Karayolunda Tehlikeli Madde

Tek organik peroksit formülasyonları için aksi belirtilmedikçe, duyarlılığın azaltılmasında kullanılacak
seyrelticiler için aşağıdaki tanım(lar) uygulanır:
- A tipi seyrelticiler, organik peroksitle uyumlu ve kaynama noktası 150 °C'den düşük olmayan
organik sıvılardır. A tipi seyrelticiler, tüm organik peroksitlerin duyarlılığın azaltılmasında
kullanılabilir;
- B tipi seyrelticiler, organik peroksitle uyumlu, kaynama noktası 150 °C'den düşük olan fakat 60
°C'den düşük olmayan ve parlama noktası 5 °C'den az olmayan organik sıvılardır.
B tipi seyrelticiler, sıvının kaynama noktasının 50 kg.'lık ambalajdaki SADT'den en az 60 °C daha yüksek
olması kaydıyla, tüm organik peroksitlerin duyarlılıklarının azaltılmasında kullanılabilir.

A tipi veya B tipi dışındaki seyrelticiler, uyumlu olmaları koşuluyla 2.2.52.4'te sıralanmış organik peroksit
formülasyonlarına eklenebilir. Ancak, A tipi ve B seyrelticinin bir kısmının veya tamamının yerine farklı
özelliklere sahip başka bir seyrelticinin kullanılması durumunda, hidrojen peroksit formülasyonu Sınıf
5.2'ye ait normal kabul prosedürlerine göre yeniden değerlendirilir.

Su, 2.2.52.4'te veya 2.2.52.1.8 uyarınca "su ile" veya "suda kararlı bir dağılım olarak" yetkili makam
kararında listelenen organik peroksitlerin duyarlılıklarının azaltılmasında kullanılabilir. 2.2.52.1.9
hükümlerine uygunluk sağlanması şartıyla, 2.2.52.4’te listelenmemiş organik peroksit veya organik peroksit
formülasyonlarının numunelerinin duyarlılıkları su ile de azaltılabilir.

Organik ve inorganik katılar, uyumlu olmaları şartıyla, organik peroksitlerin duyarlılıklarının
azaltılmasında kullanılabilir. Uyumlu katılar ve sıvılar, organik peroksit formülasyonlarının ısıl kararlılığı
ve tehlike tipi üzerinde hiçbir zararlı etkisi olmayan katılar ve sıvılardır.

Sıcaklık kontrolü zorunlulukları

Belirli organik peroksitler, yalnızca sıcaklık kontrollü koşullarda taşınabilir. Kontrol sıcaklığı, organik
peroksidin güvenli bir şekilde taşınabileceği en yüksek sıcaklıktır. Taşıma sırasında, bir ambalajın hemen
çevresindeki sıcaklığın 24 saatlik süre içinde nispeten yalnızca kısa bir süre için 55 oC' yi aştığı varsayılır.
Sıcaklık kontrolünün kaybedilmesi durumunda, acil durum prosedürlerini yürütmek gerekli olabilir. Acil
durum sıcaklığı bu gibi prosedürlerin yürütülmesi gereken sıcaklıktır.

Kontrol ve tehlike sıcaklıkları, taşıma sırasında kullanıldığı şekliyle ambalajın içindeki madde
kendiliğinden hızlanan bozunmanın meydana geldiği en düşük sıcaklık olarak tanımlanan kendiliğinden
hızlanan çözünme sıcaklığından (SADT) elde edilir (bkz. Tablo 1). SADT bir maddenin taşıma sırasında
sıcaklık kontrolüne tabi tutulup tutulmayacağına karar vermek için saptanır. SADT'nin saptanması ile ilgili
hükümler, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım II, Başlık 20'de ve Başlık 28.4'te verilmiştir.
 

