Karayolunda Tehlikeli Madde

 
Bu Bölüm ile ambalajlar içinde taşıma için Bölüm 7.2, dökme yük halinde taşıma için Bölüm 7.3 ve
tanklarla taşıma için Bölüm 7.4'ün koşullarına göre tehlikeli malların taşınması, özel taşıma 
teçhizatlarının zorunlu olarak kullanımına tabidir. Ayrıca, Bölüm 7.5’in yükleme,boşaltma ve 
elleçleme ile ilgili hükümleri de dikkate alınacaktır.
 
Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (16), (17) ve (18), bu Kısmın belirli tehlikeli belirli tehlikeli mallar 
için
geçerli olan özel hükümlerini göstermektedir.
 

Bu Kısımın koşullarına ek olarak; tehlikeli malların taşınmasında kullanılan araçlar, tasarımları, yapımları ve bazı durumlarda onayları itibariyle, Bölüm 9'un ilgili gereksinimlerine de uygunluk gösterecektir.

Tadil edilmiş şekliyle CSC (1972)'de veya UIC 591 (01.10.2007'deki statü, 3. baskı) 592 (01.10.2013'teki statü 2. baskı ) 592-2 (01.10.2004’deki statü, 6. baskı), 592-3 (01.01.1998’deki baskı, 2. baskı), 592-4 (01.05.2007’deki statü, 3. baskı) kitapçıklarında1 verilen "konteyner" tanımına uyan büyük konteynerler, portatif tanklar ve tank konteyne rleri; büyük konteyner ya da portatif tank veya tank konteyner çerçevesi CSC'nin veya UIC kitapçıkları 591, 592, 592-2, 592-3 ve 592-4'ün koşullarını yerine getirmedikçe, tehlikeli malların taşınmasında kullanılamaz.

Büyük bir konteyner, sadece yapısal olarak hizmet verebilir olduğunda taşımaya sunulabilir. 
"Yapısal
olarak hizmet verebilir" ifadesi, konteynerin örneğin alt ve üst yan rayları, kapı eşiği ve başlık, 
taban çapraz kirişleri, köşe direkleri ve köşe bağlantıları gibi belli başlı yapısal bileşenlerinde 
önemli kusurların bulunmaması anlamına gelir. "Önemli kusurlar", yapısal elemanlarda uzunluklarına 
bakılmaksızın 19 mm derinliğinde çöküntüler ve bükülmeler; yapısal elemanlardaki çatlaklar veya 
kırıklar; üst ve alt uç raylarında veya kapı başlıklarında birden fazla ya da uygunsuz ek yerleri 
(örneğin üst üste binmiş ek yeri) veya herhangi bir üst veya alt uç rayda ikiden fazla ek yeri veya 
kapı eşiği veya köşe direğinde herhangi bir ek yeri; sıkışmış, bükülmüş, kırılmış, eksik ya da 
herhangi bir şekilde çalışmayan kapı menteşeleri ve elemanları; kapanmayan contalar ve 
sızdırmazlıklar; bir şaside veya araçtaki elleçleme donanımının, montajların ve güvenlik 
ünitelerinin düzgün şekilde bir arada çalışmasını önlemeye yetecek şekilde genel yapının herhangi 
bir bozukluğu anlamına gelmelidir.
 
Bunlara ek olarak, konteynerin herhangi bir bileşenindeki, örneğin yan cidarlarda paslanmış metal 
veya bütünlüğü bozulmuş cam fiberı (fiberglas) gibi bozukluklar, yapım malzemelerine bakılmaksızın 
kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte, oksidasyon (paslanma) dahil normal aşınma, hafif çöküntüler 
ve çizikler ile hizmete elverişlilik veya hava koşullarına dayanıklılık gibi özellikleri 
etkilemeyen diğer hasarlar kabul edilebilir.
 
Konteyner,  yüklenmeden  önce,  bir  önceki  yüküne  ait  kalıntıların  bulunmadığından  ve  iç  
taban ile
cidarlarda herhangi bir çıkıntı olmadığından emin olunması için kontrol edilecektir.
 

