Karayolunda Tehlikeli Madde

Özel düzenleme

Özel düzenleme, yetkili makamlarca onaylanmış ve ADR'nin radyoaktif malzemelere ilişkin geçerli tüm
zorunluluklarını karşılamayan sevkiyatların taşınmasına ilişkin hükümleri ifade eder.
NOT: Özel düzenleme, 1.5.1 uyarınca geçici bir istisna olarak kabul edilmez.

Radyoaktif malzemeye uygulanan herhangi bir hükme uymanın mümkün olmadığı sevkiyatlar, özel
düzenleme haricinde taşınamaz. Yetkili makama, ADR radyoaktif malzeme hükümleriyle uygunluğun
uygulanamaz olduğunun kanıtlanması ve ADR'nin belirlediği güvenlik standartlarının alternatif yöntemlerle
karşılandığının gösterilmesi koşuluyla, yetkili makam tek veya bir dizi planlı sevkiyata yönelik özel bir
düzenlemeyi onaylayabilir. Taşıma işlemindeki genel güvenlik seviyesi, geçerli bütün zorunluluklar
karşılandığında elde edilen seviyeye en azından eşit olmalıdır. Bu türden uluslararası sevkiyatlar için çok
taraflı onay gereklidir.

Diğer tehlikeli özelliklere sahip radyoaktif malzemeler

ADR'nin tehlikeli maddelere ilişkin tüm ilgili zorunluluklarına uygunluğun sağlanması amacıyla, radyoaktif
ve bölünebilir özelliklerinin yanı sıra, patlayıcılık, alev alabilme, kıvılcımlanma, kimyasal zehirlilik ve
aşındırma dahil olmak üzere içeriklerin diğer tali riskleri, belgelendirme, ambalajlama, etiketleme,
işaretleme, levha takma, istifleme, ayırma ve taşıma işlemleri sırasında göz önünde bulundurulmalıdır.

Uygunsuzluk

Radyasyon seviyesi veya bulaşma ile ilgili herhangi ADR limitine bir uygunsuzluk durumunda aşağıdakiler
yerine getirilmelidir:
(a) Etkilenebilecek gönderen, alıcı, taşımacı ve taşımaya dahil olan herhangi bir organizasyon
aşağıdaki taraflarca uygunsuzluk konusunda bilgilendirilmelidir:
(i) Uygunsuzluk taşıma sırasında gerçekleştiyse, taşımacı veya
(ii) Uygunsuzluk yükün teslimi sırasında gerçekleştiyse, alıcı;
(b) Bazı durumlarda taşımacı, gönderen veya alıcı aşağıdakileri yerine getirmelidir:
(i) Uygunsuzluğun sonuçlarını azaltmak için derhal harekete geçmelidir;
(ii) Uygunsuzluğu ve nedenlerini, koşullarını ve sonuçlarını araştırmalıdır;
(ii) Uygunsuzluğa yol açan nedenleri ve koşulları gidermek ve uygunsuzluğa yol açan
benzer koşulların tekrarlamasını engellemek için uygun önlemleri almalıdır;
(iv) Uygunsuzluğun nedenleri ve alınan veya alınacak düzeltici veya önleyici tedbirlerle
ilgili olarak yetkili makamı (kurumları) bilgilendirmelidir;
(c) Acil bir maruziyet durumu gerçekleşir gerçekleşmez, mümkün olan en kısa sürede ihlal ile ilgili
olarak sırasıyla gönderen ve yetkili makam(lar) ile iletişime geçilmelidir.

1.8

EMNİYET ZORUNLULUKLARIYLA UYGUNLUĞU TEMİN ETMEYE YÖNELİK DENETİMLER VE DİĞER DESTEKLEYİCİ ÖNLEMLER

Tehlikeli malların idari kontrolleri

Anlaşmaya Taraf Ülkelerin yetkili makamları, 1.10.1.5 uyarınca emniyet önlemleri dahil olmak üzere
tehlikeli malların taşınması ile ilgili zorunluluklara uyulup uyulmadığını araştırmak için kendi ulusal
sorumluluk alanlarında, herhangi bir zamanda anlık denetim yapabilir.
Bu denetimler, karayolu hizmetlerini ciddi olarak aksatmaksızın cana, mala ve çevreye tehlike
yaratmayacak şekilde yapılmalıdır.

Tehlikeli malların taşınmasında (Bölüm 1.4) taraflar, kendi yükümlülükleri çerçevesinde; denetimlerin
yapılması için, yetkili makamlara ve onların temsilcilerine gecikme olmaksızın gerekli bilgileri verir.

Yetkili makamlar, tehlikeli malların taşınmasında (Bölüm 1.4) yer alan işletmelerin tesislerinde
denetimlerin yürütülmesi amacıyla, güvenlik zorunluluklarını tehlikeye atmadan, muayeneler yürütebilir,
gerekli belgelere başvurabilir ve inceleme amacıyla tehlikeli maddelerden veya ambalajlardan numune
alabilir. Tehlikeli malların taşınmasına müdahil taraflar (Bölüm 1.4), araçlarına, araçların parçalarına,
donanıma ve tesisata, gerekli ve makul durumlarda kontrol amaçlarıyla erişim sağlamalıdır. Taraflar, gerek
görürlerse, yetkili makamı temsilen, işletmeden birini refakatçi olarak atayabilir.

Yetkili makamlar ADR zorunluluklarının yerine getirilmediğini fark ederlerse, eksiklikler giderilene kadar
sevkiyatı durdurabilir veya taşıma işlemini yarıda kesebilir ya da duruma uygun farklı öneriler getirebilir.
Durdurma işlemi, denetim noktasında ya da güvenlik gerekçesiyle makamlar tarafından seçilen bir başka
yerde gerçekleştirilebilir. Bu tedbirler karayolu hizmetlerinde önemli bir aksamaya yol açmaz.

Karşılıklı idari destek

Anlaşmaya Taraf Ülkeler, ADR'nin uygulanması için karşılıklı idari destek konusunda mutabıktır.

Anlaşmaya Taraf Ülkelerden birinin, kendi bölgesindeki tehlikeli mal taşıma güvenliğinin, başka bir
Anlaşmaya Taraf Ülkenin bölgesinde merkezi bulunan bir şirket tarafından ciddi veya mükerrer ihlaller
nedeniyle tehlikeye atıldığını gözlemleyecek nedenlere sahip olması durumunda, bu Anlaşmaya Taraf
Ülkenin yetkili makamlarını söz konusu ihlaller konusunda bilgilendirir. Bölgesinde ciddi veya mükerrer
ihlallerin gözlendiği Anlaşmaya Taraf Ülkenin yetkili makamları, şirketin merkezinin bulunduğu bölgedeki
Anlaşmaya Taraf Ülkenin yetkili makamlarından, ihlalde bulunan taraflara karşı uygun önlemleri almasını
talep edebilir. Kişilere ait bilgiler, mükerrer veya ciddi ihlallerin yasal takibi için gerekmedikçe iletilmez.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018