Tablo 1: Kontrol ve tehlike sıcaklıklarının türetilmesi

 

Kap tipi

SADT a

Kontrol sıcaklığı

Acil durum sıcaklığı

Tek ambalajlar ve IBC'ler

20 °C veya daha az

SADT'nin 20 °C altında

SADT'nin 10 °C altında

20 °C üstü ila 35 °C

SADT'nin 15 °C altında

SADT'nin 10 °C altında

35 °C'nin üstünde

SADT'nin 10 °C altında

SADT'nin 5 °C altında

Tanklar

50 °C'den düşük

SADT'nin 10 °C altında

SADT'nin 5 °C altında

 

 

Taşıma için ambalajlanmış maddenin SADT'si

 

Aşağıdaki organik peroksitler taşıma sırasında sıcaklık kontrolüne tabi tutulur:
- SADT ≤ 50 °C ile B tipi ve C organik peroksitler;
- SADT ≤ 50 °C ile saklama sırasında ısıtıldığında ortalama bir etki gösteren veya SADT ≤ 45 °C
ile saklama sırasında ısıtıldığında düşük bir etki gösteren ya da hiç etki göstermeyen D tipi
organik peroksitler;
- SADT ≤ 45 °C ile Tip E ve Tip F organik peroksitler.
NOT: Saklama sırasında ısıtmanın etkilerinin saptanması ile ilgili hükümler, Testler ve Kriterler Elkitabı,
Kısım II, Başlık 20'de ve Başlık 25'teki test serileri E’de verilmiştir.

İlgili haller için, kontrol ve tehlike sıcaklıkları 2.2.52.4'te verilmiştir. Taşıma sırasındaki gerçek sıcaklık,
kontrol sıcaklığından daha düşük olabilir, ancak tehlikeli faz ayrışmasını engellemek üzere bu şekilde
seçilir.

Taşıma için kabul edilmeyen maddeler

A tipi, organik peroksitlerin Sınıf 5.2 hükümleri (bkz. Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım II, paragraf 20.4.3
(a)) uyarınca taşınması kabul edilmez.

Toplu kayıtların listesi

Mevcut durumda atanmış ambalajlar içindeki organik peroksitlerin listesi

"Ambalajlama Yöntemi" sütununda gösterilen "OP1" ila "OP8" kodları, 4.1.4.1, ambalajlama talimatı
P520'deki ambalajlama yöntemlerine (ayrıca bkz. 4.1.7.1) atıfta bulunur. Taşınacak organik peroksitler,
sınıflandırma, listelenen kontrol ve acil durum sıcaklıklarını (SADT'den elde edilen) karşılar. IBC'lerde
taşınmasına izin verilen maddeler için, bkz. 4.1.4.2, ambalajlama talimatı IBC520 ve Bölüm 4.2 ve 4.3,
portatif tank talimatı T23 uyarınca tanklarda taşınmasına izin verilenler için, bkz. 4.2.5.2.
 

ORGANİK PEROKSİT

Konsantrasyon (%)

Seyreltici A Tipi

(%)

Seyreltici B Tipi

(%) 1)

Etkisiz katı

(%)

Su

Ambalajlama Yöntemi

Kontrol sıcaklığı

(°C)

Acil durum sıcaklığı

(°C)

Numara (Genel

kayıt)

İkincil riskler ve

dipnotlar

ASETİL ASETON PEROKSİT

≤ 42

≥ 48

 

 

≥8

OP7

 

 

3105

2)

"

≤ 32 macun olarak

 

 

 

 

OP7

 

 

3106

20)

ASETİL SİKLOHEKZANSÜLFONİL

PEROKSİT

≤ 82

 

 

 

≥ 12

OP4

-10

0

3112

3)

"

≤ 32

 

≥ 68

 

 

OP7

-10

0

3115

 

tert-AMİL HİDRO PEROKSİT

≤ 88

≥ 6

 

 

≥ 6

OP8

 

 

3107

 

tert-AMİL PEROKSİ ASETAT

≤ 62

≥ 38

 

 

 

OP7

 

 

3105

 

tert-AMİL PEROKSİBENZOAT

≤ 100

 

 

 

 

OP5

 

 

