Karayolunda Tehlikeli Madde

Tüm tehlikeli malların kayıtları Bölüm 3.2 Tablo A'da UN Numaralarına göre listelenmiştir. Bu tablo
listelenmiş maddeler hakkında, örneğin, isim, sınıf, ambalajlama grubu (grupları), etiket(ler), ambalaj ve
taşıma hükümleri grubu, vb. gibi bilgileri içerir1. Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (2)'de ismen belirtilen
maddeler, Tablo A'daki sınıflandırmaya göre veya 2.1.2.8'de belirtilen koşullar altında taşınacaktır.

Bir madde, sınıflandırmasını etkilemeyen, stabilite veya diğer amaçlar için teknik safsızlıklar (örneğin,
üretim sürecinden kaynaklananlar) veya katkı maddeleri içerebilir. Ancak, stabilite veya sınıflandırmayı
etkileyen diğer amaçlar bakımından teknik safsızlıklar veya katkı maddeleri içeren, ismen belirtilen bir
madde (yani Bölüm 3.2 Tablo A'da tek bir kayıt olarak listelenen), çözelti veya karışım (bkz. 2.1.3.3) olarak
düşünülür.

Her bir sınıfın alt başlık 2.2.x.2'sinde listelenen veya tanımlanan tehlikeli mallar, taşıma için kabul
edilemez.

İsmen belirtilmeyen, yani Bölüm 3.2 Tablo A'da tek kayıt şeklinde listelenmeyen ve yukarıda bahsedilen alt
başlık 2.2.x.2'de listelenmemiş veya tanımlanmamış olan maddeler, Bölüm 2.1.3'deki prosedür uyarınca
ilgili sınıfa atanır. Bununla birlikte, tali risk (varsa) ve ambalajlama grubu (varsa) belirlenir. Sınıf, tali risk
(varsa) ve ambalajlama grubu (varsa) oluşturulduktan sonra, ilgili UN numarası belirlenir. Her sınıfın
sonundaki alt başlık 2.2.x.3'teki (toplu kayıt listesi) karar ağaçları, ilgili toplu kayıt (UN No.) seçimine
yönelik ilgili parametreleri belirtir. Her halükarda, maddenin veya nesnenin özelliklerini kapsayan en
belirleyici toplu kayıt, 2.1.1.2'de B, C ve D harfleri ile belirtilen hiyerarşiye göre seçilir. Madde veya nesne,
2.1.1.2'ye göre B tipi veya C kayıt ile sınıflandırılamazsa, ancak o vakit D tipi kayıt altında sınıflandırılır.

Bölüm 2.3'ün test prosedürlerine ve sınıfların alt başlıkları 2.2.x.1'inde belirtilen kriterlere dayanarak,
Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen belirli bir sınıftaki madde, çözelti veya karışım o sınıftaki kriteri
karşılamıyor olabilir. Böyle bir durumda, maddenin, çözeltinin veya karışımın bu sınıfa ait olmadığı
varsayılır.

Sınıflandırma amacıyla, 101,3 kPa basınçta 20 °C veya daha düşük ilk erime noktasına veya erime
noktasına sahip maddeler, sıvı olarak kabul edilir. Spesifik bir erime noktası belirlenemeyen bir viskoz
madde için, ASTM-D 4359-90 testi veya 2.3.4'te tanımlanan akışkanlığını hesaplama testi (penetrometre
testi) uygulanır.

