Karayolunda Tehlikeli Madde

Tehlikeli mallara ilişkin olayların bildirilmesi

Anlaşmaya taraf ülkelerden birisinin topraklarında tehlikeli malların yüklenmesi, doldurulması, taşınması
veya boşaltılması sırasında ciddi bir kaza veya olay olursa, 1.8.5.4'de belirtilen modele uygun bir rapor,
sırasıyla yükleyen, dolduran, taşımacı veya alıcı tarafından olaydan en geç bir ay sonra anlaşmaya taraf
ülkenin ilgili yetkili makamına sunulacaktır.

Buna karşılık olarak Anlaşmaya Taraf Ülke, gerekli durumlarda, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik
Komisyonu Sekreterliği'ne diğer Anlaşmaya Taraf Ülkeleri bilgilendirmek amacıyla bir rapor
hazırlayacaktır.

Tehlikeli mal sızıntısında veya ani ürün kaybı riski olduğunda, kişisel yaralanma, mal veya çevre zararı
oluştuğunda veya kurumların olaya dahil olduğu durumlarda ve aşağıdaki kıstaslardan bir ya da birkaçı
oluştuğunda 1.8.5.1 uyarınca rapora tabi bir vaka oluşmuş sayılır:
Kişisel yaralanma, taşınan tehlikeli mallar ile doğrudan ilgili olan ölüm veya yaralanma vakasının meydana
gelmesi anlamına gelir ve aşağıdaki yaralanmaları içerir;
(a) Yoğun tıbbi bakım gerektiren yaralanmalar;
(b) En az bir gün hastanede kalınmasını gerektiren yararlanmalar;
(c) En az ardışık üç gün çalışamama ile sonuçlanan yaralanmalar.
Ürün kaybı;
(a) Taşıma kategorisi 0 veya 1 olan tehlikeli malların 50 kg / 50 l veya daha fazla miktarda;
(b) Taşıma kategorisi 2 olan tehlikeli malların 333 kg / 333 l veya daha fazla miktarda;
(c) Taşıma kategorisi 3 veya 4 olan tehlikeli malların 1000 kg / 1000 l veya daha fazla miktarda
sızması/salınması anlamındadır.
Ürün kaybı kıstası, yukarıda belirtilen miktarlarda ani ürün kaybı riski varsa da geçerlidir. Kural olarak,
yapısal bir zarar sebebiyle taşıma araçları artık taşıma işlemini devam ettirmeye müsait değilse veya
herhangi bir sebepten dolayı yeterli güvenlik seviyesi artık sağlanamıyorsa bu durumun gerçekleştiği
varsayılmak zorundadır. (Örnek: tank veya konteynerin tahribata uğraması, bir tankın devrilmesi veya
yakınında yangın çıkması).
Sınıf 6.2'ye ait tehlikeli mallar taşınıyorsa, rapor verme yükümlülüğü miktar limiti olmadan uygulanır.
Radyoaktif malzemeleri içeren vakalarda, ürün kaybı kıstası aşağıdaki gibidir:
(a) Ambalajlardan herhangi bir radyoaktif malzeme salınımı;
(b) Kamunun ve işçilerin iyonlaştırıcı radyasyondan korunmasına ilişkin düzenlemelerde limit
ihlaline neden olabilecek bir maruziyet (IAEA Güvenlik Yayınları No: 115 - "İyonlaştırıcı
radyasyon ve radyasyon kaynaklarının güvenliğine ilişkin uluslararası temel güvenlik
standartları") veya
(c) Herhangi bir ambalajın emniyet fonksiyonlarında ek güvenlik tedbirleri alınmadan, taşıma
işlemine devam edilemeyecek duruma neden olabilecek ciddi bir azalma olduğu (taşıma,
muhafaza, termal koruma ya da kritiklik) düşünüldüğünde.
NOT: Teslim edilemeyen sevkiyatlar için bkz. 7.5.11.CV33 (6) zorunlulukları.
Tehlikeli mal sızıntısında, miktarına bakılmaksızın tahmin edilen zararın 50.000 Avro'yu aştığı durumlar
maddi veya çevresel zarar olarak nitelendirilir. Doğrudan tehlikeli malları taşıma aracına ve taşıma aracı
altyapısına yönelik zararlar bu kapsamda göz önüne alınmayacaktır.
Tehlikeli mallara ilişkin vakalarda yetkili makamların olaya müdahil olması, yetkili makamların veya acil
durum servislerinin tehlikeli malları içeren olay ve şahısların tahliyesi esnasında doğrudan müdahil
olmasını veya kamu yollarının (karayolu/demiryolu) en az üç saat süreyle kapatılmasını ifade eder.
Gerektiğinde, yetkili makam daha fazla bilgi isteyebilir.

