Karayolunda Tehlikeli Madde

Kriterler

Sınıf 2 başlığı, saf gazlar veya gaz karışımları ile bir veya birden fazla madde ve nesne içeren gaz ve gaz
karışımlarını kapsar.
Gaz:
(a) 50 °C'de buhar basıncı 300 kPa'dan (3 bar) büyük olan veya
(b) 101,3 kPa standart basıncında 20 °C'de tamamen gaz halde olan maddedir.
NOT 1: Bununla birlikte, UN No. 1052 HİDROJEN FLORÜR, SUSUZ Sınıf 8'de sınıflandırılır.
NOT 2: Saf bir gazda, üretim süreçlerinde oluşan veya ürünün dengesini koruma amacıyla katılan diğer
bileşenler bulunabilir, ancak bu bileşenlerin seviyesi gazın sınıflandırılmasını veya taşıma koşullarını
(örneğin, dolum oranı, dolum basıncı, test basıncı gibi) değiştirmemelidir.
NOT 3: 2.2.2.3 B.B.B. kayıtları karışımların yanı sıra saf gazları da kapsayabilir.

Sınıf 2 maddeler ve nesneler aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
1. Sıkıştırılmış gaz: Taşıma için basınç altında ambalajlandıklarında -50 °C'de tamamen gaz halde
olan maddelerdir; kritik sıcaklıkları -50 °C'ye eşit veya düşük olan tüm gazlar bu kategoriye
dahildir.
2. Sıvılaştırılmış gaz: Taşıma için basınç altında ambalajlandığında -50 °C'nin üzerindeki
sıcaklıklarda kısmen sıvı olan gazdır. Aşağıdakiler arasında ayrım yapılmıştır:
Yüksek basınçlı sıvılaştırılmış gaz: Kritik sıcaklığı -50 °C'nin üzerinde ve +65 °C 'ye
eşit veya +65 °C 'den küçük olan gazdır;
Düşük basınçlı sıvılaştırılmış gaz: Kritik sıcaklığı +65 °C'nin üzerinde olan gazdır.
3. Soğutularak sıvılaştırılmış gaz: Taşıma için ambalajlandığında, düşük sıcaklığından ötürü kısmen
sıvı hale getirilen gaz.
4. Çözülmüş gaz: Taşıma için basınç altında ambalajlandığında sıvı fazlı bir çözücüde çözündürülen
gazdır.
5. Küçük, gaz içeren, aerosol püskürtücüler ve kaplar (gaz kartuşları).
6. Basınç altında gaz içeren diğer nesneler.
7. Özel şartlara tabi basınçlandırılmamış gazlar (gaz numuneleri).
8. Basınç altındaki kimyasallar: sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz tanımına uyan bir sevk yakıtı ile
basınçlandırılmış olan sıvılar, macunlar veya tozlar ve bunların karışımları.
9. Adsorbe gaz: Taşıma için paketlendiğinde 20 °C'de 101.3 kPa'dan az ve 50 °C'de 300 kPa'dan az
bir iç kap basıncı verecek şekilde katı gözenekli bir malzeme üzerine adsorbe edilen gazdır.

Sınıf 2'deki maddeler ve nesneler (aerosoller ve basınç altındaki kimyasallar hariç), tehlike özelliklerine
göre aşağıdaki gruplardan birine atanır:
A Asfiksant (Boğucu);
O Yükseltgen;
F Alevlenebilir;
T Zehirli;
TF Zehirli, alevlenebilir;
TC Zehirli, aşındırıcı;
TO Zehirli, yükseltgen;
TFC Zehirli, alevlenebilir, aşındırıcı;
TOC Zehirli, yükseltgen, aşındırıcı.
Kriterlere göre birden çok tehlike grubu ile ilgili tehlike özellikleri gösteren gazlar ve gaz karışımları için, T
harfi ile gösterilen gruplar, tüm diğer grupların üstünde önceliğe sahiptir. F harfi ile gösterilen gruplar, A
veya O harfi ile gösterilen grupların üstünde bir önceliğe sahiptir.
NOT 1: UN Model Yönetmeliğinde, IMGD Kodunda ve ICAO Teknik Şartnamesinde, birincil tehlike
temeline dayalı olarak gazlar aşağıda belirtilen üç alt gruptan birine atanır:
Alt Grup 2.1: Alevlenebilir gazlar (büyük F harfi ile gösterilen gruplara karşılık gelir);
Alt Grup 2.2: Alevlenebilir olmayan, zehirli olmayan gazlar (Büyük A veya O harfleri ile gösterilen
gruplara karşılık gelir);
Alt Grup 2.3: Zehirli gazlar (büyük T harfi ile gösterilen gruplara karşılık gelir; TT, TF, TC, TO, TFC ve
TOC gibi).
NOT 2: Gaz içeren küçük kaplar (UN No. 2037) tehlikeli içeriklerine göre grup A ila TOC ye atanır.
Aerosoller için (UN No. 1950), bkz. 2.2.2.1.6. Basınç altındaki kimyasallar için (UN No. 3500 ila 3505),
bkz. 2.2.2.1.7.
NOT 3: Aşındırıcı gazlar zehirli olarak düşünülür ve bu nedenle grup TC, TFC veya TOC'ye atanır.

