Karayolunda Tehlikeli Madde

1.3

TEHLİKELİ MALLARIN TAŞIMACILIĞINDA YER ALAN KİŞİLERİN EĞİTİMİ

Kapsam ve uygulanabilirlik

Tehlikeli malların taşınması ile görevlendirilmiş olan ve Bölüm 1.4'te belirtilen taraflar tarafından istihdam
edilen kişiler, bu tür maddelerin taşınmasına ilişkin zorunluluklar uyarınca sorumluluklarına ve görevlerine
uygun eğitimi almalıdırlar. Çalışanlar, sorumluluk almadan önce 1.3.2 uyarınca eğitim almalı ve gerekli
eğitimi almadıkları sürece eğitimli bir kişinin doğrudan gözetiminde hareket etmelidirler. Bölüm 1.10'da
belirtilen tehlikeli malların güvenliği ile ilgili eğitim zorunluluklarına da özen gösterilmelidir.
NOT 1: Güvenlik danışmanının eğitimi ile ilgili, bu başlık yerine bkz.1.8.3
NOT 2: Araç ekibinin eğitimi ile ilgili, bu başlık yerine bkz. Bölüm 8.2.
NOT 3: Sınıf 7 ile ilgili eğitim için, ayrıca bkz. 1.7.2.5.

Eğitimin niteliği

Eğitim ilgili bireyin sorumluluk ve görevlerine uygun olarak aşağıdaki biçimde olmalıdır.

Genel bilinçlendirme eğitimi

Personel tehlikeli malların taşınmasına yönelik hükümlerin genel zorunluluklarına aşina olmalıdır.
 

Göreve özgü eğitim

Personel, görevleriyle ve sorumluluklarıyla orantılı olarak, tehlikeli malların taşınmasını ilgilendiren
düzenlemelerin zorunlulukları hakkında eğitim almalıdır.
Tehlikeli malların çok modlu şekilde taşındığı durumlarda, personel diğer taşıma türleriyle ilgili
zorunluluklar hakkında bilgilendirilmelidir.

Güvenlik eğitimi

Personel, yüklemeyi ve indirmeyi de içeren tehlikeli malların taşınması sırasında oluşan bir kazadaki
yaralanma veya patlama riskinin derecesine bağlı olarak tehlikeli malların zararlarını ve tehlikelerini
kapsayan eğitimi almalıdır.
Sağlanan eğitim personeli güvenli elleçleme ve acil durum müdahale yöntemleri hakkında bilinçlendirmeyi
amaçlamalıdır.

Düzenlemelerdeki değişiklikler göz önünde bulundurularak eğitim periyodik bilgi tazeleme eğitimleriyle
pekiştirilmelidir.

Dokümantasyon

İşbu Bölüm'e göre alınan eğitim ile ilgili kayıtlar, işveren tarafından tutulur ve talep edilmesi halinde
çalışana veya yetkili makama sunulur. İşveren, kayıtları yetkili makam tarafından belirtilen süre boyunca
muhafaza eder. Eğitim kayıtları yeni istihdam başlangıcında doğrulanır.

1.4

TARAFLARIN GÜVENLİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Genel güvenlik önlemleri

Tehlikeli malların taşınması sırasında yer alan taraflar, öngörülebilir tehlikelerin doğası ve kapsamına bağlı
olarak zarar ve yaralanmadan uzak durmak ya da gerekirse etkilerini azaltmak için uygun önlemleri
almalıdır. Taraflar, ilgili alanlarındaki bütün olaylarda ADR'nin zorunluluklarına uymak zorundadır.

Kamu güvenliğini tehlikeye sokacak acil bir risk oluştuğunda taraflar hemen acil durum servislerine haber
vermeli ve harekete geçmek için gereken bilgi için ulaşılabilir durumda olmalıdır.

ADR çeşitli taraflara düşen yükümlülükleri münferit şekilde belirleyebilir.
Anlaşmaya Taraf Ülkelerden biri mevcut güvenliğin azaltılmadığını düşünürse, 1.4.2'nin ve 1.4.3'ün
yükümlülükleri sağlandığı takdirde, kendi yerel mevzuatlarıyla belirli bir katılımcıya düşen yükümlülükleri
başka bir veya birkaç katılımcıya aktarabilir. Anlaşmaya Taraf Ülke, bu istisnaları, Anlaşmaya Taraf
Ülkelerin dikkatine sunacak olan Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterliği'ne
bildirmelidir.
Katılımcıların tanımları ve ilgili yükümlülüklerine ilişkin 1.2.1, 1.4.2 ve 1.4.3'te belirtilen zorunluluklar, bu
katılımcıların tüzel kişi, serbest meslek mensubu ya da işveren veya işçi vb. olmasından kaynaklanan yasal
sonuçlarla (cezai nitelik, sorumluluk, vb.) ilgili yerel kanun hükümlerini etkilemez.

Ana katılımcıların yükümlülükleri

NOT 1: İşbu başlıkta güvenlik yükümlülüklerinin verildiği çeşitli katılımcılar tek ve aynı işletme olabilir.
Ayrıca, bir katılımcının faaliyetleri ve uyması gereken güvenlik yükümlülükleri çeşitli işletmeler tarafından
üstlenilebilir.
NOT 2: Radyoaktif malzemeler için bkz. 1.7.6.

Gönderen

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018