Karayolunda Tehlikeli Madde

Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli malların tanımları

Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli mallar bir terör olayında kötü amaçlı kullanılma potansiyeline
sahip ve kitlesel ölümler, kitlesel yaralanmalar veya özellikle Sınıf 7 için, kitlesel sosyoekonomik yıkımlar
gibi ciddi sonuçlar doğurabilecek tehlikeli mallardır.

Sınıf 7 haricindeki sınıflarda yer alan ciddi sonuçlar doğurabilecek tehlikeli malların listesi, aşağıda Tablo
1.10.3.1.2'de verilen ve burada belirtilen miktarlardan daha fazla taşınan tehlikeli mallardır.
 

Tablo 1.10.3.1.2: Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli malların listesi

 

Sınıf

Alt Grup

Madde veya nesne

Miktar

Tank (l)c

Dökme yük (kg) d

Ambalajlar (kg)

1

1.1

Patlayıcılar

a

a

0

1.2

Patlayıcılar

a

a

0

1.3

Uyumluluk grubu C patlayıcılar

a

a

0

1.4

Patlayıcılar, UN No. 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361,

0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 ve 0500

a

a

0

1.5

Patlayıcılar

0

a

0

2

 

Alevlenebilir gazlar (Yalnızca F harfi içeren sınıflandırma kodları )

3000

a

b

Zehirli gazlar (T, TF, TC, TO, TFC veya TOC harflerini içeren sınıflandırma kodları) aerosoller hariç

0

a

0

3

 

Ambalajlama grubu I ve II'deki alevlenebilir sıvılar

3000

a

b

Duyarlılığı azaltılmış patlayıcılar

0

a

0

4.1

 

Duyarlılığı azaltılmış patlayıcılar

a

a

0

4.2

 

Ambalajlama grubu I'deki maddeler

3000

a

b

4.3

 

Ambalajlama grubu I'deki maddeler

3000

a

b

5.1

 

Ambalajlama grubu I'deki yükseltgen sıvılar

3000

a

b

Perkloratlar, amonyum nitrat, amonyum nitrat gübreler ve amonyum nitrat emülsiyonlar veya süspansiyonlar veya jeller

3000

3000

b

6.1

 

Ambalajlama grubu I'deki zehirli maddeler

0

a

0

6.2

 

Kategori A'daki bulaşıcı maddeler (UN No. 2814 ve 2900 hayvansal malzemeler hariç)

a

0

0

8

 

Ambalajlama grubu I'deki aşındırıcı maddeler

3000

a

b

İlgili değil.

Miktar ne olursa olsun, 1.10.3 hükümleri uygulanmaz.

Bu sütunda belirtilen bir değer, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10) veya (12) uyarınca, tanklarda taşıma için izin verilmişse geçerlidir. Bu sütundaki talimat, tanklarda taşınmasına izin verilmeyen maddeler ile ilgili değildir.

Bu sütunda belirtilen bir değer, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10) veya (17) uyarınca, dökme yük taşıma için izin verilmişse geçerlidir. Bu sütundaki talimat, dökme yük taşınmasına izin verilmeyen maddeler ile ilgili değildir.

 

Sınıf 7 tehlikeli malları için, ciddi sonuçlar doğurabilecek radyoaktif malzeme, aşağıdaki Tablo
1.10.3.1.3'de taşıma emniyet eşiği verilen radyonüklidler hariç olmak üzere, tek bir ambalaj başına taşıma
emniyet eşiği 3000 A2’ye eşit veya daha fazla olan (2.2.7.2.2.1'e de bakınız) aktiviteli radyoaktif
malzemedir.
Tablo 1.10.3.1.3: Belirli radyonüklidler için taşıma emniyet eşiği

 

 

Element

Radyonüklid

Taşıma emniyet eşiği (TBq)

Amerikyum

Am-241

0.6

Altın

Au-198

               2

Kadmiyum

Cd-109

200

Kaliforniyum

Cf-252

0.2

Kuryum

Cm-244

0.5

Kobalt

Co-57

               7

Kobalt

Co-60

0.3

Sezyum

Cs-137

              1

Demir

Fe-55

8000

Germanyum

Ge-68

7

Gadolinyum

Gd-153

10

İridyum

Ir-192

0.8

Nikel

Ni-63

600

Paladyum

Pd-103

900

Prometyum

Pm-147

400

Polonyum

Po-210

0,6

Plutonyum

Pu-238

0,6

Plutonyum

Pu-239

0,6

Radyum

Ra-226

0.4

Rutenyum

Ru-106

               3

Selenyum

Se-75  

               2

Stronsiyum

Sr-90

10

Talyum

T1-204

200

Tulyum

Tm-170

200

İterbiyum

Yb-169

               3

 

Radyonüklid karışımları için, taşıma emniyet eşiğine ulaşıldığı veya aşıldığına dair tespit, her bir
radyonüklidin aktivitesinin o radyonüklidin taşıma emniyet eşiğine bölümünden çıkan oranların toplamıdır.
Bölümlerin toplamı 1 'den azsa, taşıma emniyet eşiğine gelinmemiş veya aşılmamıştır.
Bu hesaplama aşağıdaki formül ile yapılabilir:
Bu denklemde:
Ai= ambalajdaki i radyonüklidinin aktivitesi (TBq)
Ti= i radyonüklidi için taşıma emniyet eşiği (TBq).
 

Radyoaktif malzeme diğer sınıfların ek risklerine sahipse, Tablo 1.10.3.1.2'nin kriterleri de dikkate
alınmalıdır (1.7.5'e de bakınız).

