Karayolunda Tehlikeli Madde

Yangınla mücadele cihazlarının kullanımı

Araç ekibi, yangın söndürme cihazını kullanmasını bilecektir.

Ambalajları açma yasağı

Sürücü ya da sürücü muavini tehlikeli mal içeren bir ambalajı açamaz.

Portatif aydınlatma aparatları

Kullanılan portatif aydınlatma aparatları kıvılcım çıkarabilecek metal bir yüzeye sahip olamaz.

Sigara içme yasağı

Elleçleme operasyonları sırasında araçların yakınında ve araçların içinde sigara içmek yasaktır. Bu sigara içme yasağı aynı zamanda elektronik sigara ve benzer cihazların kullanımı için de geçerlidir.

El frenlerinin ve tekerlek takozlarının kullanımı

Tehlikeli mal taşıyan hiçbir araç, el freni çekilmeden park edilemez. Frenleme mekanizmaları olmayan römorkların hareketi, 8.1.5.2’de açıklanan tekerlek takozunun uygulanmasıyla kısıtlanmalıdır.

Kablo kullanımı

Kilitlenmeyen bir fren sistemiyle (ABS) donatılmış olan ve maksimum kütlesi 3.5 tonu aşan römork ve bir motorlu araçtan oluşan taşıma üniteleri için, paragraf 9.2.2.6.3’te anılan bağlantılar, bütün taşıma işlemi boyunca çekme aracına ve römorka bağlı olacaktır.

8.4

ARAÇLARIN GÖZETİMİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

 
Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (19) uyarınca belirli bir madde için Bölüm 8.5'te yer alan S1 (6) ve S14 
ila
S24 özel hükümlerinde anılan miktarlarda tehlikeli mal taşıyan araçlar gözetim altında tutulacaktır 
veya alternatif olarak güvenli bir depoda veya güvenli fabrika tesislerinde gözetim olmaksızın park 
edilebilir. Bu tür olanaklar mevcut değilse araç, uygun bir şekilde güvenliği sağlandıktan sonra, 
aşağıdaki (a), (b) ya da (c) gerekliliklerini karşılayacak izole edilmiş bir biçimde park 
edilebilir.
 
(a) Yükün içeriği ve sürücünün nerede  olduğu  hakkında  bilgi  verilmiş  bir  görevlinin  
gözetimindeki bir araç parkı.
 
(b)       Aracın diğer araçlardan zarar görme ihtimalinin olmadığı kamu ya da özel bir araç parkı 
ya da
 
(c)     Halkın  genellikle  geçmediği  ya  da  kullanmadığı  otoyol  ve  meskenlerden  ayrılmış 
uygun  bir açık alan.
 
(b) maddesinde izin verilen park alanları yalnızca (a) maddesinde tarif edilenler mevcut değilse 
kullanılabilir ve (c) maddesinde belirtilenler yalnızca (a) ve (b) maddesinde tarif edilen alanlar 
mevcut
e kullanılabilir.
 

Yüklü MEMU’lar, gözetim altında tutulacaktır veya alternatif olarak güvenli bir depoda veya güvenli fabrika tesislerinde gözetim olmaksızın park edilebilir. Boş, temizlenmemiş MEMU’lar bu zorunluluktan muaftır.

8.5

ÖZEL SINIFLARA VEYA MADDELERE İLİŞKİN EK ZORUNLULUKLAR

Bölüm 8.1 ila 8.4’te yer alan zorunluluklara ek olarak, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (19)'da   
aşağıdaki
zorunluluklara atıfta bulunuluyorsa, bu zorunluluklar ilgili maddelerin ya da nesnelerin taşınması 
için geçerli olur. Bölüm 8.1 ila 8.4’te yer alan zorunluluklarla çelişki halinde, bu Bölümde 
belirtilen zorunluluklara öncelik verilecektir
 
S1                        Patlayıcı maddelerin ve nesnelerin taşınmasına ilişkin zorunluluklar 
(Sınıf 1)
 
(1)        Sürücüler için özel eğitim
Sürücü, Anlaşmaya Taraf Ülkelerde uygulanan diğer yönetmelikler kapsamında farklı bir sistemde ya 
da farklı bir amaçla 8.2.2.3.4 maddesinde tanımlanan konuları içeren dengi bir kursa, eğitime devam 
etmişse, uzmanlaşma programından bütünüyle ya da kısmi olarak muaf tutulabilir.
 
