Karayolunda Tehlikeli Madde

Kriterler

Sınıf 4.3 başlığı, su ile reaksiyona girerek, hava ile patlayıcı karışımlar oluşturmaya yatkın alevlenebilir
gazlar açığa çıkartan maddeleri ve benzer maddeleri içeren nesneleri kapsar.

Sınıf 4.3 maddeleri ve nesneleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
W Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan ikincil riski olmayan maddeleri ve
benzer maddeleri içeren nesneler:
W1 Sıvı;
W2 Katı;
W3 Nesneler;
WF1 Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeler, sıvı, alevlenebilir;
WF2 Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeler, katı, alevlenebilir;
WS Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeler, katı, kendiliğinden ısınan;
WO Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeler, yükseltgen, katı;
WT Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeler, zehirli:
WT1 Sıvı;
WT2 Katı;
WC Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeler, aşındırıcı:
WC1 Sıvı;
WC2 Katı;
WFC Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeler, alevlenebilir, aşındırıcı.

Özellikler

Bazı maddeler su ile temas ettiklerinde, havayla birlikte patlayıcı karışımlar oluşturabilen alevlenebilir
gazlar çıkarır. Bu gibi karışımlar; çıplak ışık, kıvılcım çıkaran el aletleri, korumasız ampuller gibi basit alev
kaynaklarından çıkabilecek kıvılcımlar ile kolayca tutuşabilir. Sonuç olarak oluşan patlama dalgası ve
alevler insanlara ve çevreye zarar verebilir. Aşağıda 2.2.43.1.4'te tarif edilen test yöntemi, maddenin, su ile
reaksiyonu halinde tehlikeli miktarda tutuşabilen gaz çıkışına yol açıp açmayacağını belirlemek için
kullanılır. Bu test yöntemi, piroforik maddelere uygulanmaz.

Sınıflandırma

Sınıf 4.3 altında sınıflandırılan maddeler ve nesneler, Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenmiştir. Bölüm 3.2 Tablo
A'da ismen belirtilmeyen maddelerin ve nesnelerin, Bölüm 2.1'in hükümleri uyarınca 2.2.43.3'teki ilgili
kayda atanması, deneyimlere veya Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, Başlık 33.4'e uygun olarak test
prosedürlerinin sonuçlarına dayandırılabilir; ayrıca deneyim daha sıkı atamalara neden olduğunda dikkate
alınmalıdır.

Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, Başlık 33.4 uyarınca test prosedürlerine dayandırılarak, ismen
belirtilmeyen maddelerin 2.2.43.3'te belirtilen kayıtlardan bir tanesine atanması durumunda aşağıdaki
kriterler uygulanacaktır:
Madde aşağıdaki durumlarda Sınıf 4.3'e atanır:
(a) Testin herhangi bir aşaması sırasında açığa çıkan gaz kendiliğinden tutuştuğunda veya
(b) Alevlenebilir gazın saatteki açığa çıkma hızı, test edilen maddenin kilogramı başına 1 litreye
eşit veya daha fazla olduğunda.
NOT: Organometalik maddeler, özelliklerine bağlı olarak ve ek ikincil risklerle birlikte Sınıf 4.2 veya 4.3'te
sınıflandırılabileceğinden, bu maddeler için belirli bir sınıflandırma akış şeması 2.3.5'te verilmiştir.

 

Ek katkılar sonucu Sınıf 4.3 maddeleri, Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait oldukları risk
kategorilerinden farklı kategorilere girdikleri takdirde, bu karışımlar ve çözeltiler, asıl tehlike derecelerine
göre ait oldukları kayıtlara atanır.
NOT: Çözeltileri ve karışımların (müstahzar ve atıklar gibi) sınıflandırılması için, ayrıca, bkz. 2.1.3.

Ayrıca, paragraf 2.2.43.1.5'te belirtilen kriterler ve Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, Başlık 33.4'teki
test prosedürlerine dayanarak, ismen belirtilen bir maddenin yapısı nedeniyle bu Sınıfın hükümlerine tabi
olup olmayacağı saptanabilir.

