Karayolunda Tehlikeli Madde

Düzenli muayene, ara muayene ve istisnai kontroller

İlgili kurum aşağıdakileri yerine getirir:
(a) Tanımlamayı yapar ve belgelere uygunluğunu doğrular;
(b) Zorunluluklara uyulduğunu kontrol etmek amacıyla muayeneler yapar ve testleri gözlemler;
(c) Muayenelerin ve testlerin sonuçlarını içeren (parça sayısı da dahil edilebilir) raporlar düzenler;
(d) Gerekli işaretlerin uygulandığından emin olur.

Basınçlı kaplarla ilgili periyodik muayenelerin ve testlerin raporları, en az bir sonraki periyodik muayeneye
kadar başvuru sahibi tarafından muhafaza edilir.
NOT: Tanklar için, bkz. 4.3.2.1.7'deki tank kaydı hükümleri.

Başvuru sahibinin kurum içi muayene hizmetinin denetimi

Başvuru sahibi aşağıdakilere uyar:
(a) 1.8.7.7.5'te belgelendirilen ve denetime tabi olan muayeneler ve testler için kalite sistemi
çerçevesinde bir kurum içi muayene hizmeti uygular;
(b) Onaylandığı şekliyle kalite sisteminden doğan yükümlülükleri yerine getirir ve kalite sisteminin
yeterli ve etkin kalmasını sağlar;
(c) Kurum içi muayene hizmeti için eğitimli ve yetkin kişileri atar ve
(d) Uygun yerlere muayene kurumunun tescilli markasını takar.

Muayene Kurumu, ilk denetimi gerçekleştirir. İlk denetim yeterli görülürse, muayene kurumu üç yılı
aşmayan bir süre için yetki verir. Aşağıdaki hükümlere uyulmalıdır:
(a) Bu denetim, ADR zorunluluklarına uygun olarak ürünle ilgili muayeneleri ve testleri onaylar;
(b) Muayene Kurumu, başvuru sahibinin kurum içi muayene hizmetinin onaylanan her ürüne
muayene kurumunun tescilli markasını iliştirmesine izin verebilir;
(c) İznin bitmesinden önceki yıl yapılan denetimin yeterli görülmesi üzerine yetki yenilenebilir.
Yeni geçerlilik süresi, yetkinin bitiş tarihinden sonra başlar;
(d) Muayene kurumunun denetçileri, kalite sistemi dahilindeki ürünün uygunluk değerlendirmesini
yürütecek yetkinliktedir.

Muayene kurumu, başvuru sahibinin kalite sistemini idame ettiğinden ve kalite sistemini uyguladığından
emin olmak için yetki süresi boyunca periyodik denetimler yapabilir. Aşağıdaki hükümlere uyulmalıdır:
(a) 12 aylık bir süre zarfında asgari iki denetim yapılır;
(b) Muayene Kurumu ek ziyaretler, eğitimler, teknik değişiklikler, kalite sisteminde değişiklikler
isteyebilir; başvuru sahibi tarafından yapılan muayenelerde ve testlerde sınırlamalar veya
yasaklamalar uygulayabilir.
(c) Muayene Kurumu, kalite sistemindeki değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilen kalite
sisteminin ilk denetim zorunluluklarını karşılayıp karşılamayacağına veya tam bir
değerlendirmenin gerekli olup olmadığına karar verir;
(d) Muayene kurumunun denetçileri, kalite sistemi dahilindeki ürünün uygunluk değerlendirmesini
yürütecek yetkinliktedir;
(e) Muayene Kurumu başvuru sahibine bir ziyaret veya denetim raporu verir ve bir test yapılmışsa
bir test raporu verir.

İlgili zorunluluklara uyulmaması durumunda, muayene kurumu düzeltici önlemlerin alındığından emin
olur. Düzeltici önlemler belirlenen süre içinde alınmazsa, muayene kurumu kurum içi muayene hizmetinin
faaliyetlerine devam etmesi için gerekli izni askıya alır veya iptal eder. Askıya alma veya iptal etme işlemi,
ilgili bildirim yetkili kuruma iletilir. Muayene kurumunun aldığı kararın nedenleri ile ilgili ayrıntılı bilgiyi
içeren bir rapor başvuru sahibine verilir.

Belgeler

Teknik belgeler, değerlendirmenin ilgili zorunluluklara uygun bir biçimde yapılmasına olanak tanır.

