Karayolunda Tehlikeli Madde

IAEA Güvenlik Yayınları No:6'nın 1973, 1973 (tadil edilmiş), 1985 ve 1985 (1990 yılında tadil edilmiş) baskıları uyarınca onaylanan ambalajlar

Aşağıda yer alan koşullar karşılanmadığı takdirde, yetkili makamın tasarım onayını gerektiren ambalajlar
ADR gerekliliklerini tamamen karşılayacaktır:
(a) Ambalajların, IAEA Güvenlik Serisi No.6'nın 1973 ya da 1973 (tadil edilen şekliyle) veya 1985
ya da 1985 (tadil edilen şekliyle 1990) baskılarında yer alan hükümler kapsamında yetkili
makam tarafından onaylanan bir ambalaj tasarımına göre imal edilmesi;
(b) Ambalaj tasarımının çok taraflı onaya tabi olması;
(c) 1.7.3'ün geçerli gerekliliklerinin uygulanması;
(d) 2.2.7'de aktivite sınırları ve sınıflandırmanın uygulanması;
(e) Kısım 1, 3, 4, 5 ve 7'de taşımacılığa yönelik gerekliliklerin ve kontrollerin uygulanması;
(f) (Rezerve edildi)
(g) IAEA Güvenlik Serisi No.6'nın 1973 ya da 1973 (tadil edilen şekliyle) Baskılarının
gerekliliklerini karşılayan ambalajlar için:
(i) IAEA Güvenlik Yayınları No:6'nın 1973 düzenlenmiş veya 1973 (tadil edilmiş)
hükümleri uyarınca tanımlanan taşıma sırasındaki kaza şartlarında izin verilen
maksimum radyasyon içeriğine sahip, radyasyon seviyesi yüzeyden 1 m. mesafede 10
mSv/h değerini geçmeyecek şekilde yeterli yüzey korumasının sağlandığı ambalajlar
(ii) Sürekli bir havalandırma sistemine sahip olmayan ambalajlar;;
(iii) Alt başlık 5.2.1.7.5'e göre her biri için bir seri numarası atanmış ve dış kısmında
işaretlenmiş ambalajlar.

 

IAEA Güvenlik Serisi No.6'nın 1973, 1973 (tadil edilen şekliyle), 1985 ve 1985 (tadil edilen şekliyle 1990)
Baskılarındaki hükümlere uygun olan ambalaj tasarımlarına göre yeni ambalaj üretimine izin verilmez

ADR'nin 2011 ve 2013 baskıları (IAEA Güvenlik Standardı Serisi No. TS-R-1 2009 Baskısı) kapsamında bölünebilir malzemelere yönelik gerekliliklerden muaf tutulan ambalajlar

ADR'nin 2011 ve 2013 baskılarının 2.2.7.2.3.5 (a) (i) ya da (iii) hükmü uyarınca "BÖLÜNEBİLİR" olarak
sınıflandırmadan muaf tutulan (IAEA Güvenli Radyoaktif Malzeme Taşıma Yönetmeliğinin 2009 Baskısı
paragraf 417 (a) (i) ya da (iii)), 31 Aralık 2014'ten önce taşımacılığa hazırlanan bölünebilir malzeme içeren
ambalajların taşınmasına devam edilebilir ve bu baskıların 2.2.7.2.3.5 Tablosunda yer alan sevkiyat
sınırlarının araç için geçerli olması hariç olmak üzere, bunların, bölünebilir olmayan ya da istisnai
bölünebilir olarak sınıflandırılmasına devam edilebilir. Sevkiyat, münhasır kullanım (yüke özel taşıma)
kapsamında taşınacaktır.

