Karayolunda Tehlikeli Madde

Muafiyetler

Taşıma faaliyetinin niteliğiyle ilgili muafiyetler

ADR'de belirtilen hükümler aşağıdakiler için geçerli değildir:
(a) Normal taşıma koşullarında sızıntıyı engellemeye yönelik önlemlerinin alınması kaydıyla,
perakende satış için ambalajlanmış ve kişisel veya evsel kullanım amaçlı ya da hobi veya spor
faaliyetleri amaçlı tehlikeli malların özel şahıslarca taşınması. Bu maddeler, özel bir şahıs
tarafından veya bu kişi için tekrar doldurulabilir kaplara doldurulmuş alevlenebilir sıvılar
olduğunda, toplam miktar kap başına 60 litreyi ve taşıma ünitesi başına 240 litreyi geçmez.
IBC'lerdeki tehlikeli mallar, büyük ambalajlar ve tanklar perakende satış için ambalajlanmış
olarak kabul edilmez;
(b) Normal taşıma koşullarında sızıntıyı engellemeye yönelik önlemlerinin alınması şartıyla, bu
Ek'te belirtilmemiş ve iç veya işlevsel donanımında tehlikeli mallar içeren makine veya
donanımın taşınması;
(c) İşletmeler tarafından bina veya inşaat alanına sevkiyat veya bunlardan yapılan teslimatlar gibi
veya keşif, onarım ve bakım ile ilgili ve ambalaj başına 450 litreyi geçmeyen, orta boy dökme
yük konteynerleri (IBC'ler) ve büyük ambalajlar dahil olmak üzere ve 1.1.3.6'da belirtilen azami
miktarlar dahilinde olan ve kendi faaliyet alanlarına bağlı yapılan taşımalar. Normal taşıma
koşulları dahilinde sızıntıyı engellemek için önlemler alınmalıdır. Bu muafiyetler Sınıf 7 için
geçerli değildir.
Bu tür işletmeler tarafından kendi gereksinimleri veya dış veya iç dağıtımları için yürütülen
taşıma işlemleri, bu muafiyetin kapsamına dahil değildir;
(d) Aşağıdakilerle ilgili olarak acil durum müdahalesi veya yetkili makamların gözetimi altında ve
taşıma koşulları izin verdiği ölçüde, yetkili makamlar tarafından acil durum müdahalesi amacını
taşıyan veya yetkili makamların gözetimi altındaki taşıma:
- Kazaya karışmış veya arızalanmış tehlikeli mallar taşıyan araçların taşınması;
- Bir olaya veya kazaya maruz kalan tehlikeli malların yayılmasını önlemek amacıyla
toplanarak en yakın uygun güvenli bir yere taşınması;
(e) Taşımanın tamamen güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için tüm önlemlerin alındığı,
insan hayatını veya çevreyi korumaya yönelik acil durum taşıması;
(f) Ambalajlama grubu II veya III’e ait Sınıf 3 veya Sınıf 9 maddeleri, A, O veya F grupları ve
Sınıf 2 gazlarını ya da ambalajlama grubu II veya III'e ait Sınıf 6.1 pestisitlerini içeren ve
aşağıdaki koşullara tabi olan temizlenmemiş boş sabit depolama kaplarının taşınması için:
- Basınç tahliye cihazları (varsa) hariç tüm açıklıklar sızdırmaz şekilde kapalıdır.
- Normal taşıma koşulları dahilinde sızıntıyı engellemek için önlemler alınmış olmalıdır
ve
- Yük, normal taşıma koşulları esnasında gevşemeyecek veya kaymayacak şekilde
kızaklara veya sandıklara veya diğer taşıma cihazlarına veya araçlara veya konteynere
sabitlenmiş olmalıdır.
Bu muafiyet, ADR tarafından taşınması yasaklanmış olan içerisinde duyarlılığı azaltılmış
patlayıcılar veya maddeler saklamış sabit depolama kaplarına uygulanmaz.
NOT: Radyoaktif malzemeler için bkz. 1.7.1.4.

