Karayolunda Tehlikeli Madde

Kriter

Sınıf 4.2 başlığı aşağıdakileri kapsar:
- Piroforik maddeler, karışımlar ve çözeltiler (sıvı veya katı) dahil olmak üzere, küçük
miktarlarda olsa bile hava ile temas ettiğinde beş dakika içinde tutuşan maddelerdir. Bunlar
Sınıf 4.2 içerisinde kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler olarak tanımlanır ve
- Kendiliğinden ısınan maddeler ve nesneler, karışımlar ve çözeltiler dahil olmak üzere, hava ile
temas ettiğinde hiçbir enerji kaynağı olmadan ısınmaya yatkın maddelerdir. Bu maddeler,
yalnızca büyük miktarlarda (kilogram olarak) ve uzun bir süre sonunda (saatler veya günler)
tutuşur.

Sınıf 4.2 maddeleri ve nesneleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
S İkincil riski olmayan, kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler:
S1 Organik, sıvı;
S2 Organik, katı;
S3 İnorganik, sıvı;
S4 İnorganik, katı;
S5 Organometalik;
SW Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan;
SO Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, yükseltgen;
ST Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, zehirli:
ST1 Organik, zehirli, sıvı;
ST2 Organik, zehirli, katı;
ST3 İnorganik, zehirli, sıvı;
ST4 İnorganik, zehirli, katı;
SC Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, aşındırıcı:
SC1 Organik, aşındırıcı, sıvı;
SC2 Organik, aşındırıcı, katı;
SC3 İnorganik, aşındırıcı, sıvı;
SC4 İnorganik, aşındırıcı, katı;

Özellikler

Kendiliğinden yanmaya yatkın madde, maddenin oksijen (havadaki) ile yavaş yavaş reaksiyona girmesi ile
ısı ürettiği durumlardaki işlemdir. Üretilen ısının oranı, ısı kaybının oranını geçerse, maddenin sıcaklığı
artar; bu da indüksiyon süresinde sonra maddenin kendiliğinden tutuşmasına ve yanmasına neden olabilir.

Sınıflandırma

Sınıf 4.2 altında sınıflandırılan maddeler ve nesneler, Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenmiştir. Bölüm 3.2 Tablo
A'da ismen belirtilmeyen maddelerin ve nesnelerin, Bölüm 2.1'in hükümleri uyarınca 2.2.42.3'teki ilgili
B.B.B. kaydına atanması, deneyimlere veya Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, Başlık 33.3’e uygun
olarak test sonuçlarına dayandırılabilir. Sınıf 4.2 genel B.B.B. kayıtlarına atama, Testler ve Kriterler
Elkitabı, Kısım III, başlık 33.3'e uygun olarak test prosedürlerinin sonuçlarına dayandırılır; daha kesin
temellere oturtulmuş bir sınıflandırmaya yol açacaksa, deneyim de göz önüne alınır.

Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, başlık 33.3'e uygun olarak test prosedürlerine dayandırılarak, ismen
belirtilmeyen maddelerin ve nesnelerin 2.2.42.3'te belirtilen kayıtlardan bir tanesine atanması durumunda
aşağıdaki kriterler uygulanacaktır:
(a) Kendiliğinden yanmaya yatkın katılar (piroforik), 1 m. yükseklikten düştüklerinde veya beş
dakika içerisinde tutuşuyorlarsa, Sınıf 4.2'ye atanır;
(b) Kendiliğinden yanmaya yatkın sıvılar (piroforik), aşağıdaki durumlarda Sınıf 4.2'ye atanır:
(i) Tesirsiz bir taşıyıcı maddeye döküldüklerinde beş dakika içinde tutuşuyorsa veya
(ii) (i) şıkkındaki test sonucunun olumsuz çıkması durumunda, kuru, çentiklenmiş filtre
kağıdına (Whatman 3 Nolu filtre) döküldüğünde beş dakika içinde tutuşuyor veya
filtre kağıdını kömürleştiriyorsa Sınıf 4.2'ye atanır;
(c) 10 cm.'lik numune küpünde, 140 °C test sıcaklığında, 24 saat içinde kendiliğinden yanma
görülen veya sıcaklığı 200 °C'nin üstüne çıkan maddeler Sınıf 4.2'ye atanır. Bu kriter, 27 m3'lük
numune odun kömürünün küpünde kendiliğinden yanma sıcaklığının 50 °C olmasını temel alır.
Kendiliğinden yanma sıcaklığı 27 m3'lük bir hacim için 50 °C'den fazla olan maddeler Sınıf
4.2'ye atanmaz.
NOT 1: 3 m3 'ten daha fazla olmayan hacimdeki ambalajlarda taşınan maddeler 120 °C de 10 cm numune
küpü test edildiğinde kendiliğinden tutuşmuyor veya 24 saat içinde ölçülen sıcaklık 180 °C üzerine
çıkmıyorsa Sınıf 4.2'den muaf tutulur.
NOT 2: 450 litreden daha fazla olmayan hacimdeki ambalajlarda taşınan maddeler 100 °C de 10 cm
numune küpü test edildiğinde kendiliğinden tutuşmuyor veya 24 saat içinde ölçülen sıcaklık 160 °C üzerine
çıkmıyorsa Sınıf 4.2'den muaf tutulur.
NOT 3: Organometalik maddeler, özelliklerine bağlı olarak ve ek ikincil risklerle birlikte Sınıf 4.2 veya
4.3'te sınıflandırılabileceğinden, bu maddeler için belirli bir sınıflandırma akış şeması 2.3.5'te verilmiştir.

