Karayolunda Tehlikeli Madde

Kriterler

Sınıf 1 başlığı aşağıdakileri kapsar:
(a) Patlayıcı maddeler: Çevreye hasar verebilecek bir hızda, sıcaklıkta ve basınçta, kimyasal
tepkimeler sonucu gazlar oluşturabilen katı veya sıvı maddeler (veya madde karışımları).
Piroteknik maddeler: Patlayıcı olmayan ve kendine yeterli, ekzotermik kimyasal tepkimeler
sonucu ısı, ışık, ses, gaz veya duman veya bunların bir karışımı biçiminde etki vermek üzere
tasarlanmış maddeler veya madde karışımları;
NOT 1: Kendileri patlayıcı olmayan, ancak patlayıcı gaz, buhar veya toz bulutu oluşturabilecek
maddeler, Sınıf 1'in maddeleri değildir.
NOT 2: Ayrıca, şu maddeler de Sınıf 1 dışındadır: Su veya alkol içeriği belirtilen sınırları aşan
su ya da alkol emdirilmiş patlayıcılar ile plastikleştirici içeren patlayıcılar (bu patlayıcılar Sınıf
3'e veya Sınıf 4.1'e atanır) ve gösterdikleri baskın tehlike nedeniyle Sınıf 5.2'ye atanan
patlayıcılar.
(b) Patlayıcı nesneler: Bir veya daha fazla patlayıcı veya piroteknik madde içeren nesneler;
NOT: Dikkatsizlik sonucu veya kaza ile ateş alması veya taşıma sırasında tepkimenin başlaması
sonucunda, fırlama, ateş, duman, ısı veya yüksek ses ile alete hiçbir dış hasar vermeyecek kadar
düşük miktarda ya da özellikle patlayıcı ve/veya piroteknik madde içeren aygıtlar, Sınıf 1
zorunluluklarına tabi değildir.
(c) Patlama yoluyla pratik bir etki veya bir piroteknik etki oluşturmak üzere imal edilmiş ve
yukarıda söz edilmeyen maddeler ve nesneler.
Sınıf 1 amaçları uyarınca, aşağıdaki tanım geçerlidir:
Flegmatize edilmiş ifadesi, elleçleme ve taşıma sırasında emniyetini arttırmak için bir patlayıcıya eklenen
bir madde (veya "flegmatizör") anlamına gelir. Flegmatizör, patlayıcıyı aşağıdakilere karşı duyarlılığı
azaltılmış veya daha az hassas hale getirir: Isı, şok, darbe, çarpma veya sürtünme. Tipik flegmatize edici
ajanlar, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, şunlardır: Mum, kağıt, su, polimerler (klorofloropolimerler
gibi), alkol ve yağlar (petrol jelatini ve parafin gibi).

Patlayıcı özelliklere sahip olan veya olduğu düşünülen herhangi bir maddenin veya nesnenin, Testler ve
Kriterler Elkitabı Kısım I'de tanımlanan testler, prosedürler ve kriterlere göre Sınıf 1'de tanımlanması
düşünülür.
Sınıf 1'e atanan bir madde veya nesne, Bölüm 3.2 Tablo A'da B.B.B. kaydına veya isme atanmış ve Testler
ve Kriterler Elkitabı kriterlerini sağlıyorsa taşıma için kabul edilir.

Sınıf 1'deki maddeler ve nesneler UN Numarasına ve bir isim veya Bölüm 3.2 Tablo A'da B.B.B.'de
listelenen bir kayda atanır. Bölüm 3.2 Tablo A'daki nesneleri ve maddelerin isimlerinin yorumunda
2.2.1.4'deki sözlük temel alınır.
Test etme, sınıflandırma, araştırma ve geliştirme kalite kontrolünü geliştirmek amacı ile veya ateşleme
patlayıcısı hariç, ticari numune olarak taşınan yeni veya mevcut patlayıcı maddelerin veya nesnelerin
örnekleri UN No. 0190 NUMUNELERİ, PATLAYICI kısmında belirtilebilir.
Bölüm 3.2 Tablo A'daki gibi ismen belirtilmeyen nesneler ve patlayıcı maddelerin Sınıf 1'in B.B.B. kaydı
veya UN No. 0190 NUMUNELERİ, PATLAYICI olarak atanması ile Bölüm 3.2 Tablo A'nın sütun (6)'da
değinilen özel hükümlere göre yetkili makam tarafından özel bir izne bağlı olan taşınacak belli maddelerin
ataması, menşe ülkenin yetkili makamı tarafından yapılır. Bu yetkili makam ayrıca, bu maddelerin ve
nesnelerin taşıma koşullarını yazılı olarak onaylar. Menşe ülke ADR'ye Taraf Ülke değilse, taşıma koşulları
ve sınıflandırma sevkiyatın ilk ulaşacağı ADR Taraf Ülkesinin yetkili makamı tarafından belirlenir.