Gönderen, test verilerine dayanarak Bölüm 3.2, Tablo A, sütun 2'de ismen listelenen bir maddenin, Bölüm
3.2, Tablo A, sütun 3a veya 5'te tanımlanmamış bir sınıfa ait sınıflandırma kriterlerini karşıladığını tespit
ederse, yetkili makamın onayı ile bu maddeyi:
- Tüm tehlikeleri yansıtan alt başlıklar 2.2.x.3'te listelenen en uygun toplu kayıt altında veya
- Aynı UN numarası ve isim altında, fakat, ilave ikincil risk(ler)i yansıtacak uygun ek tehlike
bildirim bilgileriyle sevk edebilir (belge, etiket, levha), ancak sınıfın değişmemesi ve bu tür bir
tehlike bileşimine sahip maddelere normalde uygulanan diğer taşıma koşullarının (örneğin
sınırlı miktar, ambalajlama ve tank hükümleri), listelenen maddeye uygulananlarla aynı olması
gerekir.
NOT 1: Onay veren yetkili makam, herhangi bir ADR anlaşmasına taraf ülkenin yetkili makamı olabilir
ve ADR anlaşmasına taraf ülke, verilen onayın RID, ADR, ADN , IMDG Kodu veya ICAO Teknik
Şartnamesi ile uyumlu prosedürlere uygun olması şartıyla, ADR anlaşmasına taraf olmayan bir ülkenin
onayını da tanıyabilir.
NOT 2: Bir yetkili makam bu tür onaylar verdiğinde, Birleşmiş Milletler Tehlikeli Mal Taşımacılığı
Uzman Alt Komitesi'ne bilgi vermeli ve UN Örnek Düzenlemesinin Tehlikeli Mal Listesi'nde ilgili
değişiklik teklifi sunmalıdır. Önerilen değişikliğin reddedilmesi halinde, yetkili makam, onayını geri
çekmelidir.
NOT 3: 2.1.2.8 uyarınca taşıma için, ayrıca bkz. 5.4.1.1.20.7
_____________________
1 Sekreterlik notu: Bu kayıtların alfabetik listesi sekreterlik tarafından hazırlanmış ve Bölüm 3.2 Tablo B 'de tekrar
verilmiştir. Bu tablo, ADR 'nin resmi bir parçası değildir.

Çözeltileri ve karışımları (müstahzar ve atıklar gibi) da içeren, ismen belirtilmeyen maddelerin sınıflandırılması

İsmen belirtilmeyen çözeltileri ve karışımları içeren maddeler, alt başlık 2.2.x.1'in çeşitli sınıflarında
belirtilen kriterlere dayanılarak tehlike derecesine göre sınıflandırılır. Bir maddenin arz ettiği tehlike(ler),
fiziksel ve kimyasal karakterlerine ve fizyolojik özelliklerine dayanarak belirlenir. Bu karakteristik ve
özellikler, böyle bir deneyim daha kısıtlayıcı sınıflandırmalara neden olduğunda dikkate alınmalıdır.

Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen, tek bir tehlike arz eden tehlikeli bir madde, o sınıfın alt başlık
2.2.x.3 'ünde listelenen toplu kaydın altındaki ilgili sınıfta sınıflandırılır.

Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen tek bir baskın maddeden ve ADR'ye tabi olmayan bir veya daha
fazla maddeden veya eser miktarda Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen bir veya daha fazla maddeden
oluşan, ADR'nin sınıflandırma kriterlerini karşılayan bir çözelti veya karışım, aşağıdakilerin olmaması
kaydıyla Bölüm 3.2. Tablo A'da ismen belirtilen baskın maddenin UN numarasına ve uygun sevkıyat adına
atanır:
(a) Çözelti veya karışım, Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmiştir;
(b) Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen ismi ve tanımı, yalnızca saf maddeye
uygulanabileceklerini özellikle belirtir;
(c) Çözeltinin veya karışımın sınıfı, sınıflandırma kodu, ambalajlama grubu veya fiziksel hali,
Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddeninkinden farklıdır veya
(d) Çözeltinin veya karışımın tehlike özellikleri, Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen madde için
gereken acil durum müdahale önlemlerinden farklı olan acil müdahale önlemleri gerektirir.
(a)'da belirtilen haricindeki durumlarda, çözelti veya karışım, ADR'ye tabi olmadığı durumlarda herhangi
bir sınıfın kriterlerini karşılamadıkça, o çözelti veya karışım tarafından temsil edilen, varsa ikincil risklerin
göz önünde tutulduğu o sınıfın alt başlık 2.2.x.3'ünde toplu bir kayıt altında ilgili sınıfta ismen belirtilmeyen
madde olarak sınıflandırılır.