IAEA Güvenlik Yayınları No:6'nın 1973, 1973 (tadil edilmiş), 1985 ve 1985 (1990 yılında tadil edilmiş) baskıları uyarınca onaylanan özel hazırlanmış radyoaktif malzemeler

IAEA Güvenlik Serisi No.6 1973, 1973 (tadil edilmiş) ve 1985 ve 1985 (1990 yılında tadil edilmiş)
baskıları uyarınca yetkili makam tarafından tek taraflı onay alan bir tasarıma göre üretilmiş olan özel
hazırlanmış radyoaktif malzemeler, 1.7.3'ün ilgili zorunluluklarına uygun olarak zorunlu yönetim sistemine
uygunluk gösteriyorsa kullanılmaya devam edebilir. Bu özel hazırlanmış radyoaktif malzeme türünün yeni
üretimine izin verilmez.

1.7

RADYOAKTİF MALZEMELERE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

Kapsam ve uygulama

NOT 1: Radyoaktif malzemelerin taşınması sırasında meydana gelen kazalar ve olaylarda, ilgili ulusal
ve/veya uluslararası organizasyonlar tarafından belirlenen acil durum hükümleri, kişilerin, mülklerin ve
çevrenin korunması amacıyla gözetilir. Bu gibi hükümler için uygun kılavuz ilkeler, "Radyoaktif
Malzemelerin dahil olduğu Taşıma Kazalarına Acil Müdahale Planı ve Hazırlığı" Güvenlik Standartları
Serisi No. TS-G-1.2 (ST-3), IAEA, Viyana (2002) yayınında bulunur.
NOT 2: Acil durum prosedürleri, kaza durumunda sevkiyattaki ve etraftaki diğer içeriklerin reaksiyona
girmesi sonucunda ortaya çıkabilecek diğer tehlikeli maddelerin oluşumunu göz önünde bulundurmalıdır.

ADR, radyoaktif malzemelerin taşınması ile ortaya çıkan radyasyonun kabul edilebilir kontrol düzeyini,
kritikliği ve maddeler ile çevrenin maruz kaldığı termal tehlikeleri ele alan güvenlik standartları
belirlemektedir. Bu standartlar Radyoaktif Malzemelerin Güvenli Taşınmasına dair IEAE Yönetmelikleri,
2012 baskısı, Güvenlik Standartları Serisi No. SSR-6, IAEA, Viyana (2012) yayınını esas almaktadır.
Açıklayıcı bilgiler, "Radyoaktif Malzemelerin Güvenli Taşınması için IAEA Yönetmeliklerine Öneri
Maddeleri" (2012 Baskısı), Güvenlik Standartları Yayınları, No. SSG-26, IAEA, Viyana (2014) yayınından
edinilebilir.

ADR'nin amacı, güvenliği sağlayacak ve radyoaktif malzemelerin taşınmasında radyasyonun etkilerinden
kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunmasını sağlayacak zorunlulukları belirlemektir. Bu koruma aşağıdaki
zorunluluklar ile sağlanır:
(a) Radyoaktif içeriklerin muhafazası;
(b) Dış radyasyon seviyelerinin kontrolü;
(c) Kritik durumların önlenmesi;
(d) Isının yol açtığı zararın önlenmesi.
Bu zorunluluklar, öncelikle ambalajlar ve araçlara yönelik içerik sınırları ile radyoaktif içeriklerin
tehlikesine bağlı olarak ambalaj tasarımları için geçerli olan performans standartlarına ilişkin dereceli bir
yaklaşımın belirlenmesiyle karşılanır. Daha sonra, ambalajların tasarımı ve kullanılması ve radyoaktif
içeriğin niteliği de gözetilerek, ambalajların bakımı ile bu koşullar karşılanır. Son olarak, ilgili durumlarda
yetkili makamların onayı da dahil olmak üzere idari kontrollerin uygulanması ile bu koşullar karşılanır.