(2)        Onay sahibi görevli
 
Ulusal yönetmelikler böyle gerektiriyorsa, ADR'ye Taraf Ülkenin yetkili makamı, araçta, masrafları 
taşıyıcı tarafından karşılanmak üzere, onay sahibi bir memurun bulundurulmasını gerektirebilir.
 
(3)        Sigara içme, ateş yakma ve çıplak alev yasağı
 
Sınıf 1 kapsamındaki madde ve nesneleri taşıyan araçların üzerinde, yakınında ve bu maddelerin 
yüklenmesi ve boşaltılması sırasında sigara içilmesi, ateş yakılması veya çıplak alev kullanılması 
yasaktır. Bu sigara içme yasağı aynı zamanda elektronik sigara ve benzer cihazların kullanımı için 
de geçerlidir.
 
(4)        Yükleme ve boşaltma yerleri
 
(a)      Yetkili makamlardan özel izin alınmadan, kamu alanı olan meskun bölgelerde Sınıf   1'e  
ait  maddelerin  ve  nesnelerin  yüklenmesi  ve  boşaltılması yapılmayacaktır;
 
(b) Güvenlik nedenleriyle  acil  olarak  yapılmasını  gerektiren  haller  dışında,  meskun alanlar 
dışındaki kamu alanlarında, önceden yetkili makamlara konu hakkında bilgi verilmeden Sınıf 1’e ait 
maddelerin ve nesnelerin yüklenmesi veya boşaltılması yasaktır;
 
(c) Herhangi bir nedenle  elleçleme  operasyonlarının  ortak  alanlarda  yapılması  gerekiyorsa, 
maddeler veya diğer nesneler etiketlerine göre ayrılacaktır;
 
 
(d) Sınıf 1'e ait maddeleri ve nesneleri taşıyan araçların yükleme veya boşaltma işlemi yapmak 
üzere kamu alanlarında durmaları zorunluysa, duran araçların arasında en az 50 metrelik bir mesafe 
bulunacaktır. Bu mesafe aynı taşıma birimine ait olan araçlar için uygulanmayacaktır.
 
(5)       Konvoylar
 
(a)  Sınıf 1'e ait maddeleri ve nesneleri konvoy halinde taşıyan araçlar için her bir taşıma  
birimi ile diğeri arasında en az 50 metrelik bir mesafe bulunacaktır;
 
(b)         Yetkili makam konvoy düzeni ya da yapısına dair kurallar koyabilir.
(6)       Araçların denetlenmesi
 
Bölüm 8.4'te belirtilen zorunluluklar, aşağıda belirtilen sınırların üzerinde olan toplam net 
patlayıcı madde kütlesine sahip, Sınıf 1'e ait maddeleri ve nesneleri taşıyan araçlar için geçerli 
olacaktır.
 
Tehlike Bölümü 1.1:                                                                                 
                              0 kg
Tehlike Bölümü 1.2:                                                                                 
                              0 kg
Tehlike Bölümü 1.3, uyumluluk grubu C:                                                              
               0 kg
Tehlike Bölümü 1.3, uyumluluk grubu C hariç olmak üzere:                                            
 50 kg
Tehlike Bölümü 1.4, aşağıda sıralananlar hariç olmak üzere:                                         
    50 kg
Tehlike Bölümü 1.5:                                                                                 
                              0 kg
Tehlike Bölümü 1.6:                                                                                 
                           50 kg
UN numaraları 0104, 0237,0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440,0441, 0455,
0456 ve 0500’e ait Tehlike Bölümü 1.4 olan maddeler ve nesneler:                                    
0 kg
 
Karma yükler için, taşınan maddelerin veya nesnelerin herhangi biri için geçerli olan en düşük 
sınır toplam yük için kullanılacaktır.
 
Buna ek olarak, herhangi bir kötü niyetli eylemi önlemek ve kayıp ya da yangın durumunda sürücüyü 
ve yetkili mercileri uyarmak amacıyla bu maddeler ve nesneler her zaman denetlenecektir.
 
Temizlenmemiş boş ambalajlar bundan muaftır.
 
