Karayolunda Tehlikeli Madde

İlk muayene ve testler

Başvuru sahibi aşağıdakilere uyar:
(a) ADR'de belirtilen işaretleri takar ve
(b) 1.8.7.7'de belirtilen teknik belgeleri ilgili kuruma sunar.

İlgili kurum aşağıdakileri yerine getirir:
(a) Ürünün tip onayına ve ilgili hükümlere göre üretildiğini onaylamak amacıyla gerekli
muayeneleri ve testleri yerine getirir;
(b) Servis donanımı ile ilgili olarak servis donanımı üreticilerinin sunduğu sertifikaları kontrol eder;
(c) Yürütülen ayrıntılı testler ve doğrulamalar, doğrulanan teknik belgeler ile ilgili olarak başvuru
sahibine ilk muayene ve test raporu verir;
(d) Üretim hükümleri yerine getirildiyse, üretimin uygunluğunu gösteren yazılı bir sertifika
düzenler ve tescilli markasını takar;
(e) Tip onayı ile ilgili ADR hükümleri (referans alınan standartlar dahil) değiştikten sonra tip
onayının halen geçerli olup olmadığını kontrol eder.
(d)'deki sertifika ve (c)'deki rapor, aynı tipteki birçok parçayı kapsayabilir (grup sertifikası veya raporu).

Aşağıda sertifikada asgari olarak bulunması gerekenler verilmiştir:
(a) İlgili kurumun adı ve adresi;
(b) Üreticinin ve başvuru sahibinin (başvuru sahibi, üretici olmadığı durumlarda) adı ve adresi;
(c) İlk muayeneler ve testler için kullanılan ADR versiyonunun ve standartların referansı;
(d) Muayenelerin ve testlerin sonuçları;
(e) Muayene edilen ürünün (ürünlerin) tanımlanması ile ilgili veriler, en azından seri numarası veya
tekrar doldurulamaz silindirlerin seri numarası;
(f) Tip onayı numarası.

Düzenli muayene, ara muayene ve istisnai kontroller

İlgili kurum aşağıdakileri yerine getirir:
(a) Tanımlamayı yapar ve belgelere uygunluğunu doğrular;
(b) Zorunluluklara uyulduğunu kontrol etmek amacıyla muayeneler yapar ve testleri gözlemler;
(c) Muayenelerin ve testlerin sonuçlarını içeren (parça sayısı da dahil edilebilir) raporlar düzenler;
(d) Gerekli işaretlerin uygulandığından emin olur.

Basınçlı kaplarla ilgili periyodik muayenelerin ve testlerin raporları, en az bir sonraki periyodik muayeneye
kadar başvuru sahibi tarafından muhafaza edilir.
NOT: Tanklar için, bkz. 4.3.2.1.7'deki tank kaydı hükümleri.

Başvuru sahibinin kurum içi muayene hizmetinin denetimi

Başvuru sahibi aşağıdakilere uyar:
(a) 1.8.7.7.5'te belgelendirilen ve denetime tabi olan muayeneler ve testler için kalite sistemi
çerçevesinde bir kurum içi muayene hizmeti uygular;
(b) Onaylandığı şekliyle kalite sisteminden doğan yükümlülükleri yerine getirir ve kalite sisteminin
yeterli ve etkin kalmasını sağlar;
(c) Kurum içi muayene hizmeti için eğitimli ve yetkin kişileri atar ve
(d) Uygun yerlere muayene kurumunun tescilli markasını takar.

Muayene Kurumu, ilk denetimi gerçekleştirir. İlk denetim yeterli görülürse, muayene kurumu üç yılı
aşmayan bir süre için yetki verir. Aşağıdaki hükümlere uyulmalıdır:
(a) Bu denetim, ADR zorunluluklarına uygun olarak ürünle ilgili muayeneleri ve testleri onaylar;
(b) Muayene Kurumu, başvuru sahibinin kurum içi muayene hizmetinin onaylanan her ürüne
muayene kurumunun tescilli markasını iliştirmesine izin verebilir;
(c) İznin bitmesinden önceki yıl yapılan denetimin yeterli görülmesi üzerine yetki yenilenebilir.
Yeni geçerlilik süresi, yetkinin bitiş tarihinden sonra başlar;
(d) Muayene kurumunun denetçileri, kalite sistemi dahilindeki ürünün uygunluk değerlendirmesini
yürütecek yetkinliktedir.