 

Sınıf 1'in maddeleri ve nesneleri, 2.2.1.1.5 uyarınca bir alt grupta ve 2.2.1.1.6 uyarınca bir uyumluluk
grubunda sınıflandırılır. Alt grup, 2.2.1.1.5'teki tanımlar kullanılarak ve 2.3.0 ve 2.3.1'de belirlenmiş olan
test sonuçlarına göre yapılır. Uyumluluk grubu 2.2.1.1.6'da verilen tanımlara göre saptanır. Sınıflandırma
kodu, alt grup numarası ve uyumluluk grubu harfinden oluşur.

Alt grupların tanımı
Alt Grup 1.1 Kütle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler (Kütle olarak patlama, bir
anda hemen hemen tüm yükü etkileyebilecek bir patlamadır).
Alt Grup 1.2 Fırlama tehlikesi olan ancak kütle olarak patlama tehlikesi olmayan maddeler ve
nesneler.
Alt Grup 1.3 Yangın tehlikesi veya hafif bir patlama ya da hafif bir fırlama tehlikesi veya her ikisi
birden olan, ancak toplu patlama tehlikesi olmayan madde ve nesneler. Bu madde ve
nesneler:
(a) Yandıklarında önemli miktarda radyan ısıya neden olur veya
(b) Birbirleri ardı sıra yanarak hafif bir patlama veya fırlama etkisi oluşturur.
Alt Grup 1.4 Taşıma sırasında tutuşma veya tepkimenin başlaması durumunda sadece düşük bir
patlama riski taşıyan madde ve nesneler. Etkileri, büyük ölçüde, sadece ambalaj ile
sınırlıdır ve dikkate alınabilecek ölçüde büyük parçacıkların, dikkate alınabilecek
uzaklıklara fırlatılması beklenmez. Harici bir yangın ambalajın hemen hemen tüm
içeriğinin bir anda patlamasına neden olmaz.
Alt Grup 1.5 Toplu patlama tehlikesi taşıyan, ancak, normal taşıma koşullarında, tepkimenin
başlaması veya yanma halinden patlama haline geçme olasılığı bakımından çok düşük
olan duyarsız maddeler. Asgari bir zorunluluk olarak, harici yangın testinde
patlamamaları gerekir.
Alt Grup 1.6 Kütle olarak patlama tehlikesi olmayan, aşırı derecede düşük hassaslık düzeyindeki
nesneler. Bu nesneler, ağırlıklı olarak aşırı derecede duyarsız maddeler içerir ve kazara
ateşleme veya yayılma olasılıkları ihmal edilebilir düzeydedir.
NOT: Alt Grup 1.6'daki nesnelerinin oluşturduğu risk, sadece tek bir nesnenin
patlaması ile sınırlıdır.

