Karayolunda Tehlikeli Madde

Tünel kısıtlama kodları

Belirli tehlikeli mallarında taşınması esnasında tünellerden geçiş ile ilgili kısıtlamalar, bu malların
Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (15)'te belirtilen tünel kısıtlama kodlarına göre yapılacaktır. Tünel
kısıtlama kodları, hücrenin alt köşesinde parantez içerisinde belirtilecektir. Tünel kısıtlama kodu
yerine ‘(─)’ ifadesi olduğunda, tehlikeli mallar için herhangi tunnel kısıtlamasına tabi değildir; UN
NO 2919 ve 3331’e atanan tehlikeli mallar için tünellerden geçiş 1.7.4.2 uyarınca yetkili makamın
(kurumların) onayladığı özel bir düzenlemeye uyarınca mümkün olabilir.

Taşıma ünitesi, farklı tünel kısıtlama koduna sahip tehlikeli mallar içeriyorsa, en fazla kısıtlamanın
olduğu yüke atanan tünel kodu tüm taşıma için geçerli olacaktır.

1.1.3 uyarınca taşınan tehlikeli mallar tünel kısıtlamalarına tabi değildir ve taşıma ünitesindeki
yükün tamamı için tanımlanmış (uygulanacak) tünel kısıtlama kodlarını belirlerken göz önünde
bulundurulmayacaktır ancak taşıma birimi 3.4.14 1’ye tabii olan 3.4.13’e uygun olarak işaretlenmesi
gerekenler haricinde ise uygulanır.

Tehlikeli mal taşıyan taşıma ünitelerinin tünellerden geçmesine ilişkin kısıtlamalar

Tünellerden geçiş için şu sınırlamalar uygulanır:
- E kategorisindeki tünellerden geçiş, 3.4.14’e 1 uygun olarak 3.4.13’e göre işaretlenmesi
gereken nakliye araçlarına
- Aşağıdaki tabloya uygun olarak taşıma birimindeki yükün tamamına uygulanacak tünel
sınırlama kodu bir kez tespit edildikten sonra 5.3.2’e göre turuncu renkli levha taşıması
gereken nakliye araçlarına.
 
1 veya 1.6.1.20’de bahsi geçen geçici önlemler uygulandığı takdirde 31 Aralık 2010’a kadar işlemlere devam
edildiği şekliyle ADR 3.4.11’e bağlı olarak 3.4.10 ile uyumlu olan
 

Tüm yüke ilişkin tünel kısıtlama kodu

Kısıtlama

B

B, C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır

 

B1000C

Taşıma ünitesi başına toplam net patlayıcı kütlesinin şunları aştığı taşıma işlemleri:

  • 1000 kg’yi aşanlar: B, C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır;

  • 1000 kg’yi aşmayanlar: C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır

 

B/D

Tankla taşıma işlemleri: B, C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır;

Diğer taşıma işlemleri: D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır

 

B/E

Tankla taşıma işlemleri: B, C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır;

Diğer taşıma işlemleri: E kategorisindeki tünellerden geçiş yasaktır

C

C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır

 

C5000D

Taşıma ünitesi başına toplam net patlayıcı kütlesinin şunları aştığı taşıma işlemleri:

  • 5.000 kg’yi aşanlar: C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır;

  • 5.000 kg’yi aşmayanlar: D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır

 

C/D

Tankla taşıma işlemleri: C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır;

Diğer taşıma işlemleri: D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır

 

C/E

Tankla taşıma işlemleri: C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır;

Diğer taşıma işlemleri: E kategorisindeki tünellerden geçiş yasaktır

D

D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır

 

D/E

Dökme halinde veya tankla taşıma işlemleri: D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır;

Diğer taşıma işlemleri: E kategorisindeki tünellerden geçiş yasaktır

E

E kategorisindeki tünellerden geçiş yasaktır

-

Tüm tünellerden geçiş yapılabilir (UN No. 2919 ve 3331 için; ayrıca bkz. 8.6.3.1).

 
NOT 1: Örneğin, sınıflandırma kodu 1.3C, tünel kısıtlama kodu C5000D olan ve 3000 kg toplam net
patlayıcı kütlesini temsil eden bir miktarda UN No. 0161, dumansız barut taşıyan bir taşıma ünitesinin
D ve E kategorilerindeki tünellerden geçişi yasaktır.
 
NOT 2: IMDG Kodu uyarınca işaretlenmiş konteynerlerde ya da nakliye birimlerinde taşınması
amaçlanmış sınırlı miktarlarda paketlenen tehlikeli mallar, sınırlı miktarda paketlenmiş tehlikeli mal
ihtiva eden ambalajların toplam brüt ağırlığı her bir nakliye birimi için 8 tonu aşmadığı sürece E
kategorisindeki tünellerden geçiş için kısıtlamaya tabi değildir.

