Karayolunda Tehlikeli Madde

(Rezerve Edilmiş)

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (16)’da bir kayıt altında gösterilmeleri halinde, aşağıdaki özel hükümler
geçerli olacaktır:
V1 Ambalajlar, kapalı veya örtülü araçların üzerine ya da kapalı veya örtülü konteynerlerin içine 
yüklenecektir.
 
V2   (1)    Ambalajlar    sadece    Kısım    9'daki    ilgili    gereksinimleri    karşılayan    
EX/II  veya EX/III araçlarına yüklenecektir. Aracın seçimi, taşınacak miktara bağlı olup bu miktar 
yüklemeye ilişkin hükümlere göre taşıma birimi başına sınırlıdır (Bkz.7.5.5.2).
 
(2) Yarı römorklar hariç olmak üzere EX/II veya EX/III araçlarına ilişkin gereksinimleri karşılayan 
römorklar, bu gereksinimleri karşılamayan motorlu araçlar tarafından çekilebilirler.
 
Konteynerlerle taşıma için, ayrıca bkz. 7.1.3 ila 7.1.6.
 
Sınıf 1 maddelerinin veya nesnelerinin, EX/III aracından (araçlarından) oluşmuş bir taşıma birimini 
gerektiren miktarlarda ve liman alanları, demiryolu terminalleri veya kalkış-varış havaalanları 
arasında, çok modlu bir seyahatin parçası olarak  konteynerlerle taşınmaları durumunda; IMDG Kodu, 
RID veya ICAO Teknik Talimatlarının gereksinimlerine uygun EX/II aracından (araçlarından) oluşan 
bir taşıma birimi kullanılabilir.
 
V3 Serbest halde akan toz halindeki maddeler ve havai fişekler için, konteynerin tabanı metalik- 
olmayan bir yüzeye veya kaplamaya sahip olmalıdır.
 
V4       (Rezerve edilmiş)
 
V5       Ambalajlar küçük konteynerlerde taşınamaz.
 
V6 Esnek IBC'ler, kapalı araçlarda veya kapalı konteynerlerde; örtülü araçlarda ya da örtülü 
konteynerlerde taşınacaktır. Örtü geçirimsiz ve yanmayan bir malzemeden mamul olacaktır.
 
V7       (Rezerve edilmiş)
 
V8  (1)  Sıcaklık  kontrolüyle  stabilize  edilen  maddeler,  2.2.41.1.17   ve   2.2.41.4'te   veya 
 2.2.52.1.16 ve 2.2.52.4'te anılan kontrol sıcaklıklarının hiçbir aman aşılmayacağı şekilde 
taşınacaktır.
 
(2)         Taşıma için seçilen sıcaklık kontrol yöntemleri aşağıdakiler gibi birçok unsura
bağlıdır:
 
-            Taşınacak maddenin (maddelerin) kontrol sıcaklığı (sıcaklıkları);
 
-             Kontrol sıcaklığı ile beklenen ortam sıcaklığı arasındaki fark;
 
-             Isı yalıtımın etkinliği;
 
-             Taşıma operasyonunun süresi ve
 
-             Güzergah üzerindeki gecikmeler için izin verilecek güvenlik payı.
 
(3) Kontrol sıcaklığının aşılmasını önlemek için uygun yöntemler aşağıda, artan etkinlik sırasına 
göre listelenmektedir:
 
R1  Maddenin  (maddelerin)  ilk  sıcaklıklarının   kontrol   sıcaklığının   yeterince altında 
olması koşuluyla, ısı yalıtımı;
 
R2         Aşağıdakilerin sağlanması koşuluyla, ısı yalıtımı ve soğutucu sistem:
 
-  Muhtemel  bir  gecikme  payına   izin   veren   yeterli   miktarda alevlenmeyen soğutucunun 
(örneğin sıvı azot veya  katı  karbon dioksit) ikmal yöntemi olarak taşındığının garanti edilmesi;
-             Sıvı oksijen veya havanın soğutucu olarak kullanılmaması;
 
-  Soğutucunun  çoğunun  tükenmesi   durumunda   bile   homojen   bir soğutma etkisinin bulunması; 
ve
- Şahısların girmesinden önce  taşıma  ünitesinin  havalandırılması gerekliliğinin, kapının 
(kapıların)  üzerinde  bir  uyarı  işaretiyle  açıkça ifade edilmesi;
 
R3  Acil  durum  sıcaklığı  toplamı  artı  5  °C'den  daha   düşük   bir   parlama   noktasına 
sahip maddeler için, maddelerden çıkan alevlenir buharların yanmasını önlemek üzere, soğutma 
bölmesinde patlamaya dayanıklı elektrik bağlantıları EEx IIB T3'ün kullanılması koşuluyla; ısı 
yalıtımı ve tekli  mekanik soğutma;
 
R4 Aşağıdakilerin sağlanması koşuluyla, ısı yalıtımı, kombine  mekanik soğutma sistemi ile soğutucu 
sistem:
 
