Karayolunda Tehlikeli Madde

Kriterler

Sınıf 5.1 başlığı, kendilerinin yanıcı olmaları gerekmediği halde, genellikle oksijen vererek başka
malzemelerin yanmasına neden olan veya buna katkıda bulunan maddeleri kapsar.

Sınıf 5.1 maddeleri ve bu gibi maddeleri içeren nesneler aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
O Yükseltgen maddeler, ikincil riskli olmayan ve bu gibi maddeleri içeren nesneler:
O1 Sıvı;
O2 Katı;
O3 Nesneler;
OF Yükseltgen maddeler, katı, alevlenebilir;
OS Yükseltgen maddeler, katı, kendiliğinden ısınan;
OW Yükseltgen maddeler, su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan katı;
OT Yükseltgen maddeler, zehirli:
OT1 Sıvı;
OT2 Katı;
OC Yükseltgen maddeler, aşındırıcı:
OC1 Sıvı;
OC2 Katı;
OTC Yükseltgen maddeler, zehirli, aşındırıcı.

Sınıf 5.1 altında sınıflandırılan maddeler ve nesneler, Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenmiştir. Bölüm 3.2 Tablo
A'da ismen belirtilmeyen maddelerin ve nesnelerin, Bölüm 2.1'in hükümlerine uygun olarak 2.2.51.3'teki
ilgili kayda atanması aşağıda verilen 2.2.51.1.6 ila 2.2.51.1.9 paragraflarına veya Testler ve Kriterler
Elkitabı, Kısım III, Başlık 34.4'e uygun olarak testlere, yöntemlere ve kriterlere dayandırılabilir. Test
sonuçları ile bilinen deneyimler arasında sapma olduğunda, bilinen deneyimlere dayalı kararlar, test
sonuçlarından önce gelir.

Ek katkılar sonucu Sınıf 5.1 maddeleri, Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait oldukları risk
kategorilerinden farklı kategorilere girdikleri takdirde, bu karışımlar ve çözeltiler, asıl tehlike derecelerine
göre ait oldukları kayıtlara atanır.
NOT: Çözeltilerin ve karışımların (müstahzarlar ve atıklar gibi) sınıflandırılması için, ayrıca, bkz. Başlık
2.1.3.

Ayrıca, 2.2.51.1.6 ila 2.2.51.1.9'da belirtilen kriterler ve Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, Başlık
34.4'teki test prosedürlerine dayanarak, Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen bir maddenin yapısı
nedeniyle bu Sınıfın hükümlerine tabi olmayacağı saptanabilir.

Yükseltgen katılar Sınıflandırma

Bölüm 3.2 Tablo A da adıyla belirtilmeyen yükseltgen katı maddeler, Testler ve Kriterler El Kitabi, Kısım
III, alt bölüm 34.4.1 (test O.1) ya da alternatif olarak alt bölüm 34.4.3'e (test O.3) uygun test prosedürü
kapsamında 2.2.51.3'te listelenen girdilerden birine atandığında, aşağıdaki kriterler geçerli olacaktır:
(a) Test O.1'de, katı bir madde test edilen 4:1 ya da 1:1 numune-selüloz oranında (kütlece), 3:7
potasyum bromat ve selüloz karışımına (kütlece) ait olana eşit ya da bundan daha az tutuşma
veya yanma veya ortalama yanma süreleri gösterirse, Sınıf 5.1'e atanacaktır ya da
(b) Test O.3'te, katı bir madde test edilen 4:1 ya da 1:1 numune-selüloz oranında (kütlece), 1:2
kalsiyum peroksit ve selüloz karışımının (kütlece) ortalama yanma hızına eşit ya da bundan
fazla ortalama yanma hızı gösterirse, Sınıf 5.1'e atanacaktır.

