Karayolunda Tehlikeli Madde

Yüklemeye, boşaltmaya ve elleçlemeye ilişkin genel hükümler

NOT: Bu başlık kapsamında bir konteynerin, dökme konteynerin, tank konteynerinin veya portatif tankın bir araca yerleştirilmesi, yükleme olarak, bir araçtan çıkarılması ise boşaltma olarak kabul edilir.

Tank ve şoförü, büyük konteynerler, dökme konteynerler, tank konteynerleri veya varsa portatif tanklar, yükleme ve boşaltma sahalarına ve konteyner terminallerine varış üzerine düzenleyici hükümlere (güvenlik, emniyet, temizlilik, yükleme ve boşaltmada kullanılan teçhizatın tatmin edici şekilde işleyişiyle ilgili olanlar) uygunluk gösterecektir.

 
ADR’de aksi belirtilmediği sürece yükleme aşağıdaki hallerde yapılmayacaktır:
(a)        Belgelerin incelenmesi veya
 
(b) Aracın, büyük konteynerlerin, dökme konteynerlerin, tank konteynerlerinin veya varsa portatif 
tankların ayrıca yükleme ve boşaltma sırasında kullanılan teçhizatları üzerinde yürütülen görsel 
bir muayene,
 
Aracın, sürücünün, (büyük)  konteynerin,  dökme konteynerin,  tank  konteynerinin,  portatif tankın 
 veya bunların teçhizatlarının, düzenleyici hükümlere uymadığını göstermediği hallerde. Aracın veya 
konteynerlerin iç ve dış kısımları, yüklemeden önce muayene edilecek ve bütünlüğünü veya içinde
nlüğünü etkileyebilecek bir hasarın olmadığından emin olunacaktır.
 

ADR’de aksi belirtilmediği sürece yukarıda sözü edilen muayenelerin boşaltma güvenliğini veya emniyetini etkileyebilecek eksiklikleri işaret etmesi halinde, boşaltma işlemi yapılmayacaktır.

7.3.3 veya 7.5.11'in özel koşullarına göre, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (17) ve (18) uyarınca, bazı tehlikeli mallar sadece "tam yük" olarak gönderilecektir (tanım için bkz. 1.2.1). Bu durumda yetkili makamlar bu taşımada kullanılan aracın veya büyük konteynerin sadece bir noktada yüklenmesini ve sadece bir noktada boşaltılmasını talep edebilir.

Yön düzenleme oklarının kullanımı gerekiyorsa, ambalajların ve dış paketlerin yönü bu işaretlere uygun şekilde düzenlenecektir.

NOT: Sıvı tehlikeli mallar, uygulanabilen koşullarda kuru tehlikeli malların altına yüklenecektir.

Tüm muhafaza araçları, kendilerinin tasarlanmış ve, gerekirse, test edilmiş olduğu bir elleçleme yöntemine uygun olarak yüklenecek ve boşaltılacaktır.

Karışık yükleme yasağı

Farklı tehlike etiketleri taşıyan ambalajlar, taşıdıkları tehlike ambalajları baz alınarak hazırlanan aşağıdaki Tabloya göre karışık yüklenmelerine izin verilmediği sürece, aynı araca veya konteynere birlikte yüklenemeyecektir.

NOT: 5.4.1.4.2'ye göre, aynı araca veya konteynere birlikte yüklenemeyecek olan sevkiyatlar için ayrı taşıma belgeleri hazırlanacaktır.

 

İlgili uyumluluk grupları için aşağıdaki Tabloya göre karışık yüklemeye izin verilmediği sürece; değişik
uyumluluk gruplarına tahsis edilmiş 1, 1.4, 1.5 veya 1.6 model no.ları ile uyumlu etiket taşıyan ve Sınıf1
kapsamındaki maddeleri veya nesneleri içeren ambalajlar, aynı araç veya konteynere yüklenmeyecektir.
 

Aynı araçta karışık yükleme yasaklarının uygulanması amacıyla, tüm kenarlarından kapalı konteynerlerde yer alan maddeler dikkate alınmayacaktır. Bununla birlikte, 1, 1.4, 1.5 veya 1.6 model numaralarına uygun etiketleri taşıyan karışık ambalaj yüklemelerini ilgilendiren 7.5.2.1'de konan yasaklar ile değişik uyumluluk gruplarına ait patlayıcıların karışık yüklenmesini ilgilendiren 7.5.2.2'de konan yasaklar, bir konteynerde yer alan tehlikeli mallar ile aynı araca yüklü diğer tehlikeli araçlar arasında da, sonraki maddelerin bir veya daha fazla konteynere yüklü olup olmadıklarına bakılmaksızın, uygulanacaktır.

Bölüm 1.4 ve UN no.0161 ve UN no.0499 olanlar hariç, herhangi bir tür patlayıcı madde veya parçalarla birlikte sınırlı miktarda ambalajlanmış tehlikeli malların karışık yüklenmesi yasaktır.

(Rezerve Edilmiş)

Gıda maddeleri, diğer tüketim maddeleri ve hayvan yemlerine ilişkin önlemler

 
Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (18)'de bir madde için CV28 özel koşulu gösteriliyorsa; gıda maddeleri,
diğer tüketim maddeleri ve havyan yemlerine ilişkin aşağıdaki önlemler alınacaktır.
 
Büyük ambalajlar ve orta boy hacimli konteynerler (IBC'ler) dahil olmak üzere, 6.1 veya 6.2 model 
numaralarına uygun etiketleri ya da UN No. 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 veya 3245 tipi ürünleri  
içeren ve model numarası 9 ile uyumlu etiketleri taşıyan ambalajlar ile temizlenmemiş boş 
ambalajlar; araçlarda, konteynerlerde ve yükleme, boşaltma veya transit yerlerinde gıda 
maddelerini, diğer tüketim maddelerini veya hayvan yemlerini içerdikleri bilinen ambalajların 
yakınına dizilmeyecek veya yüklenmeyecektir.
 
Söz konusu etiketleri taşıyan bu ambalajların gıda maddesi diğer tüketim maddeleri veya  hayvan 
yemleri içerdiği bilinen ambalajların yakınına yüklendiği durumlarda, bu
ambalajlardan uzak tutulacaktır:
 
(a)       Söz konusu etiketleri taşıyan ambalajlarla aynı yükseklikteki tam bölmelerle;
 
(b)    Model numaraları 6.1, 6.2 veya 9'a uygun etiketleri taşımayan veya Model 9'a uyan ancak UN   
 No. 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 veya 3245 tipi ürünleri içermeyen ambalajlarla; veya
 
(c)       En az 0,8 m bir boşlukla;
 
Yukarıdaki koşullar için söz konusu etiketleri taşıyan ambalajların ek bir ambalaj ile tedarik 
edilmesi lması gerekmektedir (örn. örtü, fiber levha veya diğer tedbirlerle).
 

Taşınan miktarların sınırlandırılması

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018