2.1.3.4.1'de veya 2.1.3.4.2'de belirtilen kayıtlardan birine ait olan maddeleri içeren çözeltiler ve karışımlar,
bu paragraflardaki hükümler uyarınca sınıflandırılır.

2.1.3.5.3'te belirtilen tehlike özelliklerine sahip olmamaları kaydıyla, aşağıda ismen belirtilen maddelerden
birini içeren çözeltiler ve karışımlar, her zaman içerdikleri madde ile aynı kayıt altında sınıflandırılır:
- Sınıf 3
UN No.1921 PROPİLENİMİN, STABİLİZE; UN NO. 3064 NİTROGLİSERİN ÇÖZELTİSİ ALKOLDE,
%1'den fazla ancak %5'ten az nitrogliserin içeren;
- Sınıf 6.1
UN No.1051 HİDROJEN SİYANÜR, STABİLİZE, %3'ten az su içeren, UN No. 1185 ETİLENİMİN,
STABİLİZE; UN No. 1259 NİKEL KARBONİL; UN No. 1613 HİDROSİYONİK ASİT, SULU ÇÖZELTİ
(HİDROJEN SİYANÜR, SULU ÇÖZELTİ), %20'den az hidrojen siyanür içeren; UN No. 1614
HİDROJEN SİYANÜR, STABİLİZE, %3'ten az su içeren ve gözenekli inert madde içinde absorbe edilmiş;
UN No.1994 DEMİR PENTAKARBONİL; UN No.2480 METİL İZOSİYANÜR; UN No. 2481 ETİL
İZOSİYANÜR; UN No. 3294 HİDROJEN SİYANÜR, ALKOLLÜ ÇÖZELTİ, %45'ten az hidrojen siyanür
içeren;
- Sınıf 8
UN No. 1052 HİDROJEN FLORÜR, SUSUZ; UN No. 1744 BROMÜR veya UN No. 1744 BROMÜR
ÇÖZELTİSİ; UN No. 1790 HİDROFLORİK ASİT %85'ten fazla hidrojen florür içeren; UN No. 2576
FOSFOR OKSİBROM, ERİMİŞ;

 

Aşağıdaki Sınıf 9 kayıtlarından birine ait madde içeren çözeltiler ve karışımlar:
UN No.2315 POLİKLORLU BİFENİLLER, SIVI;
UN No. 3151 POLİHALOJENLENMİŞ BİFENİLLER, SIVI;
UN No. 3151 HALOJENLENMİŞ MONOMETİLDİFENİLMETANLAR, SIVI;".
UN No. 3151 POLİHALOJENLENMİŞ TERFENİLLER, SIVI;
UN No. 3152 POLİHALOJENLENMİŞ BİFENİLLER, KATI;
UN No. 3152 HALOJENLENMİŞ MONOMETİLDİFENİLMETANLAR, KATI;
UN No. 3152 POLİHALOJENLENMİŞ TERFENİLLER, KATI veya
UN No. 3432 POLİKLORİNLİ BİFENİLLER, KATI;
Aşağıdakilerin yerine getirilmesi kaydıyla Sınıf 9'daki kayıt ile aynı kayıt altında sınıflandırılır:
- Sınıf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 veya 8'in ambalajlama grubu III bileşenleri haricinde ek tehlikeli
bileşen içermezler;
- 2.1.3.5.3'te belirtilen tehlike özelliklerine sahip değildirler.

Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen ve birden fazla tehlikeli özelliğe sahip maddeler ve birçok
tehlikeli madde içeren, ADR'nin sınıflandırma kriterlerini karşılayan çözeltiler veya karışımlar, tehlike
özelliğine göre ilgili sınıfın toplu bir kaydı (bkz. 2.1.2.5) ve ambalajlama grubu altında sınıflandırılır.
Tehlike özelliklerine göre yapılan bu sınıflandırma, aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018