Karayolunda Tehlikeli Madde

Üretim gözetimi

Başvuru sahibi tarafından onaylanan tipi ve üretilen ürünün tasarım tipi sertifikasının hükümlerine ve
geçerli ADR hükümlerine uygun olduğundan emin olunmak için tasarım tipi incelemesi prosedürünün yanı
sıra üretim süreci de Xa kurumunun teftişine tabidir. 1.8.8.1.3 (e) uygulanırsa, montaj ve doldurma
işletmeleri bu prosedüre dahil edilir.

Başvuru sahibi, üretim sürecinin geçerli ADR hükümlerine, tasarım tipi sertifikasının ve eklerinin
hükümlerine uymasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır. 1.8.8.1.3 (e) uygulanırsa, montaj ve
doldurma işletmeleri bu prosedüre dahil edilir.

Xa kurumu aşağıdakileri yerine getirir:
(a) Başvuru sahibinin tasarım tipi denetimine uygunluğunu ve gaz kartuşlarının tipinin 1.8.8.2'de
belirtilen teknik belgelere uygunluğunu doğrular;
(b) Üretim sürecinin, ilgili zorunluluklara ve belgelere uygun ürünler ürettiğini doğrular; gaz
kartuşunun nihai montajı başvuru sahibinin diğer bir veya birkaç işletmesi tarafından üretilen
parçalarla yapılıyorsa, Xa kurumu gaz kartuşlarının nihai montajdan ve doldurmadan sonra
geçerli hükümlere tamamen uygun olduğunu ve başvuru sahibinin talimatlarının doğru bir
biçimde uygulandığını doğrular;
(c) Parçaların kalıcı olarak bir araya getirilmesinden ve testlerden sorumlu personelin nitelikli ve
bu personele onay verilmiş olduğunu doğrular;
(d) Teftiş sonuçlarının kaydını tutar.

Xa kurumunun incelemeleri sonucunda, başvuru sahibinin tasarım tipi sertifikasına veya üretim
sertifikasına uyulmadığı ortaya çıkarsa, Xa kurumu gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını isteyebilir veya
başvuru sahibinin sertifikasını iptal edebilir.

Sızdırmazlık testi

Başvuru sahibinin talimatlarına göre gaz kartuşlarının nihai montajını yapan ve gaz kartuşlarını dolduran
başvuru sahibi ve işletmeler aşağıdakileri yerine getirir:
(a) 6.2.6'de belirtilen testleri yürütür;
(b) Test sonuçlarının kaydını tutar;
(c) Tasarım tipi denetiminin hükümlerine ve geçerli ADR hükümlerine tamamen uyan ve 6.2.6'da
belirtilen testleri başarıyla geçen gaz kartuşları için uygunluk sertifikası düzenler;
(d) Xa kurumunun rastgele aralıklarla yürütülen muayeneleri için üretim sırasında ve bir tip
onayına ait gaz kartuşlarının üretiminin sona erdiği tarihten itibaren asgari beş yıl boyunca
1.8.8.7'de belirtilen belgeleri bulundurur;
(e) Gaz kartuşunun tipini, başvuru sahibini, üretim tarihini veya parti numarasını belirten dayanıklı
ve okunaklı bir işaret takar; takılabilecek yerin kısıtlı olması durumunda işaret gaz kartuşunun
tamamını kaplayacak şekilde takılmaz, bunun yerine gaz kartuşuna bu bilgileri içeren dayanıklı
bir etiket iliştirir veya bu etiketi gaz kartuşu ile birlikte bir iç ambalajın içine yerleştirir.

Xa kurumu aşağıdakileri yerine getirir:
(a) Rastgele aralıklarla gerekli incelemeleri ve testleri gerçekleştirir, ancak başvuru sahibinin
tasarım tipi denetimi ile ilgili prosedürünü ve ürün üretiminin ve testinin tasarım tipi
sertifikasına ve ilgili hükümlere uygun yapıldığını doğrulamak amacıyla bu denetimler gaz
kartuşu tipinin üretime başladığından kısa bir süre sonra yürütülmelidir ve en az üç yılda bir
tekrarlanmalıdır;
(b) Başvuru sahibinin sunduğu sertifikaları kontrol eder;
(c) 6.2.6'da belirtilen testleri yürütür veya testleri yapmak için belirlenen test ve kurum içi muayene
hizmeti programını onaylar.

Aşağıda sertifikada asgari olarak bulunması gerekenler verilmiştir:
(a) Başvuru sahibinin adı ve adresi ile nihai montaj başvuru sahibi tarafından değil de başvuru
sahibinin yazılı talimatları uyarınca bir işletme veya işletmeler tarafından gerçekleştiriliyorsa,
bu işletmelerin adı (adları) ve adresi (adresleri);
(b) Üretim ve testler için kullanılan ADR versiyonunun ve standardın (standartların) referansı;
(c) Muayenelerin ve testlerin sonucu;
(d) 1.8.8.4.1 (e)'de belirtildiği üzere işaretlemeye ilişkin veriler.

(Rezerve Edilmiş)

Kurum içi muayene hizmetinin denetimi

Gaz kartuşlarını monte eden veya dolduran taraf, başvuru sahibi veya işletme bir kurum içi muayene
hizmeti kurduğunda, 1.8.7.6.1 (d) ve 1.8.7.6.2 (b) hariç 1.8.7.6 hükümleri uygulanır. Gaz kartuşlarını monte
eden veya dolduran işletme, başvuru sahibini ilgilendiren hükümlere uyar.

Belgeler

1.8.7.7.1, 1.8.7.7.2, 1.8.7.7.3 ve 1.8.7.7.5 hükümleri geçerli olacaktır.

1.9

YETKİLİ MAKAMLAR TARAFINDAN BELİRLENEN TAŞIMA KISITLAMALARI

ADR'nin Madde 4, 1'inci paragrafına göre, tehlikeli malların Anlaşmaya Taraf Ülkelerin topraklarına girişi
taşıma güvenliği dışında başka nedenlerden dolayı düzenlemelere veya yasaklamalara tabi tutulabilir. Bu
tür düzenleme veya yasaklamalar uygun biçimde yayımlanır.

1.9.3 hükümleri uyarınca, Madde 2, 2'nci paragraf ile ters düşmemek kaydıyla ve söz konusu ülkenin iç
mevzuatında yer alarak kendi ulusal taşımacılarına da eşit bir şekilde uygulaması kaydıyla bir Anlaşmaya
Taraf Ülke kendi topraklarında karayoluyla uluslararası tehlikeli mal taşımacılığı yapan araçlara ADR'de
belirtilmeyen ek hükümler uygulayabilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018