir. Gövdelerin bağlantı elemanları,
gövdenin en düşük sıcaklıklarda olması durumunda bile, mekanik özelliklerinin korunması sağlanacak
şekilde tasarlanacaktır.

Test zorunlulukları

Çelik gövdeler

Gövdelerin ve kaynak kabarcıklarının yapımında kullanılan malzemeler, en düşük sıcaklıklarda ancak
en az -20
°
C'de, çarpma mukavemetine ilişkin aşağıdaki gereklilikleri karşılayacaklardır:
- Testler V şeklinde çentikleri olan test parçaları ile yapılacaktır;
- Uzunlamasına ekseni dönme yönüne dik açılarda olan ve levha yüzeyine dik olmak üzere V
şeklindeki çentik (ISO R148'e uygun) test parçaları için asgari çarpma mukavemeti (bkz.
6.8.5.3.1 ve 6.8.5.3.3), yumuşak çelik (mevcut ISO standartlarından ötürü, dönme yönünde
uzunlamasına ekseni sahip olan); ince tanecikli çelik; Ni < %5'lik alaşımlı çelik; %5 ≤ Ni ≤
%9'luk alaşımlı çelik ve östenit Cr-Ni çeliği için 34 J/cm2 olacaktır;
- Östenit çeliklerde, yalnızca kaynak kabarcığı çarpma mukavemeti testine tabi tutulacaktır;
- -196°C'nin altındaki çalışma sıcaklıkları için, çarpma mukavemeti testi en düşük çalışma
sıcaklığında değil, -196°C'de yapılacaktır.

Alüminyum veya alüminyum alaşımından yapılmış olan gövdeler

Gövdelerin dikişleri, yetkili makam tarafından belirlenen gereklilikleri karşılayacaktır.

Bakır veya bakır alaşımından yapılmış olan gövdeler

Çarpma mukavemetinin uygun olup olmadığını saptamak için test yapılması gerekli değildir.

Çarpma mukavemeti testleri

En fazla 10 mm en az 5 mm kalınlıktaki levhalar için 10 mm x e mm'lik bir kesite sahip test parçaları
(burada "e" levhanın kalınlığını temsil eder) kullanılacaktır. Gerektiğinde, 7,5 mm veya 5 mm'ye
kadar işlemeye izin verilmektedir. Her koşulda 34 J/cm2'lik asgari değer karşılanacaktır.
NOT: 5 mm'den ince levhalar veya onların kaynak izleri üzerinde hiçbir çarpma mukavemeti testi
yapılmayacaktır.

(a) Levhaların testi amacıyla, çarpma mukavemeti üç test parçası üzerinde saptanacaktır.
Test parçaları dönme yönüne dik açılarda alınacaktır; bununla birlikte, yumuşak
çeliklerde bunlar dönme yönünde alınacaktır.
(b) Kaynak izinin testi için, test parçaları aşağıdaki gibi alınacaktır:
e ≤ 10 mm ise:
kaynağın merkezinde çentikli üç test parçası;
ısıdan etkilenen bölgenin merkezinde çentikli üç test parçası (V çentiği örneğin
merkezinde erime sınırını geçecektir);
 
10 mm < e ≤ 20 mm ise:
kaynağın merkezinden üç test parçası;
ısıdan etkilenen bölgenin merkezinden üç test parçası (V çentiği örneğin merkezinde
erime sınırını geçecektir);
 
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018