Gazların taşınması ile ilgili muafiyetler

ADR tarafından konulan hükümler aşağıdakilerin taşınması için geçerli değildir:
(a) Taşıma işlemi gerçekleştiren aracın kendisinin ve taşıma esnasında kullanılan veya kullanılması
amaçlanan herhangi bir donanımının (örneğin soğutucu donanım) çalışması için yakıt
tanklarında veya tüplerinde bulunan gazlar.
Gazlar, aracın motoruna doğrudan ve/veya ek donanıma veya taşınabilir basınçlı kaplara bağlı
olarak ve ilgili yerel hükümlere uygun sabit yakıt tanklarında veya tüplerde taşınabilir.
Bir taşıma ünitesinin yakıt tankları veya tüplerinin toplam kapasitesi, 1.1.3.3 (a)'ya göre izin
verilenler dahil olmak üzere, 54 000 MJ enerji eşdeğerine karşılık gelen enerji (MJ) veya
kütleyi (kg) aşamaz.
NOT 1: 54 000 MJ enerji eşdeğerinin değeri, 1.1.3.3 (a) yakıt limitine (1500 litre) karşılık
gelir. Yakıtların enerji içeriği için aşağıdaki Tabloya bakınız:
 

Yakıt

Enerji içeriği

Dizel

36 MJ/litre

Benzin

32 MJ/litre

Doğal Gaz/Biyogaz

35 MJ/Nm3

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG)

24 MJ/litre

Etanol

21 MJ/litre

Biyodizel

33 MJ/litre

Emülsiyon yakıtı

32 MJ/litre

Hidrojen

11 MJ/Nm3

Toplam kapasite aşağıdaki değerleri aşmayacaktır:
- LNG ve CNG için 1080 kg;
- LPG için 2250 litre;
NOT 2: Taşıma sırasında kullanılmak üzere donanım takılmış ve bir araç üzerine sabitlenmiş
konteyner, aracın ayrılmaz bir parçası kabul edilir ve donanımı çalıştırmak için gerekli yakıta
ilişkin aynı muafiyetlerden yararlanır.
(b) (Silindi)
(c) Kaptaki veya tanktaki basınç, 20 °C sıcaklıkta 200 kPa'yı (2 bar) aşmıyorsa ve gaz,
sıvılaştırılmış veya soğutularak sıvılaştırılmış gaz halinde değilse, Grup A ve O gazları
(2.2.2.1'e göre). Bu durum, makinelerin ve aparatların parçaları gibi her türden kabı ve tankı
kapsar;
NOT: Bu muafiyet lambalara uygulanmaz. Lambalar için bkz. 1.1.3.10.
(d) Yedek parçalar (örn. şişirilmiş pnömatik araç lastikleri) dahil; aracın işletiminde kullanılan
donanımlarda (örn. yangın söndürücülerde) taşınan gazlar; bu muafiyet, yük olarak taşınan
şişirilmiş pnömatik araç lastiklerine de uygulanır;
(e) Araçların özel donanımında bulunan ve bu özel donanımın taşıma sırasında çalışması için
gerekli gazlar (soğutma sistemleri, akvaryumlar, ısıtıcılar vb.) ile aynı taşıma ünitesinde taşınan
ve söz konusu donanıma ait yedek kaplar veya temizlenmemiş boş değiştirme kapları;
(f) Gazlı meşrubatlar dahil, gıda maddelerinde ve içeceklerde bulunan gazlar (UN1950 hariç),
(g) Spor amaçlı kullanılan toplardaki gazlar ve
(h) (Silindi)

