Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 6.2 kapsamındaki maddeler

 
Bulaşıcı  madde  içeren  hayvan  malzemeleri  (UN  No.  2814,  2900  ve  3373),  aşağıdaki    
koşulların
karşılanması kaydıyla dökme yük konteynerlerinde taşınabilir:
 
(a) Maddelerin örtüyle temas etmesini önlemek amacıyla, azami  kapasitelerine  kadar  
doldurulmamaları kaydıyla BK1 tipi örtülü dökme konteynerler kullanılabilir. BK2 tipi kapalı dökme 
konteynerlerin kullanımına da izin verilmiştir;
(b) Kapalı ve örtülü dökme konteynerler ile açıklıkları, sızdırmaz olarak tasarlanmış olacak veya 
uygun  bir  astarın  yerleştirilmesi  yoluyla sızdırmazlığı sağlanacaktır;
(c) Hayvan malzemeleri, taşınmadan evvel yükleme öncesinde uygun bir dezenfektan ile tepeden  
tırnağa işlemden geçecektir;
(d) Örtülü dökme konteynerler, uygun bir dezenfektan ile muamele  görmüş  olan  emici  bir  
malzemeyle yüklenmiş ek bir üst astarla kaplanacaktır;
 
(e) Kapalı veya örtülü dökme konteynerler, baştan aşağı temizlenene ve dezenfekte edilene kadar 
yeniden kullanıma alınmayacaktır.
NOT: İlgili ulusal sağlık otoriteleri, ek hükümler arayabilir.
 

Sınıf 6.2 kapsamındaki atıklar (UN 3291)

(a)       (Rezerve edilmiş)
(b) Kapalı dökme konteynerler ile açıklıkları, sızdırmaz olarak  tasarlanacaktır.  Bu  dökme 
konteynerler, gözeneksiz bir iç yüzeye sahip olacak ve çatlaklardan veya içindeki ambalajlara zarar 
verebilecek, dezenfeksiyonu engelleyecek veya istenmeyen salınımlara neden olabilecek diğer 
durumlardan ari olacaktır;
(c) UN No. 3291 atıkları, paketleme grubu II’ye ait katılar için test edilmiş ve 6.1.3.1 uyarınca 
işaretlenmiş olan UN tip testine tabi tutulmuş ve onaylı mühürlü sızdırmaz plastik torbalar 
içerisinde, kapalı dökme konteynerlerde saklanacaktır. Bu plastik torbalar, ISO 7765-1:1988 
"Plastik film ve örtü kaplama – Serbest düşürme yöntemiyle  darbe  dayanıklılığının  belirlenmesi - 
Kısım 1: Merdiven yöntemleri" ve ISO 6383-2:1983 "Plastikler - Film ve örtü kaplama – Yırtılma 
dayanıklılığının belirlenmesi. Kısım 2: Elendorf  yöntemi”  standardı uyarınca  yırtılma  ve  darbe 
  dayanıklılığına   yönelik   testlerden geçecektir. Her  torba, torbanın uzunluğu karşısında hem 
paralel hem de dikey düzlemlerde, en az 165 gr darbe dayanıklılığına ve en az 480 gram yırtılma 
dayanıklılığına sahip olacaktır. Her bir plastik torba için maksimum net kütle 30 kg’dır;
(d) Şilteler gibi 30 kg’yi aşan tek nesneler, yetkili makam tarafından izin verildiyse, plastik 
torba gerekmeksizin taşınabilir;
(e) Sıvı içeren UN No. 3291 atıkları, yalnızca sıvı dökme konteynere dökülmeksizin tüm miktarını 
emebilecek yeterlilikte emici malzeme içeren plastik torbalarda taşınabilir;
(f)  Sivri  nesneler  içeren  UN  No.  3291  atıkları,  P621,  IBC620  veya   LP621 ambalajlama 
talimatları hükümlerini karşılayan UN tip testine tabi tutulmuş ve onaylanmış sert ambalajlarda 
taşınabilir;
(g) P621, IBC620 veya LP621 ambalajlama talimatlarında belirtilen sert plastikler de 
kullanılabilir. Bunlar, normal taşıma koşullarında hasara karşı korunacak şekilde emniyete 
alınacaktır.
 