Tip onayı için belgeler

Gerekli durumlarda, başvuru sahibi aşağıdakileri belgeleri sağlar:
(a) Tasarım ve üretim için kullanılan standartların listesi;
(b) Tüm varyasyonlar dahil olmak üzere tip tanımı;
(c) Bölüm 3.2 Tablo A'nın ilgili sütununa göre talimatlar veya ürüne özel olarak taşınan tehlikeli
malların listesi;
(d) Genel montaj çizimi veya çizimleri;
(e) Ürünün, servis donanımının, yapısal donanımın, uygunluğu doğrulamak için gerekli
işaretlemelerin ve/veya etiketlemelerin ayrıntılı çizimleri ile hesaplamalarında kullanılan
boyutlar;
(f) Hesaplama notları ve sonuçları;
(g) İlgili ise tahliye kapasitenin hesaplanması dahil güvenlik cihazları ile ilgili teknik bilgi ve
verilerle birlikte servis donanımının listesi;
(h) Her parça, alt parça, astar, servis ve yapısal donanım için üretimde kullanılan standartta
istenilen malzemelerin listesi ve ilgili malzeme şartnameleri veya ilgili ADR'ye uygunluk
beyanı;
(i) Kalıcı olarak bir araya getirme işleminin onaylanmış niteliği;
(j) Isıl işlemin (işlemlerin) tanımı;
(k) Tip onayı ve üretim için standartlarda veya ADR'de listelenen tüm ilgili testlerin prosedürleri,
tanımlar ve kayıtları.

 

Üretim gözetimi ile ilgili belgeler

Gerekli durumlarda, başvuru sahibi aşağıdakileri belgeleri sunar:
(a) 1.8.7.7.1'de listelenen belgeler;
(b) Tip onayı sertifikasının bir nüshası;
(c) Test prosedürleri dahil üretim prosedürleri;
(d) Üretim kayıtları;
(e) Kalıcı olarak bir araya getirme operatörlerinin onaylanmış nitelikleri;
(f) Tahribatsız test operatörlerinin onaylanmış nitelikleri;
(g) Tahribatlı ve tahribatsız testlerin raporları;
(h) Isıl işlem kayıtları;
(i) Kalibrasyon kayıtları.

İlk muayene ve testlerle ilgili belgeler

Gerekli durumlarda, başvuru sahibi aşağıdakileri belgeleri sunar:
(a) 1.8.7.7.1 ve 1.8.7.7.2'de listelenen belgeler;
(b) Ürünün ve alt parçalarının malzeme sertifikaları;
(c) Servis donanımının uygunluk ve malzeme sertifikalarının beyanları;
(d) Tip onayından uyarlanan ürünün ve tüm varyasyonlarının tanımı dahil uygunluk beyanı.

Düzenli muayeneler, ara muayeneler ve istisnai kontroller ile ilgili belgeler

Gerekli durumlarda, başvuru sahibi aşağıdakileri belgeleri sunar:
(a) Basınçlı kaplar için, üretim ve periyodik muayeneler ve test standartları gerektiriyorsa özel
zorunlulukları belirtilen belgeler;
(b) Tanklar için:
(i) Tank kaydı ve
(ii) 1.8.7.7.1 ila 1.8.7.7.3'te belirtilen belgelerden biri veya birkaçı.

 

Kurum içi muayene hizmetinin değerlendirilmesi ile ilgili belgeler

Kurum içi muayene hizmeti ile ilgili olarak başvuru sahibi, gerekli kalite sistemi belgelerini bulundurur:
(a) Kurumsal yapı ve sorumluluklar;
(b) İlgili muayene ve test, kalite kontrolü, kalite güvence ve operasyon süreç talimatları ile
yürütülecek sistematik eylemler;
(c) Muayene raporları, test verileri, kalibrasyon verileri ve sertifikalar gibi kalite kayıtları;
(d) 1.8.7.6 uyarınca muayeneler sonucunda kalite sisteminin etkili çalışmasını sağlamak için idari
gözden geçirmeler;
(e) Müşteri ve yönetmelik zorunluluklarının nasıl karşılandığını anlatan süreç;
(f) Belgelerin kontrol edilmesi ve gözden geçirilmesi ile ilgili süreç;
(g) Uygun olmayan ürünlerin nasıl ele alındığı ile ilgili prosedürler ve
(h) İlgili personelin eğitim programları ve niteliklerine ilişkin prosedürleri.

Standartlara göre üretilen, onaylanan, muayene edilen ve test edilen ürünler

Aşağıdaki ilgili standartların uygulanması halinde 1.8.7.7 zorunluluklarına uyulduğu kabul edilir:

 

Geçerli alt başlık ve paragraf

 

Referanslar

 

Belgenin başlığı

1.8.7.7.1 ila 1.8.7.7.4

EN 12972:2007

Tehlikeli malların taşımasına yönelik tanklar - Metal tankların test edilmesi, incelenmesi ve işaretlenmesi

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018