Karayolunda Tehlikeli Madde

Kapsam ve tanımlar

Kapsam

Kısım 9'un zorunlulukları, Araçların Yapımı Üzerine Konsolide Edilmiş Karar’da (R.E.3)1 ortaya
konduğu üzere, tehlikeli mal taşımacılığına yönelik N ve O kategorisindeki araçlar için geçerli
olacaktır.
Bu zorunluluklar, araçlar için geçerli olup bunların yapımlarını, tip onaylarını, ADR onaylarını
ve yıllık teknik muayenelerini ilgilendirir.

Tanımlar

Kısım 9’un amaçları bakımından:
“Araç” ister tamamlanmış, ister tamamlanmamış, ister komple olan ve tehlikeli maddelerin
karayoluyla taşınmasını amaçlayan her türlü araç anlamına gelir;
"EX/II aracı" veya "EX/III aracı”, patlayıcı maddelerin ve nesnelerin taşınmasına yönelik bir araç
anlamına gelir (Sınıf 1);
"FL aracı" şu anlama gelir:
(a) Parlama noktası en fazla 60°C olan sıvıların (EN 590:2004 + A1: 2010 standardına uygunluk
gösteren ve UN No. 1202 olan, EN 590:2004 + A1:2010 standardında belirtilen parlama
noktasına sahip dizel yakıtı, gaz yağı ve ısıtma yağı (hafif) hariç olmak üzere), kapasitesi 1
m3’ten fazla olan sabit tanklarda veya sökülebilir tanklarda veya münferit kapasitesi
3m3’ü aşan tank konteynerlerinde veya portatif tanklarda taşınmasına yönelik bir araç; veya
(b) Yanıcı gazların, kapasitesi 1 m3’ten fazla olan sabit tanklarda veya sökülebilir tanklarda
ya da münferit kapasitesi 3 m3’ten fazla olan tank konteynerlerinde, portatif tanklarda
veya MEGC’lerde taşınmasına yönelik bir araç veya
(c) Yanıcı gazların taşınmasını amaçlayan ve toplam kapasitesi 1 m3’ten fazla olan tüplügaz
tankeri;
“OX aracı”, stabilize hidrojen peroksit veya %60'tan fazla hidrojen peroksit içeren sulu bir çözeltiyle
kararlaştırılmış hidrojen peroksitin (Sınıf 5.1, UN No. 2015), kapasitesi 1 m3’ten fazla olan sabit
tanklarda veya sökülebilir tanklarda ya da münferit kapasitesi 3 m3’ten fazla olan tank
konteynerlerinde ya da portatif tanklarda taşınmasına yönelik bir araç anlamına gelir;
"AT aracı" şu anlama gelir:
(a) Kapasitesi 1 m3’ten fazla olan sabit tanklarda veya sökülebilir tanklarda; ya da münferit
kapasitesi 3 m3’ten fazla olan tank konteynerlerde, portatif tanklarda veya MEGC’lerde
tehlikeli malların taşınması amaçlanmış EX/III, FL veya OX haricindeki taşıtlar ya da
MEGC haricindeki araçlar; veya
(b) Toplam kapasitesi 1 m3'ü aşan ve FL aracı dışındaki tüplü gaz tankeri;
“MEMU”, 1.2.1’de açıklanan mobil patlayıcı üretim biriminin tanımına uyan bir araç anlamına
gelir.
“Tamamlanmış araç”, daha fazla tamamlama işlemine ihtiyaç duymayan her türlü araç anlamına gelir
(örn. tek aşamada inşa edilen yük vagonları, kamyonlar, traktörler, römorklar);
 
“Tamamlanmamış araç”, en az bir ilave aşamayla tamamlama işlemi gerektiren araç anlamına
gelir (örn. şasili kabin, römork şasisi);
“Komple araç”, çok aşamalı bir sürecin sonucu olarak elde edilen araç anlamına gelir (örn. gövde
çalışmasıyla donatılmış bir şasi veya şasili kabin);
“Tip onaylı araç”, 105 sayılı EEC Yönetmeliği 2 uyarınca onaylanmış olan araç anlamına gelir;
“ADR onayı”, Anlaşmaya Taraf Ülkelerden birinin yetkili makamı tarafından düzenlenmiş olan ve
tehlikeli madde taşımacılığına yönelik tek bir aracın, bir EX/II, EX/III, FL, OX veya AT taşıtlar ya da
MEGC araçlar olarak bu Kısmın ilgili teknik gereksinimlerini karşıladığını beyan eden sertifikasyon
anlamına gelir.
 