Sıvı yakıtların taşınması ile ilgili muafiyetler

ADR tarafından konulan hükümler aşağıdakilerin taşınması için geçerli değildir:
(a) Taşıma işlemi gerçekleştiren bir aracın kendisinin ve taşıma esnasında kullanılan veya
kullanılması amaçlanan herhangi bir donanımının çalışması için depolarında bulunan yakıt.
Yakıt, aracın motoruna doğrudan ve/veya ek donanıma bağlı olarak ve ilgili yerel hükümlere
uygun sabit yakıt tanklarında veya portatif yakıt konteynerlerinde (bidon gibi) taşınabilir.
Sabit tankların kapasitesi taşıma ünitesi başına 1500 litreyi geçemez ve bir römorka takılmış
tankın kapasitesi 500 litreyi geçemez. Taşıma ünitesi başına portatif yakıt konteynerlerinde en
çok 60 litre taşınabilir. Bu kısıtlamalar acil servislerce kullanılan araçlara uygulanmaz.
NOT 1: Taşıma sırasında kullanılmak üzere donanım takılmış ve bir araç üzerine sabitlenmiş
konteyner, aracın ayrılmaz bir parçası kabul edilir ve donanımı çalıştırmak için gerekli yakıta
ilişkin aynı muafiyetlerden yararlanır.
NOT 2: Gaz halinde yakıtlar ihtiva edenler dahil olmak üzere tankların veya silindirlerin
toplam kapasitesi, 54 000 MJ enerji eşdeğerini aşmayacaktır (bkz. NOT 1, 1.1.3.2 (a)).
(b) ve (c) (Silindi)

Özel hükümler veya sınırlı veya istisnai miktarda ambalajlanmış tehlikeli mallar ile ilgili muafiyetler

NOT: Radyoaktif malzemeler için ayrıca bkz. 1.7.1.4.

Bölüm 3.3'ün belli başlı özel hükümleri, belli tehlikeli malların taşınmasını ADR'nin zorunluluklarından
kısmen ya da tamamen muaf tutar. Bu muafiyet, Kısım 3.2 Tablo A Sütun (6)'da ilgili tehlikeli mal
kaydının karşısında özel hükme atıf yapılmışsa uygulanır.

Bölüm 3.4'teki koşulların sağlanması durumunda, belli tehlikeli mallar muafiyete tabi tutulabilir.

Bölüm 3.5'teki koşulların sağlanması durumunda, belli tehlikeli mallar muafiyete tabi tutulabilir.

Temizlenmemiş boş ambalajlarla ilgili muafiyetler

Herhangi bir zararı ortadan kaldıracak yeterli önlemler alındıysa, Sınıf 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 ve 9'a ait
maddelerin taşınmasında kullanılmış boş ve temizlenmemiş ambalajlar (IBC'ler ve büyük ambalajlar dahil)
ADR koşullarına tabi değildir. Sınıf 1 ile 9'da yer alan tüm zararları ortadan kaldıracak uygun önlemler
alınırsa zararlar önlenmiş sayılır.

Taşıma ünitesi başına taşınan miktarla ilgili muafiyetler

Bu alt başlığın amacına uygun olarak, tehlikeli mallar, Bölüm 3.2 Tablo A Sütun (15)'te belirtildiği gibi,
taşıma kategorisi 0, 1, 2, 3 veya 4'e atanmıştır. Taşıma kategorisi "0"a ait maddelerin taşınmasında
kullanılmış boş ve temizlenmemiş ambalajlar da taşıma kategorisi "0"a atanmıştır. Taşıma kategorisi "0"
dışındaki maddelerin taşınmasında kullanılmış boş ve temizlenmemiş ambalajlar ise, taşıma kategorisi "4"e
atanmıştır.