Maddelerin ve nesnelerin uyumluluk gruplarının tanımı
A Birincil patlayıcı madde.
B Birincil patlayıcı madde içeren ve iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olmayan nesne.
Birincil patlayıcı madde içermemelerine karşın, patlatma fünyeleri, patlatma fünyesi
düzenekleri ve ateşleme fitilleri ile tahrip kapsülleri bu gruba girer.
C Sevk yakıtı içeren patlayıcı madde veya diğer tedrici yanmalı patlayıcı madde veya benzeri
patlayıcı madde içeren nesne.
D Her bir durum için geçerli olmak üzere, ateşleme düzeneği ve sevk maddesi olmayan ikincil
patlayıcı madde, kara barut veya ikincil patlayıcı madde içeren nesne veya birincil patlayıcı
madde içeren ve iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olan nesne.
E Ateşleme düzeneği olmadan sevk maddesi olan (alevlenebilir sıvı veya jel veya hipergolik sıvı
içeren dışında), ikincil patlayıcı madde içeren nesne.
F Kendi kendine ateşleme düzeneği olan bir ikincil patlayıcı madde içeren, sevk maddesi
(alevlenebilir sıvı veya jel veya hipergolik sıvı içeren dışında) olan veya olmayan nesne.
G Piroteknik madde veya piroteknik teknik madde içeren nesne veya hem patlayıcı bir madde hem
de bir aydınlatıcı, yangın çıkartıcı, gözyaşı veya duman yapıcı madde içeren nesne (su ile
etkinleşen bir nesne veya beyaz fosfor, fosfidler, piroforik madde, alevlenebilir sıvı veya jel
veya hipergolik sıvı içeren bir nesne dışında).
H Hem patlayıcı madde hem de beyaz fosfor içeren nesne.
J Hem patlayıcı madde hem de alevlenebilir sıvı veya jel içeren nesne.
K Hem patlayıcı madde hem de zehirli bir kimyasal madde içeren nesne.
L Patlayıcı madde veya patlayıcı madde içeren ve özel bir risk taşıyan (örneğin, su ile etkinleşme
veya hipergolik sıvıların, fosfitlerin veya piroforik bir maddenin varlığı nedeniyle) ve bu
nedenle her bir türün yalıtılmasını gerektiren nesne.
N Ağırlıklı olarak aşırı derecede duyarsız maddeler içeren nesneler.
S Kazara işlevsel hale gelmesi sonucu oluşacak tehlikeli etkilerin ambalaj içinde sınırlı kalacağı
bir biçimde ambalajlanmış veya tasarlanmış madde veya nesne; ambalajı yangın nedeniyle
bozulması halinde, tüm patlama veya fırlatma etkileri, ambalajın yakın çevresinde yapılacak
yangınla mücadele veya diğer acil durum müdahale çabalarını önemli ölçüde engellemeyecek
şekilde sınırlıdır.
NOT 1: Belirli bir ambalaj içinde ambalajlanmış her madde veya nesne sadece bir tek uyumluluk
grubuna atanabilir. S uyumluluk grubunun kriteri deneye tabi olduğundan, bu gruba atanma mutlaka bir
sınıflandırma kodunun atanması için yapılacak testlere bağlıdır.
NOT 2: Uyumluluk grubu D'nin veya E'nin nesneleri, kendi ateşleme sistemleri ile birlikte yerleştirilebilir
veya ambalajlanabilir, ancak bu sistemlerin, sistemin kaza ile işlevsel hale gelmesi durumunda bir
patlamayı engelleyecek en az iki etkin koruyucu özelliği bulunmalıdır. Bu şekilde hazırlanmış nesneler ve
ambalajlar uyumluluk grubu D veya E içinde sınıflandırılır.
NOT 3: Uyumluluk grubu D'nin veya E'nin nesneleri, Başlık 4.1.10'daki MP 21 karışık ambalajlama
hükümlerine uygun olmaları kaydıyla, iki etkin koruma sistemi olmayan kendi kendine ateşleme sistemleri
(yani, uyumluluk grubu B içerisinde sınıflandırılmış ateşleme sistemleri) ile birlikte ambalajlanabilir. Bu
şekilde hazırlanmış ambalajlar, uyumluluk grubu D veya E içinde sınıflandırılır.
NOT 4: Nesneler kendi ateşleme sistemleri ile birlikte ambalajlanabilir, ancak bu ateşleme sistemleri
normal taşıma koşullarında işlev görecek durumda olmamalıdır.
NOT 5: Uyumluluk grubu C, D ve E(de bulunan nesneler birlikte ambalajlanabilir. Bu şekilde
hazırlanmış ambalajlar uyumluluk grubu E içinde sınıflandırılır.

 

Havai fişeklerin alt gruplara atanması

Genellikle havai fişekler, Testler ve Kriterler Elkitabı Test Serisi 6'dan yola çıkılarak elde edilen test
verilerine göre alt grup 1.1, 1.2, 1.3 ve 1.4'e atanır.
Bununla beraber:
(a) Testler ve Kriterler Elkitabı, Ek 7'deki HSL Parlama Bileşimi testinde test edildiğinde pozitif
sonuç veren çağlayanlar, Test Serisi 6nın sonuçlarına bakılmaksızın 1.1G olarak
sınıflandırılacaktır;
(b) bu nesnelerin kapsamının geniş ve test olanaklarının az olması nedeniyle, 2.2.1.1.7.2'deki
prosedüre göre de alt gruplara atama yapılabilir.

