Karayolunda Tehlikeli Madde

EX/II, EX/III, FL, OX ve AT araçları ile MEMU’ların onaylanması

NOT: EX/II, EX/III, FL, OX ve AT araçları ile MEMU’lar haricindeki araçlar için, menşei ülkede
normalde uygulanan genel güvenlik yönetmeliklerinin gerektirdiklerinin haricinde özel bir onay
sertifikası gerekmemektedir.

Genel

EX/II, EX/III, FL, OX ve AT araçları ile MEMU’lar, bu Kısmın ilgili zorunluluklarını yerine
getirecektir.
Her tamamlanmış ve komple araç, Bölüm 9.2 ila 9.8’in ilgili teknik gereksinimleriyle uygunluğun
doğrulanması amacıyla, bu bölümün idari gereksinimleri uyarınca yetkili makam tarafından bir ilk
muayeneye tabi tutulacaktır.
Yetkili makam, üreticinin, tam yetkilisinin veya yetkili makamın tanıdığı bir kurumun, Bölüm 9.2’nin
zorunluluklarıyla uygunluk beyanında bulunduğu; 9.1.2.2 uyarınca tip onaylı bir traktörün veya yarı
römorkun ilk muayenesinden feragat edebilir.
Aracın uygunluğu, 9.1.3 kapsamındaki bir onay sertifikasının düzenlenmesi yoluyla tasdik edilecektir.
Araçların, dayanıklı bir fren sistemiyle donatılması isteniyorsa, aracın üreticisi veya tam yetkili bir
temsilcisi, ECE Yönetmeliği No. 133 'ün Ek 5'inde yer alan ilgili hükümlere uygunluk beyanı
hazırlayacak olup bu beyan, ilk teknik muayenede sunulacaktır.

Tip onaylı araçlarla ilgili zorunluluklar

Araç üreticisinin veya tam yetkili temsilcisinin talebi üzerine, 9.1.2.1 uyarınca ADR onayına tabi
araçlara, yetkili bir kurum tarafından tip onayı verebilir. Bir yetkili kurum tarafından 105 sayılı EEC
Yönetmeliği2 uyarınca bir tip onay sertifikası düzenlenmişse Bölüm 9.2’nin ilgili teknik
gereksinimlerinin karşılandığı kabul edilecektir. Bunun için, söz konusu Yönetmeliğin teknik
gereksinimlerinin bu Kısımdaki Bölüm 9.2’ye karşılık gelmesi ve araçtaki herhangi bir değişikliğin,
bunun geçerliliğini değiştirmemesi gerekmektedir. MEMU’lar için, 105 sayılı EEC Yönetmeliği
uyarınca iliştirilmiş olan tip onayı işareti, aracın MEMU veya EX/III olduğunu tanımlayabilir.
MEMU’ların yalnızca 9.1.3 kapsamında düzenlenmiş olan onay sertifikasında tanımlanması
gerekmektedir.
Anlaşmaya Taraf Ülkelerden birince verilmiş olan bu tip onayı, tek bir araç ADR onayına muayene
için teslim edildiğinde aracın uygunluğunu garanti edecek diğer Anlaşmaya Taraf Ülkelerce kabul
edilecektir.
ADR onayına yönelik muayenede, Bölüm 9.2’nin ilgili zorunluluklarına uygunluk
bakımından tip onaylı tamamlanmamış aracın yalnızca tamamlama sürecinde toplanan veya
değiştirilen parçaları muayene edilecektir.
 
2
EEC Yönetmeliği No. 105 (Tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik araçların, spesifik yapısal özellikleri
bakımından onayına ilişkin yeknesak hükümler).
3 EEC Yönetmeliği No: 13 (fren sistemi bakımından M, N ve O kategorilerindeki araçların
onayına ilişkin yeknesak hükümler)

Yıllık teknik muayene

EX/II, EX/III, FL, OX ve AT araçlarıyla MEMU’lar, bu Kısımın ilgili gereksinimlerine ve tescil
edildikleri ülkede geçerli olan genel güvenlik yönetmeliklerine (frenler, farlar vb. ile ilgili) uygunluk
gösterdiklerinden emin olunmak üzere, tescil edildikleri ülkede yıllık teknik muayeneye tabi olacaktır.
Aracın uygunluğu, ya onay sertifikasının geçerliliğinin uzatılması ya da 9.1.3 kapsamında yeni bir
onay sertifikasının düzenlenmesi yoluyla tasdik edilecektir.

Onay sertifikası

EX/II, EX/III, FL, OX ve AT araçlarıyla MEMU’ların bu Kısımın zorunluluklarıyla uygunluğu,
yetkili kurumun düzenlediği onay sertifikasına (ADR onayı sertifikasına) tabidir. Söz konusu yetkili
kurum, muayenesi tatmin edici sonuçlar veren veya 9.1.2.1 uyarınca Bölüm 9.2’nin zorunluluklarına
uygunluk beyanının düzenlenmesini sağlayan her bir aracın tescil ülkesindeki yetkili makamdır.