 

Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen Sınıf 2'deki bir karışım, 2.2.2.1.2'de ve 2.2.2.1.5'te bahsedildiği
üzere farklı kriterleri karşılıyorsa, bu karışım kriterlere uygun bir şekilde sınıflandırılır ve uygun B.B.B.
kaydına atanır.

Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen Sınıf 2'deki maddeler ve nesneler (aerosollar ve basınç altındaki
kimyasallar hariç), 2.2.2.1.2 ve 2.2.2.1.3 uyarınca, 2.2.2.3'te listelenen toplu bir kayıt altında sınıflandırılır.
Aşağıdaki kriterler uygulanır:
Asfiksant (Boğucu) gazlar
Yükseltgen olmayan, alevlenebilir olmayan ve zehirli olmayan ve atmosferde normal olarak var olan
oksijeni seyrelten veya oksijenin yerine geçen gazlar.
Alevlenebilir gazlar
Aşağıdaki özelliklere sahip 101,3 kPa standart basınçtaki ve 20 °C'deki gazlar:
(a) Hava ile hacim olarak %13'ü veya daha azı karışım halinde olduğu durumda tutuşabilen ya da
(b) Düşük alevlenebilirlik sınırı göz önüne alınmaksızın en az %12 oranındayken hava ile bir
alevlenme aralığı olan.
Alevlenebilirlik, testler veya hesaplarla belirlenir, bu hesaplamalar ISO'ya uygun yöntemler ile yapılır (bkz.
ISO 10156:2010).
Bu yöntemleri kullanmak için yeterli veri yok ise, menşe ülkenin yetkili makamının kabul ettiği benzer
testler kullanılabilir.
Menşe ülke ADR'ye Taraf Ülke değilse, bu yöntemler sevkiyatın ulaşacağı ilk ADR'ye Taraf Ülkenin
yetkili makamı tarafından onaylanır.
Yükseltgen gazlar
Genellikle oksijen sağlayarak, diğer materyallerin havaya kıyasla daha fazla yanmasına sebep olan veya
buna katkı sağlayan gazlar. Bu gazlar, ISO 10156:2010 standardında belirtilen bir yöntem ile saptandığı
üzere yükseltgen gücü %23,5'ten büyük olan saf gazlar veya gaz karışımlarıdır.
Zehirli gazlar
NOT: Aşındırıcı özelliklerinden ötürü zehirlilik kriterlerini kısmen veya tamamen karşılayan gazlar zehirli
olarak sınıflandırılır. Ayrıca, olası ikincil bir aşındırıcı risk için, bkz. "Aşındırıcı gazlar" başlığı altındaki
kriterler.
Bu gazlar:
(a) İnsanların sağlığı için tehlike arz edecek derecede zehirli veya aşındırıcı olduğu bilinen veya
(b) 2.2.61.1 uyarınca test edildiğinde, akut zehirlilik için LC50 değeri 5 000 ml/ m3 (ppm) veya daha
az olduğundan dolayı, insanlar için zehirli veya aşındırıcı olduğu varsayılan gazlardır.
Gaz karışımları için (diğer sınıflardan maddelerin buharları dahil) aşağıdaki formül kullanılabilir:
 