Büyük konteynerler, söz konusu yük için aracın gövdesine ilişkin bu Kısımda ve bazıdurumlarda, Kısım 9'da ön görülen gereksinimleri karşılayacak olup bu nedenle aracın gövdesinin bu koşulları karşılamasına gerek olmayacaktır. Bununla birlikte, bu gereksinimleri karşılayan ve platformları yalıtılmış ve ısıya dirençli olan araçlarda taşınan büyük konteynerlerin bu nedenle söz konusu gereksinimleri karşılamalarına gerek olmayacaktır. Bu koşul, patlayıcı maddelerle Sınıf 1’de yer alan nesnelerin taşınmasında kullanılan küçük konteynerler için de geçerlidir.

7.1.5'in ilk cümlesinin son kısmının koşullarına tabi olmak kaydıyla, tehlikeli malların bir veya daha fazla konteynerde muhafaza edilmesi, taşınan tehlikeli malların yapısı ve miktarları nedeniyle aracın karşılaması gereken koşulları etkilemeyecektir.

7.2

AMBALAJ İÇİNDE TAŞIMACILIK YAPILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

7.2.2 ila 7.2.4'de aksi öngörülmedikçe, ambalajlar:
 
(a)       Kapalı araçlara veya kapalı konteynerlere veya
 
(b)       Örtülü araçlara veya örtülü konteynerlere veya
 
(c)       Açık araçlara veya açık konteynerlere yüklenebilir.
 

Neme hassas malzemelerden mamul ambalajlardan oluşan paketler, kapalı veya örtülü araçlara ya da kapalı veya örtülü konteynerlerin içine yüklenecektir.

(Rezerve Edilmiş)

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (16)’da bir kayıt altında gösterilmeleri halinde, aşağıdaki özel hükümler
geçerli olacaktır:
V1 Ambalajlar, kapalı veya örtülü araçların üzerine ya da kapalı veya örtülü konteynerlerin içine 
yüklenecektir.
 
V2   (1)    Ambalajlar    sadece    Kısım    9'daki    ilgili    gereksinimleri    karşılayan    
EX/II  veya EX/III araçlarına yüklenecektir. Aracın seçimi, taşınacak miktara bağlı olup bu miktar 
yüklemeye ilişkin hükümlere göre taşıma birimi başına sınırlıdır (Bkz.7.5.5.2).
 
(2) Yarı römorklar hariç olmak üzere EX/II veya EX/III araçlarına ilişkin gereksinimleri karşılayan 
römorklar, bu gereksinimleri karşılamayan motorlu araçlar tarafından çekilebilirler.
 
Konteynerlerle taşıma için, ayrıca bkz. 7.1.3 ila 7.1.6.
 
Sınıf 1 maddelerinin veya nesnelerinin, EX/III aracından (araçlarından) oluşmuş bir taşıma birimini 
gerektiren miktarlarda ve liman alanları, demiryolu terminalleri veya kalkış-varış havaalanları 
arasında, çok modlu bir seyahatin parçası olarak  konteynerlerle taşınmaları durumunda; IMDG Kodu, 
RID veya ICAO Teknik Talimatlarının gereksinimlerine uygun EX/II aracından (araçlarından) oluşan 
bir taşıma birimi kullanılabilir.
 
V3 Serbest halde akan toz halindeki maddeler ve havai fişekler için, konteynerin tabanı metalik- 
olmayan bir yüzeye veya kaplamaya sahip olmalıdır.
 
V4       (Rezerve edilmiş)
 
V5       Ambalajlar küçük konteynerlerde taşınamaz.
 
V6 Esnek IBC'ler, kapalı araçlarda veya kapalı konteynerlerde; örtülü araçlarda ya da örtülü 
konteynerlerde taşınacaktır. Örtü geçirimsiz ve yanmayan bir malzemeden mamul olacaktır.
 
V7       (Rezerve edilmiş)
 
V8  (1)  Sıcaklık  kontrolüyle  stabilize  edilen  maddeler,  2.2.41.1.17   ve   2.2.41.4'te   veya 
 2.2.52.1.16 ve 2.2.52.4'te anılan kontrol sıcaklıklarının hiçbir aman aşılmayacağı şekilde 
taşınacaktır.
 
(2)         Taşıma için seçilen sıcaklık kontrol yöntemleri aşağıdakiler gibi birçok unsura
bağlıdır:
 
-            Taşınacak maddenin (maddelerin) kontrol sıcaklığı (sıcaklıkları);
 
-             Kontrol sıcaklığı ile beklenen ortam sıcaklığı arasındaki fark;
 
-             Isı yalıtımın etkinliği;
 
-             Taşıma operasyonunun süresi ve
 
-             Güzergah üzerindeki gecikmeler için izin verilecek güvenlik payı.
 