Ambalajlama gruplarının atanması

Bölüm 3.2 Tablo A da çeşitli girdiler altında sınıflandırılan yükseltgen katılar, Testler ve Kriterler Elkitabı,
Kısım III, alt bölüm 34.4.1 (test O.1) ya da alt bölüm 34.4.3'te (test O.3) yer alan test prosedürleri
kapsamında aşağıdaki kriterlere uygun olarak ambalajlama grubu I, II ya da III'e atanacaktır:
(a) Test O.1:
(i) Ambalajlama grubu I: 4:1 ya da 1:1 numune-selüloz oranında (kütlece) test
edildiğinde, kütlece 3:2 potasyum bromat ve selüloz karışımının ortalama yanma
süresinden daha düşük ortalama yanma süresi gösteren herhangi bir madde;
(ii) Ambalajlama grubu II: 4:1 ya da 1:1 numune-selüloz oranında (kütlece) test
edildiğinde, (kütlece) 2:3 potasyum bromat ve selüloz karışımının ortalama yanma
süresine eşit ya da daha düşük ortalama yanma süresi gösteren ve ambalajlama grubu
I kriterlerini karşılamayan herhangi bir madde;
(iii) Ambalajlama grubu III: 4:1 ya da 1:1 numune-selüloz oranında (kütlece) test
edildiğinde, (kütlece) 3:7 potasyum bromat ve selüloz karışımının ortalama yanma
süresine eşit ya da daha düşük ortalama yanma süresi gösteren ve ambalajlama grubu
I ve II kriterlerini karşılamayan herhangi bir madde;
(b) Test O.3:
(i) Ambalajlama grubu I: 4:1 ya da 1:1 numune-selüloz oranında (kütlece) test
edildiğinde, (kütlece) 3:1 kalsiyum peroksit ve selüloz karışımının ortalama yanma
hızından daha fazla ortalama yanma hızı gösteren herhangi bir madde;
(ii) Ambalajlama grubu II: 4:1 ya da 1:1 numune-selüloz oranında (kütlece) test
edildiğinde, (kütlece) 1:1 kalsiyum peroksit ve selüloz karışımının ortalama yanma
hızına eşit ya da daha yüksek ortalama yanma hızı gösteren ve ambalajlama grubu I
kriterlerini karşılamayan herhangi bir madde;
(iii) Ambalajlama grubu III: 4:1 ya da 1:1 numune-selüloz oranında (kütlece) test
edildiğinde, (kütlece) 1:2 kalsiyum peroksit ve selüloz karışımının ortalama yanma
hızına eşit ya da daha yüksek ortalama yanma hızı gösteren ve ambalaj grubu I ve II
kriterlerini karşılamayan herhangi bir madde

Yükseltgen Sıvılar Sınıflandırma

Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen yükseltgen sıvı maddelerin, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım
III, alt başlık 34.4.2 uyarınca test prosedürlerine dayandırılarak 2.2.51.3'te belirtilen kayıtlardan bir tanesine
atanması durumunda aşağıdaki kriterler uygulanır:
Bir sıvı madde, kütlece 1:1 oranında madde ve selüloz karışımında test edildiğinde, 2070 kPa'lık veya daha
yüksek basınç artışı gösteriyorsa ve ortalama basınç artış süresi kütlece 1:1 oranında %65 sulu nitrik asit ve
selüloz karışımının ortalama basınç artış süresine eşit veya daha düşük ise Sınıf 5.1'e atanır.

 

Ambalajlama gruplarının atanması

Bölüm 3.2 Tablo A'daki çeşitli kayıtlar altında sınıflandırılmış yükseltgen sıvılar, Test ve Kriterler Elkitabı,
Kısım III, alt başlık 34.4.2'deki test prosedürleri esas alınarak ambalajlama grubu I'e, II'ye veya III'e,
aşağıdaki kriterlere uygun olarak, atanır:
(a) Ambalajlama grubu I: Kütlece 1:1 oranında selüloz ve madde karışımında test edildiğinde
kendiliğinden tutuşan veya kütlece 1:1 oranında madde ve selüloz karışımında ortalama basınç
artış süresi, kütlece 1:1 oranında %50 perklorik asit ve selüloz karışımının ortalama basınç artış
süresinden daha düşük olan maddeler;
(b) Ambalajlama grubu II: Kütlece 1:1 oranında madde ve selüloz karışımında test edildiğinde,
ortalama basınç artış süresi kütlece 1:1 oranında %40 sulu sodyum klorat ve selüloz karışımının
ortalama basınç artış süresinden düşük veya buna eşit olan ve ambalajlama grubu I'in
kriterlerini karşılamayan maddeler;
(c) Ambalajlama grubu III: Kütlece 1:1 oranında madde ve selüloz karışımında test edildiğinde,
ortalama basınç artış süresi kütlece 1:1 oranında %65 sulu nitrik asit ve selüloz karışımının
ortalama basınç artış süresinden düşük veya buna eşit olan ve ambalajlama grubu I'in ve II'nin
kriterlerini karşılamayan maddeler.