Bir Anlaşmaya Taraf Ülkenin yetkili makamıı tarafından, yine bu Anlaşmaya Taraf Ülkenin sınırları
içinde kayıtlı bir araca yönelik olarak düzenlenen onay sertifikası, geçerliliğinin devam etmesi
kaydıyla diğer Anlaşmaya Taraf Ülkelerin yetkili makamları tarafından kabul edilecektir.

Onay sertifikası, 9.1.3.5’te gösterilen modelle aynı düzene sahip olacaktır. Boyutları 210 mm x 297
mm (A4 formatı) olacaktır. Sertifikanın hem ön hem de arka tarafı kullanılacaktır. Sertifika, pembe
çaprazlamasına bir şerit ile beyaz renkte olacaktır.
Bu sertifika, düzenleyen ülkenin dilinde ya da dillerinden birinde hazırlanacaktır. Bu dilin İngilizce,
Fransızca veya Almanca olmaması halinde, onay sertifikasının başlığı ile No. 11 altındaki açıklamalar
İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde de yazılacaktır.
Vakumla çalışan atık tankerine yönelik onay sertifikası şu ibareyi içerecektir: "vacuum- operated
waste tank-vehicle" (vakumla çalışan atık tankeri).

 

Onay sertifikasının geçerliliği, sertifikanın düzenlenmesinden önce araç üzerinde
gerçekleştirilen teknik muayene tarihinden en fazla bir yıl sonra sona erecektir. Bir sonraki onay
dönemi, kabul edilen en yeni son geçerlilik tarihiyle bağlantılı olacaktır. Bunun için teknik
muayenenin, bu tarihten önceki veya sonraki bir ay içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir.
Bununla birlikte, zorunlu teknik muayeneye tabi olan tanklar için bu hüküm, tanklar üzerindeki sıkılık
(sızdırmazlık) testlerinin, hidrolik basınç testlerinin veya iç muayenelerin Bölüm 6.8 ile 6.9’da ortaya
konanlardan daha kısa aralıklarla yürütülmesi gerektiği anlamına gelmez.

Belirli tehlikeli malları taşıyan araçlar için onay sertifikası modeli

1 Araçların Yapımına ilişkin Konsolide Kararın (R.E.3) Ek 7'sinde veya 2007/46/EC sayılı Direktifte tanımlanan
elektrikle çalışan araçların ile N ve O kategorilerindeki römorkların tanımları uyarınca.
2 İlgili olmayanın üstünü çiziniz.
3 İlgili olanı işaretleyiniz.
4 İlgili değeri giriniz. 44 t değeri, tescil belgelerinde yer alan “tescil/hizmet sırasındaki maksimum izin verilen
kütle” yi sınırlamaz.
5 Varsa özel hükümler de dikkate alınarak No. 9 ‘da belirtilen tank koduna veya 4.3.3.1.2 veya 4.3.4.1.2’deki
hiyerarşi kapsamında izin verilen başka bir tank koduna tahsis edilmiş olan maddeler.
6 İzin verilen maddeler No. 10.2'de yer alıyorsa aranmaz.
 
13. Geçerliliğin uzatılması

Geçerlilik tarihi şu tarihe kadar uzatılmıştır

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen kurumun mührü, yer, tarih, imza:

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Araç hizmetten alınlığında, araç No. 5’te belirtilen başka bir taşıyıcıya, operatöre veya araç sahibine
devredildiğinde, sertifikanın geçerlilik tarihinin sona ermesi üzerine veya aracın bir veya birden fazla temel özelliğinde
ciddi bir değişiklik gerçekleşmesi halinde, sertifikayı düzenleyen kuruma iade edilecektir.

9.2

ARAÇLARIN ÜRETİMİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

Bu bölümün zorunluluklarına uygunluk

 
EX/II,  EX/III,  FL,  OX  ve  AT  araçları,  aşağıdaki  tablo  uyarınca,  bu  Bölümün   
zorunluluklarını
karşılayacaktır.
 
EX/II, EX/III, FL, OX ve AT dışındaki araçlar için:
- 9.2.3.1.1’in zorunlulukları (13  sayılı  EEC  Yönetmeliği  veya  71/320/AET  sayılı Direktif  
uyarınca fren teçhizatı), 30 Haziran 1997’den itibaren ilk tescili yapılan (veya tescil zorunlu 
değilse hizmete alınan) tüm araçlar için geçerlidir;
 
-  9.2.5  zorunlulukları   (89   sayılı   EEC   Yönetmeliği   veya   92/24/AET   sayılı   Direktif  
 uyarınca hız sınırlandırma cihazı), ilk tescili 31 Aralık 1987’den sonra yapılan ve maksimum 
kütlesi 12 tondan fazla olan tüm motorlu araçlar ile ilk tescili 31 Aralık 2007’den sonra yapılan 
ve maksimum kütlesi en az 3,5 ton, en fazla 12 ton olan tüm motorlu araçlar için geçerlidir.
 
