Karayolunda Tehlikeli Madde

Yetkili makamın, temsilcisinin veya muayene kurumunun operasyonel yükümlülükleri

Yetkili makam, temsilcisi veya muayene kurumu, gereksiz yüklerden uzak durarak uygunluk
değerlendirmelerini, düzenli muayeneleri ve istisnai denetimleri orantılı bir biçimde yürütür. Yetkili
makam, temsilcisi veya muayene kurumu; işletmelerin büyüklüğünü, sektörünü ve yapısını, teknolojinin
göreceli karmaşıklığını ve seri üretimin biçimini göz önünde bulundurarak faaliyetlerini yürütür.

Ancak yine de yetkili makam, temsilcisi veya muayene kurumu, ilgili durumlarda taşınabilir basınçlı
donanımın kısım 4 ve 6 hükümlerine uygunluğu için gerekli koruma ve ihtimam seviyesini gözetir.

Yetkili makam, temsilcisi veya muayene kurumu, üreticinin kısım 4 veya 6'da belirtilen zorunluluklara
uymadığını tespit ederse, üreticiden gerekli düzeltici önlemleri almasını talep edecek olup, herhangi bir tip
onayı sertifikası veya uyumluluk sertifikası düzenleyemez.

Bilgilendirme yükümlülüğü

ADR'ye Anlaşmaya Taraf Ülkeler, muayene kurumlarının değerlendirilmesi, tayini ve izlenmesi ve
bilgilerdeki değişikliklerin izlenmesi amacıyla ulusal prosedürlerini yayımlar.

Denetim görevlerinin dağılımı

NOT: 1.8.6.4 maddesi,1.8.7.6 kapsamındaki kurum içi denetim hizmetlerini kapsamaz.

Bir muayene kurumunun, uygunluk değerlendirmesi, periyodik muayene, ara muayene veya istisnai
kontrollerle ilişkili belirli görevleri yürütmek amacıyla başka bir kuruluşun (alt yüklenici, bağlı şirket vb.)
hizmetlerinden yararlanması halinde, bu kuruluş muayene kurumunun akreditasyonuna dahil edilecek veya
ayrı olarak akredite edilecektir. Ayrı akreditasyon olması durumunda, bu kuruluş EN ISO/IEC 17025:2005
standardına göre usulüne uygun olarak akredite edilecek ve denetim kuruluşu tarafından test işlemlerinin
akreditasyonuna göre gerçekleştirilmesi için bağımsız ve tarafsız bir test laboratuvarı olarak tanınacak ya da
EN ISO/IEC 17020:2012 (8.1.3 maddesi hariç) standardına göre akredite edilecektir. Muayene kurumu, bu
kuruluşun kendisine verilen görevlerle ilgili zorunlulukları muayene kurumları için belirlenen yetkinlikte ve
güvenirlikte (bkz. 1.8.6.8) yerine getirdiğinde emin olur ve muayene kurumu bu kuruluşu izler. Muayene
kurumu, yukarıda belirtilen düzenlemelerle ilgili olarak yetkili makamı bilgilendirir.

Bu gibi kuruluşlar tarafından yerine getirilen görevlerin tüm sorumluluğu muayene kurumuna aittir.

Muayene kurumu uygunluk değerlendirmesi, periyodik muayene, ara muayene veya istisnai denetimler
görevinin tamamını devredemez. Her halükarda, değerlendirme ve sertifikaların düzenlenmesi muayene
kurumunun kendisi tarafından yapılır.

Başvuru sahibi ile mutabakat sağlanmadan faaliyetler devredilemez.

Muayene kurumu, yukarıda belirtilen kuruluşlar tarafından niteliklerin değerlendirilmesine ve yürütülen işe
ilişkin ilgili belgeleri yetkili kurumun incelemesine hazır bulundurur.

Muayene kurumlarının bilgi yükümlülükleri

Muayene kurumu, kendisini onaylayan yetkili makamı, aşağıdaki konularda bilgilendirir:
(a) 1.8.7.2.4 hükümlerinin uygulandığı durumlar haricinde, tip onay sertifikalarının reddi,
sınırlandırılması, askıya alınması, iptal edilmesi;
(b) Yetkili kurum tarafından verilen onayın kapsam ve koşullarını etkileyen herhangi bir
durum(lar);
(c) 1.8.1 veya 1.8.6.6'ya göre uygunluğu izleyen yetkili kurumdan aldıkları ve uygunluk
değerlendirmesi faaliyetlerine ilişkin bilgi talebi;
(d) Talep üzerine, onayları kapsamında yürütülen uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve görevlerin
devredilmesi de dahil olmak üzere diğer faaliyetler.

Yetkili makam, muayene kurumlarının denetlenmesini temin eder ve onay verilen bir kurumun artık onaya
ve 1.8.6.8 zorunluluklarına uygun olmadığını ve ADR hükümlerinde belirtilen prosedürlere uymadığını fark
ederse, verilen onayı geri alabilir veya sınırlandırabilir.

Muayene kurumunun onayı geri alınır veya sınırlandırılırsa veya muayene kurumu faaliyetine son verirse,
yetkili makam dosyaların başka bir muayene kurumu tarafından işlendiğinden veya erişilebilir halde
tutulduğundan emin olmak için gerekli adımları atar.

Muayene kurumu aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
(a) Kurumsal bir yapı, teknik işlevlerini tatmin edici şekilde yerine getirebilecek, eğitimli, yetkin ve
becerikli personel;
(b) Uygun ve yeterli tesislere ve teçhizata erişim;
(c) Tarafsız bir şekilde çalışmalı ve bunu engelleyecek herhangi bir etkiden bağımsız olmalıdır;
(d) Üreticinin ve diğer makamların ticari ve mülki faaliyetlerinin gizliliğini garanti etmelidir;
(e) Muayene kurumunun asıl işlevleri ve ilgisiz işlevler arasında net bir çizginin belirlenmesi;
(f) Belgelenmiş bir kalite sistemi;
(g) İlgili standartta ve ADR'de belirtilen testlerin ve incelemelerin yapılmasının sağlanması;
(h) 1.8.7 ve 1.8.8 uyarınca etkin ve uygun bir rapor ve kayıt sisteminin tutulması.
Ayrıca, muayene kurumu 6.2.2.11, 6.2.3.6 ve 6.8.4'ün TA4 ve TT9'unda belirtildiği üzere EN ISO/IEC
17020:2012 (8.1.3 maddesi hariç) standardına göre akredite edilir.
Faaliyete yeni başlayan bir muayene kurumu, geçici olarak onaylanabilir. Geçici atamadan önce, yetkili
makam muayene kurumunun EN ISO/IEC 17020:2012 (8.1.3 maddesi hariç) standardının zorunluluklarını
yerine getirdiğinden emin olmalıdır. Muayene kurumu, faaliyete girdiği ilk yıl içerisinde bu yeni faaliyetine
devam edebilmek için akredite edilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018