9

Araçların üretimine ve onayına ilişkin zorunluluklar

9.1

KAPSAM, TANIMLAR VE ARAÇLARIN ONAYI İÇİN GEÇERLİ ZORUNLULUKLAR

Kapsam ve tanımlar

Kapsam

Kısım 9'un zorunlulukları, Araçların Yapımı Üzerine Konsolide Edilmiş Karar’da (R.E.3)1 ortaya
konduğu üzere, tehlikeli mal taşımacılığına yönelik N ve O kategorisindeki araçlar için geçerli
olacaktır.
Bu zorunluluklar, araçlar için geçerli olup bunların yapımlarını, tip onaylarını, ADR onaylarını
ve yıllık teknik muayenelerini ilgilendirir.

Tanımlar

Kısım 9’un amaçları bakımından:
“Araç” ister tamamlanmış, ister tamamlanmamış, ister komple olan ve tehlikeli maddelerin
karayoluyla taşınmasını amaçlayan her türlü araç anlamına gelir;
"EX/II aracı" veya "EX/III aracı”, patlayıcı maddelerin ve nesnelerin taşınmasına yönelik bir araç
anlamına gelir (Sınıf 1);
"FL aracı" şu anlama gelir:
(a) Parlama noktası en fazla 60°C olan sıvıların (EN 590:2004 + A1: 2010 standardına uygunluk
gösteren ve UN No. 1202 olan, EN 590:2004 + A1:2010 standardında belirtilen parlama
noktasına sahip dizel yakıtı, gaz yağı ve ısıtma yağı (hafif) hariç olmak üzere), kapasitesi 1
m3’ten fazla olan sabit tanklarda veya sökülebilir tanklarda veya münferit kapasitesi
3m3’ü aşan tank konteynerlerinde veya portatif tanklarda taşınmasına yönelik bir araç; veya
(b) Yanıcı gazların, kapasitesi 1 m3’ten fazla olan sabit tanklarda veya sökülebilir tanklarda
ya da münferit kapasitesi 3 m3’ten fazla olan tank konteynerlerinde, portatif tanklarda
veya MEGC’lerde taşınmasına yönelik bir araç veya
(c) Yanıcı gazların taşınmasını amaçlayan ve toplam kapasitesi 1 m3’ten fazla olan tüplügaz
tankeri;
“OX aracı”, stabilize hidrojen peroksit veya %60'tan fazla hidrojen peroksit içeren sulu bir çözeltiyle
kararlaştırılmış hidrojen peroksitin (Sınıf 5.1, UN No. 2015), kapasitesi 1 m3’ten fazla olan sabit
tanklarda veya sökülebilir tanklarda ya da münferit kapasitesi 3 m3’ten fazla olan tank
konteynerlerinde ya da portatif tanklarda taşınmasına yönelik bir araç anlamına gelir;
"AT aracı" şu anlama gelir:
(a) Kapasitesi 1 m3’ten fazla olan sabit tanklarda veya sökülebilir tanklarda; ya da münferit
kapasitesi 3 m3’ten fazla olan tank konteynerlerde, portatif tanklarda veya MEGC’lerde
tehlikeli malların taşınması amaçlanmış EX/III, FL veya OX haricindeki taşıtlar ya da
MEGC haricindeki araçlar; veya
(b) Toplam kapasitesi 1 m3'ü aşan ve FL aracı dışındaki tüplü gaz tankeri;
“MEMU”, 1.2.1’de açıklanan mobil patlayıcı üretim biriminin tanımına uyan bir araç anlamına
gelir.
“Tamamlanmış araç”, daha fazla tamamlama işlemine ihtiyaç duymayan her türlü araç anlamına gelir
(örn. tek aşamada inşa edilen yük vagonları, kamyonlar, traktörler, römorklar);
 
“Tamamlanmamış araç”, en az bir ilave aşamayla tamamlama işlemi gerektiren araç anlamına
gelir (örn. şasili kabin, römork şasisi);
“Komple araç”, çok aşamalı bir sürecin sonucu olarak elde edilen araç anlamına gelir (örn. gövde
çalışmasıyla donatılmış bir şasi veya şasili kabin);
“Tip onaylı araç”, 105 sayılı EEC Yönetmeliği 2 uyarınca onaylanmış olan araç anlamına gelir;
“ADR onayı”, Anlaşmaya Taraf Ülkelerden birinin yetkili makamı tarafından düzenlenmiş olan ve
tehlikeli madde taşımacılığına yönelik tek bir aracın, bir EX/II, EX/III, FL, OX veya AT taşıtlar ya da
MEGC araçlar olarak bu Kısmın ilgili teknik gereksinimlerini karşıladığını beyan eden sertifikasyon
anlamına gelir.
 