LC50 Zehirli (karışım)formülü
 
Bu denklemde: fi = Madde karışımındaki i. bileşenin mol fraksiyonu;
Ti = Madde karışımındaki i. bileşenin zehirlilik indeksi;
4.1.4.1 P200 ambalajlama talimatlarında belirtildiği üzere Ti, LC50
değerine eşittir.
4.1.4.1 P200 ambalajlama talimatlarında LC50 değeri
listelenmediği zaman, bilimsel literatürdeki LC50 değeri kullanılır.
LC50 değeri bilinmediği zaman, benzer fizyolojik ve kimyasal
etkileri gösteren maddelerin en düşük LC50 değerinin kullanılması
ile zehirlilik indeksi bulunur veya tek uygulanabilir olanak test
etmek ise test ile bulunur.
Aşındırıcı gazlar
Aşındırıcılıklarından dolayı zehirlilik kriterini tamamen sağlayan gaz ve gaz karışımları, ikincil derece
aşındırıcı riskli zehirli olarak sınıflandırılır.
Aşındırıcılığın ve zehirliliğin birleşik etkisi sonucu zehirli kabul edilen bir gaz karışımının, karışımdaki
aşındırıcı bileşenlerin LC50 değeri, aşağıdaki formül ile hesaplandığında, 5000 ml/m3 (ppm)'e eşit veya daha
düşük ise veya deneyimlere dayanarak insanların derilerine, gözlerine ve mukoza zarlarına zarar verdiği
biliniyorsa, ikincil aşındırıcı riski vardır:
 
LC50 Aşındırıcı (karışım) formülü
Bu denklemde: fci = Madde karışımındaki i. aşındırıcı bileşenin mol fraksiyonu;
Tci = Madde karışımındaki i. aşındırıcı bileşenin zehirlilik indeksi;
4.1.4.1 P200 ambalajlama talimatlarında belirtildiği üzere Tci,
LC50 değerine eşittir.
4.1.4.1 P200 ambalajlama talimatlarında LC50 değeri
listelenmediği zaman, bilimsel literatürdeki LC50 değeri kullanılır.
LC50 değeri bilinmediği zaman, benzer fizyolojik ve kimyasal
etkileri gösteren maddelerin en düşük LC50 değerinin kullanılması
ile zehirlilik indeksi bulunur veya tek uygulanabilir olanak test
etmek ise test ile bulunur.

Aerosoller

Aerosoller (UN no. 1950), tehlike özelliklerine göre aşağıdaki gruplardan birine atanır:
A Asfiksant (Boğucu);
O Yükseltgen;
F Alevlenebilir;
T Zehirli;
C Aşındırıcı;
CO Aşındırıcı, yükseltgen;
FC Alevlenebilir, aşındırıcı;
TF Zehirli, alevlenebilir;
TC Zehirli, aşındırıcı;
TO Zehirli, yükseltgen;
TFC Zehirli, alevlenebilir, aşındırıcı;
TOC Zehirli, yükseltgen, aşındırıcı.
Sınıflandırma, aerosol püskürtücü üzerindeki içeriklerin yapısına bağlıdır.
NOT: 2.2.2.1.5'e göre zehirli gazların veya 4.1.4.1 ambalajlama talimatı P200"deki Tablo 2'nin c notu ile
"Piroforik olarak kabul edilir" diye tanımlanan gazlar, aerosol püskürtücüde sevk yakıtı olarak
kullanılamaz. İçerikleri zehirlilik veya aşındırıcılık için ambalajlama grubu I'in kriterlerine uyan
aerosollar, taşıma için kabul edilmez (bkz.2.2.2.2.2).
Aşağıdaki kriterler uygulanır:
(a) Aşağıdaki (b) ve (f) alt paragraflarına göre, içerikler diğer herhangi bir grubun kriterlerine
uymadığında grup A'ya atama yapılır;
(b) 2.2.2.1.5'e göre aerosol, yükseltgen gaz içerdiğinde grup O'ya atama yapılır;
(c) İçerik, kütlece %85 veya daha fazla alevlenebilir bileşen içerdiğinde ve yanmanın kimyasal ısısı
30 kJ/g veya daha fazla olduğunda, grup F'ye atama yapılır.
İçerik, kütlece %1 veya daha az alevlenebilir bileşen içerdiğinde veya yanmanın kimyasal ısısı 20 kJ/g'dan
az olduğunda, grup F'ye atanmaz.
Aksi takdirde, aerosol alevlenebilirlikle ilgili olarak Testler ve Kriterler Elkitabı, Bölüm III başlık 31'de
tanımlanan testler uyarınca test edilir. Aşırı alevlenebilir ve alevlenebilir aerosoller grup F'ye atanır;
NOT: Alevlenebilir bileşenler, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt başlık 31.1.3, Notlar 1 ila 3' te
tanımlanan alevlenebilir sıvılar, alevlenebilir katılar veya alevlenebilir gazlar ve gaz karışımlarıdır. Bu
tanım, piroforik, kendiliğinden ısınan ve su ile tepkimeye giren maddeleri kapsamaz. Kimyasal yanma ısısı
ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 ila 86.3 veya NFPA 30B yöntemlerinden biri ile saptanır.
(d) Aerosol püskürtücülerinin sevk yakıtı dışındaki içerikler, Sınıf 6.1, ambalajlama grubu II veya
III olarak sınıflandırıldığında grup T'ye atama yapılır;
(e) Aerosol püskürtücülerinin atılacak sevk yakıtı dışındaki içerikleri, sınıf 8, ambalajlama grubu II
veya III kriterlerini karşıladığında grup C'ye atama yapılır;
(f) O,F,T,C grupları içindeki grup kriterlerinden birden fazlası karşılandığında, ilgili olduğu grup
CO, FC, TF, TO, TFC, TOC'ye atama yapılır.