Aynı kapalı dökme konteynerde, sert ambalajlar ve plastik torbalar içinde taşınan atıklar,  uygun
sert bariyerler veya bölücüler, ağlar veya ambalajlara normal taşıma koşulları altında hasar 
gelmesini önleyebilecek benzer güvenlik mekanizmalarıyla birbirinden ayrılacaktır;
 
(h)   Plastik torbalardaki UN No. 3291 atıkları, torbaların sızdırmazlığını kaybetmeyeceği şekilde  
 kapalı bir dökme konteynerde sıkıştırılacaktır;
 
(i) Kapalı dökme konteynerler, her seyahat sonrasında sızıntı veya dökülmelere karşı muayene 
edilecektir. Herhangi bir UN No. 3291 atığının, kapalı dökme konteyner içine sızmış veya dökülmüş 
olması durumunda, bu araç tamamen temizlenene, gerekliyse dezenfekte edilene veya kontaminasyonu 
giderilene kadar yeniden kullanılamaz. Tıbbi veya veteriner atıkları haricindeki başka hiçbir mal 
UN No.3291 ile birlikte taşınamaz. Aynı kapalı dökme konteynerde taşınan benzer diğer atıklar, 
olası kontaminasyonlara karşı muayene edilecektir.
 

 

Sınıf 7 kapsamındaki malzemeler

Ambalajlanmamış radyoaktif malzemelerin taşınmasına ilişkin olarak bkz. 4.1.9.2.4.

Sınıf 8 kapsamındaki mallar

Bu mallar, su geçirmez dökme konteynerlerde taşınacaktır.

Sınıf 9 kapsamındaki mallar

UN 3509 için, sadece kapalı dökme konteynerler (BK 2) kullanılabilir. Dökme konteynerler sızdırmaz
olacak veya sızdırmaya ve delinmeye karşı dayanıklı sızdırmaz örtü veya çuvallarla kaplanacak ve
taşıma sırasında herhangi bir sıvının sızmasını önleyecek araçlara, örneğin emici malzemeye sahip
olacaklardır. Sınıf 5.1 kapsamındaki artıkların olduğu, ıskarta, boş, temizlenmemiş ambalajlar, tahta
veya diğer tutuşabilir materyaller ile temasını önleyecek şekilde imal edilen dökme konteynerlerde
taşınacaktır.

7.3.1.1 (b) hükümlerinin uygulandığı hallerde dökme halinde taşımaya ilişkin koşullar

7.3.1 deki genel hükümlere ek olarak, Bölüm 3.2 Tablo A sütun (17)’de yer alması durumunda bu
bölümün hükümleri uygulanır. Bu bölümde kullanılan örtülü veya kapalı araçlar yada örtülü veya kapalı
konteynerlerin Bölüm 6.11 gerekliliklerine uygunluğu aranmaz. Bölüm 3.2 Tablo A sütun (17)’de
verilen VC1, VC2 ve VC3 kodları aşağıdaki anlamlara gelmektedir.
VC1 Örtülü araçlarda, örtülü konteynerlerde yada örtülü dökme konteynerlerde
dökme taşımaya izin verilmiştir.
VC2 Kapalı araçlarda, kapalı konteynerlerde yada kapalı dökme konteynerlerde
dökme taşımaya izin verilmiştir.
VC3 Menşei ülkenin yetkili otoritesince tanımlanan standartlar doğrultusunda özel olarak
donatılmış araçlar veya konteynerlerde dökme taşımaya izin verilmiştir. Eğer menşei ülke
ADR’ye taraf değilse, gönderinin ulaşacağı ADR’ye taraf olan ilk ülkenin yetkili otoritesi
tarafından belirtilen şartlar geçerli olacaktır.

VC dökme kodları kullanıldığında, bölüm 3.2. Tablo A sütun (17) de gösterilen aşağıdaki ilave
hükümler uygulanacaktır:
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018