Muayene kurumu, başvuru sahibinin kalite sistemini idame ettiğinden ve kalite sistemini uyguladığından
emin olmak için yetki süresi boyunca periyodik denetimler yapabilir. Aşağıdaki hükümlere uyulmalıdır:
(a) 12 aylık bir süre zarfında asgari iki denetim yapılır;
(b) Muayene Kurumu ek ziyaretler, eğitimler, teknik değişiklikler, kalite sisteminde değişiklikler
isteyebilir; başvuru sahibi tarafından yapılan muayenelerde ve testlerde sınırlamalar veya
yasaklamalar uygulayabilir.
(c) Muayene Kurumu, kalite sistemindeki değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilen kalite
sisteminin ilk denetim zorunluluklarını karşılayıp karşılamayacağına veya tam bir
değerlendirmenin gerekli olup olmadığına karar verir;
(d) Muayene kurumunun denetçileri, kalite sistemi dahilindeki ürünün uygunluk değerlendirmesini
yürütecek yetkinliktedir;
(e) Muayene Kurumu başvuru sahibine bir ziyaret veya denetim raporu verir ve bir test yapılmışsa
bir test raporu verir.

İlgili zorunluluklara uyulmaması durumunda, muayene kurumu düzeltici önlemlerin alındığından emin
olur. Düzeltici önlemler belirlenen süre içinde alınmazsa, muayene kurumu kurum içi muayene hizmetinin
faaliyetlerine devam etmesi için gerekli izni askıya alır veya iptal eder. Askıya alma veya iptal etme işlemi,
ilgili bildirim yetkili kuruma iletilir. Muayene kurumunun aldığı kararın nedenleri ile ilgili ayrıntılı bilgiyi
içeren bir rapor başvuru sahibine verilir.

Belgeler

Teknik belgeler, değerlendirmenin ilgili zorunluluklara uygun bir biçimde yapılmasına olanak tanır.

Tip onayı için belgeler

Gerekli durumlarda, başvuru sahibi aşağıdakileri belgeleri sağlar:
(a) Tasarım ve üretim için kullanılan standartların listesi;
(b) Tüm varyasyonlar dahil olmak üzere tip tanımı;
(c) Bölüm 3.2 Tablo A'nın ilgili sütununa göre talimatlar veya ürüne özel olarak taşınan tehlikeli
malların listesi;
(d) Genel montaj çizimi veya çizimleri;
(e) Ürünün, servis donanımının, yapısal donanımın, uygunluğu doğrulamak için gerekli
işaretlemelerin ve/veya etiketlemelerin ayrıntılı çizimleri ile hesaplamalarında kullanılan
boyutlar;
(f) Hesaplama notları ve sonuçları;
(g) İlgili ise tahliye kapasitenin hesaplanması dahil güvenlik cihazları ile ilgili teknik bilgi ve
verilerle birlikte servis donanımının listesi;
(h) Her parça, alt parça, astar, servis ve yapısal donanım için üretimde kullanılan standartta
istenilen malzemelerin listesi ve ilgili malzeme şartnameleri veya ilgili ADR'ye uygunluk
beyanı;
(i) Kalıcı olarak bir araya getirme işleminin onaylanmış niteliği;
(j) Isıl işlemin (işlemlerin) tanımı;
(k) Tip onayı ve üretim için standartlarda veya ADR'de listelenen tüm ilgili testlerin prosedürleri,
tanımlar ve kayıtları.

 

Üretim gözetimi ile ilgili belgeler

Gerekli durumlarda, başvuru sahibi aşağıdakileri belgeleri sunar:
(a) 1.8.7.7.1'de listelenen belgeler;
(b) Tip onayı sertifikasının bir nüshası;
(c) Test prosedürleri dahil üretim prosedürleri;
(d) Üretim kayıtları;
(e) Kalıcı olarak bir araya getirme operatörlerinin onaylanmış nitelikleri;
(f) Tahribatsız test operatörlerinin onaylanmış nitelikleri;
(g) Tahribatlı ve tahribatsız testlerin raporları;
(h) Isıl işlem kayıtları;
(i) Kalibrasyon kayıtları.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018