(7)        Araçların kilitlenmesi
EX/II araçlarının yük bölmelerindeki kapılar ve sert kapaklar ile Sınıf 1 kapsamındaki maddeleri ve 
nesneleri taşıyan EX/III araçlarının yük bölmelerindeki tüm açıklıklar, yükleme ve boşaltma 
dönemleri hariç olmak üzere taşıma süresince kapalı olacaktır.
S2:                      Alevlenir sıvı ya da gazların taşınmasına ilişkin ek zorunluluklar
 
(1)        Portatif aydınlatma aparatları
Parlama noktası en fazla 60°C olan sıvıları ya da Sınıf 2'ye ait alevlenir maddeleri  ve nesneleri 
taşıyan kapalı araçların yük bölmeleri, aracın içine sızabilecek herhangi bir yanıcı buhar ya da 
gazı tutuşturmayacak biçimde tasarlanmış ve yapılmış portatif fenerler dışında bir aydınlatma 
aparatı taşıyan kişiler giremez.
 
(2)        Yükleme ya da boşaltma esnasında yanmalı ısıtıcıların çalıştırılması
FL tipi  araçların  (bkz.  Kısım  9)  yanmalı  ısıtıcılarının  yükleme  ya  da  boşaltma  esnasında 
ve yükleme bölgelerinde çalıştırılması yasaktır.
 
(3)        Elektrostatik yüklere karşı önlemler
FL tipi araçlarda, (bkz. Kısım 9) tanklar doldurulmadan ya da boşaltılmadan önce araç şasisinden 
toprağa bir elektrik bağlantısı kurulacaktır. Buna ek olarak, doldurma oranı da 
sınırlandırılmalıdır.
S3:                      Bulaşıcı maddelerin taşınmasına ilişkin özel hükümler
 
8.1.4.1’deki tablonun (2), (3) ve (5) numaralı sütunlarındaki ve 8.3.4’deki zorunluluklar 
uygulanmayacaktır.
 
S4:                      Kontrollü sıcaklıklarda yapılan taşımaya ilişkin ek zorunluluklar
 
Ön görülen sıcaklığın idame ettirilmesi, güvenli bir taşıma işlemi için esastır. Genel olarak, 
sıcaklık şu şekillerde korunacaktır:
-           Yükleme öncesinde taşıma ünitesinin muayene edilmesiyle;
 
- Taşıyıcılar için  soğutma  sisteminin  çalışmasına  ilişkin  talimatlar  ve  güzergah  üzerindeki 
mevcut soğutma tedarikçilerinin bir listesi ile;
 
 
-           Sıcaklık kontrolünün kaybı halinde izlenecek prosedürler ile;
 
-           Çalışma sıcaklıklarının düzenli olarak denetlenmesi ile ve
 
-           Yedek soğutma sistemi ya da yedek parçaların bulundurulması ile.
Taşıma biriminin içindeki havanın sıcaklığı bağımsız iki sensör (algılayıcı) tarafından ölçülecek 
ve sıcaklıklardaki  değişikliklerin  kolayca  saptanabileceği  bir  şekilde kaydedilecektir.
Sıcaklık her dört ila altı saat arasında kontrol edilecek ve kaydedilecektir.
 
Kontrol sıcaklığının taşıma sırasında aşılması halinde, soğutma cihazında gerekli onarımlar ya da 
soğutma kapasitesinde bir artış yapılması (örneğin sıvı ya da katı soğutucu madde eklenerek) dahil 
olmak üzere, bir ikaz süreci başlatılacaktır. Acil durum prosedürlerinin uygulanması için 
sıcaklığın sık sık kontrol edilmesi ve hazırlık yapılması gerekmektedir. Acil durum sıcaklığına 
(ayrıca bkz. 2.2.41.1.17 ve 2.2.52.1.15 ila 2.2.52.1.18) varıldığında, acil durum prosedürlerine 
geçilir.
 
NOT: Maddeler, KHDS 50 °C'den yüksek olacak şekilde kimyasal inhibitörler katılarak stabilize 
edildikleri zaman, bu S4 hükmü 3.1.2.6'da anılan maddeler için geçerli değildir. Bu son duruma göre 
sıcaklık kontrolü, sıcaklığın 55 °C'yi aşabileceği yerlerdeki taşıma koşulları altında gerekebilir.
 
 
S5: Sınıf 7'ye ait radyoaktif malzemelerin (UN No. 2908, 2909, 2910 ve 2911) yalnızca muaftutulmuş 
ambalajlarda taşınmasındaki ortak özel hükümler
 
8.1.2.1 (b) ve 8.2.1, 8.3.1 ve 8.3.4'teki yazılı talimatlara ilişkin zorunluluklar geçerli 
değildir.
 