Havai fişeklerin UN No. 0333, 0334, 0335 ve 0336 kayıtlarına ataması, 2.2.1.1.7.5'teki geçerli havai fişek
sınıflandırma tablosu uyarınca, Test Serisi 6 testlerine ihtiyaç duyulmadan, kıyasen yapılabilir. Böyle bir
atama, yetkili makam ile mutabakata varılarak yapılır. Tabloda belirtilmeyen maddeler, Test Serisi 6'dan
yola çıkılarak elde edilen test verilerine göre sınıflandırılır.
NOT 1: Diğer hava fişek tipleri, tablo 2.2.1.1.7.5 sütun 1 'e UN Tehlikeli malların Taşınması Konusunda
Uzmanlar Alt Komitesi'ne sunulan tam test verileri göz önünde bulundurularak eklenebilir.
NOT 2: Tablo 2.2.1.1.7.5 sütun 4'te belirtilen havai fişeklerin sütun 5'teki alt gruplara atanmasını
onaylayan veya engelleyen, yetkili kurumlar tarafından elde edilen test verileri, bilgi vermek amacıyla UN
Tehlikeli Malların Taşınmasına dair Uzmanlardan oluşan Alt Komite' ye sunulmalıdır.

Bir alt gruptan fazla yer alan havai fişekler aynı ambalaj içerisinde ambalajlandığında, Test Serisi 6'dan
yola çıkarak elde edilen test verileri aksini göstermedikçe, en tehlikeli alt gruba göre sınıflandırılır.

2.2.1.1.7.5'teki tabloda gösterilen sınıflandırma, yalnızca mukavva kutularda (4G) ambalajlanan maddeler
için geçerlidir.

Varsayılan havai fişek sınıflandırma tablosu1
NOT 1: Aksi belirtilmedikçe, tablodaki yüzdelere ilişkin referanslar, tüm piroteknik maddelerin (örn. roket
motorları, kaldırma yükü, paralama hakkı, etki yükü) kütlesine aittir).
NOT 2: Bu tabloda "parlama bileşimi" ibaresi, Testler ve Kriterler Elkitabı Ek 7 içerisinde HSL Parlama
Bileşimi Testinde basınç artışı için geçen zaman 0,5 g piroteknik madde için 6 ms'den fazla olarak
gösterilmediği takdirde, bir işitsel etki oluşturmak için kullanılan ya da paralama hakkı veya sevk yakıtı
olarak kullanılan toz haldeki ya da havai fişekte olduğu gibi piroteknik birimler şeklindeki piroteknik
maddelere atıfta bulunur.
NOT 3: mm olarak boyutlar şu anlamlara gelir:
- Dairesel ve fıstık şeklindeki roketler için, roket küresinin çapıdır;
- Silindir roketler için, silindirin uzunluğudur;
- Havan, Roma kandili, atım tüplü havai fişekler veya torpil için, havai fişek içeren tüpün iç
çapıdır;
- Çanta torpili veya silindir torpil için, torpil içeren havanın iç çapıdır.
_____________________
Bu tablo, Test Serisi 6 verileri (bkz. 2.2.1.1.7.2) bulunmadığında kullanılabilecek havai fişek sınıflandırmalarının

listesini içerir.

 

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandırma

Roket, küre veya silindir

Küresel gök bombası: Havai roket, renkli roket, boyalı roket, çok patlamalı roket, çok efektli roket, deniz roketi, paraşütlü roket, sis roketi, yıldız roketi, top sesi roketi: kestane, selamlama, ses roketi, gök gürültüsü, havai roket kiti

Sevk yakıtı olan veya olmayan, gecikmeli tapa ve paralama hakkı olan, piroteknik ünitesi (üniteleri) veya gevşek piroteknik maddesi olan ve havandan fırlatılmak üzere tasarlanmış düzenek

Tüm sesli roketler

1.1G

Renkli roket: ≥ 180 mm

1.1G

Renkli roket: > %25 parlama birleşimi ile

< 180 mm, gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.1G

Renkli roket: < 180 mm ve ≤ %25 parlama birleşimine sahip, gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.3G

Renkli roket: ≤ 50 mm veya ≤ 60 g piroteknik madde, ≤ %2 parlama birleşimi ile gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.4G

Peanut roketi

Ayrı harici gecikmeli tapası olan ancak aynı sevk yakıtı ile sevk edilen, bir araya sarılmış iki veya daha fazla küresel havai roketten oluşan düzenek

Sınıflandırma en tehlikeli küresel havai rokete göre yapılır.