Belirtilen bir taşıma kategorisi için (taşıma ünitesinde taşınan tehlikeli mallar aynı kategoride olduğunda)
bir taşıma ünitesinde taşınan tehlikeli malların miktarı Tablo 1.1.3.6.3 sütun (3)'te belirtilen değerlerin
üstüne çıkmadığı veya bu 1.1.3.6.4 uyarınca hesaplanan değeri aşmadığı sürece (taşıma ünitesinde taşınan
tehlikeli mallar farklı taşıma kategorilerine ait olduğunda) bu tehlikeli mallar, aşağıdaki hükümlere tabi
olmaksızın, ambalajlar içerisinde tek bir taşıma ünitesinde taşınabilir:
- Bölüm 1.10, şunlar hariç: UN No. 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104,0237, 0255, 0267, 0288,
0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455,0456 ve 0500 Sınıf 1
patlayıcıları ve UN No. 2910 ve 2911 Sınıf 7 adi paketleri için aktivite seviyesi A2 değerini geçtiği
hallerde;
- Bölüm 5.3;
- Başlık 5.4.3;
- Bölüm 7.2, şunlar hariç: 7.2.4 V5 ve V8;
- 7.5.11 CV1;
- Kısım 8, şunlar hariç : 8.1.2.1 (a),
8.1.4.2 ila 8.1.4.5,
8.2.3,
8.3.3,
8.3.4,
8.3.5,
Bölüm 8.4,
S1(3) ve (6),
S2(1),
S4; S5,
S14 ila S21 ve
Bölüm 8.5 S24;
- Kısım 9.

Taşıma ünitesinde taşınan tehlikeli mallar aynı kategoriye ait olduklarında, taşıma ünitesi başına düşen azami toplam miktar aşağıdaki tabloda sütun (3)'te belirtilmiştir.

 

Taşıma kategorisi

 

(1)

Maddeler veya nesneler, ambalajlama grubu, sınıflandırma kodu/grubu veya UN No.

 

(2)

Taşıma ünitesi başına düşen azami toplam miktar

(3)

0

Sınıf 1:

1.1A/1.1L/1.2L/1.3L ve UN No. 0190

0

 

Sınıf 3:

UN No. 3343

 

 

Sınıf 4.2:

Ambalajlama grubu I'e ait maddeler

 

 

Sınıf 4.3:

UN No. 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965,2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 ve 3399

 

 

Sınıf 5.1:

UN No. 2426

 

 

Sınıf 6.1:

UN No. 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 ve 3294

 

 

Sınıf 6.2:

UN No. 2814 ve 2900

 

 

Sınıf 7:

UN No. 2912 ila 2919, 2977, 2978 ve 3321 ila 3333

 

 

Sınıf 8:

UN No. 2215 (MALEİK ANHİDRİT, ERİMİŞ)

 

 

Sınıf 9:

UN No.2315, 3151, 3152 ve 3432 ve bu tür maddeleri ve karışımları içeren nesneler ve UN No. 2908 altında sınıflandırılanlar haricinde bu taşıma kategorisinde sınıflandırılan maddelerin taşınmasında kullanılmış temizlenmemiş boş ambalajlar.

 

1

Ambalajlama grubu I'e ait olan ve taşıma kategorisi 0'da sınıflandırılmamış maddeler ve nesneler ve aşağıdaki sınıflara ait maddeler ve nesneler:

20

 

Sınıf 1:

1.1B ila 1.1J a/1.2B ila 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D a

 

 

Sınıf 2:

T, TC a, TO, TF, TOC a ve TFC grupları

aerosoller: C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC ve TOC grupları

basınç altındaki kimyasallar: UN B.B.B. 3502, 3503, 3504 ve 3505

 

 

Sınıf 4.1:

UN No. 3221 ila 3224, 3231 ila 3240, 3533 ve 3534

 

 

Sınıf 5.2:

UN No.3101 ila 3104 ve 3111 ila 3120

 

2

Ambalajlama grubu II'ye ait olan ve taşıma kategorisi 0, 1 veya 4'te sınıflandırılmamış maddeler ve nesneler ve aşağıdaki sınıflara ait maddeler ve nesneler:

333

 

Sınıf 1:

