Karayolunda Tehlikeli Madde

Alıcı

Alıcı zorlayıcı nedenler olmadıkça malların kabulünü geciktirmemekle ve boşaltma işlemi tamamlandıktan
sonra kendisiyle ilgili ADR zorunluluklarının yerine getirildiğini doğrulamakla yükümlüdür.

Konteynerler kullanılıyorsa, bu onayın ADR zorunluluklarına ilişkin bir ihlali açığa çıkarması halinde alıcı,
taşımacıya konteyneri sadece ihlal giderildikten sonra iade eder.

Alıcı diğer tarafların hizmetlerinden yararlanırsa (boşaltan, temizleyici, dekontaminasyon tesisi vb.),
ADR'nin 1.4.2.3.1 ve 1.4.2.3.2 zorunluluklarına uyulduğundan emin olmak için uygun tedbirleri alır.

Diğer tarafların yükümlülükleri

Diğer tarafların genel bir listesi ve bu tarafların ilgili yükümlülüklerinin listesi aşağıda belirtilmiştir.
Görevlerinin, ADR'ye tabi bir taşıma işlemi olarak gerçekleştirildiğini bildikleri veya bilmeleri gerektiği
sürece, diğer tarafların yükümlülükleri bölüm 1.4.1'den itibaren verilmiştir.

Yükleyen

1.4.1 bağlamında, yükleyenin yükümlülükleri aşağıda verilmiştir:
(a) Yükleyen, ancak tehlikeli malların ADR'ye göre taşınması onaylanmışsa tehlikeli malları
taşımacıya teslim eder;
(b) Yükleyen ambalajlanmış tehlikeli malları veya temizlenmemiş boş ambalajları taşıma için
teslim ederken ambalajların zarar görüp görmediğini kontrol eder. Yükleyen zarar görmüş
ambalajları, özellikle sızdırmaz olmayanları ve tehlikeli maddeyi sızdıran veya sızdırma riski
taşıyan ambalajları zarar giderilene kadar teslim etmez. Bu yükümlülük boş, temizlenmemiş
ambalajlar için de geçerlidir.
(c) Yükleyen yükleme ve elleçlemeye ilişkin özel koşullara uymalıdır;
(d) Yükleyen, tehlikeli malları konteynere yükledikten sonra Bölüm 5.3 uyarınca belirtilen levha
takılması, işaretleme ve turuncu renkli plakalara ilişkin koşullara uymalıdır;
(e) Yükleyen ambalajları yüklerken, araç ya da büyük konteynerdeki tehlikeli malları göz önünde
bulundurarak karışık yükleme yasaklarına ve yiyeceklerin, diğer tüketim maddelerinin ya da
hayvan yemlerinin ayrılmasıyla ilgili zorunluluklara uymalıdır.

Yükleyen 1.4.3.1.1 (a), (d) ve (e) hallerinde diğer taraflarca sağlanan bilgilere ve verilere güvenebilir.

Ambalajlayan

1.4.1 bağlamında ambalajlayan aşağıdakilere uymalıdır:
(a) Ambalajlama koşullarını veya karışık ambalajlama koşullarını ilgilendiren zorunluluklar ve
(b) Ambalajları taşıma için hazırladığında, ambalajların işaretlenmesi ve etiketlenmesini
ilgilendiren zorunluluklar.

Dolduran

1.4.1 bağlamında, dolduranın yükümlülükleri aşağıda verilmiştir:
(a) Dolduran, tankları doldurmadan önce tankların ve donanımlarının teknik olarak yeterli
olduğunu araştırarak tespit etmelidir;
(b) Dolduran, tankerlerin, tüplü gaz tankerlerinin, sökülebilir tankların, portatif tankların, tank
konteynerlerin ve MEGC'lerin bir sonraki test için sürelerinin dolmadığını araştırarak tespit
etmelidir;
(c) Dolduran sadece doldurulacak tanklarda taşınmasına izin verilen tehlikeli malları tanklara
doldurmalıdır;
(d) Dolduran tankı doldururken, bitişik kompartımanlardaki tehlikeli malları ilgilendiren
zorunluluklara uygun hareket etmelidir;
(e) Dolduran, tankı doldururken, doldurulan madde için maksimum izin verilebilir doldurma
derecesini veya izin verilebilir maksimum litre başına içeriklerin kütlesini gözlemelidir;
(f) Dolduran, dolumu yaptıktan sonra bütün kapakların kapalı durumda olduğundan ve sızıntı
olmadığından emin olmalıdır;
(g) Doldurduğu tankın dışında tehlikeli dolum maddelerinin artıklarının yapışmadığından emin
olmalıdır;
(h) Dolduran, tehlikeli malları taşımaya hazırlarken, belirtilen levhaların, işaretlerin, turuncu
plakaların ve etiketlerin, tanklar, araçlar ve dökme yük taşımada kullanılan konteynerlerin
üzerine Bölüm 5.3'e uygun şekilde takıldığından emin olmalıdır;
(i) (Rezerve edildi);
(j) Araçlara veya konteynerlere tehlikeli malları dökme halinde doldururken, Bölüm 7.3'teki ilgili
hükümlere uyulduğunu araştırarak tespit etmelidir.

 

Tank konteyner / portatif tank işletmecisi

1.4.1 bağlamında tank konteyner / portatif tank işletmecisi özellikle aşağıdakilere uymalıdır:
(a) Yapı, donanım, testler ve işaretlemeler ile ilgili zorunluluklara uygunluğu temin etmek;
(b) Gövdelerin ve donanımlarının bakımının, normal işletme koşullarında, tank konteyner / portatif
tankın bir sonraki incelemesine kadar ADR zorunluluklarına uygun şekilde
gerçekleştirildiğinden emin olmak;
(c) Gövde veya donanımının güvenliğinin, onarım, değişiklik veya kaza durumunda azalma eğilimi
göstermesi halinde ayrıntılı şekilde kontrol etmek.

(Rezerve Edilmiş)

(Rezerve Edilmiş)

Boşaltan

1.4.1 bağlamında, boşaltan aşağıdakilere uymalıdır:
(a) Ambalaj, konteyner, tank, MEMU, MEGC veya araç üzerindeki bilgiler ile taşıma belgesindeki
ilgili bilgileri karşılaştırarak doğru maddelerin boşaltıldığını araştırarak, tespit etmek;
(b) Boşaltma öncesinde ve esnasında, ambalajların, tankın, aracın veya konteynerin boşaltma
işlemini tehlikeye sokacak şekilde zarar görüp görmediğini kontrol etmek. Böyle bir durum
olduğunda, gerekli önlemler alınana kadar boşaltmanın gerçekleşmediğini araştırarak, tespit
etmek;
(c) Boşaltma ve elleçleme ile ilgili tüm zorunluluklara uymak;
(d) Tankın, aracın veya konteynerin boşaltılmasının hemen sonrasında:
(i) Boşaltma işlemi sırasında tankın, aracın veya konteynerin dışına yapışmış tehlikeli
kalıntıları temizlemek ve
(ii) Valflerin ve kontrol deliklerinin kapandığından emin olmak;
(e) Araçların ve konteynerlerin temizliği ve dezenfekte edilmesi ile ilgili olarak öngörülenlerin
yerine getirildiğinden emin olmak ve
(f) Konteynerler tamamıyla boşaltıldığında, temizlendiğinde ve dezenfekte edildiğinde, Bölüm
5.3'e göre gösterilen levha, işaret ve turuncu renkli plakaların artık üzerinde bulunmadığından
emin olmak.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018