3103

 

tert-AMİL PEROKSİ-2-ETİLHEKZONAT

≤ 100

 

 

 

 

OP7

+20

+25

3115

 

tert-AMİL PEROKSİ-2-ETİLHEKZİL

KARBONAT

≤ 100

 

 

 

 

OP7

 

 

3105

 

Tert-AMİL PEROKSİ İZOPROPİL KARBONAT

≤ 77

≥ 23

 

 

 

OP5

 

 

3103

 

tert-AMİL PEROKSİNEODEKANOAT

≤ 77

 

≥ 23

 

 

OP7

0

+10

3115

 

"

≤ 47

≥53

 

 

 

OP8

0

+10

3119

 

tert-AMİL PEROKSİPİVALAT

≤ 77

 

≥ 23

 

 

OP5

+10

+15

3113

 

tert-AMİLPEROKSİ-3,5,5 -

TRİMETİLHEKZONAT

≤ 100

 

 

 

 

OP7

 

 

3105

 

tert-BÜTİL KUMİL PEROKSİT

> 42 -100

 

 

 

 

OP8

 

 

3109

 

"

≤ 52

 

 

≥ 48

 

OP8

 

 

3108

 

n-BUTİL-4,4-Dİ-(tert- BUTİLPEROKSİ)VALERAT

> 52 -100

 

 

 

 

OP5

 

 

3103

 

"

≤ 52

 

 

≥ 48

 

OP8

 

 

3108

 

tert-BÜTİL HİDROPEROKSİT

>79 -90

 

 

 

≥ 10

OP5

 

 

3103

13)

"

≤ 80

≥ 20

 

 

 

OP7

 

 

3105

4) 13)

"

≤ 79

 

 

 

> 14

OP8

 

 

3107

13) 23)

"

≤ 72

 

 

 

≥ 28

OP8

 

 

3109

13)

tert-BÜTİL HİDROPEROKSİT + Dİ-tert-

BÜTİLPEROKSİT

< 82 + >9

 

 

 

≥ 7

OP5

 

 

3103

13)

 

ORGANİK PEROKSİT

Konsantrasyon (%)

Seyreltici A Tipi

(%)

Seyreltici B Tipi

(%) 1)

Etkisiz katı

(%)

Su

Ambalajlama Yöntemi

Kontrol sıcaklığı

(°C)

Acil durum sıcaklığı

(°C)

Numara (Genel

kayıt)

İkincil riskler ve

dipnotlar

tert-BÜTİL MONOPEROKSİMALEAT

> 52 -100

 

 

 

 

OP5

 

 

3102

3)

"

≤ 52

≥ 48

 

 

 

OP6

 

 

3103

 

"

≤ 52

 

 

≥ 48

 

OP8

 

 

3108

 

"

≤ 52 macun

olarak

 

 

 

 

OP8

 

 

3108

 

tert-BÜTİL PEROKSİASETAT

> 52 -77

≥ 23

 

 

 

OP5

 

 

3101

3)

"

> 32 -52

≥ 48

 

 

 

OP6

 

 

3103

 

"

≤ 32

 

≥ 68

 

 

OP8

 

 

3109

 

tert-BÜTİL PEROKSİBENZOAT

> 77 -100

 

 

 

 

OP5

 

 

3103

 

"

> 52 -77

≥23

 

 

 

OP7

 

 

3105

 

"

≤ 52

 

 

≥ 48

 

OP7

 

 

3106

 

tert-BÜTİL PEROKSİBÜTİL FÜMARAT

≤ 52

≥ 48

 

 

 

OP7

 

 

3105

 

tert-BÜTİL PEROKSİKROTONAT

≤ 77

≥ 23

 

 

 

OP7

 

 

3105

 

tert-BÜTİL PEROKSİDİETİLASETAT

≤ 100

 

 

 

 

OP5

+20

+25

3113

 

tert-BÜTİL PEROKSİ-2-ETİLHEKZONAT

> 52 – 100

 

 

 

 

OP6

+20

+25

3113

 

"

> 32 -52

 