 

Tehlikeli malların taşınması sırasında meydana gelecek olaylarda hazırlanacak rapor modeli

RID/ADR başlık 1.8.5'e göre tehlikeli malların taşınması sırasında meydana gelen

olaylarda hazırlanacak rapor

 

Taşımacı/Demiryolu altyapı işletmecisi:

.........................................................................................................................................................................................................

 

Adres:

.........................................................................................................................................................................................................

 

İrtibat kişisi: ……………………………............... Telefon: ………………….. Faks: ……………………………..

(Yetkili makam raporu iletirken, bu kapak sayfasını çıkaracaktır)

 

1. Taşıma Türü

□ Demiryolu

Vagon numarası (isteğe bağlı)

□ Karayolu

Araç tescili (isteğe bağlı)

2. Olayın tarihi ve yeri

Yıl: ....................... Ay: ...................... Gün: ..................... Saat:.................................

Demiryolu

 • İstasyon

 • Tren manevra/ayırma garı

 • Yükleme/Boşaltma/Aktarma Yeri

 • Açık Hat:

Yer / Ülke: .......................................... veya

Hattın Tanımı: ..........................................

Kilometre: .................................................

Karayolu

 • Meskun mahal

 • Yükleme/Boşaltma/Aktarma Yeri

 • Açık Yol

Yer / Ülke: ........................................

3. Topografya

 • Meyil/Yokuş

 • Tünel

 • Köprü/Altgeçit

 • Geçit

4. Özel hava koşulları

 • Yağmurlu

 • Karlı

 • Buzlu

 • Sisli

 • Gök gürültülü

 • Fırtınalı Sıcaklık: .....°C

5. Olayın tanımı

 • Derayman/Yoldan ayrılma

 • Çarpışma

 • Devrilme/Yuvarlanma

 • Yangın

 • Patlama

 • Kayıp

 • Teknik arıza

 

Olayın tarifi ile ilgili ek bilgi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Olaya dahil olan tehlikeli mallar

 

arası (1)

Sınıf Ambalajlam

a grubu

Ürün kaybının tahmini

miktarı (kg veya l(2)

Muhafaza

yöntemi(3)

Muhafaza

malzemesi

Muhafaza yöntemi

arıza türü(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Özel hüküm 274'ün uygulandığı toplu kayıtlara tahsis edilen

tehlikeli mallar için ayrıca teknik isim de belirtilmelidir.

(2) Sınıf 7 için, 1.8.5.3'teki kriterlere göre değerler belirtin

(3) İlgili numarayı belirtin

 1. Ambalaj

 2. IBC

 3. Büyük ambalaj

 4. Küçük konteyner

 5. Vagon

 6. Araç

 7. Tank-vagonu

 8. Tanker

 9. Tüplü gaz vagonu

 10. Tüplü gaz tankeri

 11. Sökülebilir tankları olan vagon

 12. Sökülebilir tank

 13. Büyük konteyner

 14. Tank-konteyner

 15. MEGC

 16. Portatif tank

(4) İlgili numarayı belirtin

 1. Kayıp

 2. Yangın

 3. Patlama

 4. Yapısal arıza

7. Olayın nedeni (Net olarak biliniyorsa)

□ Teknik arıza

 • Hatalı yükleme

 • Operasyonel neden (demiryolu operasyonu)

 • Diğer:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Olayın sonuçları

Tehlikeli mallar ile temastan kaynaklanan kişisel yararlanma:

 • Ölü (sayı: )

 • Yaralı (sayı: )

Ürün kaybı:

 • Evet

 • Hayır

 • Muhtemel ürün kaybı riski

Malzeme zararı/Çevresel zarar:

 • Tahmini zarar düzeyi ≤50.000 Avro

 • Tahmini zarar düzeyi > 50.000 Avro

Kurumların dahil olmaları:

□ Evet □ Tehlikeli malların neden olduğu durumdan ötürü asgari üç saat süreyle insanların olay yerinden uzaklaştırılması

□ Tehlikeli malların neden olduğu bir durumdan ötürü asgari üç saat süreyle trafiğin kapatılması

 

 

□ Hayır

 

 

Gerektiğinde, yetkili makam daha fazla bilgi isteyebilir.

