Karayolunda Tehlikeli Madde

Karışık yükleme yasağı

Farklı tehlike etiketleri taşıyan ambalajlar, taşıdıkları tehlike ambalajları baz alınarak hazırlanan aşağıdaki Tabloya göre karışık yüklenmelerine izin verilmediği sürece, aynı araca veya konteynere birlikte yüklenemeyecektir.

NOT: 5.4.1.4.2'ye göre, aynı araca veya konteynere birlikte yüklenemeyecek olan sevkiyatlar için ayrı taşıma belgeleri hazırlanacaktır.

 

İlgili uyumluluk grupları için aşağıdaki Tabloya göre karışık yüklemeye izin verilmediği sürece; değişik
uyumluluk gruplarına tahsis edilmiş 1, 1.4, 1.5 veya 1.6 model no.ları ile uyumlu etiket taşıyan ve Sınıf1
kapsamındaki maddeleri veya nesneleri içeren ambalajlar, aynı araç veya konteynere yüklenmeyecektir.
 

Aynı araçta karışık yükleme yasaklarının uygulanması amacıyla, tüm kenarlarından kapalı konteynerlerde yer alan maddeler dikkate alınmayacaktır. Bununla birlikte, 1, 1.4, 1.5 veya 1.6 model numaralarına uygun etiketleri taşıyan karışık ambalaj yüklemelerini ilgilendiren 7.5.2.1'de konan yasaklar ile değişik uyumluluk gruplarına ait patlayıcıların karışık yüklenmesini ilgilendiren 7.5.2.2'de konan yasaklar, bir konteynerde yer alan tehlikeli mallar ile aynı araca yüklü diğer tehlikeli araçlar arasında da, sonraki maddelerin bir veya daha fazla konteynere yüklü olup olmadıklarına bakılmaksızın, uygulanacaktır.

Bölüm 1.4 ve UN no.0161 ve UN no.0499 olanlar hariç, herhangi bir tür patlayıcı madde veya parçalarla birlikte sınırlı miktarda ambalajlanmış tehlikeli malların karışık yüklenmesi yasaktır.

(Rezerve Edilmiş)

Gıda maddeleri, diğer tüketim maddeleri ve hayvan yemlerine ilişkin önlemler

 
Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (18)'de bir madde için CV28 özel koşulu gösteriliyorsa; gıda maddeleri,
diğer tüketim maddeleri ve havyan yemlerine ilişkin aşağıdaki önlemler alınacaktır.
 
Büyük ambalajlar ve orta boy hacimli konteynerler (IBC'ler) dahil olmak üzere, 6.1 veya 6.2 model 
numaralarına uygun etiketleri ya da UN No. 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 veya 3245 tipi ürünleri  
içeren ve model numarası 9 ile uyumlu etiketleri taşıyan ambalajlar ile temizlenmemiş boş 
ambalajlar; araçlarda, konteynerlerde ve yükleme, boşaltma veya transit yerlerinde gıda 
maddelerini, diğer tüketim maddelerini veya hayvan yemlerini içerdikleri bilinen ambalajların 
yakınına dizilmeyecek veya yüklenmeyecektir.
 
Söz konusu etiketleri taşıyan bu ambalajların gıda maddesi diğer tüketim maddeleri veya  hayvan 
yemleri içerdiği bilinen ambalajların yakınına yüklendiği durumlarda, bu
ambalajlardan uzak tutulacaktır:
 
(a)       Söz konusu etiketleri taşıyan ambalajlarla aynı yükseklikteki tam bölmelerle;
 
(b)    Model numaraları 6.1, 6.2 veya 9'a uygun etiketleri taşımayan veya Model 9'a uyan ancak UN   
 No. 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 veya 3245 tipi ürünleri içermeyen ambalajlarla; veya
 
(c)       En az 0,8 m bir boşlukla;
 
Yukarıdaki koşullar için söz konusu etiketleri taşıyan ambalajların ek bir ambalaj ile tedarik 
edilmesi lması gerekmektedir (örn. örtü, fiber levha veya diğer tedbirlerle).
 