 

Basınç altındaki kimyasallar

Basınç altındaki kimyasallar (UN No. 3500 ila 3505), tehlike özelliklerine göre aşağıdaki gruplardan birine
atanır:
A Asfiksant (Boğucu);
F Alevlenebilir;
T Zehirli;
C Aşındırıcı;
FC Alevlenebilir, aşındırıcı;
TF Zehirli, alevlenebilir;
Sınıflandırma, değişik fazlardaki bileşiklerin tehlike karakterlerine bağlıdır.
Sevk yakıtı;
Sıvı veya
Katı
NOT 1: 2.2.2.1.5'e göre zehirli gazların veya yükseltgen gazların veya 4.1.4.1 ambalajlama talimatı
P200"deki Tablo 2'nin c notu ile "Piroforik olarak kabul edilir" diye tanımlanan gazlar, basınç altındaki
kimyasallarda sevk yakıtı olarak kullanılamaz.
NOT 2: Zehirlilik veya aşındırıcılık için ambalajlama grubu I kriterlerini karşılayan içerikleri olan veya
zehirlilik için ambalajlama grubu II veya III ve aşındırıcılık için ambalajlama grubu II ve III kriterlerinin
ikisini de karşılayan içeriklere sahip olan basınç altındaki kimyasalların bu UN No.ları altında
taşınmalarına izin verilmez.
NOT 3: Sınıf 1'in, Sınıf 3'ün duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcılar, Sınıf 4.1'in kendiliğinden tepkimeye
giren ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar, Sınıf 4.2, Sınıf 4.3, Sınıf 5.1, Sınıf 5.2, Sınıf 6.2 veya Sınıf 7
özelliklerine sahip içerikleri olan basınç altındaki kimyasallar bu UN No.ları altında taşıma amaçlı
kullanılmazlar.
NOT 4: Bir aerosol püskürtücü içindeki bir basınç altındaki kimyasal UN No. 1950 altında taşınacaktır.
Aşağıdaki kriterler uygulanır:
(a) Aşağıdaki (b) ve (e) alt paragraflarına göre, içerikler diğer herhangi bir grubun kriterlerine
uymadığında grup A'ya atama yapılır;
(b) Grup F'ye atama, içeriklerden biri alevlenebilir olarak sınıflandırılması gereken bir saf madde
veya karışım olduğunda yapılır. Alevlenebilir bileşenler aşağıdaki kriterleri karşılayan
alevlenebilir sıvılar ve sıvı karışımları, alevlenebilir katılar ve katı karışımları veya alevlenebilir
gazlar veya gaz karışımlarıdır:
(i) Bir alevlenebilir sıvı parlama noktası 93 °C'den fazla olmayan bir sıvıdır.
(ii) Bir alevlenebilir katı 2.2.41.1 'deki kriterleri karşılayan bir katıdır.
(iii) Bir alevlenebilir gaz 2.2.2.1.5 'deki kriterleri karşılayan bir gazdır.
(c) Grup T'ye atama sevk yakıtı dışındaki içerikleri Sınıf 6.1'in, ambalajlama grubu II veya III olan
tehlikeli mallar olarak sınıflandırıldığında yapılır;
(d) Grup C'ye atama sevk yakıtı dışındaki içerikleri Sınıf 8'in, ambalajlama grubu II veya III olan
tehlikeli mallar olarak sınırlandırıldığında yapılır;
(e) F,T,C grupları içindeki grup kriterlerinden ikisi karşılandığında, ilgili olduğu grup FC veya TF
olarak atama yapılır.