Emniyet planları

Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli malların (bkz. Tablo 1.10.3.1.2) veya ciddi sonuçlara neden
olabilecek radyoaktif malzemelerin (bkz. Tablo 1.10.3.1.3) taşınmasına dahil olan, 1.4.2'de ve 1.4.3'te
belirtilen taşımacılar, gönderenler ve diğer taraflar, en azından 1.10.3.2.2'de belirtilen öğeleri yerine getiren
bir emniyet planı benimsemeli, yürürlüğe koymalı ve bu plana uymalıdır.

Emniyet planı, en azından aşağıdaki öğelere sahip olmalıdır:
(a) Sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlayacak kuruma sahip yetkin ve nitelikli kişiler için
emniyet ile ilgili sorumluluk dağılımı;
(b) İlgili tehlikeli malların veya tehlikeli mal tiplerinin kayıtları;
(c) Taşıma işlemi sırasında duraklamalar; yolculuk öncesinde, esnasında veya sonrasında tehlikeli
malların araçta, tankta veya konteynerde tutulması ve bazı durumlarda modlar arası taşıma veya
aktarma sırasında tehlikeli malların geçici olarak depolanması dahil olmak üzere emniyet
riskleri ile ilgili değerlendirmenin ve mevcut işlemlerin incelemesi;
(d) Tarafların sorumluluk ve görevleri ile orantılı olarak emniyet risklerini azaltmak için alınan
önlemlerin doğru beyanı. Bu beyan aşağıdakileri içerir:
- Eğitim;
- Emniyet politikaları (örn. daha ciddi tehlike durumlarına müdahale, yeni bir
çalışan/istihdamın onayı, vb.);
- İşletme uygulamaları (örn. bilinen yerlerde güzergah seçimi/kullanımı, tehlikeli
malların geçici deposuna erişim ((c)'de tanımlandığı üzere), hassas altyapıya yakınlığı,
vb.);
- Emniyet risklerini azaltmak için kullanılan teçhizat ve kaynaklar;
(e) Emniyet tehditlerinin, emniyet ihlalinin veya emniyetle ilgili olayların raporlanmasına ve ele
alınmasına dair etkili ve güncel prosedürler;
(f) Emniyet planlarının değerlendirilmesine ve test edilmesine dair prosedürler ve planların
periyodik incelenmesine ve güncellenmesine dair prosedürler;
(g) Emniyet planında yer alan taşıma bilgilerinin fiziksel açından emniyetini sağlamaya yönelik
önlemler;
(h) Emniyet planında bulunan taşıma bilgilerinin, yalnızca gerekli kişilerle paylaşılmasını
sağlamaya yönelik önlemler. Bu önlemler, ADR'nin diğer bölümleri uyarınca uygulanması
gereken bilgi hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
NOT: Taşımacılar, gönderenler ve alıcılar, tedbirlerle ilgili bilgileri paylaşmak, gerekli emniyet
önlemlerini uygulamak ve emniyet olaylarına müdahale etmek amacıyla kendi aralarında ve yetkili
kurumlar ile işbirliği yapar.

Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli malların (bkz. Tablo 1.10.3.1.2) veya ciddi sonuçlara neden
olabilecek radyoaktif malzemeleri (bkz. Tablo 1.10.3.1.3) taşıyan aracın ve kargosunun çalınmasını
engellemek üzere aygıtlardan, teçhizatlardan veya düzenlemelerden yararlanılır ve bunların her zaman
kullanılabilir ve etkili durumda olması sağlanır. Bu koruyucu önlemlerin uygulanması, acil durumda
müdahaleyi tehlikeye sokmaz.
NOT: Gerekli durumlarda veya varsa, taşıma telemetrisi veya diğer izleme yöntemleri veya aygıtları ciddi
sonuçlara neden olabilecek tehlikeli malların (bkz. Tablo 1.10.3.1.2) dolaşımını izlemek amacıyla
kullanılmalıdır (bkz. 1.10.3.1.3).

1.1.3.6 hükümleri uyarınca, 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 ve 8.1.2.1 (d) zorunlulukları, UN No.0029, 0030, 0059,
0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441,
0455, 0456 ve 0500 ve aktivite seviyesi A2 değerini aşarsa UN No. 2910 ve 2911 (bkz 1.1.3.6.2'nin ilk
satırı) haricinde, bir taşıma ünitesindeki ambalajlarda taşınan miktar 1.1.3.6.3'te belirtilen miktarı
aşmadığında geçerli değildir. Ayrıca, 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 ve 8.1.2.1 (d) zorunlulukları, bir taşıma
ünitesinde tanklarda veya dökme yük olarak taşınan miktar 1.1.3.6.3'te belirtilen miktarı aşmadığında
uygulanmaz. Bununla beraber işbu Bölüm hükümleri UN No. 2912 RADYOAKTİF MALZEME, DÜŞÜK
ÖZGÜL AKTİVİTE (LSA-I) ve UN No. 2913 RADYOAKTİF MALZEME, YÜZEYİ BULAŞMIŞ
CİSİMLER (SCO-I) taşımacılığı için uygulanmaz.

Radyoaktif malzemeler için, Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşme1 ve "Nükleer
Maddelerin ve Nükleer Tesislerin Fiziksel Korunması"2 ile ilgili IAEA sirküleri hükümleri uygulanırsa,
işbu Bölüm hükümlerinin yerine getirildiği kabul edilir.
 
 
_____________________
1 INFCIRC/274/Rev.1, IAEA, Viyana (1980).
2 INFCIRC/225/Rev.4 (düzeltilmiş), IAEA, Viyana (1999).

 

2

Sınıflandırma

2.1

GENEL HÜKÜMLER

Giriş

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018