Karayolunda Tehlikeli Madde

Ölçüm birimleri

1.2.2.1 Aşağıdaki ölçüm birimleri ADR için geçerlidir:

 

Ölçülen nicelik

SI birimi b

Kabul edilebilir alternatif birim

Birimler arasındaki ilişki

Uzunluk Alan Hacim

m (metre)

m(metrekare) m(metreküp)

-

-

(litre)

 

= 10-3 m3

Zaman

s (saniye)

dak (dakika)

1 dak = 60 s

 

 

h (saat)

1 h = 3600 s

 

Kütle

 

Kütlesel yoğunluk (özkütle)

kg (kilogram) kg/m3

d (gün) g (gram) t (ton)

kg/l

1 d = 86.400 s

1 g = 10-3 kg

1 t = 10kg

1 kg/l = 10kg/m3

Sıcaklık

K (kelvin)

°C (Celsius derece)

0 °C = 273,15 K

Sıcaklık farkı Kuvvet Basınç

 

Gerilim

K (kelvin) N (newton) Pa (pascal)

 

N/m2

°C (Celsius derece)

-

 

bar (bar) N/mm2

1 °C = 1 K

1 N = 1 kg.m/s2

1 Pa = 1 N/m2

1 bar = 10Pa

1 N/mm= 1 MPa

İş

 

kWh (kilowatt saat)

1 kWh = 3,6 MJ

Enerji

Isı Miktarı

J (joule)

 

eV (elektronvolt)

1 J = 1 N.m = 1 W.s

1 eV = 0,1602 H 10-18 J

Güç

Kinematik viskozite Dinamik viskozite

W (watt) m2/s Pa.s

-

mm2/s mPa.s

1 W = 1 J/s = 1 N.m/s

1 mm2/s = 10-6 m2/s 1 mPa.s = 10-3Pa.s

Aktivite

Bq (becquerel)

 

 

Doz eşdeğeri

Sv (sievert)

 

 

Aşağıdaki yuvarlanmış rakamlar, şimdiye dek kullanılan birimlerin SI birimlerine dönüştürülmesi için geçerlidir.

 

Kuvvet

1 kg

 

=

 

9,807 N

Gerilim

1 kg/mm=

9,807 N/mm2

1N

=

0,102 kg

1 N/mm=

0,102 kg/mm-2

Basınç 1 Pa

 

=

1 N/m2

= 10-5 bar

= 1,02 x 10-5 kg/cm= 0,75 x 10-2 torr

1 bar

=

10Pa

= 1,02 kg/cm2

= 750 torr

1 kg/cm2

=

9,807 x 10Pa

= 0,9807 bar

= 736 torr

1 torr

=

1.33 x10Pa

= 1,33 x 10-3 bar

= 1.36 x10-3 kg/cm2

Enerji, İş, Isı Miktarı

1 J

=

1 N.m

=

0,278 x 10-6 kWh

=

0,102 kgm = 0,239 x 10-3kcal

1 kWh

=

3.6 x10J

=

367 x103kgm

=

860 kcal

1 kgm

=

9,807 J

=

2.72 x10-6kWh

=

2.34 x10-3 kcal

1 kcal

=

4.19 x10J

=

1.16 x10-3 kWh

=

427 kgm

Güç

1 W

 

=

 

0,102 kgm/s

 

=

 

0,86 kcal/h

 

Kinematik viskozite

1 m2/s = 10St (Stoke)

1 kgm/s

=

9,807 W

=

8,43 kcal/h

 

1 St = 10-4 m2/s

1 kcal/h

=

1,16 W

=

0,119 kgm/s

 

 

Dinamik viskozite

1 Pa.s = 1 N.s/m= 10 P (poise) = 0,102 kg.s/m2

1 P = 0,1 Pa.s = 0,1 N.s/m= 1,02 x 10-2 kg.s/m2

1 kg.s/m= 9,807 Pa.s = 9,807 N.s/m= 98,07 P

 

Uluslararası Birimler Sistemi (SI), Ağırlıklar ve Ölçümlere ilişkin Genel Konferansı'nda alınan kararların sonucudur (Adres: Pavillion de Bretuil, Pare de St. Cloud, F.92 310 Sevres).

Eğer kullanılan daktilo "1" sayısı ile "l" harfi arasında ayırım yapamıyorsa, litre için "l "kısaltması yerine "L" sı kullanılabilir.

34

Bir birimin ondalık katları ve alt-katları, önek veya semboller kullanılarak oluşturulabilir. Bu önek veya semboller, birimin ismi veya sembolü önüne konduğunda aşağıdaki anlamları verir:

 

Faktör

 

 

Önek

Sembol

1.000.000.000.000.000.000

= 1018

kentilyon

exa

E

1.000.000.000.000.000

= 1015

katrilyon

peta

P

1.000.000.000.000

= 1012

trilyon

tera

T

1.000.000.000

= 109

milyar

giga

G

1.000.000

= 106

milyon

mega

M

1000

= 103

bin

kilo

k

100

= 102

yüz

hekto

h

10

= 101

on

deka

da

0,1

= 10-1

onda bir

desi

d

0,01

= 10-2

yüzde bir

santi

c

0,001

= 10-3

binde bir

mili

m

0,000.001

= 10-6

milyonda bir

mikro

µ

0,000.000.001

= 10-9

milyarda bir

nano

n

0,000.000.000.001 = 10-12 trilyonda bir

pico

p

0,000.000.000.000.001 = 10-15 katrilyonda bir

femto

f

0,000.000.000.000.000.001 = 10-18 kentilyonda bir

atto

a

 

NOT: 10= milyar Birleşmiş Milletlerin İngilizce kullanımıdır. 10-9 milyarda bir gösterimi de aynı şekildedir.