Önceden yüklenmiş havan, havan içerisinde roket

Roketin fırlatılması için havan içerisinde küre veya silindir biçiminde roket bulunan düzenek

Tüm sesli roketler

1.1G

Renkli roket: ≥ 180 mm

1.1G

Renkli roket: > %25 parlama birleşimi, gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.1G

Renkli roket: > 50 mm ve < 180 mm

1.2G

Renkli roket: ≤ 50 mm veya ≤ 60 g piroteknik madde, ≤ %25 parlama birleşim ile gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.3G

 

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandırma

Roket, küre veya silindir (devamı)

Gök bombası (küre)

 

(Gök bombası ile ilgili yüzde referansları, havai fişek nesnesinin brüt kütlesine aittir)

Sevk yakıtı olmayan, gecikmeli tapa ve paralama hakkı olan, sesli roketler ve inert madde içeren, havandan fırlatılmak üzere tasarlanmış düzenek

> 120 mm

1.1G

Sevk yakıtı olmayan, gecikmeli tapa ve paralama hakkı olan, sesli roketler içeren, top sesi ünitesi başına ≤ 25g parlama birleşimi, ≤ %33 parlama birleşimi ile > %60 inert madde içeren, havandan fırlatılmak üzere tasarlanmış düzenek

≤ 120 mm

1.3G

Sevk yakıtı olmayan, gecikmeli tapa ve paralama hakkı olan, renkli roketler ve/veya piroteknik üniteler içeren, havandan fırlatılmak üzere tasarlanmış düzenek

> 300 mm

1.1G

Sevk maddesi olmayan, gecikmeli tapa ve paralama hakkı olan, ≤ 70 mm renkli roketler ve/veya piroteknik üniteler ile ≤

%25 parlama birleşimi ile ≤ %60 piroteknik malzeme içeren, havandan fırlatılmak üzere tasarlanmış düzenek

>200mm ve ≤300mm

1.3G

Sevk yakıtı, gecikmeli tapa ve paralama hakkı, ≤ 70 mm renkli roketler ve/veya piroteknik üniteler, ≤ %25 parlama birleşimi ile ≤ %60 piroteknik malzeme içeren, havandan fırlatılmak üzere tasarlanmış düzenek

≤ 200 mm

1.3G

Batarya/ kombinasyon

Baraj, bombardıman, kek, final kutusu, çiçek yatağı, hibrit, çoklu tüp, roket kekleri, fırlatıcı bataryaları, hızlı fırlatıcı bataryaları

Bir veya iki tutuşma noktası ile, her biri bu tabloda listelenen havai fişek tiplerinden birine karşılık gelen çeşitli tiplerde veya aynı tipte çeşitli öğeler içeren düzenek

Sınıflandırma en tehlikeli havai fişek tipine göre yapılır

 

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandırma

Roma kandili

Gösteri kandili, kandil, bomba

Sıralı piroteknik madde, sevk yakıtı ve aktarım fünyesi içeren piroteknik ünitesi dizisi içeren tüp

≥ 50 mm iç çap, parlama birleşimi içeren veya > %25 parlama birleşimi ile < 50 mm

1.1G

≥ 50 mm iç çap, parlama birleşimi içermeyen

1.2G

< 50 mm iç çap ve ≤ %25 parlama birleşimi

1.3G

≤ 30 mm iç çap, her piroteknik ünite ≤ 25 g ve ≤ %5 parlama birleşimi

1.4G

Atım tüpü

Tek atımlık Roma kandili, küçük ön yüklemeli havan

Piroteknik madde, aktarım fünyeli veya fünyesiz sevk maddesinden oluşan piroteknik ünite içeren tüp

≤ 30 mm iç çap, piroteknik ünite > 25 g veya > %5 ve ≤ %25 parlama birleşimi

1.3G

≤ 30 mm iç çap, piroteknik ünite ≤ 25 g ve

≤ %5 parlama birleşimi

1.4G

Roket

Çığ roketi, işaret roketi, ıslık roketi, küçük işaret fişeği, havai fişek, füze tipinde roket, masa roketi