Taşıma için kabul edilmeyen maddeler

Sınıf 5.1'deki kimyasal olarak kararsız maddeler, taşıma sırasındaki polimerizasyonu veya tehlikeli
bozunmayı önlemek için gerekli önlemler alınmadıkça taşıma için kabul edilmez. Bu amaçla, tanklarda ve
kaplarda bu tepkimelere yol açabilecek malzemelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.

Aşağıdaki maddeler ve karışımlar taşıma için kabul edilmez:
- Sınıf 1 zorunluluklarını (bkz. 2.1.3.7) karşılamamaları durumunda UN No. 3100'e atanan,
yükseltgen katılar, kendiliğinden ısınan, UN No. 3121'e atanan yükseltgen katılar, su ile
tepkimeye giren ve UN No. 3137'ye atanan, yükseltgen, alevlenebilir katılar;
- Stabilize olmayan hidrojen peroksit veya %60'tan fazla hidrojen peroksit içeren, stabilize
olmayan sulu hidrojen peroksit çözeltileri;
- Alevlenebilir katışkılar içeren tetranitrometan;
- %72'den fazla (kütlece) asit içeren perklorik asit çözeltileri veya sudan başka bir sıvı içeren
perklorik asit karışımları;
- %10'dan fazla asit içeren klorik asit çözeltisi veya sudan başka bir sıvı içeren klorik asit
karışımları;
- Sınıf 5.1'de yer alan UN No.1745 BROM PENTAFLORÜR, UN NO.1746 BROM
TRİFLORÜR ve UN NO.2495 İYOT PENTAFLORÜR ve Sınıf 2'de yer alan UN No.1749
KLORİN TRİFLORÜR ve UN No. 2548 KLORİN PENTAFLORÜR haricinde halojenlenmiş
flor bileşikleri;
- Amonyum klorat ve sulu çözeltileri ile kloratın bir amonyum tuzu ile karışımları;
- Amonyum klorit ve sulu çözeltileri ile kloritin bir amonyum tuzu ile karışımları;
- Amonyum tuzu ile hipoklorit karışımları;
- Amonyum bromat ve sulu çözeltileri ile bromatın bir amonyum tuzu ile karışımları;
- Amonyum permanganat ve sulu çözeltileri ile permanganatın bir amonyum tuzu ile karışımları;
- Sınıf 1 maddelerinin veya nesnelerinin bileşenlerinden biri olmadığı sürece, %0,2'den fazla
alevlenebilir madde (karbon olarak hesaplanmış herhangi bir organik madde dahil) içeren
amonyum nitrat;
- Amonyum nitrat içeriği (amonyum nitrat içeriğinin saptanmasında, karışımında moleküler
amonyum iyonu eşdeğeri bulunan tüm nitrat iyonları amonyum nitrat olarak hesaplanır) veya
Sınıf 1'e uygulanan koşullar haricinde alevlenebilir madde içeriği 307 özel hükmünde verilen
değerleri aşan gübreler;
- Amonyum nitrit ve sulu çözeltileri ile inorganik nitritin bir amonyum tuzu ile karışımları;
- Potasyum nitrat, sodyum nitrat ve bir amonyum tuzunun karışımları.

 

Toplu kayıtların listesi

Sınıf 5.2 Organik Peroksitler

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018