Karayolunda Tehlikeli Madde

Genel hükümler

 
Aşağıdaki durumların geçerli olmaması halinde mallar dökme halinde dökme konteynerlerde taşınamaz:
 
(a)  BK  koduyla  tanımlanan  veya  özel  bir  paragrafa  referans  edilen  ve  bu  taşıma   moduna 
  açıkça izin veren özel bir hükmün Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (10)’da gösterilmesi ve 7.3.2’nin 
ilgili koşullarının, bu başlık kapsamındakilere ilaveten karşılanması;
(b)  VC  koduyla  tanımlanan  veya  özel  bir  paragrafa  referans  edilen  ve  bu  taşıma   moduna 
  açıkça izin veren özel bir hükmün, Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (17)’de gösterilmesi ve “AP” koduyla 
tanımlanan her hangi bir hükümle birlikte 7.3.3’ün ilgili koşullarının, bu başlık kapsamındakilere 
ilaveten karşılanması;
 
Bununla birlikte, bu taşıma modu ADR'nin diğer hükümleri tarafından açıkça yasaklanmamış ise 
temizlenmemiş, boş ambalajlar dökme yük olarak taşınabilirler.
NOT: Tanklarda taşıma için, Bölüm 4.2’ye ve 4.3'e bakınız.
 

Taşıma sırasında karşılaşılabilecek sıcaklıklarda sıvı haline gelebilecek maddelerin dökme halinde taşınmasına izin verilmemektedir.

Dökme konteynerler, konteynerler veya araç gövdeleri sızdırmaz olacak ve normal taşıma koşullarında titreşim etkileri veya sıcaklık, nem veya basınç değişiklikleri karşısında, içerdikleri malzemelerin hiçbirinin dışarıya çıkmasına izin vermeyecek şekilde yapılacak ve kapatılacaktır.

Maddeler dökme konteynerin, konteynerin veya aracın hasar görmesine veya tehlikeli maddelerin sızmasına neden olabilecek hareketleri en az indirgeyecek şekilde yüklenecek ve eşit olarak dağıtılacaktır.

Havalandırma cihazlarının donatıldığı noktalar temiz ve işletilebilir halde tutulacaktır.

Maddeler, dökme konteylerin, konteynerlerin, aracın malzemeleriyle ve contaların, kapaklar ve tenteler gibi teçhizatların ve içeriklerle temas halindeki koruyucu kaplamaların malzemeleriyle tehlikeli tepkimeye girmeyecektir veya bunlar içerikleri önemli ölçüde güçsüzleştirmeyecektir. Dökme konteynerler, konteynerler veya araçların yapımı ve düzenlemesi, malların ahşap zemin kaplamaları arasında girmemesini veya malların malzemeleri veya kalıntıları nedeniyle etkilenebilecek dökme konteyner, konteyner veya araç parçalarıyla temasa girmemesini sağlayacaktır.

Doldurulmadan ve taşımaya verilmeden önce, her bir dökme konteyner, konteyner veya    araç muayene
edilerek temizlenecek ve ne içte ne de dışta aşağıdakilere neden olabilecek herhangi bir kalıntı 
bulunmaması sağlanacaktır:
 
-          Taşınması amaçlanan madde ile tehlikeli tepkimeye neden olabilecek kalıntılar;
 
- Dökme konteynerin, konteynerin veya aracın yapısal bütünlüğünü olumsuz şekilde etkileyebilecek 
kalıntılar; veya
 
- Dökme konteynerin, konteynerin veya aracın tehlikeli madde tutma kabiliyetini etkileyebilecek 
kalıntılar.
 

Taşıma sırasında, hiçbir tehlikeli kalıntı dökme konteynerin ve konteynerlerin veya araç gövdelerinin dış yüzeylerine yapışmayacaktır.

Çeşitli kapama sistemleri seri şekilde donatılmışsa, taşınacak maddeye en yakın noktada bulunan sistem, dolumdan önce ilk kez kapatılacaktır.