ADR, radyoaktif malzeme kullanımına bağlı olarak karayoluyla taşınan radyoaktif malzemeler için
geçerlidir. Taşıma, radyoaktif malzemelerin dolaşımıyla ilgili ve buna dahil tüm işlemleri ve durumları
içerir. Bunlar, ambalajların tasarımı, üretimi, bakımı, onarımı ve radyoaktif malzemelerin ve ambalajların
hazırlanması, gönderilmesi, yüklenmesi, transit sırasındaki saklama da dahil olmak üzere taşınması,
indirilmesi ve yükün teslimi şeklinde sıralanabilir. Üç genel ciddiyet düzeyi ile tanımlanan ADR
performans standartları için derecelendirilmiş bir yaklaşım benimsenebilir:
(a) Rutin taşıma durumları (olaysız);
(b) Normal taşıma durumları (küçük aksilikler);
(c) Taşıma sırasında kaza durumları.

ADR'de belirlenen hükümler aşağıdakilerin herhangi biri için geçerli değildir;
(a) Taşıma araçlarının ayrılmaz bir parçası olan radyoaktif malzemeler;
(b) Tesisin ilgili güvenlik yönetmeliklerine tabi olarak tesis içinde taşınan ve dolaşımın kamuya
açık yolları ve demiryollarını kapsamayacağı şekilde taşınan radyoaktif malzemeler;
(c) Tanı veya tedavi amacıyla bir insana veya canlı bir hayvana implante edilen veya verilen
radyoaktif malzemeler;
(d) Kazaen ya da kasıtlı olarak radyoaktif malzeme alımına ya da kirliliğine maruz kalması
nedeniyle tıbbi tedavi için taşınan kişinin içindeki ya da üzerindeki radyoaktif malzeme;
(e) Son kullanıcıya satışını takiben, düzenleyici onaya sahip tüketim malları içinde bulunan
radyoaktif malzeme;
(f) Malzemenin aktivite konsantrasyonunun Tablo 2.2.7.2.2.1'de belirtilen ya da 2.2.7.2.2.2 (a) ve
2.2.7.2.2.3 ila 2.2.7.2.2.6 uyarınca hesaplanan değerlerin 10 katını aşmaması koşuluyla, doğal
olarak oluşan radyonüklidler içeren doğal malzeme ya da cevherler (işlenmiş olabilecek).
Zaman dengesi içerisinde olmayan doğal olarak oluşan radyonüklidler içeren doğal malzeme ya
da cevherler konusunda, aktivite konsantrasyonu hesaplaması 2.2.7.2.2.4 uyarınca
gerçekleştirilecektir;
(g) 2.2.7.1.2'deki "bulaşma" tanımında belirtilen limitleri aşmayan miktarda herhangi bir yüzeyinde
radyoaktif madde bulunan fakat radyoaktif olmayan katı nesneler.

 

Adi paketlerin taşınmasına dair özel hükümler

2.2.7.2.4.1'de belirtildiği üzere sınırlı miktardaki radyoaktif malzemeler, aletler, mamul nesneler veya boş
ambalajlar içeren adi paketler sadece Kısım 5 ila 7'nin aşağıdaki hükümlerine tabidir:
(a) 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.2.3, 5.1.5.4, 5.2.1.10, 7.5.11 CV33 (3.1), (5.1) ila (5.4) ve (6)'da
belirtilen geçerli hükümler ve
(b) 6.4.4'te belirtilen adi paketlere yönelik gereklilikler
ancak radyoaktif malzemenin diğer tehlike özelliklerine sahip olması ve Bölüm 3.3. özel hüküm 290 ya da
369 uyarınca Sınıf 7'den farklı bir sınıfta sınıflandırılması gerekmesi hali ve yukarıda (a) ve (b)'de
listelenen hükümlerin sadece ana sınıfla ilgili ve ilgili olanlara ek olarak geçerli olması durumu hariçtir.

Adi paketler, ADR'nin tüm diğer kısımlarındaki ilgili hükümlere tabidir. Adi paket bölünebilir malzeme
içeriyorsa 2.2.7.2.3.5'te verilen bölünebilir malzeme istisnalarından biri geçerli olacak ve 7.5.11 CV33 (4.3)
gereklilikleri karşılanacaktır

Radyasyondan korunma programı

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018