≥ 48

 

 

OP8

+30

+35

3117

 

"

≤ 52

 

 

≥ 48

 

OP8

+20

+25

3118

 

"

≤ 32

 

≥ 68

 

 

OP8

+40

+45

3119

 

tert-BÜTİL PEROKSİ-2-ETİLHEKZONAT +

2,2-Dİ-(tert-BÜTİLPEROKSİ)BÜTAN

≤ 12 +≤ 14

≥ 14

 

≥ 60

 

OP7

 

 

3106

 

"

≤ 31 + ≤ 36

 

≥ 33

 

 

OP7

+35

+40

3115

 

tert-BÜTİL PEROKSİ-2-

TİLHEKZİLKARBONAT

≤ 100

 

 

 

 

OP7

 

 

3105

 

tert-BÜTİL PEROKSİİZOBÜTİRAT

> 52 -77

 

≥ 23

 

 

OP5

+15

+20

3111

3)

"

≤ 52

 

≥ 48

 

 

OP7

+15

+20

3115

 

tert-BÜTİLPEROKSİ İZOPROPİLKARBONAT

≤ 77

≥ 23

 

 

 

OP5

 

 

3103

 

 

ORGANİK PEROKSİT

Konsantrasyon (%)

Seyreltici A Tipi

(%)

Seyreltici B Tipi

(%) 1)

Etkisiz katı

(%)

Su

Ambalajlama Yöntemi

Kontrol sıcaklığı

(°C)

Acil durum sıcaklığı

(°C)

Numara (Genel

kayıt)

İkincil riskler ve

dipnotlar

1-(2-tert-BÜTİLPEROKSİ İZOPROPİL)-3-

İZOPROPENİLBENZEN

≤ 77

≥ 23

 

 

 

OP7

 

 

3105

 

"

≤ 42

 

 

≥58

 

OP8

 

 

3108

 

tert-BÜTİL PEROKSİ-2-METİLBENZONAT

≤ 100

 

 

 

 

OP5

 

 

3103

 

tert-BÜTİL PEROKSİNEODEKANOAT

> 77 -100

 

 

 

 

OP7

-5

+5

3115

 

"

≤ 77

 

≥ 23

 

 

OP7

0

+10

3115

 

"

≤ 52 suda kararlı

dağılım olarak

 

 

 

 

OP8

0

+10

3119

 

"

≤ 42 suda kararlı dağılım olarak

(donmuş)

 

 

 

 

OP8

0

+10

3118

 

"

≤ 32

≥ 68

 

 

 

OP8

0

+10

3119

 

tert-BÜTİL PEROKSİNEOHEPTANOAT

≤ 77

≥ 23

 

 

 

OP7

0

+10

3115

 

"

≤ 42 suda kararlı

dağılım olarak

 

 

 

 

OP8

0

+10

3117

 

tert-BÜTİL PEROKSİPİVALAT

> 67 -77

≥ 23

 

 

 

OP5

0

+10

3113

 

"

> 27 -67

 

≥ 33

 

 

OP7

0

+10

3115

 

"

≤ 27

 

≥ 73

 

 

OP8

+30

+35

3119

 

tert-BÜTİLPEROKSİ STEARİLKARBONAT

≤ 100

 

 

 

 

OP7

 

 

3106

 

tert-BÜTİLPEROKSİ-3,5,5-

TRİMETİLHEKZONAT

> 37 -100

 

 

 

 

OP7

 

 

3105

 

"

≤ 42

 

 

≥58

 

OP7

 

 

3106

 

"

≤ 37

 

≥ 63

 

 

OP8

 

 

3109

 

3-KLOROPEROKSİBENZOİK ASİT

> 57 -86

 

 

≥ 14

 

OP1

 

 

3102

3)

"

≤ 57

 

 

≥ 3

≥ 40

OP7

 

 

3106

 

"

≤ 77

 

 

≥ 6

≥ 17

OP7

 

 

3106

 

KUMİL HİDROPEROKSİT

> 90 -98

≤ 10

 