1.4B ila 1.4G ve 1.6N

 

 

Sınıf 2:

grup F

aerosoller: grup F

basınç altındaki kimyasallar: UN No. 3501

 

 

Sınıf 4.1:

UN No. 3225 ila 3230, 3531 ve 3532

 

 

Sınıf 4.3:

UN No. 3292

 

 

Sınıf 5.1:

UN No. 3356

 

 

Sınıf 5.2:

UN No. 3105 ila 3110

 

 

Sınıf 6.1:

UN No. 1700, 2016 ve 2017

ve ambalajlama grubu I'e ait maddeler

 

 

Sınıf 9:

UN No. 3090, 3091, 3245, 3480 ve 3481

 

3

Ambalajlama grubu III'e ait olan ve taşıma kategorisi 0, 2 veya 4'te sınıflandırılmamış maddeler ve nesneler ve aşağıdaki sınıflara ait maddeler ve nesneler:

1 000

 

Sınıf 2:

grup A ve O

aerosoller: grup A ve O

basınç altındaki kimyasallar: UN No. 3500

 

 

Sınıf 3:

UN No. 3473

 

 

Sınıf 4.3:

UN No. 3476

 

 

Sınıf 8:

UN No. 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 ve 3506

 

 

Sınıf 9:

UN No. 2990 ve 3072

 

4

Sınıf 1:

1.4S

sınırsız

 

Sınıf 4.1:

UN No. 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 ve 2623

 

 

Sınıf 4.2:

UN No. 1361 ve 1362 ambalajlama grubu III

 

 

Sınıf 7:

UN No. 2908 ila 2911

 

 

Sınıf 9:

UN No. 3268, 3499, 3508 ve 3509

ve taşıma kategorisi 0'da listelenenler dışında tehlikeli malların taşınmasında kullanılmış boş, temizlenmemiş ambalajlar

 

 

_____________________

a              UN No. 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 ve 1017 için taşıma ünitesi başına azami toplam miktar 50 kg olmalıdır.

 

Yukarıdaki tabloda, "taşıma ünitesi başına düşen azami toplam miktar" şu anlama gelir:

 

-               Nesneler için, kilogram cinsinden brüt ağırlık (Sınıf 1 nesneleri için, patlayıcı maddelerin kg olarak net ağırlığı; bu ekte belirtilen makinedeki veya donanımda tehlikeli mallar için, makine veya donanım içerisinde bulunan tehlikeli malların uygun olduğu şekliyle kilogram veya litre olarak toplam miktarı);

 

-               Katılar, sıvılaştırılmış gazlar, soğutulmuş sıvılaştırılmış gazlar ve çözünmüş gazlar için kilogram cinsinden net ağırlık;

 

-               Sıvılar için tehlikeli maddenin litre cinsinden toplam miktarı;

 

-               Sıkıştırılmış gazlar, adsorbe edilmiş (emilmiş) gazlar ve basınç altındaki kimyasallar için litre cinsinden kabın su kapasitesi;

Farklı taşıma kategorilerinden tehlikeli malların aynı taşıma ünitesinde taşınmaları halinde, aşağıdakilerin
toplamı:
- Taşıma kategorisi 1'deki nesnelerin ve maddelerin miktarının "50" katı;
- Taşıma kategorisi 1'in 1.1.3.6.3'teki tablonun (a) notunda belirtilmiş nesnelerin ve maddelerin
miktarının "20" katı;
- Taşıma kategorisi 2'deki nesnelerin ve maddelerin miktarının "3" katı ve
- Taşıma kategorisi 3'teki nesnelerin ve maddelerin miktarı; "1.000"i geçmeyecektir.

Bu alt başlığın amacı dahilinde, 1.1.3.1 (a), (b) ve (d) ila (f), 1.1.3.2 ila 1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.9 ve 1.1.3.10
uyarınca muaf tutulan tehlikeli mallar, dikkate alınmaz.
Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018