1
Birleşmiş Milletler belgesi ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3

EX/II, EX/III, FL, OX ve AT araçları ile MEMU’ların onaylanması

NOT: EX/II, EX/III, FL, OX ve AT araçları ile MEMU’lar haricindeki araçlar için, menşei ülkede
normalde uygulanan genel güvenlik yönetmeliklerinin gerektirdiklerinin haricinde özel bir onay
sertifikası gerekmemektedir.

Genel

EX/II, EX/III, FL, OX ve AT araçları ile MEMU’lar, bu Kısmın ilgili zorunluluklarını yerine
getirecektir.
Her tamamlanmış ve komple araç, Bölüm 9.2 ila 9.8’in ilgili teknik gereksinimleriyle uygunluğun
doğrulanması amacıyla, bu bölümün idari gereksinimleri uyarınca yetkili makam tarafından bir ilk
muayeneye tabi tutulacaktır.
Yetkili makam, üreticinin, tam yetkilisinin veya yetkili makamın tanıdığı bir kurumun, Bölüm 9.2’nin
zorunluluklarıyla uygunluk beyanında bulunduğu; 9.1.2.2 uyarınca tip onaylı bir traktörün veya yarı
römorkun ilk muayenesinden feragat edebilir.
Aracın uygunluğu, 9.1.3 kapsamındaki bir onay sertifikasının düzenlenmesi yoluyla tasdik edilecektir.
Araçların, dayanıklı bir fren sistemiyle donatılması isteniyorsa, aracın üreticisi veya tam yetkili bir
temsilcisi, ECE Yönetmeliği No. 133 'ün Ek 5'inde yer alan ilgili hükümlere uygunluk beyanı
hazırlayacak olup bu beyan, ilk teknik muayenede sunulacaktır.

Tip onaylı araçlarla ilgili zorunluluklar

Araç üreticisinin veya tam yetkili temsilcisinin talebi üzerine, 9.1.2.1 uyarınca ADR onayına tabi
araçlara, yetkili bir kurum tarafından tip onayı verebilir. Bir yetkili kurum tarafından 105 sayılı EEC
Yönetmeliği2 uyarınca bir tip onay sertifikası düzenlenmişse Bölüm 9.2’nin ilgili teknik
gereksinimlerinin karşılandığı kabul edilecektir. Bunun için, söz konusu Yönetmeliğin teknik
gereksinimlerinin bu Kısımdaki Bölüm 9.2’ye karşılık gelmesi ve araçtaki herhangi bir değişikliğin,
bunun geçerliliğini değiştirmemesi gerekmektedir. MEMU’lar için, 105 sayılı EEC Yönetmeliği
uyarınca iliştirilmiş olan tip onayı işareti, aracın MEMU veya EX/III olduğunu tanımlayabilir.
MEMU’ların yalnızca 9.1.3 kapsamında düzenlenmiş olan onay sertifikasında tanımlanması
gerekmektedir.
Anlaşmaya Taraf Ülkelerden birince verilmiş olan bu tip onayı, tek bir araç ADR onayına muayene
için teslim edildiğinde aracın uygunluğunu garanti edecek diğer Anlaşmaya Taraf Ülkelerce kabul
edilecektir.
ADR onayına yönelik muayenede, Bölüm 9.2’nin ilgili zorunluluklarına uygunluk
bakımından tip onaylı tamamlanmamış aracın yalnızca tamamlama sürecinde toplanan veya
değiştirilen parçaları muayene edilecektir.
 
2
EEC Yönetmeliği No. 105 (Tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik araçların, spesifik yapısal özellikleri
bakımından onayına ilişkin yeknesak hükümler).
3 EEC Yönetmeliği No: 13 (fren sistemi bakımından M, N ve O kategorilerindeki araçların
onayına ilişkin yeknesak hükümler)

Yıllık teknik muayene

EX/II, EX/III, FL, OX ve AT araçlarıyla MEMU’lar, bu Kısımın ilgili gereksinimlerine ve tescil
edildikleri ülkede geçerli olan genel güvenlik yönetmeliklerine (frenler, farlar vb. ile ilgili) uygunluk
gösterdiklerinden emin olunmak üzere, tescil edildikleri ülkede yıllık teknik muayeneye tabi olacaktır.
Aracın uygunluğu, ya onay sertifikasının geçerliliğinin uzatılması ya da 9.1.3 kapsamında yeni bir
onay sertifikasının düzenlenmesi yoluyla tasdik edilecektir.