 

Taşıma için kabul edilmeyen gazlar

Sınıf 2'deki kimyasal açıdan kararsız gazlar, taşıma sırasındaki normal koşullarda tehlikeli dekompozisyon
ve polimerizasyon olasılığını engelleyecek gerekli önlemlerin alındığı veya 4.1.4.1, ambalajlama talimatı
P200(10), özel ambalajlama hükmü (r) uyarınca taşımanın yapıldığı durumlar dışında taşıma için kabul
edilmez. Polimerizasyonu önlemeye yönelik tedbirler için, bkz. Bölüm 3.3, özel hüküm 386. Bu amaçla,
tanklarda ve kaplarda bu tepkimelere yol açabilecek maddelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.

Aşağıdaki maddeler ve karışımlar taşıma için kabul edilmez:
- UN No. 2186 HİDROJEN KLORÜR, SOĞUTULMUŞ SIVI;
- UN No. 2421 AZOT TRİOKSİT;
- UN No. 2455 METİL NİTRİT;
- Soğutulmuş sıvılaştırılmış, 3A, 3O veya 3F sınıf koduna atanamayan gazlar;
- UN No. 1001, 2073 veya 3318 altında sınıflandırılamayan çözünmüş gazlar;
- Gazları 2.2.2.1.5'e göre zehirli olan veya 4.1.4.1 P200 ambalajlama talimatlarına göre piroforik
olan sevk yakıtları olarak kullanılan aerosoller;
- Zehirlilik veya aşındırıcılık açısından ambalajlama grubu I kriterlerinin karşılayan içeriğe sahip
aerosoller (bkz. 2.2.61 ve 2.2.8);
- 4.1.4.1 ambalajlama talimatı P200 uyarınca çok zehirli (200 ppm'den düşük LC50) veya
piroforik olan gaz içeren küçük kaplar.

Toplu kayıtların listesi

Sıkıştırılmış gazlar:

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

1A

1956 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, B.B.B.

1O

3156 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, YÜKSELTGEN, B.B.B.

1F

1964 HİDROKARBON GAZ KARIŞIMI, SIKIŞTIRILMIŞ, B.B.B.

 

1954 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ALEVLENEBİLİR, B.B.B.

1T

1955 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, B.B.B.

1TF

1953 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, ALEVLENEBİLİR, B.B.B.

1TC

3304 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, AŞINDIRICI, B.B.B.

1TO

3303 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, YÜKSELTGEN, B.B.B.

1TFC

3305 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, ALEVLENEBİLİR, AŞINDIRICI, B.B.B.

1TOC

3306 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, YÜKSELTGEN, AŞINDIRICI, B.B.B.

Sıvılaştırılmış gazlar:

Sınıflandırma kodu

UN

No.

Maddenin veya nesnenin adı

2A

1058

SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR, alevlenebilir olmayan, karbondioksit, hava ve azot yüklü

 

1078

SOĞUTUCU GAZ, B.B.B.

 

 

R harfi ile gösterilen, aşağıda verilen gaz karışımları gibi:

 

 

70 °C'de buhar basıncı 1,3 MPa'yı (13 bar) geçmeyen ve 50 °C'deki yoğunluğu

 

 

dikloroflorometanınkinden (1,30 kg/l) daha düşük olmayan karışım F1;

 

 

70 °C'de buhar basıncı 1,9 MPa'yı (19 bar) geçmeyen ve 50 °C'deki yoğunluğu

 

 

dikloroflorometanınkinden (1,21 kg/l) daha düşük olmayan karışım F2;

 

 

70 °C'de buhar basıncı 3 MPa'yı (30 bar) geçmeyen ve 50 °C'deki yoğunluğu

 

 

dikloroflorometanınkinden (1,09 kg/l) daha düşük olmayan karışım F3;

 

 

NOT: Trikloroflorometan (Soğutucu R 11), 1,1,2-trikloro-1,2,2-trifloroetan (soğutucu R

 

 

113), 1,1,1-trikloro-2,2,2-trifloroetan (Soğutucu R 113a), 1-kloro-1,2,2- trifloroetan

 

 

(Soğutucu R 133) ve 1 -kloro- 1,1,2-trifloroetan (Soğutucu R 133b) Sınıf 2 maddeler

 

 

değildir. Buna rağmen, bu gazlar F1 ila F3 karışımları bileşimleri içerisine girebilirler.

 

1968

İNSEKTİSİT GAZI, B.B.B.

 

3163

SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, B.B.B.

2O

3157

SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, YÜKSELTGEN, B.B.B.