(3) Kontrol sıcaklığının aşılmasını önlemek için uygun yöntemler aşağıda, artan etkinlik sırasına 
göre listelenmektedir:
 
R1  Maddenin  (maddelerin)  ilk  sıcaklıklarının   kontrol   sıcaklığının   yeterince altında 
olması koşuluyla, ısı yalıtımı;
 
R2         Aşağıdakilerin sağlanması koşuluyla, ısı yalıtımı ve soğutucu sistem:
 
-  Muhtemel  bir  gecikme  payına   izin   veren   yeterli   miktarda alevlenmeyen soğutucunun 
(örneğin sıvı azot veya  katı  karbon dioksit) ikmal yöntemi olarak taşındığının garanti edilmesi;
-             Sıvı oksijen veya havanın soğutucu olarak kullanılmaması;
 
-  Soğutucunun  çoğunun  tükenmesi   durumunda   bile   homojen   bir soğutma etkisinin bulunması; 
ve
- Şahısların girmesinden önce  taşıma  ünitesinin  havalandırılması gerekliliğinin, kapının 
(kapıların)  üzerinde  bir  uyarı  işaretiyle  açıkça ifade edilmesi;
 
R3  Acil  durum  sıcaklığı  toplamı  artı  5  °C'den  daha   düşük   bir   parlama   noktasına 
sahip maddeler için, maddelerden çıkan alevlenir buharların yanmasını önlemek üzere, soğutma 
bölmesinde patlamaya dayanıklı elektrik bağlantıları EEx IIB T3'ün kullanılması koşuluyla; ısı 
yalıtımı ve tekli  mekanik soğutma;
 
R4 Aşağıdakilerin sağlanması koşuluyla, ısı yalıtımı, kombine  mekanik soğutma sistemi ile soğutucu 
sistem:
 
-             İki sistemin birbirlerinden bağımsız olması ve
 
-       Yukarıdaki R2 ve R3  yöntemlerindeki gereksinimlerin karşılanması;   R5 Aşağıdakilerin 
sağlanması koşuluyla,  ısı  yalıtımı  ve  ikili mekanik soğutucu sistem:
 
-  Dahili  güç  tedarik   ünitesi   dışında,   iki   sistemin   birbirlerinden   bağımsız olması;
 
- Her sistemin tek başına yeterli sıcaklık  kontrolünü  idame  etme yeteneğine sahip olması ve
 
-      Acil durum sıcaklığı toplamı artı 5 °C'den daha düşük bir parlama noktasına sahip maddeler 
için, maddelerden salınan alevlenir buharların yanmasını önlemek üzere,  soğutma  bölmesinde  
patlamaya dayanıklı elektrik bağlantıları EEx IIB  T3'ün  kullanılması.
 
(4) R4 ve R5 Yöntemleri, tüm organik peroksitler ve kendiliğinden tepkimeye giren maddeler için 
kullanılabilir.
 
 
R3  Yöntemi,  C,  D,  E  ve  F  Tipi  organik  peroksitler  ve  kendiliğinden    tepkimeye
girenmaddeler için ve taşıma sırasında beklenen maksimum ortam sıcaklığının kontrol sıcaklığını    
10°C'den    fazla aşmadığı durumlarda B Tipi organik   peroksitler
ile kendiliğinden tepkimeye giren maddeler için kullanılabilir.
 
R2 Yöntemi, taşıma sırasında beklenen maksimum ortam sıcaklığının kontrol  sıcaklığını 30 °C'den 
fazla aşmadığı durumlarda C, D, E ve F Tipi organik peroksitler  ve kendiliğinden tepkimeye giren 
maddeler için kullanılabilir.
 
R1 Yöntemi, taşıma sırasında beklenen maksimum ortam sıcaklığının kontrol sıcaklığından en az 10°C 
düşük olduğu durumlarda C, D, E ve F Tipi organik peroksitler ve kendiliğinden tepkimeye giren 
maddeler için kullanılabilir.
 
(5) Maddelerin yalıtılmış, soğutulmuş veya mekanik olarak soğutulmuş araçlarda veya konteynerlerde 
taşınmalarının gerektiği durumlarda, bu araçlar veya konteynerler Bölüm 9.6 zorunluluklarını yerine 
getirecektir.
 