Piroteknik madde ve/veya piroteknik üniteler içeren, çubuk(lar) ile veya uçuş yüksekliğini ayarlayacak diğer araçlarla donatılmış ve havaya fırlatılmak üzere tasarlanan tüp

Yalnızca parlama birleşimi efektleri

1.1G

Piroteknik maddenin > %25 parlama birleşimi

1.1G

> 20 g piroteknik madde ve ≤ %25 parlama birleşimi

1.3G

≤ 20 g piroteknik madde, kara barut paralama hakkı ve patlama başına ≤ 0,13 g ve toplamda ≤ 1 g parlama birleşimi

1.4G

 

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandırma

Torpil

Pot-a-feu, yer mayını, çanta torpili, silindir torpil

Sevk yakıtı ve piroteknik üniteler içeren, zemine yerleştirilmek veya sabitlenmek için tasarlanmış tüp. Ana efekti, tüm piroteknik ünitelerin aynı anda fırlatılarak, havada dağılan görsel ve/veya işitsel efekttir.

 

Sevk yakıtı ve piroteknik üniteler içeren, havan içine yerleştirilmek ve torpil işlevi görmek için tasarlanmış bez veya kağıt bir torba veya bez veya kağıt silindir

> %25 parlama birleşimi, gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.1G

≥ 180 mm ve ≤ %25 parlama birleşimi, gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.1G

< 180 mm ve ≤ %25 parlama birleşimi, gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.3G

Gevşek toz ve/veya ses efektleri şeklinde

≤ %5 parlama birleşimi içeren ≤ 150 g piroteknik madde. Her bir piroteknik ünite

≤ 25 gr, her bir ses efekti < 2gr, varsa, her bir ıslık ≤ 3 gr

1.4G

Şelale

Volkanlar, gerb, püskürtmeler, Bengal alevi, kıvılcımlar, silindirik şelaleler, konik şelaleler, aydınlatma meşalesi

Kıvılcımlar ve alevler üreten basınçlı veya birleştirilmiş piroteknik madde içeren metal olmayan kılıf

 

NOT: Dikey çağlayan veya kıvılcım perdesi oluşturması amaçlanan şelaleler, çağlayan olarak düşünülecektir (aşağıdaki satıra bakınız).

≥ 1 kg piroteknik madde

1.3G

< 1 kg piroteknik madde

1.4G

 

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandırma

Çağlayan

Dalgalar, yağmurlar

Dikey dalga veya kıvılcım perdesi oluşturması amaçlanan piroteknik şelale

Test Serisi 6'nın sonuçlarına bakılmaksızın, Testler ve Kriterler Elkitabı, Ek 7'deki HSL Parlama Bileşimi testinde test edildiğinde pozitif sonuç veren piroteknik madde içerir (bkz.

2.2.1.1.7.1 (a))

1.1G

Testler ve Kriterler Elkitabı, Ek 7'deki HSL Parlama Bileşimi testinde test edildiğinde negatif sonuç veren piroteknik madde içerir

1.3G

Maytaplar

Elle tutulan maytaplar, elle tutulmayan maytaplar, tel maytaplar

Ateşleme fitili olan veya olmayan, yavaş yanan piroteknik madde ile kısmen (bir ucu) kaplı sert tel

Perklorat bazlı maytaplar: Adet başına > 5 g veya paket başına > 10 adet

1.3G

Perklorat bazlı maytaplar: Adet başına ≤ 5 g veya paket başına ≤ 10 adet

Nitrat bazlı maytaplar: adet başı ≤ 30 gr

1.4G

Bengal çubuğu

Daldırma çubuğu

Elde tutulmak için tasarlanmış ve yavaş yanan piroteknik madde ile kısmen (bir ucu) kaplı metal olmayan çubuk

Perklorat bazlılar: Adet başına > 5 g veya paket başına > 10 adet

1.3 G

Perklorat bazlılar: Adet başına ≤ 5 g ve paket başına ≤ 10 adet; nitrat bazlılar: Adet başına ≤ 30 gr

1.4G

 

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandırma

Düşük tehlikeli havai fişekler ve yenilikler:

Masa bombası, çatlayan top, patlayan tanecikler, dumanlar, sisler, yılanlar, ateş böceği, kıvrık havai fişekler, çatapatlar, konfetiler

Küçük miktarlarda piroteknik ve/veya patlayıcı birleşim içeren sınırlı bir görünür ve/veya duyulur efekt üretmek için tasarlanmış düzenek.

