Karayolunda Tehlikeli Madde

Uygunsuzluk

Radyasyon seviyesi veya bulaşma ile ilgili herhangi ADR limitine bir uygunsuzluk durumunda aşağıdakiler
yerine getirilmelidir:
(a) Etkilenebilecek gönderen, alıcı, taşımacı ve taşımaya dahil olan herhangi bir organizasyon
aşağıdaki taraflarca uygunsuzluk konusunda bilgilendirilmelidir:
(i) Uygunsuzluk taşıma sırasında gerçekleştiyse, taşımacı veya
(ii) Uygunsuzluk yükün teslimi sırasında gerçekleştiyse, alıcı;
(b) Bazı durumlarda taşımacı, gönderen veya alıcı aşağıdakileri yerine getirmelidir:
(i) Uygunsuzluğun sonuçlarını azaltmak için derhal harekete geçmelidir;
(ii) Uygunsuzluğu ve nedenlerini, koşullarını ve sonuçlarını araştırmalıdır;
(ii) Uygunsuzluğa yol açan nedenleri ve koşulları gidermek ve uygunsuzluğa yol açan
benzer koşulların tekrarlamasını engellemek için uygun önlemleri almalıdır;
(iv) Uygunsuzluğun nedenleri ve alınan veya alınacak düzeltici veya önleyici tedbirlerle
ilgili olarak yetkili makamı (kurumları) bilgilendirmelidir;
(c) Acil bir maruziyet durumu gerçekleşir gerçekleşmez, mümkün olan en kısa sürede ihlal ile ilgili
olarak sırasıyla gönderen ve yetkili makam(lar) ile iletişime geçilmelidir.

1.8

EMNİYET ZORUNLULUKLARIYLA UYGUNLUĞU TEMİN ETMEYE YÖNELİK DENETİMLER VE DİĞER DESTEKLEYİCİ ÖNLEMLER

Tehlikeli malların idari kontrolleri

Anlaşmaya Taraf Ülkelerin yetkili makamları, 1.10.1.5 uyarınca emniyet önlemleri dahil olmak üzere
tehlikeli malların taşınması ile ilgili zorunluluklara uyulup uyulmadığını araştırmak için kendi ulusal
sorumluluk alanlarında, herhangi bir zamanda anlık denetim yapabilir.
Bu denetimler, karayolu hizmetlerini ciddi olarak aksatmaksızın cana, mala ve çevreye tehlike
yaratmayacak şekilde yapılmalıdır.

Tehlikeli malların taşınmasında (Bölüm 1.4) taraflar, kendi yükümlülükleri çerçevesinde; denetimlerin
yapılması için, yetkili makamlara ve onların temsilcilerine gecikme olmaksızın gerekli bilgileri verir.

Yetkili makamlar, tehlikeli malların taşınmasında (Bölüm 1.4) yer alan işletmelerin tesislerinde
denetimlerin yürütülmesi amacıyla, güvenlik zorunluluklarını tehlikeye atmadan, muayeneler yürütebilir,
gerekli belgelere başvurabilir ve inceleme amacıyla tehlikeli maddelerden veya ambalajlardan numune
alabilir. Tehlikeli malların taşınmasına müdahil taraflar (Bölüm 1.4), araçlarına, araçların parçalarına,
donanıma ve tesisata, gerekli ve makul durumlarda kontrol amaçlarıyla erişim sağlamalıdır. Taraflar, gerek
görürlerse, yetkili makamı temsilen, işletmeden birini refakatçi olarak atayabilir.

Yetkili makamlar ADR zorunluluklarının yerine getirilmediğini fark ederlerse, eksiklikler giderilene kadar
sevkiyatı durdurabilir veya taşıma işlemini yarıda kesebilir ya da duruma uygun farklı öneriler getirebilir.
Durdurma işlemi, denetim noktasında ya da güvenlik gerekçesiyle makamlar tarafından seçilen bir başka
yerde gerçekleştirilebilir. Bu tedbirler karayolu hizmetlerinde önemli bir aksamaya yol açmaz.

Karşılıklı idari destek

Anlaşmaya Taraf Ülkeler, ADR'nin uygulanması için karşılıklı idari destek konusunda mutabıktır.

Anlaşmaya Taraf Ülkelerden birinin, kendi bölgesindeki tehlikeli mal taşıma güvenliğinin, başka bir
Anlaşmaya Taraf Ülkenin bölgesinde merkezi bulunan bir şirket tarafından ciddi veya mükerrer ihlaller
nedeniyle tehlikeye atıldığını gözlemleyecek nedenlere sahip olması durumunda, bu Anlaşmaya Taraf
Ülkenin yetkili makamlarını söz konusu ihlaller konusunda bilgilendirir. Bölgesinde ciddi veya mükerrer
ihlallerin gözlendiği Anlaşmaya Taraf Ülkenin yetkili makamları, şirketin merkezinin bulunduğu bölgedeki
Anlaşmaya Taraf Ülkenin yetkili makamlarından, ihlalde bulunan taraflara karşı uygun önlemleri almasını
talep edebilir. Kişilere ait bilgiler, mükerrer veya ciddi ihlallerin yasal takibi için gerekmedikçe iletilmez.

Bildirimde bulunulan kurumlar, ihlallerin gözlemlendiği ve gerekliyse işletme ile ilgili önlemlerin alındığı
bölgedeki Anlaşmaya Taraf Ülkenin yetkili makamları ile irtibata geçer.

Güvenlik danışmanı

Her işletme, tehlikeli malların karayolu ile taşıması, bununla ilgili olarak ambalajlanması, yüklenmesi ve
doldurma ile boşaltma işlemlerinde kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunması için riskleri azaltma
konusunda yardımdan sorumlu olarak bir ya da daha fazla güvenlik danışmanı atar.

Anlaşmaya Taraf Ülkelerin yetkili makamları bu zorunlulukların aşağıdaki işletmelere uygulanmamasını
öngörebilir:
(a) Her taşıma ünitesinde 1.1.3.6, 1.7.1.4 ve Bölüm 3.3, 3.4 ve 3.5'te belirtilenden daha küçük
miktarlarla faaliyet gösteren işletmeler veya
(b) Asıl veya ikincil faaliyetleri tehlikeli malların taşınması ya da ambalajlama, doldurma, yükleme
ve boşaltma ile ilgili olmayan, ancak bazen çok az tehlike veya bulaşma riski içeren tehlikeli
malların yurtiçinde taşınması ya da ambalajlama, doldurma, yükleme veya boşaltma işlemleri
olan işletmeler.

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018