2F

1010

BUTADİENLER VE HİDROKARBON KARIŞIMI, STABİLİZE, 70 °C'de buhar basıncı

 

 

1.1 MPa'yı (11 bar) geçmeyen ve 50 °C'deki yoğunluğu 0,525 kg/l'den daha düşük olmayan.

 

 

NOT: Bütadienler, stabilize ayrıca UN No. 1010 altında da sınıflandırılır, bkz. Bölüm 3.2

 

 

Tablo A.

 

1060

METİLASETİLEN VE PROPADİEN KARIŞIMI, STABİLİZE

 

 

metilasetilen ve hidrokarbonlu propadien karışımlarını içermekle birlikte özellikleri

 

 

şöyledir:

 

 

Hacimce, en fazla %63 oranında metilasetilen ve propadien içeren ve hacimce en fazla %24

 

 

oranında propan ve propilen içeren, Cile doymuş hidrokarbon yüzdesi, hacimce en az %14

 

 

olan P1 Karışımı ve

 

 

Hacimce, %48'den daha fazla metilasetilen ve propadien içermeyen, %50'den daha fazla

 

 

propan ve propilin içermeyen, C4- doymuş hidro karbon yüzdesi hacimce %5'ten daha az

 

 

olmayan Karışım P2 ve %1 ila 4 metilasetilen içeren propadien karışımları.

 

Sıvılaştırılmış gazlar (devamı)

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

2F

(devamı)

1965 HİDROKARBON GAZ KARIŞIMI, SIVILAŞTIRILMIŞ, B.B.B.

Aşağıdaki gibi karışımlar:

Karışım A, 70 °C'de buhar basıncı 1,1 MPa'yı (11 bar) geçmeyen ve 50 °C'deki yoğunluğu 0,525 kg/l'den düşük olmayan;

Karışım A01, 70 °C'de buhar basıncı 1,6 MPa'yı (16 bar) geçmeyen ve 50 °C'deki bağıl yoğunluğu 0,516 kg/l'den daha düşük olmayan;

Karışım A02, 70 °C'de buhar basıncı 1,6 MPa'yı (16 bar) geçmeyen ve 50 °C'deki bağıl yoğunluğu 0,505 kg/l'den daha düşük olmayan ;

Karışım A0, 70 °C'de buhar basıncı 1,6 MPa'yı (16 bar) geçmeyen ve 50 °C'deki yoğunluğu 0,495 kg/l'den daha düşük olmayan;

Karışım A1, 70 °C'de buhar basıncı 2,1 MPa'yı (21 bar) geçmeyen ve 50 °C'deki yoğunluğu 0,485 kg/'den) daha düşük olmayan;

Karışım B1, 70 °C'de buhar basıncı 2,6 MPa'yı (26 bar) geçmeyen ve 50 °C'deki bağıl yoğunluğu 0,474 kg/l'den daha düşük olmayan;

Karışım B2, 70 °C'de buhar basıncı 2,6 MPa'yı (26 bar) geçmeyen ve 50 °C'deki bağıl yoğunluğu 0,463 kg/l'den daha düşük olmayan;

Karışım B, 70 °C'de buhar basıncı 2,6 MPa (26 bar)'ı geçmeyen ve 50 °C'deki yoğunluğu 0,450 kg/l'den daha düşük olmayan;

Karışım C, 70 °C'de buhar basıncı 3,1 MPa'yı (31 bar) geçmeyen ve 50 °C'deki bağıl yoğunluğu 0,440 kg/l'den daha düşük olmayan;

NOT 1: Yukarıda bahsedilen karışımlar için, maddeleri tanımlamak için piyasa da alışılmış olan aşağıda belirtilen isimlerin kullanılmasına izin verilmiştir: A, A01, A02 ve A0 karışımları içim: BUTAN; C karışımları için: PROPAN.

NOT 2: Deniz veya hava yoluyla taşınmadan önce veya sonra taşıma için UN No. 1075 PETROL GAZLARI, SIVILAŞTIRILMIŞ, UN No. 1965 HİDROKARBON GAZ KARIŞIMI,

SIVILAŞTIRILMIŞ B.B.B. kaydının alternatifi olarak kullanılabilir.

3354 İNSEKTİSİT GAZI, ALEVLENEBİLİR, B.B.B.

3161 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ALEVLENEBİLİR, B.B.B.

2T

1967

3162

İNSEKTİSİT GAZI, ZEHİRLİ, B.B.B.

SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, B.B.B.

2TF

3355

3160

İNSEKTİSİT GAZI, ZEHİRLİ, ALEVLENEBİLİR B.B.B.

SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, ALEVLENEBİLİR, B.B.B.

2TC

3308

SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, AŞINDIRICI, B.B.B.

2TO

3307

SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, YÜKSELTGEN, B.B.B.

2TFC

3309

SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, ALEVLENEBİLİR, AŞINDIRICI, B.B.B.

2TOC

3310

SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, YÜKSELTGEN, AŞINDIRICI, B.B.B.

 

Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar

Sınıflandırma kodu

UN

No.

Maddenin veya nesnenin adı

3A

3158

GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, B.B.B.

3O

3311

GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B.

3F

3312

GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, ALEVLENEBİLİR, B.B.B.

 

Çözünmüş gazlar

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

4

Sadece Bölüm 3.2 Tablo A'da belirtilen maddeler taşıma için kabul edilir.

 

Aerosoller ve küçük, gaz içeren kaplar

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

5

1950 AEROSOLLER

2037 KAPLAR, KÜÇÜK, GAZ İÇEREN (GAZ KARTUŞLARI) tahliye düzeneği olmayan ve tekrar doldurulamayan

 

Basınç altında gaz içeren diğer nesneler

Sınıflandırma kodu

UN No. Maddenin veya nesnenin adı

6A

2857 SOĞUTUCU MAKİNALAR, alevlenebilir olmayan, zehirsiz gazlar veya amonyak çözeltisi içeren (UN 2672)

3164 NESNELER, BASINÇLI, PNÖMATİK (alevlenebilir olmayan gaz içeren) veya 3164 NESNELER, BASINÇLI, HİDROLİK (alevlenebilir olmayan gaz içeren) veya

6F

3150 DÜZENEKLER, KÜÇÜK, HİDROKARBON GAZIYLA ÇALIŞAN veya

3150 KÜÇÜK DÜZENEKLER İÇİN HİDROKARBON GAZ YEDEKLERİ tahliye düzeneği olan

3478 YAKIT PİLİ KARTUŞLARI, sıvılaştırılmış alevlenebilir gaz içeren veya

3478 YAKIT PİLİ KARTUŞLARI, TEÇHİZAT İÇİNDE BULUNAN, sıvılaştırılmış alevlenebilir gaz içeren veya

3478 YAKIT PİLİ KARTUŞLARI, TEÇHİZAT İLE AMBALAJLANMIŞ, sıvılaştırılmış

alevlenebilir gaz içeren

3479 YAKIT PİLİ KARTUŞLARI, metal hidrit içinde hidrojen içeren veya

3479 YAKIT PİLİ KARTUŞLARI, TEÇHİZAT İÇİNDE BULUNAN, metal hidrit içinde hidrojen içeren veya

3479 YAKIT PİLİ KARTUŞLARI, TEÇHİZAT İLE AMBALAJLANMIŞ, metal hidrit içinde

hidrojen içeren

3529 MOTOR, İÇTEN YANMALI, ALEVLENEBİLİR GAZLA ÇALIŞAN veya

3529 MOTOR, YAKIT PİLİ, ALEVLENEBİLİR GAZLA ÇALIŞAN veya

3529 MAKİNE, İÇTEN YANMALI, ALEVLENEBİLİR GAZLA ÇALIŞAN veya

3529 MAKİNE, YAKIT PİLİ, ALEVLENEBİLİR GAZLA ÇALIŞAN

 

Gaz numuneleri

Sınıflandırma kodu

UN

No.

Maddenin veya nesnenin adı

7F

3167

GAZ NUMUNESİ, BASINÇSIZ, ALEVLENEBİLİR, B.B.B., soğutulmamış sıvı

7T

3169

GAZ NUMUNESİ, BASINÇSIZ, ZEHİRLİ, B.B.B., soğutulmamış sıvı

7TF

3168

GAZ NUMUNESİ, BASINÇSIZ, ZEHİRLİ, ALEVLENEBİLİR, B.B.B., soğutulmamış sıvı

 

Basınç altındaki kimyasallar

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

8A

3500 BASINÇ ALTINDA KİMYASAL, B.B.B.

8F

3501 BASINÇ ALTINDA KİMYASAL, ALEVLENEBİLİR, B.B.B

8T

3502 BASINÇ ALTINDA KİMYASAL, ZEHİRLİ, B.B.B

8C

3503 BASINÇ ALTINDA KİMYASAL, AŞINDIRICI, B.B.B

8TF

3504 BASINÇ ALTINDA KİMYASAL, ALEVLENEBİLİR, ZEHİRLİ, B.B.B

8FC

3505 BASINÇ ALTINDA KİMYASAL, ALEVLENEBİLİR, AŞINDIRICI, B.B.B.

 