 
S6:    Sınıf    7'ye    ait    radyoaktif    malzemelerin,    muaf    ambalajlar     haricindeki    
 yollarla  taşınmasındaki ortak özel hükümler
 
8.3.1 hükümleri, yalnızca kategori I-BEYAZ etiketlerine sahip ambalajlar, dış paketler veya 
konteynerleri taşıyan araçlar için geçerli değildir.
 
8.3.4 hükümleri, ikincil risk olmaması durumunda geçerli değildir.
 
Diğer ek zorunluluklar veya özel hükümler
 
 
S7:                      (Silindi)
 
 
S8:         Bir taşıma birimine 2000  kilogramdan  fazla bu  maddelerden  yüklenmişse,  hizmet 
ihtiyaçları için     yerleşim bölgelerinde ya da işlek yerlerde mümkün olduğunca durulmayacaktır. 
Bu tür bölgelerin yakınında uzunca beklemek ancak yetkili mercilerin izniyle mümkündür.
 
 
S9:                  Bu  maddelerin  taşınması  esnasında  yerleşim  bölgelerinde  ya  da  işlek  
yerlerde  hizmet ihtiyaçları için mümkün olduğunca durulmayacaktır. Bu tür bölgelerin yakınında 
uzunca beklemek ancak yetkili mercilerin izniyle mümkündür.
 
 
S10:   Nisan  ila  Ekim  ayları  arasındaki  dönemde,  aracın   park  halinde  bulunduğu  ülkenin  
yasaları   gerektiriyorsa, araç park halindeyken ambalajlar için örneğin yükün en az 20 üzerine 
levhalar konularak güneşe karşı etkin bir koruma sağlanacaktır.
 
 
S11:          Sürücü, taraf ülkelerde uygulanan diğer yönetmelikler kapsamında farklı bir sistemde 
ya da farklı bir   amaçla 8.2.2.3.5’de tanımlanan konuları içeren dengi bir kursa, eğitime devam 
etmişse, uzmanlaşma programından bütünüyle ya da kısmi olarak muaf tutulabilir.
 
S12:                     Eğer   taşıma   biriminde   radyoaktif   malzeme   içeren   ambalajların   
toplam   sayısı   10'u,   taşıma
indekslerinin toplamı 3'ü geçmiyorsa ve ilave riskler mevcut değilse, sürücülerin eğitimine ilişkin
8.2.1 gereksinimlerinin uygulanmasına gerek yoktur. Ancak, sürücüler daha sonra, radyoaktif 
malzemelerin taşınmasına ve ayrıca kendi görevlerine yönelik uygun eğitimi alacaklardır. Bu eğitim 
radyoaktif malzemelerin taşınması sırasındaki radyasyon tehlikeleri konusunda bilinçlenmelerini 
sağlamalıdır. Böyle bir bilinçlenme eğitimi işveren tarafından verilen bir sertifika ile 
doğrulanacaktır. Ayrıca bakınız 8.2.3
 
S13:                    (Silindi)
 
S14:           Araçların denetlenmesine ilişkin Bölüm 8.4  hükümleri,  herhangi bir  miktarda bu 
maddeleri taşıyan  araçlar için geçerli olacaktır.
 
S15:           Araçların denetlenmesine  ilişkin Bölüm 8.4  hükümleri,  herhangi bir  miktarda bu 
maddeleri taşıyan araçlar için geçerli olacaktır. Bununla birlikte, yüklü bölmenin kilitli olması 
veya taşınan ambalajların herhangi bir şekilde yetkisiz boşaltmaya karşı korunuyor olması halinde, 
Bölüm 8.4 hükümlerinin uygulanmasına gerek yoktur.
 
S16:               Araçların  denetlenmesine  ilişkin  Bölüm  8.4  hükümleri,  bu  maddelerin  
araçtaki  toplam kütlesinin 500 kilogramı aştığı hallerde geçerlidir.
 
Buna ek olarak, 500 kilogramdan fazla bu maddelerden taşıyan araçlar, herhangi bir kötü amaçlı 
eylemi önlemek ve kayıp ya da yangın durumunda sürücüyü ve yetkili mercileri uyarmak amacıyla her 
zaman denetlenecektir.
 
S17:             Araçların  denetlenmesine  ilişkin  Bölüm  8.4  hükümleri,  bu  maddelerin  
araçtaki  toplam kütlesinin 1000 kilogramı aştığı hallerde geçerlidir.
 
S18:             Araçların  denetlenmesine  ilişkin  Bölüm  8.4  hükümleri,  bu  maddelerin  
araçtaki  toplam kütlesinin 2000 kilogramı aştığı hallerde geçerlidir.
 