-             İki sistemin birbirlerinden bağımsız olması ve
 
-       Yukarıdaki R2 ve R3  yöntemlerindeki gereksinimlerin karşılanması;   R5 Aşağıdakilerin 
sağlanması koşuluyla,  ısı  yalıtımı  ve  ikili mekanik soğutucu sistem:
 
-  Dahili  güç  tedarik   ünitesi   dışında,   iki   sistemin   birbirlerinden   bağımsız olması;
 
- Her sistemin tek başına yeterli sıcaklık  kontrolünü  idame  etme yeteneğine sahip olması ve
 
-      Acil durum sıcaklığı toplamı artı 5 °C'den daha düşük bir parlama noktasına sahip maddeler 
için, maddelerden salınan alevlenir buharların yanmasını önlemek üzere,  soğutma  bölmesinde  
patlamaya dayanıklı elektrik bağlantıları EEx IIB  T3'ün  kullanılması.
 
(4) R4 ve R5 Yöntemleri, tüm organik peroksitler ve kendiliğinden tepkimeye giren maddeler için 
kullanılabilir.
 
 
R3  Yöntemi,  C,  D,  E  ve  F  Tipi  organik  peroksitler  ve  kendiliğinden    tepkimeye
girenmaddeler için ve taşıma sırasında beklenen maksimum ortam sıcaklığının kontrol sıcaklığını    
10°C'den    fazla aşmadığı durumlarda B Tipi organik   peroksitler
ile kendiliğinden tepkimeye giren maddeler için kullanılabilir.
 
R2 Yöntemi, taşıma sırasında beklenen maksimum ortam sıcaklığının kontrol  sıcaklığını 30 °C'den 
fazla aşmadığı durumlarda C, D, E ve F Tipi organik peroksitler  ve kendiliğinden tepkimeye giren 
maddeler için kullanılabilir.
 
R1 Yöntemi, taşıma sırasında beklenen maksimum ortam sıcaklığının kontrol sıcaklığından en az 10°C 
düşük olduğu durumlarda C, D, E ve F Tipi organik peroksitler ve kendiliğinden tepkimeye giren 
maddeler için kullanılabilir.
 
(5) Maddelerin yalıtılmış, soğutulmuş veya mekanik olarak soğutulmuş araçlarda veya konteynerlerde 
taşınmalarının gerektiği durumlarda, bu araçlar veya konteynerler Bölüm 9.6 zorunluluklarını yerine 
getirecektir.
 
(6) Maddelerin bir soğutucuyla doldurulmuş koruyucu ambalajlar içinde bulunmasıdurumunda,bunlar 
kapalı veya örtülü araçlara veya kapalı veya örtülü konteynerlere yüklenecektir. Kullanılan araçlar 
veya konteynerler kapalı ise, bunlar yeterli ölçüde havalandırılacaktır.Örtülü araçlar ve 
konteynerlere yan kapaklar ve bir arka kapak monte edilecektir. Bu araçların ve konteynerlerin 
örtüleri geçirimsiz ve yanmayan bir malzemeden mamul olacaktır.
 
(7)       Soğutma sistemindeki kontrol ve sıcaklık algılama cihazları kolayca erişilebilir olacak   
ve tüm elektrik bağlantıları hava koşullarına dayanıklı olacaktır. Taşıma biriminin içindeki 
havanın sıcaklığı bağımsız iki sensör (algılayıcı) tarafından ölçülecek ve sıcaklıklardaki 
değişikliklerin kolayca saptanabileceği bir şekilde kaydedilecektir.  +25
°C'den daha düşük bir kontrol sıcaklığına sahip maddeler taşınırken, taşıma birimi görülebilir ve 
duyulabilir alarm cihazlarıyla donatılacak;  soğutma  sisteminden bağımsız bir güç kaynağına sahip 
olacak ve kontrol sıcaklığında ya da onun altındaki sıcaklıklarda çalışacak şekilde ayarlanacaktır.
 
(8)         Bir yedek soğutma sistemi veya yedek parçalar mevcut olmalıdır.
 
NOT: Maddeler, KHDS 50 °C'den yüksek olacak şekilde kimyasal  inhibitörler katılarak  stabilize 
edildikleri zaman, bu V8 hükmü 3.1.2.6'da anılan maddeler için geçerli değildir. Bu son duruma göre 
sıcaklık kontrolü, sıcaklığın 55 °C'yi aşabileceği yerlerdeki taşıma koşulları altında gerekebilir
 
V9       (Rezerve edilmiş)
 
V10    IBC'ler kapalı veya örtülü araçlar ya da kapalı veya örtülü konteynerlerde taşınacaktır.
 
V11 Metal veya sert plastikten mamul IBC'lerin dışındaki IBC'ler, kapalı veya örtülü araçlarda ya 
da kapalı veya örtülü konteynerlerde taşınacaktır.
 
V12 31HZ2 tipindeki (31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 ve 31HH2) IBC’ler, kapalı araçlarda veya 
konteynerlerde taşınabilir.
 
V13 5H1, 5L1 veya  5MI  torbalarında  ambalajlandıkları  zaman,  kapalı  araçlarda  veya 
konteynerlerde taşınacaklardır.
 
