Karayolunda Tehlikeli Madde

Taşımacı

1.4.1 bağlamında uygun olan her durumda taşımacı, özellikle şunları yapar:
(a) Taşınacak tehlikeli malların ADR'ye uygun olarak taşınması için onaylanmış olduğunu tespit
etmek;
(b) Tehlikeli malların taşınması ile ilgili ADR'de öngörülen tüm bilgilerin taşınmadan önce
gönderene sağlandığını, taşıma ünitesinde kanunda öngörülen belgelerin olduğunu veya kağıt
belgeler yerine elektronik bilgi işlem (EDP) veya elektronik veri değişimi (EDI) yöntemleri
kullanılıyorsa, bu verilerin kağıt belgelere eşdeğer olacak biçimde taşıma sırasında mevcut
olduğunu tespit etmek;
(c) Araçlarda ve yüklerde görsel olarak belirgin bozukluk, sızıntı veya çatlak, eksik donanım olup
olmadığını araştırarak tespit etmek;
(d) Tankerlerin, tüplü gaz tankerlerinin, sökülebilir tankların, portatif tankların, tank konteynerlerin
ve MEGC'lerin bir sonraki testinin geçerlilik tarihinin geçmediğini araştırarak tespit etmek;
NOT: 4.1.6.10 (eleman olarak basınçlı kaplar içeren tüplü gaz tankerleri ve MEGC'ler
durumunda), 4.2.4.4, 4.3.2.3.7,4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 veya 6.7.4.14.6 koşulları altında
işbu geçerlilik tarihinin sonra ermesinden sonra da tanklar, tüplü gaz tankerleri ve MEGC'ler
taşınabilir.
(e) araçların olması gerekenden daha fazla yüklenmediğini doğrulamak;
(f) Bölüm 5.3 uyarınca öngörülen araçlar için levhaların, işaretlerin ve turuncu renkli plakaların
iliştirildiğini tespit etmek;
(g) Taşıma ünitesi, araç ekibi ve belirli sınıflar için ADR'de öngörülen donanımın taşıma ünitesinde
olduğunu temin etmek.
Bu hususlar, ilgili durumlarda taşıma belgeleri ve eşlik eden belgeler esas alınarak, aracın veya konteynerin
veya uygun olduğunda yükün görsel olarak muayene edilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Taşımacı 1.4.2.2.1 (a), (b), (e) ve (f)'deki durumların geçerli olması halinde diğer taraflarca sağlanan
bilgilere ve verilere güvenebilir.

Taşımacı, madde 1.4.2.2.1 uyarınca ADR zorunluluklarında bir ihlal gözlemlerse, bu durum düzeltilene
kadar sevkiyatı göndermez.

Sefer sırasında, taşıma işleminin güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal gözlemlenirse, trafik güvenliği,
sevkiyatın güvenli bir şekilde durdurulması zorunluluğu ve kamu güvenliği göz önünde bulundurularak,
sevkiyat olabildiğince çabuk bir şekilde durdurulur. Taşıma işlemi sadece gönderilen sevkiyat, mevcut
düzenlemelerle uyum içindeyse devam ettirilebilir. Yolculuğun geri kalanından sorumlu yetkili makam(lar)
taşıma işleminin devam etmesi için onay verebilir.
Yolculuğun kalan kısmı için gerekli uygunluk ve onay sağlanamazsa, yetkili makam(lar) taşımacıya gerekli
idari yardımı sağlar. Aynı durum, taşımacı, taşınan maddelerin tehlikeli niteliği hakkında gönderen
tarafından bilgilendirilmediğini yetkili makama (kurumlara) bildirdiğinde ve özellikle taşıma sözleşmesinin
tabi olduğu yasa gereğince malları boşaltmayı, imha etmeyi ya da zararsız kılmayı istediği hallerde de
geçerlidir.

(Rezerve Edilmiş)

Taşımacı, araç ekibine ADR'de öngörüldüğü şekilde yazılı talimatlar verecektir.

Alıcı

Alıcı zorlayıcı nedenler olmadıkça malların kabulünü geciktirmemekle ve boşaltma işlemi tamamlandıktan
sonra kendisiyle ilgili ADR zorunluluklarının yerine getirildiğini doğrulamakla yükümlüdür.

Konteynerler kullanılıyorsa, bu onayın ADR zorunluluklarına ilişkin bir ihlali açığa çıkarması halinde alıcı,
taşımacıya konteyneri sadece ihlal giderildikten sonra iade eder.

Alıcı diğer tarafların hizmetlerinden yararlanırsa (boşaltan, temizleyici, dekontaminasyon tesisi vb.),
ADR'nin 1.4.2.3.1 ve 1.4.2.3.2 zorunluluklarına uyulduğundan emin olmak için uygun tedbirleri alır.

Diğer tarafların yükümlülükleri

Diğer tarafların genel bir listesi ve bu tarafların ilgili yükümlülüklerinin listesi aşağıda belirtilmiştir.
Görevlerinin, ADR'ye tabi bir taşıma işlemi olarak gerçekleştirildiğini bildikleri veya bilmeleri gerektiği
sürece, diğer tarafların yükümlülükleri bölüm 1.4.1'den itibaren verilmiştir.

Yükleyen

1.4.1 bağlamında, yükleyenin yükümlülükleri aşağıda verilmiştir:
(a) Yükleyen, ancak tehlikeli malların ADR'ye göre taşınması onaylanmışsa tehlikeli malları
taşımacıya teslim eder;
(b) Yükleyen ambalajlanmış tehlikeli malları veya temizlenmemiş boş ambalajları taşıma için
teslim ederken ambalajların zarar görüp görmediğini kontrol eder. Yükleyen zarar görmüş
ambalajları, özellikle sızdırmaz olmayanları ve tehlikeli maddeyi sızdıran veya sızdırma riski
taşıyan ambalajları zarar giderilene kadar teslim etmez. Bu yükümlülük boş, temizlenmemiş
ambalajlar için de geçerlidir.
(c) Yükleyen yükleme ve elleçlemeye ilişkin özel koşullara uymalıdır;
(d) Yükleyen, tehlikeli malları konteynere yükledikten sonra Bölüm 5.3 uyarınca belirtilen levha
takılması, işaretleme ve turuncu renkli plakalara ilişkin koşullara uymalıdır;
(e) Yükleyen ambalajları yüklerken, araç ya da büyük konteynerdeki tehlikeli malları göz önünde
bulundurarak karışık yükleme yasaklarına ve yiyeceklerin, diğer tüketim maddelerinin ya da
hayvan yemlerinin ayrılmasıyla ilgili zorunluluklara uymalıdır.

Yükleyen 1.4.3.1.1 (a), (d) ve (e) hallerinde diğer taraflarca sağlanan bilgilere ve verilere güvenebilir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018