 

Ek katkılar sonucu Sınıf 4.2 maddeleri, Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait oldukları risk
kategorilerinden farklı kategorilere girdikleri takdirde, bu karışımlar ve çözeltiler, asıl tehlike derecelerine
göre ait oldukları kayıtlara atanır.
NOT: Çözeltilerin ve karışımların (müstahzarlar ve atıklar gibi) sınıflandırılması için, ayrıca, bkz. 2.1.3.

Ayrıca, 2.2.42.1.5'te belirtilen kriterler ve Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, başlık 33.3'deki test
yöntemlerine dayanarak, ismen belirtilen bir maddenin yapısı nedeniyle bu Sınıfın hükümlerine tabi olup
olmayacağı saptanabilir.

Ambalajlama gruplarının atanması

Bölüm 3.2 Tablo A'daki çeşitli kayıtlar altında sınıflandırılmış maddeler ve nesneler, Test ve Kriterler
Elkitabı, Kısım III, Başlık 33.3'teki test prosedürleri esas alınarak ambalajlama grubu I'e, II'ye veya III'e,
aşağıdaki kriterlere uygun olarak atanır:
(a) Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler (piroforik), ambalajlama grubu I'e atanır:
(b) 2,5 cm'lik numune küpünde, 140 °C test sıcaklığında, 24 saat içinde kendiliğinden yanma
görülen veya sıcaklığı 200 °C'nin üstüne çıkan kendiliğinden ısınan maddeler ve nesneler
ambalajlama grubu II' ye atanır:
Kendiliğinden yanma sıcaklığı 450 litrelik bir hacim için 50 °C'den fazla olan maddeler ambalajlama grubu
II' ye atanmaz.
(c) 2,5 cm.'lik bir numune küpünde (b)'de verilen koşullarda atıfta bulunulan olayların
gözlenmediği, ancak 10 cm.'lik bir numune küpünde, 140 °C test sıcaklığında 24 saat içinde
kendiliğinden yanma görülen veya sıcaklığı 200 °C'nin üstüne çıkan, kendiliğinden ısınma
özelliği zayıf maddeler, ambalajlama grubu III'e atanır.

Taşıma için kabul edilmeyen maddeler

Aşağıdaki maddeler taşıma için kabul edilmez:
- UN No. 3255 tert-BUTİL HİPOKLORİT ve
- Sınıf 1 zorunluluklarına (bkz. 2.1.3.7) uygun olmadıkça, UN No. 3127'e atanan kendiliğinden
ısınan katılar, yükseltgen.

Toplu kayıtların listesi

_____________________
a Kendinden yanmaya yatkın olmayan biçimde zehirli olmayan metal tozları, su ile temas ettiğinde alevlenebilir
gazlar çıkarmalarına karşın Sınıf 4.3 maddeleridir.

Sınıf 4.3 Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkaran maddeler

Kriterler

Sınıf 4.3 başlığı, su ile reaksiyona girerek, hava ile patlayıcı karışımlar oluşturmaya yatkın alevlenebilir
gazlar açığa çıkartan maddeleri ve benzer maddeleri içeren nesneleri kapsar.

Sınıf 4.3 maddeleri ve nesneleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
W Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan ikincil riski olmayan maddeleri ve
benzer maddeleri içeren nesneler:
W1 Sıvı;
W2 Katı;
W3 Nesneler;
WF1 Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeler, sıvı, alevlenebilir;
WF2 Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeler, katı, alevlenebilir;
WS Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeler, katı, kendiliğinden ısınan;
WO Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeler, yükseltgen, katı;
WT Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeler, zehirli:
WT1 Sıvı;
WT2 Katı;
WC Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeler, aşındırıcı:
WC1 Sıvı;
WC2 Katı;
WFC Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeler, alevlenebilir, aşındırıcı.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018