Karayolunda Tehlikeli Madde

Test zorunlulukları

Çelik gövdeler

Gövdelerin ve kaynak kabarcıklarının yapımında kullanılan malzemeler, en düşük sıcaklıklarda ancak
en az -20
°
C'de, çarpma mukavemetine ilişkin aşağıdaki gereklilikleri karşılayacaklardır:
- Testler V şeklinde çentikleri olan test parçaları ile yapılacaktır;
- Uzunlamasına ekseni dönme yönüne dik açılarda olan ve levha yüzeyine dik olmak üzere V
şeklindeki çentik (ISO R148'e uygun) test parçaları için asgari çarpma mukavemeti (bkz.
6.8.5.3.1 ve 6.8.5.3.3), yumuşak çelik (mevcut ISO standartlarından ötürü, dönme yönünde
uzunlamasına ekseni sahip olan); ince tanecikli çelik; Ni < %5'lik alaşımlı çelik; %5 ≤ Ni ≤
%9'luk alaşımlı çelik ve östenit Cr-Ni çeliği için 34 J/cm2 olacaktır;
- Östenit çeliklerde, yalnızca kaynak kabarcığı çarpma mukavemeti testine tabi tutulacaktır;
- -196°C'nin altındaki çalışma sıcaklıkları için, çarpma mukavemeti testi en düşük çalışma
sıcaklığında değil, -196°C'de yapılacaktır.

Alüminyum veya alüminyum alaşımından yapılmış olan gövdeler

Gövdelerin dikişleri, yetkili makam tarafından belirlenen gereklilikleri karşılayacaktır.

Bakır veya bakır alaşımından yapılmış olan gövdeler

Çarpma mukavemetinin uygun olup olmadığını saptamak için test yapılması gerekli değildir.

Çarpma mukavemeti testleri

En fazla 10 mm en az 5 mm kalınlıktaki levhalar için 10 mm x e mm'lik bir kesite sahip test parçaları
(burada "e" levhanın kalınlığını temsil eder) kullanılacaktır. Gerektiğinde, 7,5 mm veya 5 mm'ye
kadar işlemeye izin verilmektedir. Her koşulda 34 J/cm2'lik asgari değer karşılanacaktır.
NOT: 5 mm'den ince levhalar veya onların kaynak izleri üzerinde hiçbir çarpma mukavemeti testi
yapılmayacaktır.

(a) Levhaların testi amacıyla, çarpma mukavemeti üç test parçası üzerinde saptanacaktır.
Test parçaları dönme yönüne dik açılarda alınacaktır; bununla birlikte, yumuşak
çeliklerde bunlar dönme yönünde alınacaktır.
(b) Kaynak izinin testi için, test parçaları aşağıdaki gibi alınacaktır:
e ≤ 10 mm ise:
kaynağın merkezinde çentikli üç test parçası;
ısıdan etkilenen bölgenin merkezinde çentikli üç test parçası (V çentiği örneğin
merkezinde erime sınırını geçecektir);
 
10 mm < e ≤ 20 mm ise:
kaynağın merkezinden üç test parçası;
ısıdan etkilenen bölgenin merkezinden üç test parçası (V çentiği örneğin merkezinde
erime sınırını geçecektir);
 

(a) Levhalar için, üç testin ortalaması 6.8.5.2.1'de gösterilen 34 J/cm2'lik asgari değeri
karşılayacak; bireysel değerlerin birden fazlası asgari değerden aşağıda olmayacak ve
24 J/cm2'den düşük olmayacaktır.
(b) Kaynaklar için, kaynağın merkezindeki üç test parçasından elde edilen ortalama 34
J/cm2'lik asgari değerden düşük olmayacak; bireysel değerlerin birden fazlası asgari
değerden aşağıda olmayacak ve 24 J/cm2'den düşük olmayacaktır;
(c) Isıdan etkilenen alan için (V çentiği örneğin merkezinde erime sınırını geçecektir), üç test
parçasından elde edilen bireysel değerlerden bir taneden fazlası 34 J/cm2'lik asgari değerden
aşağı olabilir; ancak 24 J/cm2'den düşük olamaz.

 

6.8.5.5.3'te tarif edilen zorunluluklar karşılanmıyorsa, aşağıdaki durumlarda sadece bir test tekrarı
yapılabilecektir:
(a) İlk üç testin ortalama değeri 34 J/cm2'lik asgari değerin altındaysa, veya
(b) Münferit değerlerden bir taneden fazlası 34 J/cm2'lik asgari değerden aşağı ise, ancak
24 J/cm2'den az değilse.

Levhalar veya kaynaklar üzerinde tekrarlanan bir çarpışma testinde, değerlerden hiçbiri 34
J/cm2'den aşağı olamayacaktır. Orijinal testin ve tekrarlanan testin tüm sonuçlarının ortalama değeri 34
J/cm2'lik asgari değere eşit veya onun üzerinde olmalıdır.
Isıdan etkilenen alan üzerinde tekrarlanan bir çarpma mukavemeti testinde, münferit
değerlerden hiçbiri 34 J/cm2'den aşağı olamayacaktır.

Standart referansları

Aşağıdaki ilgili standartlar uygulanıyorsa 6.8.5.2 ve 6.8.5.3'ün gereksinimlerinin yerine
getirilmiş olduğu kabul edilecektir:
EN 1252-1:1998 Kriyojenik araçlar - Malzemeler- Kısım 1: -80°C'nin altındaki sıcaklıklar için
dayanıklılık gereksinimleri.
EN 1252-2: EN 1252-2:2001 Kriyojenik araçlar - Malzemeler - Kısım 2: -80°C ila - 20°C
arasındaki sıcaklıklar için dayanıklılık gereksinimleri.

6.9

FİBER TAKVİYELİ PLASTİK (FRP) SABİT TANKLAR (TANKERLER), SÖKÜLEBİLİR TANKLAR, TANK KONTEYNERLER VE TANK TAKAS GÖVDELERİNİN TASARIMINA, ÜRETİMİNE, TEÇHİZATINA, TİP ONAYINA, TESTİNE VE İŞARETLENMESİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

NOT: Portatif tanklar ve UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC'ler) için bkz. Bölüm 6.7;
metalik malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ile tank konteynerleri
ve tank takas gövdeleri ve tüplü gaz tankerleri ile UN sertifikalı MEGC’ler haricindeki çok elemanlı gaz
konteynerleri (MEGC’ler) için bkz. Bölüm 6.8; vakumla çalışan atık tankları için bkz. Bölüm 6.10.

Genel

6.9.1.1 FRP tankları, yetkili makam tarafından tanınmış bir kalite garantisi programına uygun olarak
tasarlanacak, üretilecek ve test edilecektir. Özellikle, termoplastik astarların laminasyon ve kaynak
çalışmaları, yetkili makam tarafından kabul edilmiş bir prosedüre göre, sadece kalifiye personel
tarafından gerçekleştirilecektir.

FRP tankların tasarım ve testlerinde, 6.8.2.1.1, 6.8.2.1.7, 6.8.2.1.13, 6.8.2.1.14 (a) ve (b), 6.8.2.1.25,
6.8.2.1.27, 6.8.2.1.28 ve 6.8.2.2.3'ün hükümleri de geçerlidir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018