 

ARAÇLAR

YORUMLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

EX/II

EX/III

AT

FL

OX

 

9.2.2

ELEKTRİK TEÇHİZATI

           

9.2.2.2

Kablo tesisatı

 

X

X

X

X

 

9.2.2.3

Akü ana şalteri

           

9.2.2.3.1

   

a

 

a

 

9.2.2.3.1’in son cümlesi, 1 Temmuz 2005’ten sonra ilk tescili yapılan (ya da tescil zorunlu değilse hizmete alınan) araçlar için geçerlidir.

9.2.2.3.2

   

X

 

X

   

9.2.2.3.3

       

X

   

9.2.2.3.4

   

X

 

X

   

9.2.2.4

Aküler

X

X

 

X

   

9.2.2.5

Kalıcı olarak güç verilmiş devreler

           

9.2.2.5.1

       

X

   

9.2.2.5.2

   

X

       

9.2.2.6

Kabin arkasındaki elektrik tesisatı

 

X

 

X

   

9.2.3

FREN TEÇHİZATI

           

9.2.3.1

Genel hükümler

X

X

X

X

X

 
 

Kilitlenmeyen fren sistemi

 

Xb

Xb

Xb

Xb

Maksimum kütlesi 16 tondan fazla olan motorlu araçlarla (traktörler ve esnemez araçlar) maksimum kütlesi 10 tondan fazla olan ve römork çekme onayı taşıyan motorlu araçlar (yani tam römorklar, yarı römorklar ve aks römorklar) için geçerlidir. Motorlu araçlar, kategori 1 kapsamındaki kilitlenmeyen fren sistemiyle donatılacaktır.

Maksimum kütlesi 10 tondan fazla olan römorklar için geçerlidir (örn. tam römorklar ve yarı römorklar). Römorklar, kategori A kapsamındaki kilitlenmeyen fren sistemiyle donatılacaktır.

 

Dayanıklı fren sistemi

 

Xc

Xc

Xc

Xc

Maksimum kütlesi 16 tondan fazla olan veya maksimum kütlesi 10 tondan fazla olan ve römork çekmeye yetkili motorlu araçlar için geçerlidir. Dayanıklı dren sistemi IIA tipinde olacaktır.

 

 

ARAÇLAR

YORUMLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

EX/II

EX/III

AT

FL

OX

 

9.2.4

YANGIN

RİSKLERİNİN

           

9.2.4.2

Araç kabini

       

X

 

9.2.4.3

Yakıt tankları

X

X

 

X

X

 

9.2.4.4

Motor

X

X

 

X

X

 

9.2.4.5

Egzoz sistemi

X

X

 

X

   

9.2.4.6

Araç mukavemet freni

 

X

X

X

X

 

9.2.4.7

Yanmalı ısıtıcılar

           

9.2.4.7.1

9.2.4.7.2

9.2.4.7.5

 

d

d

d

d

d

30 Haziran 1999 tarihinden sonra donatılmış motorlu araçlar için geçerlidir. 1 Ocak 2010 tarihine kadar 1 Temmuz 1999’dan önce donatılmış araçlar için zorunlu uyumluluk vardır. Donatma tarihi bilinmiyorsa, ilk tescil tarihi kullanılacaktır.

9.2.4.7.3

9.2.4.7.4

       

d

 

30 Haziran 1999 tarihinden sonra donatılmış motorlu araçlar için geçerlidir. 1 Ocak 2010

tarihine kadar 1 Temmuz 1999’dan önce donatılmış araçlar için zorunlu uyumluluk vardır. Donatma tarihi bilinmiyorsa, ilk tescil tarihi kullanılacaktır.

9.2.4.7.6

 

X

X

       

9.2.5

HIZ SINIRLANDIRMA CİHAZI

e

e

e

e

e

İlk tescili 31 Aralık 1987’den sonra yapılmış olan ve maksimum kütlesi 12 tonu aşan motorlu

araçlar için ve ilk tescili 31 Aralık 2007’den sonra yapılmış olan ve maksimum kütlesi en az 3.5 ton, en fazla 12 ton olan tüm motorlu araçlar için geçerlidir.

9.2.6

RÖMORKLARIN KAPLİN

X

X

       

-

-

 

MEMU’lar, bu Bölümün EX/III araçları için geçerli olan zorunluluklarını yerine getirecektir.

Elektrik donanımı

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018