(6) Maddelerin bir soğutucuyla doldurulmuş koruyucu ambalajlar içinde bulunmasıdurumunda,bunlar 
kapalı veya örtülü araçlara veya kapalı veya örtülü konteynerlere yüklenecektir. Kullanılan araçlar 
veya konteynerler kapalı ise, bunlar yeterli ölçüde havalandırılacaktır.Örtülü araçlar ve 
konteynerlere yan kapaklar ve bir arka kapak monte edilecektir. Bu araçların ve konteynerlerin 
örtüleri geçirimsiz ve yanmayan bir malzemeden mamul olacaktır.
 
(7)       Soğutma sistemindeki kontrol ve sıcaklık algılama cihazları kolayca erişilebilir olacak   
ve tüm elektrik bağlantıları hava koşullarına dayanıklı olacaktır. Taşıma biriminin içindeki 
havanın sıcaklığı bağımsız iki sensör (algılayıcı) tarafından ölçülecek ve sıcaklıklardaki 
değişikliklerin kolayca saptanabileceği bir şekilde kaydedilecektir.  +25
°C'den daha düşük bir kontrol sıcaklığına sahip maddeler taşınırken, taşıma birimi görülebilir ve 
duyulabilir alarm cihazlarıyla donatılacak;  soğutma  sisteminden bağımsız bir güç kaynağına sahip 
olacak ve kontrol sıcaklığında ya da onun altındaki sıcaklıklarda çalışacak şekilde ayarlanacaktır.
 
(8)         Bir yedek soğutma sistemi veya yedek parçalar mevcut olmalıdır.
 
NOT: Maddeler, KHDS 50 °C'den yüksek olacak şekilde kimyasal  inhibitörler katılarak  stabilize 
edildikleri zaman, bu V8 hükmü 3.1.2.6'da anılan maddeler için geçerli değildir. Bu son duruma göre 
sıcaklık kontrolü, sıcaklığın 55 °C'yi aşabileceği yerlerdeki taşıma koşulları altında gerekebilir
 
V9       (Rezerve edilmiş)
 
V10    IBC'ler kapalı veya örtülü araçlar ya da kapalı veya örtülü konteynerlerde taşınacaktır.
 
V11 Metal veya sert plastikten mamul IBC'lerin dışındaki IBC'ler, kapalı veya örtülü araçlarda ya 
da kapalı veya örtülü konteynerlerde taşınacaktır.
 
V12 31HZ2 tipindeki (31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 ve 31HH2) IBC’ler, kapalı araçlarda veya 
konteynerlerde taşınabilir.
 
V13 5H1, 5L1 veya  5MI  torbalarında  ambalajlandıkları  zaman,  kapalı  araçlarda  veya 
konteynerlerde taşınacaklardır.
 
V14     Bölüm 3.3, özel hüküm 327 kapsamında yeniden işleme veya imha amacıyla taşınan  aerosoller,
yalnızca havalandırmalı veya açık araçlarda veya konteynerlerde taşınacaktır.
 

 

7.3

DÖKME HALİNDE TAŞIMACILIK YAPILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Genel hükümler

 
Aşağıdaki durumların geçerli olmaması halinde mallar dökme halinde dökme konteynerlerde taşınamaz:
 
(a)  BK  koduyla  tanımlanan  veya  özel  bir  paragrafa  referans  edilen  ve  bu  taşıma   moduna 
  açıkça izin veren özel bir hükmün Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (10)’da gösterilmesi ve 7.3.2’nin 
ilgili koşullarının, bu başlık kapsamındakilere ilaveten karşılanması;
(b)  VC  koduyla  tanımlanan  veya  özel  bir  paragrafa  referans  edilen  ve  bu  taşıma   moduna 
  açıkça izin veren özel bir hükmün, Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (17)’de gösterilmesi ve “AP” koduyla 
tanımlanan her hangi bir hükümle birlikte 7.3.3’ün ilgili koşullarının, bu başlık kapsamındakilere 
ilaveten karşılanması;
 
Bununla birlikte, bu taşıma modu ADR'nin diğer hükümleri tarafından açıkça yasaklanmamış ise 
temizlenmemiş, boş ambalajlar dökme yük olarak taşınabilirler.
NOT: Tanklarda taşıma için, Bölüm 4.2’ye ve 4.3'e bakınız.
 

Taşıma sırasında karşılaşılabilecek sıcaklıklarda sıvı haline gelebilecek maddelerin dökme halinde taşınmasına izin verilmemektedir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018