Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 9 kapsamındaki maddeler

 
AP2    Araçlar ve konteynerlar yeterli havalandırmaya sahip olacaktır.
 
AP9   İlgili UN numarasının atandığı maddenin ortalama 1 000 mg/kg den fazla içerilmediği katılar   
için (maddeler ve karışımlar, bu tür preparatlar veya atıklar) dökme taşımaya izin verilmiştir. 
Yüklemenin hiç bir noktasında, bu maddenin veya maddelerin derişimleri 10 000 mg/kg’den fazla 
olmayacaktır.
 
AP10 Araçlar ve konteynerler sızdırmaz olacak veya sızdırmaya ve delinmeye karşı  dayanıklı  
sızdırmaz örtü veya çuvallarla kaplanacak ve taşıma sırasında herhangi bir sıvının sızmasını 
önleyecek araçlara, örneğin emici malzemeye, sahip olacaklardır. Sınıf 5.1 kapsamındaki artıkların  
 olduğu,   ıskarta,   boş,   temizlenmemiş   ambalajlar,      tahta   veya   diğer tutuşabilir
leyecek şekilde imal edilen araçlarda ve konteynerlerde taşınacaktır.
 

7.4

TANKLARDA TAŞIMACILIK YAPILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10) yada (12)'de bir kod ile gösterilmedikçe veya 6.7.1.3'te ayrıntılı olarak belirtildiği üzere yetkili makamlar tarafından onaylanmadıkça tehlikeli mallar tanklarda taşınamaz. Taşıma işlemi, uygulamalarda olduğu gibi Bölüm 4.2, 4.3, 4.4 veya 4.5 hükümlerine uygun olarak yürütülecektir. Sert araçlar, çekici araçlar, römorklar veya yarı römorklar gibi araçlar, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun 14’te gösterilen ve kullanılacak araca ilişkin Bölüm 9.1, 9.2 ve 9.7.2’nin ilgili zorunluluklarını yerine getirecektir.

9.1.1.2'deki   EX/III,   FL,    OX   veya    AT    kodlarıyla    gösterilmiş   olan   araçlar    
aşağıdaki    gibi
kullanılacaktır:
-          Bir EX/III aracı öngörülüyorsa, yalnızca bir EX/III aracı kullanılabilir;
 
-          FL aracı öngörülüyorsa, sadece bir FL aracı kullanılabilir;
 
-          OX aracı öngörülüyorsa, sadece bir OX aracı kullanılabilir;
 
-          AT aracı öngörülüyorsa, AT, FL ve OX araçları kullanılabilir.
 

7.5

YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Yüklemeye, boşaltmaya ve elleçlemeye ilişkin genel hükümler

NOT: Bu başlık kapsamında bir konteynerin, dökme konteynerin, tank konteynerinin veya portatif tankın bir araca yerleştirilmesi, yükleme olarak, bir araçtan çıkarılması ise boşaltma olarak kabul edilir.

Tank ve şoförü, büyük konteynerler, dökme konteynerler, tank konteynerleri veya varsa portatif tanklar, yükleme ve boşaltma sahalarına ve konteyner terminallerine varış üzerine düzenleyici hükümlere (güvenlik, emniyet, temizlilik, yükleme ve boşaltmada kullanılan teçhizatın tatmin edici şekilde işleyişiyle ilgili olanlar) uygunluk gösterecektir.

 
ADR’de aksi belirtilmediği sürece yükleme aşağıdaki hallerde yapılmayacaktır:
(a)        Belgelerin incelenmesi veya
 
(b) Aracın, büyük konteynerlerin, dökme konteynerlerin, tank konteynerlerinin veya varsa portatif 
tankların ayrıca yükleme ve boşaltma sırasında kullanılan teçhizatları üzerinde yürütülen görsel 
bir muayene,
 
Aracın, sürücünün, (büyük)  konteynerin,  dökme konteynerin,  tank  konteynerinin,  portatif tankın 
 veya bunların teçhizatlarının, düzenleyici hükümlere uymadığını göstermediği hallerde. Aracın veya 
konteynerlerin iç ve dış kısımları, yüklemeden önce muayene edilecek ve bütünlüğünü veya içinde
nlüğünü etkileyebilecek bir hasarın olmadığından emin olunacaktır.
 

ADR’de aksi belirtilmediği sürece yukarıda sözü edilen muayenelerin boşaltma güvenliğini veya emniyetini etkileyebilecek eksiklikleri işaret etmesi halinde, boşaltma işlemi yapılmayacaktır.

7.3.3 veya 7.5.11'in özel koşullarına göre, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (17) ve (18) uyarınca, bazı tehlikeli mallar sadece "tam yük" olarak gönderilecektir (tanım için bkz. 1.2.1). Bu durumda yetkili makamlar bu taşımada kullanılan aracın veya büyük konteynerin sadece bir noktada yüklenmesini ve sadece bir noktada boşaltılmasını talep edebilir.

Yön düzenleme oklarının kullanımı gerekiyorsa, ambalajların ve dış paketlerin yönü bu işaretlere uygun şekilde düzenlenecektir.

NOT: Sıvı tehlikeli mallar, uygulanabilen koşullarda kuru tehlikeli malların altına yüklenecektir.

Tüm muhafaza araçları, kendilerinin tasarlanmış ve, gerekirse, test edilmiş olduğu bir elleçleme yöntemine uygun olarak yüklenecek ve boşaltılacaktır.

Karışık yükleme yasağı

Farklı tehlike etiketleri taşıyan ambalajlar, taşıdıkları tehlike ambalajları baz alınarak hazırlanan aşağıdaki Tabloya göre karışık yüklenmelerine izin verilmediği sürece, aynı araca veya konteynere birlikte yüklenemeyecektir.

NOT: 5.4.1.4.2'ye göre, aynı araca veya konteynere birlikte yüklenemeyecek olan sevkiyatlar için ayrı taşıma belgeleri hazırlanacaktır.

 

İlgili uyumluluk grupları için aşağıdaki Tabloya göre karışık yüklemeye izin verilmediği sürece; değişik
uyumluluk gruplarına tahsis edilmiş 1, 1.4, 1.5 veya 1.6 model no.ları ile uyumlu etiket taşıyan ve Sınıf1
kapsamındaki maddeleri veya nesneleri içeren ambalajlar, aynı araç veya konteynere yüklenmeyecektir.
 
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018