1
Birleşmiş Milletler belgesi ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3

EX/II, EX/III, FL, OX ve AT araçları ile MEMU’ların onaylanması

NOT: EX/II, EX/III, FL, OX ve AT araçları ile MEMU’lar haricindeki araçlar için, menşei ülkede
normalde uygulanan genel güvenlik yönetmeliklerinin gerektirdiklerinin haricinde özel bir onay
sertifikası gerekmemektedir.

Genel

EX/II, EX/III, FL, OX ve AT araçları ile MEMU’lar, bu Kısmın ilgili zorunluluklarını yerine
getirecektir.
Her tamamlanmış ve komple araç, Bölüm 9.2 ila 9.8’in ilgili teknik gereksinimleriyle uygunluğun
doğrulanması amacıyla, bu bölümün idari gereksinimleri uyarınca yetkili makam tarafından bir ilk
muayeneye tabi tutulacaktır.
Yetkili makam, üreticinin, tam yetkilisinin veya yetkili makamın tanıdığı bir kurumun, Bölüm 9.2’nin
zorunluluklarıyla uygunluk beyanında bulunduğu; 9.1.2.2 uyarınca tip onaylı bir traktörün veya yarı
römorkun ilk muayenesinden feragat edebilir.
Aracın uygunluğu, 9.1.3 kapsamındaki bir onay sertifikasının düzenlenmesi yoluyla tasdik edilecektir.
Araçların, dayanıklı bir fren sistemiyle donatılması isteniyorsa, aracın üreticisi veya tam yetkili bir
temsilcisi, ECE Yönetmeliği No. 133 'ün Ek 5'inde yer alan ilgili hükümlere uygunluk beyanı
hazırlayacak olup bu beyan, ilk teknik muayenede sunulacaktır.

Tip onaylı araçlarla ilgili zorunluluklar

Araç üreticisinin veya tam yetkili temsilcisinin talebi üzerine, 9.1.2.1 uyarınca ADR onayına tabi
araçlara, yetkili bir kurum tarafından tip onayı verebilir. Bir yetkili kurum tarafından 105 sayılı EEC
Yönetmeliği2 uyarınca bir tip onay sertifikası düzenlenmişse Bölüm 9.2’nin ilgili teknik
gereksinimlerinin karşılandığı kabul edilecektir. Bunun için, söz konusu Yönetmeliğin teknik
gereksinimlerinin bu Kısımdaki Bölüm 9.2’ye karşılık gelmesi ve araçtaki herhangi bir değişikliğin,
bunun geçerliliğini değiştirmemesi gerekmektedir. MEMU’lar için, 105 sayılı EEC Yönetmeliği
uyarınca iliştirilmiş olan tip onayı işareti, aracın MEMU veya EX/III olduğunu tanımlayabilir.
MEMU’ların yalnızca 9.1.3 kapsamında düzenlenmiş olan onay sertifikasında tanımlanması
gerekmektedir.
Anlaşmaya Taraf Ülkelerden birince verilmiş olan bu tip onayı, tek bir araç ADR onayına muayene
için teslim edildiğinde aracın uygunluğunu garanti edecek diğer Anlaşmaya Taraf Ülkelerce kabul
edilecektir.
ADR onayına yönelik muayenede, Bölüm 9.2’nin ilgili zorunluluklarına uygunluk
bakımından tip onaylı tamamlanmamış aracın yalnızca tamamlama sürecinde toplanan veya
değiştirilen parçaları muayene edilecektir.
 
2
EEC Yönetmeliği No. 105 (Tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik araçların, spesifik yapısal özellikleri
bakımından onayına ilişkin yeknesak hükümler).
3 EEC Yönetmeliği No: 13 (fren sistemi bakımından M, N ve O kategorilerindeki araçların
onayına ilişkin yeknesak hükümler)

Yıllık teknik muayene

EX/II, EX/III, FL, OX ve AT araçlarıyla MEMU’lar, bu Kısımın ilgili gereksinimlerine ve tescil
edildikleri ülkede geçerli olan genel güvenlik yönetmeliklerine (frenler, farlar vb. ile ilgili) uygunluk
gösterdiklerinden emin olunmak üzere, tescil edildikleri ülkede yıllık teknik muayeneye tabi olacaktır.
Aracın uygunluğu, ya onay sertifikasının geçerliliğinin uzatılması ya da 9.1.3 kapsamında yeni bir
onay sertifikasının düzenlenmesi yoluyla tasdik edilecektir.

Onay sertifikası

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018