Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınavlar

Sınav yazılı testten oluşur ve sözlü bir mülakat da eklenebilir.

Her sınav, yetkili makam ya da yetkili makamın belirlediği sınav organı tarafından gözetlenir. Her türlü
manipülasyon ve aldatma mümkün olduğunca bertaraf edilecektir. Adayın kimliğinin doğruluğu
kanıtlanacaktır. Uluslararası veya ulusal yönetmelikler haricinde belgelerin yazılı testte kullanılması
yasaktır. Tüm sınav belgeleri kaydedilecek ve çıktı olarak veya elektronik dosya olarak saklanacaktır.

Elektronik ortam, test kurumu temin ediyorsa kullanılabilir. Adayın, verilen elektronik ortama başka veri
yüklemesine olanak sağlayacak bir araç bulunmamalıdır; aday yalnızca yöneltilen soruları cevaplayabilir.

Yazılı sınav iki bölümden oluşur:
(a) Adaylara bir soru kağıdı dağıtılır. Soru kağıdı, madde 1.8.3.11'deki listede bulunan konuları
içeren en az 20 açık uçlu soru içermelidir. Ama çoktan seçmeli sorular da uygulanabilir. Bu
durumda, iki çoktan seçmeli soru, bir açık uçlu soru olarak değerlendirilir. Bu konular
içerisinde önem verilmesi gereken belirli konular aşağıda sıralanmıştır:
- genel koruyucu ve güvenlik önlemleri;
- tehlikeli malların sınıflandırılması;
- tankları, tank konteynerleri, tankerleri vb. kapsayan, genel ambalajlama hükümleri;
- tehlike işaretlemesi, etiketleme ve levha takılması;
- taşıma belgesindeki bilgiler;
- elleçleme ve istifleme;
- ekip, mesleki eğitim;
- araç belgeleri ve taşıma evrakı;
- yazılı talimatlar;
- taşıma donanımına ilişkin zorunluluklar;
(b) Adaylar madde 1.8.3.3'de belirtilen danışmanın görevlerini kapsayacak bir vaka incelemesi
yaparak, bir danışmanda olması gereken özellikleri taşıdıklarını ispat etmelidir.

 

Yazılı sınavlar tamamen veya kısmen elektronik sınavlar şeklinde yapılabilir. Bu durumda, yanıtlar
aşağıdaki koşulların karşılanması kaydıyla elektronik veri işleme (EDP) süreçleri kullanılarak kaydedilir ve
değerlendirilir:
(a) Donanım ve yazılım yetkili makam tarafından ya da yetkili makamca belirlenen bir sınav organı
tarafından kontrol edilecek ve kabul edilecektir;
(b) Doğru teknik işleyiş sağlanacaktır. Cihazlarda ve uygulamalarda hata olması durumunda
sınavın devam edip etmeyeceği ve nasıl devam edeceğine ilişkin düzenlemeler yapılacaktır.
Giriş cihazları (elektronik arama fonksiyonu gibi) üzerinde hiçbir yardım sağlanmayacak ve
1.8.3.12.3 uyarınca temin edilen donanım, adayların sınav esnasında başka cihazla iletişim
kurmasına izin vermeyecektir;
(c) Her bir adayın kesin girdileri kaydedilecektir. Sonuçların tespiti şeffaf olacaktır.

Anlaşmaya Taraf Ülkeler, belirli tipteki tehlikeli malların taşınması konusunda ihtisaslaşmış işletmelerde
çalışmak isteyen adaylara sadece faaliyetleriyle ilgili maddeler hakkında sorular hazırlanmasına karar
verebilirler. Bu mal tipleri aşağıdaki verilmiştir:
- Sınıf 1;
- Sınıf 2;
- Sınıf 7;
- Sınıf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ve 9;
- UN No. 1202, 1203, 1223, 3475 ve UN No.1268 veya 1863 altında sınıflandırılan uçak yakıtı.
1.8.3.7'de tanımlanan sertifika, işbu alt başlıkta atıfta bulunulan ve danışmanın 1.8.3.12'deki koşullar
kapsamında sorulara tabi tutulduğu tehlikeli malların tek tipi için geçerli olduğunu açıkça belirtir.

Yetkili makam ya da test kurumu testin içerdiği soruların bulunduğu bir akış şeması bulunduracaktır.

Madde 1.8.3.7.'de anlatılan sertifika, madde 1.8.3.18'de sunulan formda olacaktır ve tüm Anlaşmaya Taraf
Ülkelerce tanınacaktır.

Sertifikaların geçerliliği ve yenilenmesi

Sertifika beş yıl süresince geçerlidir. Sertifikanın geçerlilik süresi, sertifika sahibinin sertifikanın geçerliliği
bitmeden önceki son yılda sınava girip, sınavı geçmesi halinde beş yıl süre ile uzatılabilir. Sınav, yetkili
makam tarafından onaylanmalıdır.

Sınavın amacı, sertifika sahibinin 1.8.3.3'te belirtilen görevleri yürütmek için gerekli bilgiye sahip
olduğundan emin olmaktır. İstenen bilgi düzeyi, 1.8.3.11 (b)'de belirtilmiştir ve son sertifikanın verildiği
tarihten itibaren yönetmeliklerde gerçekleştirilen tadilleri de kapsamalıdır. Sınav, 1.8.3.10 ve 1.8.3.12 ila
1.8.3.14'te belirtilen şekilde düzenlenmeli ve denetlenmelidir. Ancak, sertifika sahipleri 1.8.3.12.4 (b)'de
belirtilen vaka incelemesini yapmak zorunda değildir.

(Silindi)

Sertifikanın biçimi

Tehlikeli malların taşınması için güvenlik danışmanı eğitim sertifikası
Sertifika No: .....................................................................................................................................................................
Sertifikayı düzenleyen devletin ayırt edici işareti:............................................................................................................
Soyadı: .............................................................................................................................................................................
Adı: ..................................................................................................................................................................................
Doğum tarihi ve yeri: .......................................................................................................................................................
Uyruğu: ............................................................................................................................................................................
Sertifika sahibinin imzası: ................................................................................................................................................
Tehlikeli malların taşıma, ambalajlama, doldurma, yükleme ve boşaltma işlemlerini yürüten işletmeler
için........................tarihine kadar geçerlidir:
□ karayolu ile □ demiryolu ile □ iç suyolu ile
Düzenleyen: ........................................................
Tarih: ........................................................................................ İmza: ………………………………………............

Yetkili makamların ve yetkili makamlar tarafından atanan kurumların listesi

Anlaşmaya Taraf Ülkeler, her bir durumda ADR'nin ilgili hükmüne atıfta bulunarak ve gerekli başvurunun
yapılması gereken adresi belirterek, ulusal yasaları uyarınca ADR'yi uygulamaya yetkili olan makamlar ile
onlar tarafından yetkilendirilen kurumların adreslerini Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
Sekreterliği'ne bildirecektir.
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterliği alınan bilgiler doğrultusunda bir liste
yayımlayacak ve bu listeyi güncel tutacaktır. Bu birim listeyi ve değişiklikleri Anlaşmaya Taraf Ülkelere
bildirecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018