Karayolunda Tehlikeli Madde

Tip testi

Temsili bir tank aşağıda belirtildiği şekilde testlere tabi tutulacaktır. Bu amaçla gerektiğinde hizmet
teçhizatı başka teçhizat parçalarıyla değiştirilebilir.

Prototip, tasarım tipi özelliklerinin ve uygunluğun test edilmesi amacıyla muayene edilecektir. Bu,
içeriden ve dışardan gözle muayeneyi ve ana boyutların ölçümünü içerecektir.

Tasarım hesabına göre karşılaştırma gerektiren her yerde gerilim ölçme cihazlarıyla
donatılmış prototip, aşağıdaki yüklere tabi tutulacak ve gerilimler kaydedilecektir:
- Azami doldurma derecesine kadar suyla doldurulmuş iken. Ölçümleme sonuçları,
6.9.2.5'e göre tasarım hesaplamasının ayarlanmasında kullanılacaktır;
- Azami doldurma derecesine kadar suyla doldurulmuş ve, prototip araca bağlıyken sürüş
ve frenleme egzersizleri yoluyla her üç yönde hızlandırmalara tabi tutulmuş iken. 6.9.2.6'daki
tasarım hesabıyla karşılaştırmak için kaydedilen gerilimler, 6.8.2.1.2'ye göre gerekli
ivmelerin bölümüne göre dış değerlendirmeye tabi tutulacak ve ölçülecektir;
- Suyla doldurulmuş ve belirlenen test basıncına tabi tutulmuş iken. Bu yük altında gövde
görünen hiçbir hasar veya sızıntı göstermemelidir.

Prototip EN 976-1:1997, No. 6.6'ya göre top düşürme testine tabi tutulacaktır. Tankta içeriden veya
dışarıdan görünen hiçbir hasar oluşmamalıdır.

Prototip, hizmet ve yapısal teçhizatı donatılmış ve maksimum kapasitesinin %80’ine kadar suyla
doldurulmuş şekilde, açık ısıtıcı yağ havuzundaki bir yangın veya benzer etkiye sahip başka tipte bir
yangının neden olduğu tam bir yangın girdabına 30 dakika boyunca maruz bırakılacaktır. Havuzun
boyutları tankın boyutlarından her yönden 50 cm fazla olacak ve yakıt seviyesi ile tank arasında
50 cm ila 80 cm arasında bir mesafe bulunacaktır. Tankın sıvı seviyesinin altında kalan ve açıklıkları
ile kapakları içeren diğer bölümü, damlayan yerler hariç, sızdırmazlığını koruyacaktır.

Tip onayı

Yetkili makam veya yetkili makamun atadığı bir merci, her yeni tank tipi için; tasarımın
amaçlanan kullanım için uygun olduğunu ve bu bölümdeki yapım ve donanım zorunlulukları ile
taşınan maddeler için geçerli özel hükümleri karşıladığını belirten bir onay düzenleyecektir.

Onay, tüm malzeme ve prototip test sonuçları ile bunların tasarım hesaplarıyla
karşılaştırmaları da dahil, hesaplamaya ve test raporuna dayanacak; tasarım tipi özellikleri ile kalite
denetim programından söz edilecektir.

Onay, gövde ile uyumluluğu sağlanan maddeler veya madde gruplarını kapsayacaktır.
Bunların kimyasal adları veya tekabül eden ortak giriş kodu (bkz. 2.1.1.2) ile sınıfları ve
sınıflandırma kodları gösterilecektir.

Onay, bunlara ek olarak, onaylanmış tasarım tipine göre üretilmiş her tank için belirlenen tasarım
ve eşik değerleri (yaşam ömrü, hizmet sıcaklığı aralığı, çalışma ve test basınçları, malzeme verileri
gibi) ile üretimi, testi, tip onayı, işaretlenmesi ve kullanımı için alınması gerekli önlemleri
kapsayacaktır.

Muayeneler

Onaylanmış tasarıma uygun olarak üretilmiş her tank için aşağıda belirtilen malzeme testleri
ve muayeneler yapılacaktır.

Çekme testi ve bükme sünmesi testinin süresi 100 saate düşürülmesi haricinde, gövdeden alınan
örnekler üzerinde malzeme testleri yapılacaktır. Gövdeden parçaların kesilerek alınması
mümkün değilse, sadece paralel olarak üretilen örnekler kullanılabilecektir. Onaylanmış tasarım
değerleri karşılanmalıdır.

Gövdeler ve teçhizatı, birlikte veya ayrı olarak, hizmete alınmadan önce bir ilk muayeneye tabi
tutulacaktır. Bu muayene şunları içerecektir:
- Onaylanmış tasarıma uygunluğun kontrolü;
- Tasarım özelliklerinin kontrolü;
- İç ve dış inceleme;
- 6.8.2.5.1’de ön görüldüğü şekilde, levhada gösterilen test basıncında bir hidrolik basınç
testi ve
- Teçhizatın yeterli şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolü;
- Gövde ve teçhizatı ayrı olarak test edildiyse sızdırmazlık testi.

Tankların periyodik muayenesi için, 6.8.2.4.2 ile 6.8.2.4.4 arasındaki zorunluluklar geçerli
olacaktır. Ayrıca 6.8.2.4.3 kapsamındaki muayene, gövdenin iç durumunun incelemesini de
kapsayacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018