 

 

Özellikle aksi belirtilmedikçe, ADR'de "%" işareti şunları ifade eder:
(a) Katı veya sıvı karışımlarında ve çözeltilerde ve bir sıvı ile ıslatılmış katılarda da karışım, çözelti
veya ıslatılmış katının toplam kütlesine göre kütle yüzdesi;
(b) Sıkıştırılmış gaz karışımlarında, basınçla doldurulmuş ise gaz karışımının toplam hacminin
yüzdesi olarak belirtilen hacim oranı; eğer kütle olarak doldurulmuşsa karışımın toplam
kütlesinin yüzdesi olarak belirtilen kütle oranı;
(c) Sıvılaştırılmış gazlar ve çözünmüş gazların karışımında, karışımın toplam kütlesinin yüzdesi
olarak belirtilen kütle oranı.

Kaplara ilişkin her türlü basınç (test basıncı, iç basınç, emniyet valfi açma basıncı gibi) her zaman gösterge
basıncı olarak (atmosfer basıncının üzerindeki basınç) olarak belirtilir; bununla birlikte, maddelerin buhar
basınçları her zaman mutlak basınç olarak ifade edilir.

Başka bir sıcaklık belirtilmediği sürece, ADR'de kap doldurma derecesi belirtilmiş ise, bu her zaman
maddelerin 15 °C'deki referans sıcaklığıyla bağlantılıdır.

1.3

TEHLİKELİ MALLARIN TAŞIMACILIĞINDA YER ALAN KİŞİLERİN EĞİTİMİ

Kapsam ve uygulanabilirlik

Tehlikeli malların taşınması ile görevlendirilmiş olan ve Bölüm 1.4'te belirtilen taraflar tarafından istihdam
edilen kişiler, bu tür maddelerin taşınmasına ilişkin zorunluluklar uyarınca sorumluluklarına ve görevlerine
uygun eğitimi almalıdırlar. Çalışanlar, sorumluluk almadan önce 1.3.2 uyarınca eğitim almalı ve gerekli
eğitimi almadıkları sürece eğitimli bir kişinin doğrudan gözetiminde hareket etmelidirler. Bölüm 1.10'da
belirtilen tehlikeli malların güvenliği ile ilgili eğitim zorunluluklarına da özen gösterilmelidir.
NOT 1: Güvenlik danışmanının eğitimi ile ilgili, bu başlık yerine bkz.1.8.3
NOT 2: Araç ekibinin eğitimi ile ilgili, bu başlık yerine bkz. Bölüm 8.2.
NOT 3: Sınıf 7 ile ilgili eğitim için, ayrıca bkz. 1.7.2.5.

Eğitimin niteliği

Eğitim ilgili bireyin sorumluluk ve görevlerine uygun olarak aşağıdaki biçimde olmalıdır.

Genel bilinçlendirme eğitimi

Personel tehlikeli malların taşınmasına yönelik hükümlerin genel zorunluluklarına aşina olmalıdır.
 

Göreve özgü eğitim

Personel, görevleriyle ve sorumluluklarıyla orantılı olarak, tehlikeli malların taşınmasını ilgilendiren
düzenlemelerin zorunlulukları hakkında eğitim almalıdır.
Tehlikeli malların çok modlu şekilde taşındığı durumlarda, personel diğer taşıma türleriyle ilgili
zorunluluklar hakkında bilgilendirilmelidir.

Güvenlik eğitimi

Personel, yüklemeyi ve indirmeyi de içeren tehlikeli malların taşınması sırasında oluşan bir kazadaki
yaralanma veya patlama riskinin derecesine bağlı olarak tehlikeli malların zararlarını ve tehlikelerini
kapsayan eğitimi almalıdır.
Sağlanan eğitim personeli güvenli elleçleme ve acil durum müdahale yöntemleri hakkında bilinçlendirmeyi
amaçlamalıdır.

Düzenlemelerdeki değişiklikler göz önünde bulundurularak eğitim periyodik bilgi tazeleme eğitimleriyle
pekiştirilmelidir.

Dokümantasyon

İşbu Bölüm'e göre alınan eğitim ile ilgili kayıtlar, işveren tarafından tutulur ve talep edilmesi halinde
çalışana veya yetkili makama sunulur. İşveren, kayıtları yetkili makam tarafından belirtilen süre boyunca
muhafaza eder. Eğitim kayıtları yeni istihdam başlangıcında doğrulanır.

1.4

TARAFLARIN GÜVENLİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Genel güvenlik önlemleri

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018