Taşınan miktarların sınırlandırılması

Aşağıdaki hükümler veya 7.5.11'in Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun 18 kapsamında uygulanacak ek hükümleri; taşınabilecek belirli malların miktarında bir kısıtlamayı gerektiriyorsa, tehlikeli malların bir veya daha fazla konteynerde taşınıyor olması, bu koşulların gerektirdiği taşıma birimi başına kütle sınırlamasını etkilemeyecektir.

Patlayıcı maddelere ve nesnelere ilişkin kısıtlamalar

Taşınan maddeler ve miktarlar

Bir taşıma biriminde taşınabilecek patlayıcı maddenin, kg cinsinden toplam net kütlesi (veya patlayıcı nesneler durumunda, tüm nesneler içerisindeki patlayıcı maddenin toplam net kütlesi), aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde sınırlandırılacaktır (karışık yükleme yasağıyla ilgili olarak ayrıca bkz. 7.5.2.2):

Sınıf 1 kapsamındaki patlayıcılarda taşıma birimi başına kg cinsinden izin verilebilir
maksimum net kütle
 

Taşıma Ünitesi

Tehlike Bölümü

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

ve 1.6

Boş temizlenmemiş ambalajlar

Uyumluluk grubu

1.1A

1.1 A

dışında

   

1.4S

dışında

1.4S

 

EX/II araçları

6,25

1 000

3 000

5 000

15 000

Sınırsız

5 000

Sınırsız

EX/III a

18,75

16 000

16 000

16 000

16 000

Sınırsız

16 000

Sınırsız

a EX/II ve EX/III araçları açıklamaları için bkz. Kısım 9.

Sınıf 1'in farklı bölümlerindeki maddelerin ve nesnelerin, 7.5.2.2'deki karışık yükleme yasaklarına
uygun olarak aynı taşıma birimine yüklendiği hallerde, yükün bir bütün olarak en tehlikeli bölüme ait
olduğu varsayılacaktır (1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 sırasıyla). Bununla birlikte, S uyumluluk grubuna ait
patlayıcıların net kütlesi taşınan miktarlarının sınırlandırılmasında hesaba katılmayacaktır.
1.5D şeklinde sınıflandırılan maddelerin bir taşıma biriminde bölüm 1.2'nin maddeleriyle birlikte
taşındığı yerlerde, toplam yükün bölüm 1.1'e ait olduğu kabul edilecektir.

MEMU’lar üzerinde patlayıcıların taşınması

MEMU’larda patlayıcıların taşınmasına ancak aşağıdaki koşulların karşılanması kaydıyla izin
verilmiştir:
(a) Yetkili makam, kendi toprakları içerisinde taşıma işlemine yetki verecektir;
(b) Taşınan ambalajlı patlayıcıların tipi ve miktarı, MEMU’da üretilecek olan malzemenin miktarı
için gerekli olacak şekilde kısıtlanacak ve hiçbir durumda şunları aşmayacaktır:
- Uyumluluk grubu D kapsamındaki patlayıcılar için 200 kg ve
- Yetkili makam aksini onaylamadıysa, toplam 400 adet fünye ünitesi veya fünye grubu
veya ikisinin karışımı;
(c) Ambalajlanmış patlayıcılar yalnızca 6.12.5’in zorunluluklarını karşılayan bölmelerde
taşınacaktır;
(d) Başka hiçbir tehlikeli mal, ambalajlı patlayıcılarla aynı bölmede taşınamaz;
(e) Ambalajlı patlayıcılar, diğer tehlikeli malların yüklemesi tamamlandıktan sonra ve taşıma
işleminden hemen önce MEMU’ya yüklenecektir;
(f) Sınıf 5.1 kapsamındaki maddeler (UN 1942 ve UN 3375) ile patlayıcılar arasında karışık
yüklemeye izin verilmişse, bu küme, ayırma, istifleme ve maksimum izin verilen yük
amaçlarıyla Sınıf 1 kapsamındaki infilak eden patlayıcılar olarak muamele görecektir.

Sınıf 5.2 kapsamındaki organik peroksitler ile Sınıf 4.1 kapsamındaki B, C, D, E veya F tipindeki
kendiliğinden reaktif maddelerin maksimum miktarı, taşıma ünitesi başına 20000 kg ile sınırlıdır.

(Rezerve Edilmiş)
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018