Dökme halinde tehlikeli katı bir madde taşımış olan boş dökme konteynerler, konteynerler veya araçlar, herhangi bir tehlikenin ortadan kaldırılması için yeterli tedbirler alınmadıysa, dolu bir dökme konteyner, konteyner veya araç için ADR’nin ön gördüğü şekilde işlem görecektir.

Dökme konteynerler, konteynerler veya araçlar, toz patlamasına neden olabilecek veya yanıcı buharlar çıkarabilecek (örn. bazı atıklar için) malların dökme şeklinde taşınması için kullanılıyorsa, alev kaynaklarından sakınılacak veya maddenin taşınması, doldurulması veya boşaltılması sırasında tehlikeli elektrostatik boşalımları önleyecek tedbirler alınmalıdır.

 
Birbiriyle tehlikeli tepkimeye girebilecek atık gibi maddeler ve birbiriyle tehlikeli tepkimeye 
girebilecek
olan ve ADR kapsamı dışındaki farklı sınıflara ait maddeler ve mallar, aynı dökme konteynerde, 
konteynerde veya araçta bir arada yerleştirilemez. Tehlikeli tepkimeler şöyledir:
(a)       Yanma veya önemli ölçüde ısı oluşması;
 
(b)       Alevlenir ve/veya zehirli gazların yayılımı;
 
(c)       Aşındırıcı sıvıların oluşması veya
 
(d)       Kararlı olmayan maddelerin oluşması.
 

Bir dökme konteyner, konteyner veya araç doldurulmadan önce, yapısal anlamda hizmet  verebildiğinin
kanıtlanması; iç duvarlarının, tavanın ve zeminlerin çıkıntılardan veya hasarlardan ari olmasının 
sağlanması ve iç astarların veya madde tutan teçhizatların yırtıklardan, aşınmalardan veya kargo  
saklama kabiliyetini azaltabilecek herhangi bir hasardan ari olduğunun gösterilmesi amacıyla görsel 
incelemeye tabi tutulacaktır. Yapısal olarak hizmet verebilirlik, dökme konteynerin, konteynerin 
veya aracın, üst ve alt yan kollar, üst ve alt uç kollar, kapı eşiği ve başlığı, döşeme parçaları, 
köşelikler ve köşe aksamları gibi yapısal elemanlarında herhangi ciddi bir kusura sahip olmadığı 
anlamına gelir.  Ciddi kusurlar arasında şunlar yer alır:
 
(a) Yapısal veya destek parçalarında, dökme konteynerin, konteynerin veya araç gövdesinin 
bütünlüğünü etkileyebilecek bükülmeler, çatlaklar veya kırıklar;
 
(b) Üst veya alt uç kollarda veya kapı başlıklarında birden fazla kaynak bağlantısı veya uygunsuz 
kaynak bağlantısı (örneğin üst üste binmiş bağlantı);
 
(c)       Üst veya alt yan kolda ikiden fazla kaynak bağlantısı;
 
(d)       Kapı eşiğinde veya köşeliklerde kaynak bağlantısı;
 
(e)       Kıstırılmış, bükülmüş, kırılmış, eksik veya çalışmayan kapı menteşeleri;
 
(f)        Yapışmayan contalar veya mühürler;
 
(g) Dökme konteynerin genel konfigürasyonunda, bir şasi ya da  araç  üzerinde elleçleme  
teçhizatlarının, montajın veya sabitleme mekanizmasının düzgün şekilde hizalanmasını önleyecek bir 
bozukluk;
(h)       Kaldırma bağlantılarında veya elleçleme teçhizatı arabirim parçalarında herhangi bir 
hasar veya
(i)       Hizmet veya işletimsel teçhizatta herhangi bir hasar.
 

7.3.1.1 (a) hükümlerinin uygulandığı hallerde dökme halinde taşımaya ilişkin koşullar

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018