Karayolunda Tehlikeli Madde

Genel güvenlik önlemleri

Tehlikeli malların taşınması sırasında yer alan taraflar, öngörülebilir tehlikelerin doğası ve kapsamına bağlı
olarak zarar ve yaralanmadan uzak durmak ya da gerekirse etkilerini azaltmak için uygun önlemleri
almalıdır. Taraflar, ilgili alanlarındaki bütün olaylarda ADR'nin zorunluluklarına uymak zorundadır.

Kamu güvenliğini tehlikeye sokacak acil bir risk oluştuğunda taraflar hemen acil durum servislerine haber
vermeli ve harekete geçmek için gereken bilgi için ulaşılabilir durumda olmalıdır.

ADR çeşitli taraflara düşen yükümlülükleri münferit şekilde belirleyebilir.
Anlaşmaya Taraf Ülkelerden biri mevcut güvenliğin azaltılmadığını düşünürse, 1.4.2'nin ve 1.4.3'ün
yükümlülükleri sağlandığı takdirde, kendi yerel mevzuatlarıyla belirli bir katılımcıya düşen yükümlülükleri
başka bir veya birkaç katılımcıya aktarabilir. Anlaşmaya Taraf Ülke, bu istisnaları, Anlaşmaya Taraf
Ülkelerin dikkatine sunacak olan Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterliği'ne
bildirmelidir.
Katılımcıların tanımları ve ilgili yükümlülüklerine ilişkin 1.2.1, 1.4.2 ve 1.4.3'te belirtilen zorunluluklar, bu
katılımcıların tüzel kişi, serbest meslek mensubu ya da işveren veya işçi vb. olmasından kaynaklanan yasal
sonuçlarla (cezai nitelik, sorumluluk, vb.) ilgili yerel kanun hükümlerini etkilemez.

Ana katılımcıların yükümlülükleri

NOT 1: İşbu başlıkta güvenlik yükümlülüklerinin verildiği çeşitli katılımcılar tek ve aynı işletme olabilir.
Ayrıca, bir katılımcının faaliyetleri ve uyması gereken güvenlik yükümlülükleri çeşitli işletmeler tarafından
üstlenilebilir.
NOT 2: Radyoaktif malzemeler için bkz. 1.7.6.

Gönderen

Tehlikeli malları gönderen, sadece ADR zorunluluklarına uyan sevkiyatların teslimatı yapmakla
yükümlüdür. 1.4.1 bağlamında, bu taraf özellikle şunları yapar:
(a) Tehlikeli malların ADR mevzuatına uygun şekilde sınıflandırılmış ve taşınmasına izin verilmiş
olduğunu belirlemek;
(b) Özellikle Bölüm 5.4'teki ve Bölüm 3'teki tabloların zorunluluklarını göz önünde bulundurarak,
taşımacıya gerekli bilgi ve verileri, izlenebilir biçimde vermek ve gerekirse gerekli taşıma
evrakını ve taşıma sırasında bulundurulan belgeleri (yetkiler, onaylar, bildirimler, sertifikalar,
vs) ibraz etmek;
(c) ADR tanımlarına uygun şekilde onaylanmış, taşınacak maddelerin taşınmasına uygun ve
ADR'de tanımlanan işaretleri taşıyan ambalajları, büyük ambalajları, orta boy dökme yük
konteynerleri (IBC'ler) ve tankları (tankerler, sökülebilir tanklar, tüplü gaz tankerleri,
MEGC'ler, portatif tanklar ve tank konteynerler) kullanmak;
(d) Sevkiyat araçları ve gönderme sınırlamalarının zorunluluklarına uymak;
(e) Boş, temizlenmemiş ve gazı boşaltılmamış tankların (tankerler, sökülebilir tanklar, tüplü gaz
tankerleri, MEGC'ler, portatif tanklar ve tank konteynerler) veya boş, temizlenmemiş araçların
ve dökme yük konteynerlerinin dahi Bölüm 5.3'e uygun olarak işaretlenmiş, etiketlenmiş ve
levhalanmış olduğundan emin olmak ve boş, temizlenmemiş tankların kapalı olduklarından ve
doluymuş gibi sızdırmaz olduğundan emin olmak.

