Karayolunda Tehlikeli Madde

Sızdırmazlık testi

Başvuru sahibinin talimatlarına göre gaz kartuşlarının nihai montajını yapan ve gaz kartuşlarını dolduran
başvuru sahibi ve işletmeler aşağıdakileri yerine getirir:
(a) 6.2.6'de belirtilen testleri yürütür;
(b) Test sonuçlarının kaydını tutar;
(c) Tasarım tipi denetiminin hükümlerine ve geçerli ADR hükümlerine tamamen uyan ve 6.2.6'da
belirtilen testleri başarıyla geçen gaz kartuşları için uygunluk sertifikası düzenler;
(d) Xa kurumunun rastgele aralıklarla yürütülen muayeneleri için üretim sırasında ve bir tip
onayına ait gaz kartuşlarının üretiminin sona erdiği tarihten itibaren asgari beş yıl boyunca
1.8.8.7'de belirtilen belgeleri bulundurur;
(e) Gaz kartuşunun tipini, başvuru sahibini, üretim tarihini veya parti numarasını belirten dayanıklı
ve okunaklı bir işaret takar; takılabilecek yerin kısıtlı olması durumunda işaret gaz kartuşunun
tamamını kaplayacak şekilde takılmaz, bunun yerine gaz kartuşuna bu bilgileri içeren dayanıklı
bir etiket iliştirir veya bu etiketi gaz kartuşu ile birlikte bir iç ambalajın içine yerleştirir.

Xa kurumu aşağıdakileri yerine getirir:
(a) Rastgele aralıklarla gerekli incelemeleri ve testleri gerçekleştirir, ancak başvuru sahibinin
tasarım tipi denetimi ile ilgili prosedürünü ve ürün üretiminin ve testinin tasarım tipi
sertifikasına ve ilgili hükümlere uygun yapıldığını doğrulamak amacıyla bu denetimler gaz
kartuşu tipinin üretime başladığından kısa bir süre sonra yürütülmelidir ve en az üç yılda bir
tekrarlanmalıdır;
(b) Başvuru sahibinin sunduğu sertifikaları kontrol eder;
(c) 6.2.6'da belirtilen testleri yürütür veya testleri yapmak için belirlenen test ve kurum içi muayene
hizmeti programını onaylar.

Aşağıda sertifikada asgari olarak bulunması gerekenler verilmiştir:
(a) Başvuru sahibinin adı ve adresi ile nihai montaj başvuru sahibi tarafından değil de başvuru
sahibinin yazılı talimatları uyarınca bir işletme veya işletmeler tarafından gerçekleştiriliyorsa,
bu işletmelerin adı (adları) ve adresi (adresleri);
(b) Üretim ve testler için kullanılan ADR versiyonunun ve standardın (standartların) referansı;
(c) Muayenelerin ve testlerin sonucu;
(d) 1.8.8.4.1 (e)'de belirtildiği üzere işaretlemeye ilişkin veriler.

(Rezerve Edilmiş)

Kurum içi muayene hizmetinin denetimi

Gaz kartuşlarını monte eden veya dolduran taraf, başvuru sahibi veya işletme bir kurum içi muayene
hizmeti kurduğunda, 1.8.7.6.1 (d) ve 1.8.7.6.2 (b) hariç 1.8.7.6 hükümleri uygulanır. Gaz kartuşlarını monte
eden veya dolduran işletme, başvuru sahibini ilgilendiren hükümlere uyar.

Belgeler

1.8.7.7.1, 1.8.7.7.2, 1.8.7.7.3 ve 1.8.7.7.5 hükümleri geçerli olacaktır.

1.9

YETKİLİ MAKAMLAR TARAFINDAN BELİRLENEN TAŞIMA KISITLAMALARI

ADR'nin Madde 4, 1'inci paragrafına göre, tehlikeli malların Anlaşmaya Taraf Ülkelerin topraklarına girişi
taşıma güvenliği dışında başka nedenlerden dolayı düzenlemelere veya yasaklamalara tabi tutulabilir. Bu
tür düzenleme veya yasaklamalar uygun biçimde yayımlanır.

1.9.3 hükümleri uyarınca, Madde 2, 2'nci paragraf ile ters düşmemek kaydıyla ve söz konusu ülkenin iç
mevzuatında yer alarak kendi ulusal taşımacılarına da eşit bir şekilde uygulaması kaydıyla bir Anlaşmaya
Taraf Ülke kendi topraklarında karayoluyla uluslararası tehlikeli mal taşımacılığı yapan araçlara ADR'de
belirtilmeyen ek hükümler uygulayabilir.

1.9.2 kapsamındaki ek hükümler aşağıdaki gibidir:
(a) Köprü gibi belirli yapıları kullanan araçlar, feribot veya tren gibi kombine taşıma yöntemleri
kullanan araçlar ya da diğer taşıma terminallerine giren veya çıkan araçlar için gereken ek
güvenlik zorunlulukları veya kısıtlamaları;
(b) Araçların ticari alanlar veya yerleşim alanları, çevresel olarak hassas yerler, tehlike riski taşıyan
sanayi bölgelerinden ya da ciddi fiziksel riskler taşıyan karayollarından kaçınmak için önceden
tanımlanmış güzergahları takip etmesine ilişkin zorunluluklar;
(c) Tehlikeli hava koşulları, deprem, kaza, grev, sivil kargaşa veya askeri çatışmalardan
kaynaklanabilecek durumlarda tehlikeli mal taşıyan araçların güzergâh ve parkına ilişkin acil
durum zorunlulukları;
(d) Tehlikeli malların taşıma trafiğinin haftanın ya da yılın belli günlerinde kısıtlanması.

Anlaşmaya Taraf Ülkenin yetkili makamı yukarıda belirtilen 1.9.3 (a) ve (d) uyarınca kendi topraklarında
uyguladığı ek hükümleri, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterliği'ne bildirir ve
Sekreterlik de bunları Anlaşmaya Taraf Ülkelerin dikkatine sunar1.

Tünel kısıtlamaları

NOT: Araçların, karayolu tünellerinden geçişleri ile ilgili kısıtlamalara ilişkin hükümler Bölüm 8.6'da
verilmiştir.

Genel hükümler

Tehlikeli mallar taşıyan araçların tünellerden geçişine ilişkin kısıtlamaları uygularken, yetkili makam
karayolu tünelini 1.9.5.2.2'de tanımlanan tünel kategorilerinden birine atar. Tünelin özellikleri, alternatif
güzergahların kullanılabilirliği ve uygunluğu, araçların ve trafiğin durumu göz önünde bulundurularak risk
değerlendirmesi yapılır. Bir tünel, günün hangi saati veya hangi gün olduğu gibi nedenlere bağlı olarak
birden çok tünel kategorisine atanabilir.

Kategorizasyon

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018