Karayolunda Tehlikeli Madde

Adi paketlerin taşınmasına dair özel hükümler

2.2.7.2.4.1'de belirtildiği üzere sınırlı miktardaki radyoaktif malzemeler, aletler, mamul nesneler veya boş
ambalajlar içeren adi paketler sadece Kısım 5 ila 7'nin aşağıdaki hükümlerine tabidir:
(a) 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.2.3, 5.1.5.4, 5.2.1.10, 7.5.11 CV33 (3.1), (5.1) ila (5.4) ve (6)'da
belirtilen geçerli hükümler ve
(b) 6.4.4'te belirtilen adi paketlere yönelik gereklilikler
ancak radyoaktif malzemenin diğer tehlike özelliklerine sahip olması ve Bölüm 3.3. özel hüküm 290 ya da
369 uyarınca Sınıf 7'den farklı bir sınıfta sınıflandırılması gerekmesi hali ve yukarıda (a) ve (b)'de
listelenen hükümlerin sadece ana sınıfla ilgili ve ilgili olanlara ek olarak geçerli olması durumu hariçtir.

Adi paketler, ADR'nin tüm diğer kısımlarındaki ilgili hükümlere tabidir. Adi paket bölünebilir malzeme
içeriyorsa 2.2.7.2.3.5'te verilen bölünebilir malzeme istisnalarından biri geçerli olacak ve 7.5.11 CV33 (4.3)
gereklilikleri karşılanacaktır

Radyasyondan korunma programı

Radyoaktif malzeme taşıması, yeterli seviyede radyasyondan korunma önlemlerini içeren sistematik
düzenlemelere yönelik bir radyasyondan korunma programına tabi olacaktır.

Kişilerin aldıkları dozlar, ilgili doz limitlerinin altında olmalıdır. Bireysel alınan dozların büyüklüğü, maruz
kalan kişi sayısı ve maruz kalma olasılığını olabildiğince düşük tutarak, ekonomik ve sosyal etkileri göz
önünde bulundurarak ve kişilerin aldığı dozları ilgili doz limitlerinin altında tutarak, gereken korunma ve
güvenlik sağlanmalıdır. Taşıma ve diğer faaliyetler arasındaki etkileşimi de içeren yapısal ve sistematik bir
yaklaşım benimsenir.

Programda uygulanacak olan tedbirlerin niteliği ve kapsamı, radyasyona maruziyetin büyüklüğü ve olasılığı
ile orantılı olmalıdır. Program, 1.7.2.2, 1.7.2.4, 1.7.2.5 ve 7.5.11 CV33 (1.1) zorunlulukları ile uyumlu
olmalıdır. Program belgeleri, istendiğinde, yetkili makamlar tarafından incelenebilmesi için ibraz
edilecektir.

Taşıma işlemleri sırasında meydana gelen iş kazalarında, belirlenmiş etkin dozajın;

(a) bir yıl içinde 1 mSv ile 6 mSv arasında olması muhtemelse, iş yeri veya bireysel kontrol yoluyla
bir doz belirleme programı yürütülür ya da
(b) bir yıl içinde 6 mSv'yi aşması muhtemelse, bireysel kontrol gereklidir.
Bireysel veya iş yeri kontrol programı yürütüldüğünde ilgili kayıtlar da tutulur.
NOT: Taşıma faaliyetlerinden doğan mesleki maruziyetler için, etkili dozun bir yıl içerisinde 1 mSv'yi
aşmasının çok muhtemel olmadığının değerlendirilmesi durumunda, özel çalışma biçimleri, detaylı denetim,
doz belirleme programları veya bireysel kayıt tutma işlemlerinin yapılmasına gerek yoktur.

İşçiler (bkz. 7.5.11, CV33 Not 3) mesleki maruziyeti ve hareketlerinden etkilenebilecek diğer kişilerin
maruziyetini engellemek için alınması gereken önlemler dahil radyasyondan korunma konusunda gerekli
şekilde eğitilmelidir.

Yönetim sistemi

ADR'nin ilgili hükümlerine uyulmasını temin etmek amacıyla, 1.7.1.3'te tanımlanan ADR kapsamındaki
tüm işlemlerde yetkili makam tarafından kabul edilebilir uluslararası, ulusal veya diğer standartlara uygun
yönetim sistemi kurulmalıdır. Tasarım şartnamesinin tamamen uygulandığını gösteren sertifika yetkili
makamın kullanımına hazır tutulmalıdır. Üretici, gönderen veya kullanıcı aşağıdakilere hazırlıklı olmalıdır:
(a) Üretim ve kullanım sırasındaki denetimlerde gerekli kolaylığı sağlamalıdır ve
(b) Yetkili makama ADR'ye uyulduğunu göstermelidir.
Yetkili makam onayı gerektiren yerlerde, söz konusu onay, yönetim sisteminin yeterliliğini hesaba katacak
ve buna bağlı olacaktır.

Özel düzenleme

Özel düzenleme, yetkili makamlarca onaylanmış ve ADR'nin radyoaktif malzemelere ilişkin geçerli tüm
zorunluluklarını karşılamayan sevkiyatların taşınmasına ilişkin hükümleri ifade eder.
NOT: Özel düzenleme, 1.5.1 uyarınca geçici bir istisna olarak kabul edilmez.

Radyoaktif malzemeye uygulanan herhangi bir hükme uymanın mümkün olmadığı sevkiyatlar, özel
düzenleme haricinde taşınamaz. Yetkili makama, ADR radyoaktif malzeme hükümleriyle uygunluğun
uygulanamaz olduğunun kanıtlanması ve ADR'nin belirlediği güvenlik standartlarının alternatif yöntemlerle
karşılandığının gösterilmesi koşuluyla, yetkili makam tek veya bir dizi planlı sevkiyata yönelik özel bir
düzenlemeyi onaylayabilir. Taşıma işlemindeki genel güvenlik seviyesi, geçerli bütün zorunluluklar
karşılandığında elde edilen seviyeye en azından eşit olmalıdır. Bu türden uluslararası sevkiyatlar için çok
taraflı onay gereklidir.

Diğer tehlikeli özelliklere sahip radyoaktif malzemeler

ADR'nin tehlikeli maddelere ilişkin tüm ilgili zorunluluklarına uygunluğun sağlanması amacıyla, radyoaktif
ve bölünebilir özelliklerinin yanı sıra, patlayıcılık, alev alabilme, kıvılcımlanma, kimyasal zehirlilik ve
aşındırma dahil olmak üzere içeriklerin diğer tali riskleri, belgelendirme, ambalajlama, etiketleme,
işaretleme, levha takma, istifleme, ayırma ve taşıma işlemleri sırasında göz önünde bulundurulmalıdır.

Uygunsuzluk

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018