Ambalajlama gruplarının atanması

Bölüm 3.2 Tablo A'daki çeşitli kayıtlar altında sınıflandırılmış maddeler ve nesneler, Test ve Kriterler
Elkitabı, Kısım III, Başlık 33.4'teki test prosedürleri esas alınarak ambalajlama grubu I'e, II'ye veya III'e,
aşağıdaki kriterlere uygun olarak, atanır:
(a) Ortam sıcaklığında su ile şiddetli tepkime vererek, kendiliğinden tutuşan gaz oluşturma
yatkınlığındaki herhangi bir madde veya ortam sıcaklığında su ile kolayca tepkime vererek
alevlenebilir gaz açığa çıkarma hızı maddenin bir kilogramı için dakikada 10 litre veya daha
fazla olan bir madde, ambalajlama grubu I'e atanır;
(b) Ortam sıcaklığında su ile kolayca tepkime vererek, alevlenebilir gaz açığa çıkarma hızı
maddenin bir kilogramı için saatte 20 litre veya daha fazla olan ve ambalajlama grubu I'in
kriterlerini karşılamayan herhangi bir madde ambalajlama grubu II'ye atanır;
(c) Ortam sıcaklığında su ile yavaş tepkime vererek, alevlenebilir gaz açığa çıkarma hızı maddenin
bir kilogramı için saatte 1 litre veya daha fazla olan ve ambalajlama grubu I veya ambalajlama
grubu II'nin kriterlerini karşılamayan herhangi bir madde ambalajlama grubu III'e atanır;

Taşıma için kabul edilmeyen maddeler

UN No. 3133'e atanan su ile tepkimeye giren yükseltgen katılar, Sınıf 1'deki zorunluluklara (ayrıca bkz.
2.1.3.7) uygun değilse, taşıma için kabul edilmez.

Toplu kayıtların listesi

_____________________
a Suyla temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkarmayan ve piroforik veya kendiliğinden ısınan olmayan, ama
çabuk alev alabilir nitelikte olan metaller ve metal alaşımları, Sınıf 4.1 maddelerdir. Piroforik haldeki alkali-toprak metaller
ve alkali-toprak metal alaşımları, Sınıf 4.2 maddeleridir. Piroforik haldeki metallerin toz ve pudraları, Sınıf 4.2
maddeleridir. Piroforik biçimde olan metaller ve metal alaşımları, Sınıf 4.2 maddeleridir. Demir, bakır vb. gibi ağır metaller
içeren fosfor bileşikleri, ADR hükümlerine tabi değildir.
b Piroforik haldeki metaller ve metal alaşımları, Sınıf 4.2 maddeleridir.
c 23 °C'nin altında parlama noktası olan ve suyla temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkarmayan
klorosilanlar, Sınıf 3 maddeleridir. Parlama noktası 23 °C'ye eşit veya daha yüksek olan ve su ile temas ettiğinde
alevlenebilir gazlar çıkarmayan klorosilanlar Sınıf 8 maddeleridir.

Sınıf 5. 1 Yükseltgen (oksitleyici) maddeler

Kriterler

Sınıf 5.1 başlığı, kendilerinin yanıcı olmaları gerekmediği halde, genellikle oksijen vererek başka
malzemelerin yanmasına neden olan veya buna katkıda bulunan maddeleri kapsar.

Sınıf 5.1 maddeleri ve bu gibi maddeleri içeren nesneler aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
O Yükseltgen maddeler, ikincil riskli olmayan ve bu gibi maddeleri içeren nesneler:
O1 Sıvı;
O2 Katı;
O3 Nesneler;
OF Yükseltgen maddeler, katı, alevlenebilir;
OS Yükseltgen maddeler, katı, kendiliğinden ısınan;
OW Yükseltgen maddeler, su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan katı;
OT Yükseltgen maddeler, zehirli:
OT1 Sıvı;
OT2 Katı;
OC Yükseltgen maddeler, aşındırıcı:
OC1 Sıvı;
OC2 Katı;
OTC Yükseltgen maddeler, zehirli, aşındırıcı.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018