V14     Bölüm 3.3, özel hüküm 327 kapsamında yeniden işleme veya imha amacıyla taşınan  aerosoller,
yalnızca havalandırmalı veya açık araçlarda veya konteynerlerde taşınacaktır.
 

 

7.3

DÖKME HALİNDE TAŞIMACILIK YAPILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Genel hükümler

 
Aşağıdaki durumların geçerli olmaması halinde mallar dökme halinde dökme konteynerlerde taşınamaz:
 
(a)  BK  koduyla  tanımlanan  veya  özel  bir  paragrafa  referans  edilen  ve  bu  taşıma   moduna 
  açıkça izin veren özel bir hükmün Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (10)’da gösterilmesi ve 7.3.2’nin 
ilgili koşullarının, bu başlık kapsamındakilere ilaveten karşılanması;
(b)  VC  koduyla  tanımlanan  veya  özel  bir  paragrafa  referans  edilen  ve  bu  taşıma   moduna 
  açıkça izin veren özel bir hükmün, Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (17)’de gösterilmesi ve “AP” koduyla 
tanımlanan her hangi bir hükümle birlikte 7.3.3’ün ilgili koşullarının, bu başlık kapsamındakilere 
ilaveten karşılanması;
 
Bununla birlikte, bu taşıma modu ADR'nin diğer hükümleri tarafından açıkça yasaklanmamış ise 
temizlenmemiş, boş ambalajlar dökme yük olarak taşınabilirler.
NOT: Tanklarda taşıma için, Bölüm 4.2’ye ve 4.3'e bakınız.
 

Taşıma sırasında karşılaşılabilecek sıcaklıklarda sıvı haline gelebilecek maddelerin dökme halinde taşınmasına izin verilmemektedir.

Dökme konteynerler, konteynerler veya araç gövdeleri sızdırmaz olacak ve normal taşıma koşullarında titreşim etkileri veya sıcaklık, nem veya basınç değişiklikleri karşısında, içerdikleri malzemelerin hiçbirinin dışarıya çıkmasına izin vermeyecek şekilde yapılacak ve kapatılacaktır.

Maddeler dökme konteynerin, konteynerin veya aracın hasar görmesine veya tehlikeli maddelerin sızmasına neden olabilecek hareketleri en az indirgeyecek şekilde yüklenecek ve eşit olarak dağıtılacaktır.

Havalandırma cihazlarının donatıldığı noktalar temiz ve işletilebilir halde tutulacaktır.

Maddeler, dökme konteylerin, konteynerlerin, aracın malzemeleriyle ve contaların, kapaklar ve tenteler gibi teçhizatların ve içeriklerle temas halindeki koruyucu kaplamaların malzemeleriyle tehlikeli tepkimeye girmeyecektir veya bunlar içerikleri önemli ölçüde güçsüzleştirmeyecektir. Dökme konteynerler, konteynerler veya araçların yapımı ve düzenlemesi, malların ahşap zemin kaplamaları arasında girmemesini veya malların malzemeleri veya kalıntıları nedeniyle etkilenebilecek dökme konteyner, konteyner veya araç parçalarıyla temasa girmemesini sağlayacaktır.

Doldurulmadan ve taşımaya verilmeden önce, her bir dökme konteyner, konteyner veya    araç muayene
edilerek temizlenecek ve ne içte ne de dışta aşağıdakilere neden olabilecek herhangi bir kalıntı 
bulunmaması sağlanacaktır:
 
-          Taşınması amaçlanan madde ile tehlikeli tepkimeye neden olabilecek kalıntılar;
 
- Dökme konteynerin, konteynerin veya aracın yapısal bütünlüğünü olumsuz şekilde etkileyebilecek 
kalıntılar; veya
 
- Dökme konteynerin, konteynerin veya aracın tehlikeli madde tutma kabiliyetini etkileyebilecek 
kalıntılar.
 

Taşıma sırasında, hiçbir tehlikeli kalıntı dökme konteynerin ve konteynerlerin veya araç gövdelerinin dış yüzeylerine yapışmayacaktır.

Çeşitli kapama sistemleri seri şekilde donatılmışsa, taşınacak maddeye en yakın noktada bulunan sistem, dolumdan önce ilk kez kapatılacaktır.

Dökme halinde tehlikeli katı bir madde taşımış olan boş dökme konteynerler, konteynerler veya araçlar, herhangi bir tehlikenin ortadan kaldırılması için yeterli tedbirler alınmadıysa, dolu bir dökme konteyner, konteyner veya araç için ADR’nin ön gördüğü şekilde işlem görecektir.

Dökme konteynerler, konteynerler veya araçlar, toz patlamasına neden olabilecek veya yanıcı buharlar çıkarabilecek (örn. bazı atıklar için) malların dökme şeklinde taşınması için kullanılıyorsa, alev kaynaklarından sakınılacak veya maddenin taşınması, doldurulması veya boşaltılması sırasında tehlikeli elektrostatik boşalımları önleyecek tedbirler alınmalıdır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018