1.8.7'de tanımlanan uygunluk değerlendirmelerinin, periyodik muayenelerin, ara muayenelerin ve istisnai denetimlerin uygulanmasına yönelik idari kontroller

Muayene kurumlarının onayı

Yetkili kurum, 1.8.7'de belirtildiği üzere uygunluk değerlendirmeleri, düzenli muayeneler, ara muayeneler,
istisnai kontroller ve kurum içi muayene hizmetinin denetlenmesi için muayene kurumları onaylayabilir.

Yetkili makamın, temsilcisinin veya muayene kurumunun operasyonel yükümlülükleri

Yetkili makam, temsilcisi veya muayene kurumu, gereksiz yüklerden uzak durarak uygunluk
değerlendirmelerini, düzenli muayeneleri ve istisnai denetimleri orantılı bir biçimde yürütür. Yetkili
makam, temsilcisi veya muayene kurumu; işletmelerin büyüklüğünü, sektörünü ve yapısını, teknolojinin
göreceli karmaşıklığını ve seri üretimin biçimini göz önünde bulundurarak faaliyetlerini yürütür.

Ancak yine de yetkili makam, temsilcisi veya muayene kurumu, ilgili durumlarda taşınabilir basınçlı
donanımın kısım 4 ve 6 hükümlerine uygunluğu için gerekli koruma ve ihtimam seviyesini gözetir.

Yetkili makam, temsilcisi veya muayene kurumu, üreticinin kısım 4 veya 6'da belirtilen zorunluluklara
uymadığını tespit ederse, üreticiden gerekli düzeltici önlemleri almasını talep edecek olup, herhangi bir tip
onayı sertifikası veya uyumluluk sertifikası düzenleyemez.

Bilgilendirme yükümlülüğü

ADR'ye Anlaşmaya Taraf Ülkeler, muayene kurumlarının değerlendirilmesi, tayini ve izlenmesi ve
bilgilerdeki değişikliklerin izlenmesi amacıyla ulusal prosedürlerini yayımlar.

Denetim görevlerinin dağılımı

NOT: 1.8.6.4 maddesi,1.8.7.6 kapsamındaki kurum içi denetim hizmetlerini kapsamaz.

Bir muayene kurumunun, uygunluk değerlendirmesi, periyodik muayene, ara muayene veya istisnai
kontrollerle ilişkili belirli görevleri yürütmek amacıyla başka bir kuruluşun (alt yüklenici, bağlı şirket vb.)
hizmetlerinden yararlanması halinde, bu kuruluş muayene kurumunun akreditasyonuna dahil edilecek veya
ayrı olarak akredite edilecektir. Ayrı akreditasyon olması durumunda, bu kuruluş EN ISO/IEC 17025:2005
standardına göre usulüne uygun olarak akredite edilecek ve denetim kuruluşu tarafından test işlemlerinin
akreditasyonuna göre gerçekleştirilmesi için bağımsız ve tarafsız bir test laboratuvarı olarak tanınacak ya da
EN ISO/IEC 17020:2012 (8.1.3 maddesi hariç) standardına göre akredite edilecektir. Muayene kurumu, bu
kuruluşun kendisine verilen görevlerle ilgili zorunlulukları muayene kurumları için belirlenen yetkinlikte ve
güvenirlikte (bkz. 1.8.6.8) yerine getirdiğinde emin olur ve muayene kurumu bu kuruluşu izler. Muayene
kurumu, yukarıda belirtilen düzenlemelerle ilgili olarak yetkili makamı bilgilendirir.

Bu gibi kuruluşlar tarafından yerine getirilen görevlerin tüm sorumluluğu muayene kurumuna aittir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018