Gönderen, diğer tarafların hizmetlerini kullanıyorsa (ambalajlayan, yükleyen, dolduran, vb.), sevkiyatın
ADR zorunluluklarını sağladığından emin olmak için gerekli tedbirleri almalıdır. Gönderen, 1.4.2.1.1 (a),
(b), (c) ve (e) için, kendisine diğer taraflarca sağlanan bilgilere ve verilere de güvenebilir.

Gönderen, üçüncü bir taraf için çalışıyorsa, üçüncü taraf taşınacak tehlikeli mallar hakkında göndereni
yazıyla bilgilendirmeli ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu bütün bilgi ve
belgeleri sağlamalıdır.

Taşımacı

1.4.1 bağlamında uygun olan her durumda taşımacı, özellikle şunları yapar:
(a) Taşınacak tehlikeli malların ADR'ye uygun olarak taşınması için onaylanmış olduğunu tespit
etmek;
(b) Tehlikeli malların taşınması ile ilgili ADR'de öngörülen tüm bilgilerin taşınmadan önce
gönderene sağlandığını, taşıma ünitesinde kanunda öngörülen belgelerin olduğunu veya kağıt
belgeler yerine elektronik bilgi işlem (EDP) veya elektronik veri değişimi (EDI) yöntemleri
kullanılıyorsa, bu verilerin kağıt belgelere eşdeğer olacak biçimde taşıma sırasında mevcut
olduğunu tespit etmek;
(c) Araçlarda ve yüklerde görsel olarak belirgin bozukluk, sızıntı veya çatlak, eksik donanım olup
olmadığını araştırarak tespit etmek;
(d) Tankerlerin, tüplü gaz tankerlerinin, sökülebilir tankların, portatif tankların, tank konteynerlerin
ve MEGC'lerin bir sonraki testinin geçerlilik tarihinin geçmediğini araştırarak tespit etmek;
NOT: 4.1.6.10 (eleman olarak basınçlı kaplar içeren tüplü gaz tankerleri ve MEGC'ler
durumunda), 4.2.4.4, 4.3.2.3.7,4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 veya 6.7.4.14.6 koşulları altında
işbu geçerlilik tarihinin sonra ermesinden sonra da tanklar, tüplü gaz tankerleri ve MEGC'ler
taşınabilir.
(e) araçların olması gerekenden daha fazla yüklenmediğini doğrulamak;
(f) Bölüm 5.3 uyarınca öngörülen araçlar için levhaların, işaretlerin ve turuncu renkli plakaların
iliştirildiğini tespit etmek;
(g) Taşıma ünitesi, araç ekibi ve belirli sınıflar için ADR'de öngörülen donanımın taşıma ünitesinde
olduğunu temin etmek.
Bu hususlar, ilgili durumlarda taşıma belgeleri ve eşlik eden belgeler esas alınarak, aracın veya konteynerin
veya uygun olduğunda yükün görsel olarak muayene edilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Taşımacı 1.4.2.2.1 (a), (b), (e) ve (f)'deki durumların geçerli olması halinde diğer taraflarca sağlanan
bilgilere ve verilere güvenebilir.

Taşımacı, madde 1.4.2.2.1 uyarınca ADR zorunluluklarında bir ihlal gözlemlerse, bu durum düzeltilene
kadar sevkiyatı göndermez.

Sefer sırasında, taşıma işleminin güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal gözlemlenirse, trafik güvenliği,
sevkiyatın güvenli bir şekilde durdurulması zorunluluğu ve kamu güvenliği göz önünde bulundurularak,
sevkiyat olabildiğince çabuk bir şekilde durdurulur. Taşıma işlemi sadece gönderilen sevkiyat, mevcut
düzenlemelerle uyum içindeyse devam ettirilebilir. Yolculuğun geri kalanından sorumlu yetkili makam(lar)
taşıma işleminin devam etmesi için onay verebilir.
Yolculuğun kalan kısmı için gerekli uygunluk ve onay sağlanamazsa, yetkili makam(lar) taşımacıya gerekli
idari yardımı sağlar. Aynı durum, taşımacı, taşınan maddelerin tehlikeli niteliği hakkında gönderen
tarafından bilgilendirilmediğini yetkili makama (kurumlara) bildirdiğinde ve özellikle taşıma sözleşmesinin
tabi olduğu yasa gereğince malları boşaltmayı, imha etmeyi ya da zararsız kılmayı istediği hallerde de
geçerlidir.

(Rezerve Edilmiş)
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018