Adsorbe Gazlar

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

9A

3511 ADSORBE GAZ, B.B.B.

9O

3513 ADSORBE GAZ, YÜKSELTGEN, B.B.B.

9F

3510 ADSORBE GAZ, ALEVLENEBİLİR, B.B.B.

9T

3512 ADSORBE GAZ, ZEHİRLİ, B.B.B.

9TF

3514 ADSORBE GAZ, ZEHİRLİ, ALEVLENEBİLİR, B.B.B.

9TC

3516 ADSORBE GAZ, ZEHİRLİ, AŞINDIRICI, B.B.B.

9TO

3515 ADSORBE GAZ, ZEHİRLİ, YÜKSELTGEN, B.B.B.

9TFC

3517 ADSORBE GAZ, ZEHİRLİ, ALEVLENEBİLİR, AŞINDIRICI, B.B.B.

9TOC

3518 ADSORBE GAZ, ZEHİRLİ, YÜKSELTGEN, AŞINDIRICI, B.B.B.

 

Sınıf 3 Alevlenebilir sıvılar

Kriterler

Sınıf 3 başlığı, bu Sınıfa ait aşağıda özellikleri verilen maddeleri içeren maddeleri ve nesneleri kapsar:
- 1.2.1'de "sıvılar" tanımının (a) bendine göre sıvı olarak tanımlanır;
- 50 °C sıcaklıkta, 300 kPa'dan (3 bar) fazla olmayan buhar basıncına sahiptir ve 20 °C'de ve
101,3 kPa standart basınç altında tamamen gaz halinde değildir;
- Parlama noktaları 60 °C'den fazla değildir (ilgili test için, bkz. 2.3.3.1).
Sınıf 3 başlığı, aynı zamanda, parlama noktası 60 °C'nin üstünde olan sıvı maddeleri ve erimiş katı
maddeleri de kapsar ve bunlar taşıma sırasında veya aktarma sırasında parlama noktasına eş veya daha
yüksek bir sıcaklıkta ısıtılır. Bu maddeler UN No. 3256'ye atanmıştır.
Ayrıca, Sınıf 3 başlığı duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcıları da içerir. Duyarlılığı azaltılmış sıvı
patlayıcılar, patlayıcı özelliklerini bastırmak için homojen sıvı bir karışım oluşturmak üzere su ya da diğer
sıvı maddelerin içinde çözünmüş halde veya süspansiyon halde bulunan patlayıcı maddelerdir. Bölüm 3.2
Tablo A'daki bunun gibi kayıtlar UN No. 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 ve 3379'dur.
NOT 1: Parlama noktası 35 °C 'nin üzerinde olan, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt başlık
32.2.5'e göre yanmayı desteklemeyen maddeler, Sınıf 3’ün maddeleri değildir. Bununla birlikte bu
maddeler parlama noktalarından daha yüksek veya parlama noktalarına eşit sıcaklıkta ısıtılırken taşıma
için aktarılır ve taşınırsa, Sınıf 3 maddeleridir.
NOT 2: Yukarıdaki paragraf 2.2.3.1.1'den saparak, parlama noktaları 60 °C'den çok ve 100 °C' den az
olan dizel yakıt, gazoil, sentetik olarak üretilen ürünler dahil olmak üzere ısıtma yağı (hafif) Sınıf 3, UN
No. 1202 maddeleri olarak kabul edilir.
NOT 3: 2.2.61.1.4 ila 2.2.61.1.9 daki soluma durumunda çok zehirli olan alevlenebilir sıvılar ile parlama
noktası 23 °C ve üzeri olan zehirli maddeler Sınıf 6.1 içerisindedir (bkz.2.2.61.1). Solunduğunda çok zehirli
olan sıvılar Bölüm 3.2 Tablo A Sütun (2) de tam sevkıyat adı "Solunum yoluyla zehirli" veya Sütun (6)'da
Özel Hüküm 354 ile belirtilmiştir.
NOT 4: Yüksek derecede zehirli, zehirli ve daha az derecede zehirli ve parlama noktası 23 °C veya
üzerinde olan pestisit olarak kullanılan alevlenebilir sıvı maddeler ve müstahzarlar Sınıf 6.1 maddeleri
içerisindedir (bkz. 2.2.61.1).
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018