Karayolunda Tehlikeli Madde

Kolayca peroksit oluşturan Sınıf 3 maddelerinin (heterosiklik, oksijenlenmiş maddeler veya eterlerle olduğu
gibi) hidrojen peroksit (H2O2) olarak hesaplanan peroksit içeriği %0,3'ten fazla ise taşıma için kabul
edilmez. Peroksit içeriği 2.3.3.3'te belirtildiği gibi belirlenmelidir.

Sınıf 3'teki kimyasal açıdan kararsız maddeler, taşıma sırasındaki normal koşullarda tehlikeli
dekompozisyon ve polimerizasyon olasılığını engelleyecek gerekli önlemlerin alındığı durumlar dışında
taşıma için kabul edilmez. Polimerizasyonu önlemeye yönelik tedbirler için, bkz. Bölüm 3.3, özel hüküm
386. Bu amaçla, tanklarda ve kaplarda bu tepkimelere yol açabilecek maddelerin bulunmamasına dikkat
edilmelidir.

Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenmiş olanlardan başka duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcılar Sınıf 3 maddesi
olarak taşıma için kabul edilmez.

Toplu kayıtların listesi

Toplu kayıtların listesi

Sınıf 4.1 Alevlenebilir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler, polimerleştirici maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar

Kriterler

Sınıf 4.1 başlığı, alevlenebilir maddeleri ve nesneleri, 1.2.1'deki "katı" tanımının (a) bendine göre
duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcıları ve kendiliğinden tepkimeye giren sıvıları veya katıları ve
polimerleştirici maddeleri kapsar.
Aşağıdakiler Sınıf 4.1'e atanır:
- Çabuk tutuşabilir katı maddeler ve nesneler (bkz. paragraf 2.2.41.1.3 ila 2.2.41.1.8);
- Kendiliğinden tepkimeye giren katılar veya sıvılar (bkz. paragraf 2.2.41.1.9 ila 2.2.41.1.17);
- Duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar (bkz. 2.2.41.1.18);
- Kendiliğinden tepkimeye giren maddelerle ilgili maddeler (bkz. 2.2.41.1.19).
- polimerleştirici maddeler (bkz. 2.2.41.1.20 ve 2.2.41.1.21).

Sınıf 4.1 maddeleri ve nesneleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
F Alevlenebilir katılar, ikincil riski olmayan:
F1 Organik;
F2 Organik, erimiş;
F3 İnorganik;
F4 Nesneler;
FO Alevlenebilir katılar, yükseltgen;
FT Alevlenebilir katılar, zehirli:
FT1 Organik, zehirli;
FT2 İnorganik, zehirli;
FC Alevlenebilir katılar, aşındırıcı;
FC1 Organik, aşındırıcı;
FC2 İnorganik, aşındırıcı;
D İkincil riski olmayan duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar;
DT Duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar, zehirli;
SR Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler:
SR1 Sıcaklık kontrolü gerekmeyenler;
SR2 Sıcaklık kontrolü gerekenler.
PM Polimerleştirici maddeler
PM1 Sıcaklık kontrolü gerekmeyenler;
PM2 Sıcaklık kontrolü gerekenler.

Alevlenebilir katılar Tanım ve özellikler

Alevlenebilir katılar, çabuk tutuşabilir katılar ve sürtünmeden dolayı yangına neden olabilen katılardır.
Çabuk tutuşabilir katılar kibritin yanması gibi, bir ateşleme kaynağı ile kısa süreli temas ettiğinde kolayca
tutuşan ve alevi hızla yayılan tozlu, tanecikli veya macunsu tehlikeli maddelerdir. Tehlike sadece yangından
değil, zehirli tutuşma ürünlerinden de kaynaklanabilir. Metal tozlar, bir yangının söndürülme zorluğundan
dolayı özellikle tehlikelidir, çünkü karbondioksit veya su gibi normal söndürme maddeleri tehlikeyi
artırabilir.