Onay sertifikası

EX/II, EX/III, FL, OX ve AT araçlarıyla MEMU’ların bu Kısımın zorunluluklarıyla uygunluğu,
yetkili kurumun düzenlediği onay sertifikasına (ADR onayı sertifikasına) tabidir. Söz konusu yetkili
kurum, muayenesi tatmin edici sonuçlar veren veya 9.1.2.1 uyarınca Bölüm 9.2’nin zorunluluklarına
uygunluk beyanının düzenlenmesini sağlayan her bir aracın tescil ülkesindeki yetkili makamdır.

Bir Anlaşmaya Taraf Ülkenin yetkili makamıı tarafından, yine bu Anlaşmaya Taraf Ülkenin sınırları
içinde kayıtlı bir araca yönelik olarak düzenlenen onay sertifikası, geçerliliğinin devam etmesi
kaydıyla diğer Anlaşmaya Taraf Ülkelerin yetkili makamları tarafından kabul edilecektir.

Onay sertifikası, 9.1.3.5’te gösterilen modelle aynı düzene sahip olacaktır. Boyutları 210 mm x 297
mm (A4 formatı) olacaktır. Sertifikanın hem ön hem de arka tarafı kullanılacaktır. Sertifika, pembe
çaprazlamasına bir şerit ile beyaz renkte olacaktır.
Bu sertifika, düzenleyen ülkenin dilinde ya da dillerinden birinde hazırlanacaktır. Bu dilin İngilizce,
Fransızca veya Almanca olmaması halinde, onay sertifikasının başlığı ile No. 11 altındaki açıklamalar
İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde de yazılacaktır.
Vakumla çalışan atık tankerine yönelik onay sertifikası şu ibareyi içerecektir: "vacuum- operated
waste tank-vehicle" (vakumla çalışan atık tankeri).

 

Onay sertifikasının geçerliliği, sertifikanın düzenlenmesinden önce araç üzerinde
gerçekleştirilen teknik muayene tarihinden en fazla bir yıl sonra sona erecektir. Bir sonraki onay
dönemi, kabul edilen en yeni son geçerlilik tarihiyle bağlantılı olacaktır. Bunun için teknik
muayenenin, bu tarihten önceki veya sonraki bir ay içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir.
Bununla birlikte, zorunlu teknik muayeneye tabi olan tanklar için bu hüküm, tanklar üzerindeki sıkılık
(sızdırmazlık) testlerinin, hidrolik basınç testlerinin veya iç muayenelerin Bölüm 6.8 ile 6.9’da ortaya
konanlardan daha kısa aralıklarla yürütülmesi gerektiği anlamına gelmez.

Belirli tehlikeli malları taşıyan araçlar için onay sertifikası modeli

1 Araçların Yapımına ilişkin Konsolide Kararın (R.E.3) Ek 7'sinde veya 2007/46/EC sayılı Direktifte tanımlanan
elektrikle çalışan araçların ile N ve O kategorilerindeki römorkların tanımları uyarınca.
2 İlgili olmayanın üstünü çiziniz.
3 İlgili olanı işaretleyiniz.
4 İlgili değeri giriniz. 44 t değeri, tescil belgelerinde yer alan “tescil/hizmet sırasındaki maksimum izin verilen
kütle” yi sınırlamaz.
5 Varsa özel hükümler de dikkate alınarak No. 9 ‘da belirtilen tank koduna veya 4.3.3.1.2 veya 4.3.4.1.2’deki
hiyerarşi kapsamında izin verilen başka bir tank koduna tahsis edilmiş olan maddeler.
6 İzin verilen maddeler No. 10.2'de yer alıyorsa aranmaz.
 
13. Geçerliliğin uzatılması

Geçerlilik tarihi şu tarihe kadar uzatılmıştır

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen kurumun mührü, yer, tarih, imza:

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Araç hizmetten alınlığında, araç No. 5’te belirtilen başka bir taşıyıcıya, operatöre veya araç sahibine
devredildiğinde, sertifikanın geçerlilik tarihinin sona ermesi üzerine veya aracın bir veya birden fazla temel özelliğinde
ciddi bir değişiklik gerçekleşmesi halinde, sertifikayı düzenleyen kuruma iade edilecektir.

9.2

ARAÇLARIN ÜRETİMİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

Bu bölümün zorunluluklarına uygunluk

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018