Çatlayan top ve çatapatlar, 1,6 mg'a kadar gümüş fulminat içerebilir; çıt çıtlar ve konfetiler 16 mg'a kadar potasyum klorat/kırmızı fosfor karışımı içerebilir; diğer nesneler parlama birleşimi olmadan 5 g'a kadar piroteknik madde içerebilir

1.4G

Topaç

Hava topacı, helikopter, kızkaçıran, yer topacı

Gaz veya kıvılcım üreten piroteknik madde içeren, ses üreten birleşimi olan veya olmayan, kanat eklenmiş veya eklenmemiş, metal olmayan tüp veya tüpler

Adet başına >20 g piroteknik madde, ses efektleri olarak ≤ %3 parlama birleşimi veya ≤ 5 g ıslık birleşimi içeren

1.3G

Adet başına ≤ 20 g piroteknik madde, sesi efektleri olarak ≤ %3 parlama birleşimi veya ≤ 5 g ıslık birleşimi içeren

1.4G

Fırıldaklar

Catherine fırıldağı, Sakson

Piroteknik madde içeren sevk düzeneğine sahip ve dönebilmesi için bir desteğe takılmış düzenek

≥ 1 kg toplam piroteknik madde, top sesi efekti içermez, ıslık başına (varsa) ≤ 25 g ve fırıldak başına ≤ 50 g ıslık birleşimi

1.3G

<1 kg toplam piroteknik madde, top sesi efekti içermez, ıslık başına (varsa) ≤ 5 g ve fırıldak başına ≤ 10 g ıslık birleşimi

1.4G

 

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandırma

Havai fırıldak

Uçan Sakson, UFO, yükselen taç

Sevk yakıtı ve kıvılcım, alev ve/veya ses üreten piroteknik maddeler, bir destek halkasına sabitlenmiş tüpler

> 200 g toplam piroteknik madde veya sevk düzeneği başına > 60 g piroteknik madde, ses efektleri olarak ≤ %3 parlama kompozisyonu, ıslık başına (varsa) ≤ 25 g ve fırıldak başına ≤ 50 g ıslık birleşimi

1.3G

≤ 200 g toplam piroteknik madde ve sevk düzeneği başına ≤ 60 g piroteknik madde, sesi efektleri olarak ≤ %3 parlama kompozisyonu, ıslık başına (varsa) ≤ 5 g ve fırıldak başına ≤ 10 g ıslık birleşimi

1.4G

Karışık paket

Karışık gösteri kutusu, karışık gösteri paketi, karışık bahçe kutusu, iç mekan karışık kutu; çeşitleri

Her biri bu tabloda listelenen havai fişek tiplerinden birine karşılık gelen bir havai fişek tipi içeren paket

Sınıflandırma en tehlikeli havai fişek tipine göre yapılır

Kestane fişeği

Kutlama fişeği, kutlama rulosu, tel fişek

Piroteknik fünye ile bağlanmış, her tübün ses efekti yaratması istenen, tüp (kağıt veya karton) düzeneği

Tüp başına ≤ 140 mg parlama birleşimi veya ≤ 1 g kara barut

1.4G

Hızlı fırlatıcı

Karşılama, hızlı fırlatıcı, kız kaçıran

Ses efekti yaratmak amacıyla top sesi birleşimi içeren metalik olmayan tüp

Adet başına > 2 g parlama birleşimi

1.1G

Adet başına ≤ 2 g parlama birleşimi ve iç ambalaj başına ≤ 10 g

1.3G

Adet başına ≤ 1 g parlama birleşimi ve iç ambalaj başına ≤ 10 g veya adet başına ≤ 10 gr

1.4G

 

Sınıf 1 'den Çıkarılma

Bir madde veya nesne herhangi bir ADR anlaşmasına taraf ülkenin yetkili makamının onayıyla test
sonuçları ve Sınıf 1 tanımı hükmünce Sınıf 1 'den çıkarılabilir. ADR anlaşmasına taraf ülke, verilen onayın
RID, ADR, ADN , IMDG Kodu veya ICAO Teknik Şartnamesi ile uyumlu prosedürlere uygun olması
şartıyla, ADR anlaşmasına taraf olmayan bir ülkenin onayını da tanıyabilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018