Sınıflandırma

Sınıf 4.1'de alevlenebilir katılar olarak sınıflandırılmış madde ve nesneler, Bölüm 3.2 Tablo A'da
listelenmiştir. Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen organik maddelerin ve nesnelerin, Bölüm 2.1'in
hükümlerine uygun olarak alt başlık 2.2.41.3'teki ilgili kayda atanması, deneyimlere veya Testler ve
Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt başlık 33.2.1'e uygun olarak test sonuçlarına dayandırılabilir. İsmen
belirtilmeyen inorganik maddelerin atanması, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt başlık 33.2.1
uyarınca test prosedürlerinin sonuçlarına dayandırılır; daha kesin temellere oturtulmuş bir sınıflandırmaya
yol açacaksa, deneyim de göz önüne alınır.

Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt başlık 33.2.1 uyarınca test prosedürlerine dayandırılarak, ismen
belirtilmeyen maddelerin 2.2.41.3'te belirtilen kayıtlardan bir tanesine atanması durumunda aşağıdaki
kriterler uygulanır:
(a) Metal tozlar veya metal alaşımların tozları dışında, toz halinde, tanecikli veya macunsu
maddeler, bir ateşleme yüzeyi ile kısa süreli temasla kolayca tutuşuyorlarsa (örneğin kibritin
yanması) veya tutuştuğu takdirde, ateş hızla yayılıyor, 100 mm mesafede yanma süresi 45
saniyeden daha az veya yanma oranı 2,2 mm/s'den daha büyükse, Sınıf 4.1'de kolayca
alevlenebilir maddeler olarak sınıflandırılır;
(b) Metal tozlar veya metal alaşımların tozları bir alevle tutuşuyor ve tepkime 10 dakika veya daha
kısa sürede tüm numuneye yayılıyorsa, Sınıf 4.1'de sınıflandırılır.
Sürtünmeden dolayı yangına neden olabilecek katılar, mevcut kayıtlarla kıyasen (örneğin kibritler) veya
herhangi bir özel hükme göre Sınıf 4.1'de sınıflandırılır.

Ayrıca, 2.2.41.1.4'te ve 2.2.41.1.5'te belirtilen kriterler ve Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, Başlık
33.2.1'deki test yöntemlerine dayanılarak, ismen belirtilen bir maddenin yapısı nedeniyle bu Sınıfın
hükümlerine tabi olmayacağı saptanabilir.

Ek katkılar sonucu Sınıf 4,1 maddeleri, Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait oldukları risk
kategorilerinden farklı kategorilere girdikleri takdirde, bu karışımlar ve çözeltiler, asıl tehlike derecelerine
göre ait oldukları kayıtlara atanır.
NOT: Çözeltilerin ve karışımların (müstahzarlar ve atıklar gibi) sınıflandırılması için, ayrıca, bkz. 2.1.3.

Ambalajlama gruplarının atanması

Bölüm 3.2 Tablo A'daki çeşitli kayıtlar altında sınıflandırılmış alevlenebilir katılar, Test ve Kriterler
Elkitabı, Kısım III, alt başlık 33.2.1'deki test prosedürleri esas alınarak ambalajlama grubu II'ye veya III'e,
aşağıdaki kriterlere uygun olarak atanır:
(a) Test edildiğinde 100 mm' lik mesafede yanma süresi 45 saniyeden az olan, çabuk tutuşabilir
katılar aşağıdaki şekilde gruplara atanır:
Ambalajlama grubu II: Alev, ıslatılmış bölgeyi geçiyorsa;
Ambalajlama grubu III: Islatılmış bölge, alevi en az dört dakika için durdurabiliyorsa;
(b) Metal tozları veya metal alaşımlarının tozları aşağıdaki şekilde gruplara atanır:
Ambalajlama grubu II: Test edildiğinde, tepkime tüm numune boyunca beş dakikada veya daha
az sürede yayılıyorsa;
Ambalajlama grubu III: Test edildiğinde, tepkime tüm numune boyunca beş dakikadan daha
fazla bir sürede yayılıyorsa.
Sürtünmeden dolayı yangına neden olabilen katılar için, ambalajlama grubu mevcut kayıtlarla
kıyaslanarak veya herhangi özel bir hükme göre atanır.

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018