S19:             Araçların  denetlenmesine  ilişkin  Bölüm  8.4  hükümleri,  bu  maddelerin  
araçtaki  toplam kütlesinin 5000 kilogramı aştığı hallerde geçerlidir.
 
S20:              Araçların  denetlenmesine  ilişkin  Bölüm  8.4  hükümleri,  bu  maddelerin  
araçtaki  toplam kütlesinin veya hacminin ambalajlı mallar olarak 10.000 kilogramı, tanklar da ise 
3000 litreyi aştığı hallerde geçerlidir.
 
S21:    Araçların  denetlenmesine  ilişkin  Bölüm  8.4   hükümleri,  kütle   miktarlarına  
bakılmaksızın  tüm    malzemeler için geçerlidir. Ayrıca, herhangi bir kötü amaçlı eylemi önlemek 
ve kayıp ya da yangın durumunda sürücüyü ve yetkili mercileri uyarmak amacıyla bu mallar her zaman 
denetlenecektir. Bununla birlikte, Bölüm 8.4 hükümlerinin şu durumlarda uygulanmasına gerek yoktur:
 
(a) Yükleme yapılan  bölüm  kilitlenmişse  veya  taşınan  ambalajlar  ruhsatsız  boşaltmaya  karşı 
başka şekilde korunuyorsa; ve
 
(b)  Doz  oranı  aracın  dış   yüzeyinin   erişilebilir   herhangi   bir   noktasında   5μSv/s’yi   
geçmiyorsa.
 
S22:             Araçların  denetlenmesine  ilişkin  Bölüm  8.4  hükümleri,  bu  maddelerin  
araçtaki  toplam kütlesinin veya hacminin ambalajlı mallar olarak 5000 kg kilogramı, tanklar da ise 
3000 litreyi aştığı hallerde geçerlidir.
 
S23:       Araçların   denetlenmesine   ilişkin   Bölüm   8.4   hükümleri,   bu   madde   dökme    
halinde   veya    tanklarda taşınıyorsa ve araçtaki toplam kütle veya hacim 3000 kg’yi veya 3000 
litreyi  aşıyorsa geçerli olacaktır.
 
S24:               Araçların  denetlenmesine  ilişkin  Bölüm  8.4  hükümleri,  bu  maddelerin  
araçtaki  toplam kütlesinin 100 kilogramı aştığı hallerde geçerlidir.
 

 

8.6

TEHLİKELİ MAL TAŞIYAN ARAÇLARIN GEÇİŞİ SIRASINDA KARAYOLU TÜNEL KISITLAMALARI

Genel hükümler

Bu Bölümün hükümleri, araçların karayolu tünellerinden geçişi 1.9.5 kapsamında sınırlıysa geçerli
olacaktır.

Tehlikeli mal taşıyan araçların tünellerden geçişini düzenleyen yol işaretleri veya sinyaller

Yetkili makamın, tehlikeli mal taşıyan taşıma ünitelerinin geçişini kısıtlamak amacıyla bir karayolu
tüneline 1.9.5.1 uyarınca tahsis ettiği tünel kategorisi, yol işaretleri ve sinyalleri ile aşağıdaki şekilde
gösterilecektir:
 

İşaret ve sinyal

Tünel kategorisi

İşaret yok

Tünel kategorisi A

B harfi taşıyan ek bir panele sahip işaret

Tünel kategorisi B

C harfi taşıyan ek bir panele sahip işaret

Tünel kategorisi C

D harfi taşıyan ek bir panele sahip işaret

Tünel kategorisi D

E harfi taşıyan ek bir panele sahip işaret

Tünel kategorisi E

 

Tünel kısıtlama kodları

Belirli tehlikeli mallarında taşınması esnasında tünellerden geçiş ile ilgili kısıtlamalar, bu malların
Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (15)'te belirtilen tünel kısıtlama kodlarına göre yapılacaktır. Tünel
kısıtlama kodları, hücrenin alt köşesinde parantez içerisinde belirtilecektir. Tünel kısıtlama kodu
yerine ‘(─)’ ifadesi olduğunda, tehlikeli mallar için herhangi tunnel kısıtlamasına tabi değildir; UN
NO 2919 ve 3331’e atanan tehlikeli mallar için tünellerden geçiş 1.7.4.2 uyarınca yetkili makamın
(kurumların) onayladığı özel bir düzenlemeye uyarınca mümkün olabilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018