Karayolunda Tehlikeli Madde

Boşaltan

1.4.1 bağlamında, boşaltan aşağıdakilere uymalıdır:
(a) Ambalaj, konteyner, tank, MEMU, MEGC veya araç üzerindeki bilgiler ile taşıma belgesindeki
ilgili bilgileri karşılaştırarak doğru maddelerin boşaltıldığını araştırarak, tespit etmek;
(b) Boşaltma öncesinde ve esnasında, ambalajların, tankın, aracın veya konteynerin boşaltma
işlemini tehlikeye sokacak şekilde zarar görüp görmediğini kontrol etmek. Böyle bir durum
olduğunda, gerekli önlemler alınana kadar boşaltmanın gerçekleşmediğini araştırarak, tespit
etmek;
(c) Boşaltma ve elleçleme ile ilgili tüm zorunluluklara uymak;
(d) Tankın, aracın veya konteynerin boşaltılmasının hemen sonrasında:
(i) Boşaltma işlemi sırasında tankın, aracın veya konteynerin dışına yapışmış tehlikeli
kalıntıları temizlemek ve
(ii) Valflerin ve kontrol deliklerinin kapandığından emin olmak;
(e) Araçların ve konteynerlerin temizliği ve dezenfekte edilmesi ile ilgili olarak öngörülenlerin
yerine getirildiğinden emin olmak ve
(f) Konteynerler tamamıyla boşaltıldığında, temizlendiğinde ve dezenfekte edildiğinde, Bölüm
5.3'e göre gösterilen levha, işaret ve turuncu renkli plakaların artık üzerinde bulunmadığından
emin olmak.

Boşaltan diğer tarafların hizmetlerini kullanıyorsa (temizleyici, dekontaminasyon tesisi vb.), ADR
zorunluluklarına uyulduğundan emin olmak için uygun tedbirleri alır.

1.5

İSTİSNALAR

Geçici istisnalar

ADR, Madde 4, 3'üncü paragraf uyarınca, Anlaşmaya Taraf Ülkelerin yetkili makamları, güvenlikten taviz
vermemek koşuluyla, ADR zorunluluklara ilişkin geçici istisnalarla, kendi sınırları içinde belirli taşıma
işlemlerine doğrudan kendi aralarında anlaşarak izin verebilir. Geçici istisnalar kapsamında inisiyatif
üstlenen makam, bu istisnaları, Anlaşmaya Taraf Ülkeleri bu durumdan haberdar etmesi için Birleşmiş
Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterliği'nin dikkatine sunar1.
NOT: 1.7.4'e uygun "özel düzenleme" bu bölüm kapsamındaki geçici istisna olarak
değerlendirilmemektedir.

Geçici istisnaların geçerlilik süresi, yürürlüğe girmesinden itibaren beş yılı geçemez. ADR'de ilgili bir
tadilin yürürlüğe girmesinden itibaren geçici istisna kendiliğinden sona erer.

Geçici istisnaya dayanarak yapılan taşıma işlemleri, ADR kapsamında taşıma işlemleri teşkil eder.

(Rezerve Edilmiş)

1 Sekreterlik notu: İşbu Bölüm altında kararlaştırılan özel düzenlemelere Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik
Komisyonu Sekreterliğinin web sitesinden ulaşılabilir (http://www.uneceorg/trans/danger/danger.htm).

1.6

GEÇİCİ ÖNLEMLER

Genel

Aksi belirtilmedikçe, ADR'nin konusu olan maddeler ve nesneler 30 Haziran 2017 tarihine kadar, 31 Aralık
2016'ya kadar geçerli olan ADR zorunluluklarına uygun olarak taşınabilir.

(Silindi)

Anlaşma taraflarından birinin silahlı kuvvetlerine ait ve 1 Ocak 1990 tarihinden önce ADR ye uygun olarak
ambalajlanmış Sınıf 1'e ait maddeler ve nesneler, ambalajlandıktan sonra açılmamışsa ve taşıma
belgelerinde 1 Ocak 1990 tarihinden önce ambalajlanmış askeri mal oldukları belirtilmiş ise, 31 Aralık
1989 tarihinden sonra da taşınmaya devam edebilir. 1 Ocak 1990 tarihinden sonra uygulanabilir diğer
koşullar bu madde ile uyum içinde olmalıdır.

1 Ocak 1990 ve 31 Aralık 1996 tarihleri arasında ADR'nin zorunluluklarına uygun şekilde ambalajlanmış
Sınıf 1'e ait maddeler ve nesneler ambalajlandıktan sonra açılmamışsa ve Sınıf 1'e ait mallar olarak taşıma
belgelerinde 1 Ocak 1990 ve 31 Aralık 1996 tarihleri arasında ambalajlanmış oldukları belirtilmiş ise, 31
Aralık 1996 tarihinden sonra da taşınmaya devam edebilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018