Karayolunda Tehlikeli Madde

Çözeltileri ve karışımları (müstahzar ve atıklar gibi) da içeren, ismen belirtilmeyen maddelerin sınıflandırılması

İsmen belirtilmeyen çözeltileri ve karışımları içeren maddeler, alt başlık 2.2.x.1'in çeşitli sınıflarında
belirtilen kriterlere dayanılarak tehlike derecesine göre sınıflandırılır. Bir maddenin arz ettiği tehlike(ler),
fiziksel ve kimyasal karakterlerine ve fizyolojik özelliklerine dayanarak belirlenir. Bu karakteristik ve
özellikler, böyle bir deneyim daha kısıtlayıcı sınıflandırmalara neden olduğunda dikkate alınmalıdır.

Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen, tek bir tehlike arz eden tehlikeli bir madde, o sınıfın alt başlık
2.2.x.3 'ünde listelenen toplu kaydın altındaki ilgili sınıfta sınıflandırılır.

Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen tek bir baskın maddeden ve ADR'ye tabi olmayan bir veya daha
fazla maddeden veya eser miktarda Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen bir veya daha fazla maddeden
oluşan, ADR'nin sınıflandırma kriterlerini karşılayan bir çözelti veya karışım, aşağıdakilerin olmaması
kaydıyla Bölüm 3.2. Tablo A'da ismen belirtilen baskın maddenin UN numarasına ve uygun sevkıyat adına
atanır:
(a) Çözelti veya karışım, Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmiştir;
(b) Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen ismi ve tanımı, yalnızca saf maddeye
uygulanabileceklerini özellikle belirtir;
(c) Çözeltinin veya karışımın sınıfı, sınıflandırma kodu, ambalajlama grubu veya fiziksel hali,
Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddeninkinden farklıdır veya
(d) Çözeltinin veya karışımın tehlike özellikleri, Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen madde için
gereken acil durum müdahale önlemlerinden farklı olan acil müdahale önlemleri gerektirir.
(a)'da belirtilen haricindeki durumlarda, çözelti veya karışım, ADR'ye tabi olmadığı durumlarda herhangi
bir sınıfın kriterlerini karşılamadıkça, o çözelti veya karışım tarafından temsil edilen, varsa ikincil risklerin
göz önünde tutulduğu o sınıfın alt başlık 2.2.x.3'ünde toplu bir kayıt altında ilgili sınıfta ismen belirtilmeyen
madde olarak sınıflandırılır.

2.1.3.4.1'de veya 2.1.3.4.2'de belirtilen kayıtlardan birine ait olan maddeleri içeren çözeltiler ve karışımlar,
bu paragraflardaki hükümler uyarınca sınıflandırılır.

2.1.3.5.3'te belirtilen tehlike özelliklerine sahip olmamaları kaydıyla, aşağıda ismen belirtilen maddelerden
birini içeren çözeltiler ve karışımlar, her zaman içerdikleri madde ile aynı kayıt altında sınıflandırılır:
- Sınıf 3
UN No.1921 PROPİLENİMİN, STABİLİZE; UN NO. 3064 NİTROGLİSERİN ÇÖZELTİSİ ALKOLDE,
%1'den fazla ancak %5'ten az nitrogliserin içeren;
- Sınıf 6.1
UN No.1051 HİDROJEN SİYANÜR, STABİLİZE, %3'ten az su içeren, UN No. 1185 ETİLENİMİN,
STABİLİZE; UN No. 1259 NİKEL KARBONİL; UN No. 1613 HİDROSİYONİK ASİT, SULU ÇÖZELTİ
(HİDROJEN SİYANÜR, SULU ÇÖZELTİ), %20'den az hidrojen siyanür içeren; UN No. 1614
HİDROJEN SİYANÜR, STABİLİZE, %3'ten az su içeren ve gözenekli inert madde içinde absorbe edilmiş;
UN No.1994 DEMİR PENTAKARBONİL; UN No.2480 METİL İZOSİYANÜR; UN No. 2481 ETİL
İZOSİYANÜR; UN No. 3294 HİDROJEN SİYANÜR, ALKOLLÜ ÇÖZELTİ, %45'ten az hidrojen siyanür
içeren;
- Sınıf 8
UN No. 1052 HİDROJEN FLORÜR, SUSUZ; UN No. 1744 BROMÜR veya UN No. 1744 BROMÜR
ÇÖZELTİSİ; UN No. 1790 HİDROFLORİK ASİT %85'ten fazla hidrojen florür içeren; UN No. 2576
FOSFOR OKSİBROM, ERİMİŞ;

 

Aşağıdaki Sınıf 9 kayıtlarından birine ait madde içeren çözeltiler ve karışımlar:
UN No.2315 POLİKLORLU BİFENİLLER, SIVI;
UN No. 3151 POLİHALOJENLENMİŞ BİFENİLLER, SIVI;
UN No. 3151 HALOJENLENMİŞ MONOMETİLDİFENİLMETANLAR, SIVI;".
UN No. 3151 POLİHALOJENLENMİŞ TERFENİLLER, SIVI;
UN No. 3152 POLİHALOJENLENMİŞ BİFENİLLER, KATI;
UN No. 3152 HALOJENLENMİŞ MONOMETİLDİFENİLMETANLAR, KATI;
UN No. 3152 POLİHALOJENLENMİŞ TERFENİLLER, KATI veya
UN No. 3432 POLİKLORİNLİ BİFENİLLER, KATI;
Aşağıdakilerin yerine getirilmesi kaydıyla Sınıf 9'daki kayıt ile aynı kayıt altında sınıflandırılır:
- Sınıf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 veya 8'in ambalajlama grubu III bileşenleri haricinde ek tehlikeli
bileşen içermezler;
- 2.1.3.5.3'te belirtilen tehlike özelliklerine sahip değildirler.

Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen ve birden fazla tehlikeli özelliğe sahip maddeler ve birçok
tehlikeli madde içeren, ADR'nin sınıflandırma kriterlerini karşılayan çözeltiler veya karışımlar, tehlike
özelliğine göre ilgili sınıfın toplu bir kaydı (bkz. 2.1.2.5) ve ambalajlama grubu altında sınıflandırılır.
Tehlike özelliklerine göre yapılan bu sınıflandırma, aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

Fiziksel ve kimyasal nitelikler ve fizyolojik özellikler, ölçüm veya hesaplama yoluyla saptanır ve madde,
karışım ve çözelti çeşitli sınıfların alt başlık 2.2.x.1'de belirtilen kriterlerine göre sınıflandırılır.

Bu saptama oransız bir çaba veya maliyet ödemeden yapılamıyorsa (bazı tür atıklarda olduğu gibi), madde,
çözelti veya karışım en yüksek tehlike gösteren bileşenin sınıfına yerleştirilir.

Maddenin, çözeltinin veya karışımın tehlike özelliği, aşağıda belirtilen madde birden fazla sınıf veya gruba
giriyorsa, madde, çözelti veya karışım aşağıdaki öncelik sırası temel alınarak, en büyük tehlikeye karşılık
gelen sınıf veya madde grubuna göre sınıflandırılır:
(a) Sınıf 7'deki malzemeler (diğer tehlike özelliklerinin öncelik aldığı durumlarda, UN 3507
URANYUM HEKSAFLORÜR, RADYOAKTİF MADDELER, ADİ PAKETLER hariç olmak
üzere Bölüm 3.3'teki 290 özel hükmün geçerli olduğu adi paketlerdeki radyoaktif malzemeler
dışında);
(b) Sınıf 1'deki maddeler;
(c) Sınıf 2'deki maddeler;
(d) Sınıf 3'teki duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcılar;
(e) Sınıf 4.1'deki kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar;
(f) Sınıf 4.2'deki piroforik (kendiliğinden ateş alan) maddeler;
(g) Sınıf 5.2'deki maddeler;
(h) Ambalajlama grubu I'in soluma ile zehirlilik kriterlerini karşılayan Sınıf 6.1 maddeleri (Sınıf
8'in sınıflandırma kriterine uygun ve tozların ve dumanların solunması yoluyla zehirlilik
derecesi (LC50) Ambalajlama grubu I aralığında olan ve oral yoldan veya deri teması yoluyla
zehirlilik derecesi sadece ambalajlama grubu III ya da daha az olan maddeler, Sınıf 8'e göre
sınıflandırılır);
(i) Sınıf 6.2'deki bulaşıcı maddeler.

 

Maddenin tehlike özellikleri yukarıda 2.1.3.5.3'te listelenmemiş birden fazla madde sınıfına veya grubuna
denk geliyor ise, madde aynı prosedüre göre sınıflandırılır, ancak ilgili sınıf, 2.1.3.10'daki tehlike önceliği
tablosuna göre seçilir.

Taşınacak madde, tam olarak bilinmeyen bileşime sahip bir atık ise, 2.1.3.5.2 uyarınca bir UN numarasına
veya ambalajlama grubuna ataması, yürürlükteki emniyet ve çevre yasaları gereğince talep edilen mevcut
tüm teknik ve emniyet verileri dahil gönderenin atık hakkındaki bilgisine dayanarak yapılabilir.2.
Şüphe duyulması durumunda, en yüksek seviyede tehlikeye sahip olduğu düşünülür.
Ancak, atığın bileşiminin ve belirlenen bileşenlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak, atığın
özelliklerinin ambalajlama grubu I özelliklerine denk düşmediği gösterilebilir, atık ilk olarak, ambalajlama
grubu II'nin en uygun b.b.b. kaydına göre sınıflandırılır. Ancak atığın sadece çevreye zararlı özellikler
taşıdığı biliniyorsa, UN No. 3077 veya 3082 altında ambalajlama grubu III'e tahsis edilebilir.
Bu prosedür, 2.1.3.5.3'te belirtilen maddeleri, Sınıf 4.3 maddeleri, 2.1.3.7'te belirtilen durumdaki maddeleri
veya 2.2.x.2 uyarınca taşıma için kabul edilmeyen maddeleri içeren atıklar için kullanılamaz.

En belirli geçerli toplu kayıt (bkz. 2.1.2.5) her zaman kullanılır, başka bir deyişle, genel bir kayıt veya
belirli bir b.b.b. kaydı kullanılmıyorsa, sadece genel bir b.b.b. kaydı kullanılır.

Yükseltgen maddelerin çözeltileri ve karışımları veya yükseltgen tali riske sahip maddeler patlayıcı
özelliklere sahip olabilir. Bu durumda, Sınıf 1'in zorunluluklarına uymadıkça bu maddeler taşıma için kabul
edilmez.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018