 

 

OP8

 

 

3107

13)

"

≤ 90

≥ 10

 

 

 

OP8

 

 

3109

13)18)

 

ORGANİK PEROKSİT

Konsantrasyon (%)

Seyreltici A Tipi

(%)

Seyreltici B Tipi

(%) 1)

Etkisiz katı

(%)

Su

Ambalajlama Yöntemi

Kontrol sıcaklığı

(°C)

Acil durum sıcaklığı

(°C)

Numara (Genel

kayıt)

İkincil riskler ve

dipnotlar

KUMİL PEROKSİNEODEKANOAT

≤ 87

≥ 13

 

 

 

OP7

-10

0

3115

 

"

≤ 77

 

≥ 23

 

 

OP7

-10

0

3115

 

"

≤ 52 suda kararlı

dağılım olarak

 

 

 

 

OP8

-10

0

3119

 

KUMİL PEROKSİNEOHEPTANOAT

≤ 77

≥ 23

 

 

 

OP7

-10

0

3115

 

KUMİL PEROKSİPİVALAT

≤ 77

 

≥ 23

 

 

OP7

-5

+5

3115

 

SİKLOHEKZANON PEROKSİT(LER)

≤ 91

 

 

 

≥ 9

OP6

 

 

3104

13)

"

≤ 72

≥ 28

 

 

 

OP7

 

 

3105

5)

"

≤ 72 macun

olarak

 

 

 

 

OP7

 

 

3106

5)20)

"

≤ 32

 

 

≥ 68

 

 

 

 

Muaf

29)

([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)]- DEKAHİDRO-10-METOKSİ-3,6,9-TRİMETİL-

3,12-EPOKSİ-12H-PİRANO[4,3-j]-1,2- BENZODİOKSEPİN)

≤ 100

 

 

 

 

OP7

 

 

3106

 

DİASETON ALKOL PEROKSİTLER

≤ 57

 

≥ 26

 

≥ 8

OP7

+40

+45

3115

6)

DİASETİL PEROKSİT

≤ 27

 

≥ 73

 

 

OP7

+20

+25

3115

7) 13)

Dİ-tert-AMİL PEROKSİT

≤ 100

 

 

 

 

OP8

 

 

3107

 

2,2-Dİ-(tert-AMİLPEROKSİ)BÜTAN

≤ 57

≥ 43

 

 

 

OP7

 

 

3105

 

1,1-Dİ-(tert-AMİLPEROKSİ)SİKLOHEKZAN

≤ 82

≥ 18

 

 

 

OP6

 

 

3103

 

DİBENZOİL PEROKSİT

> 52 -100

 

 

≤ 48

 

OP2

 

 

3102

3)

"

> 77 -94

 

 

 

≥ 6

OP4

 

 

3102

3)

"

≤ 77

 

 

 

≥ 23

OP6

 

 

3104

 

"

≤ 62

 

 

≥ 28

≥ 10

OP7

 

 

3106

 

"

> 52 – 62 macun

olarak

 

 

 

 

OP7

 

 

3106

20)

"

> 35 -52

 

 

≥ 48

 

OP7

 

 

3106

 

"

> 36 -42

≥ 18

 

 

≤ 40

OP8

 

 

3107

 

"

≤ 56,5 macun olarak

 

 

 

≥ 15

OP8

 

 

3108

 

"

≤ 52 macun

olarak

 

 

 

 

OP8

 

 

3108

20)

"

≤ 42 suda kararlı

dağılım olarak

 

 

 

 

OP8

 

 

3109

 

"

≤ 35

 

 

≥ 65

 

 

 

 

Muaf

29)

 

ORGANİK PEROKSİT

Konsantrasyon (%)

Seyreltici A Tipi

(%)

Seyreltici B Tipi

(%) 1)

Etkisiz katı

(%)

Su

Ambalajlama Yöntemi

Kontrol sıcaklığı

(°C)

Acil durum sıcaklığı

(°C)

Numara (Genel

kayıt)

İkincil riskler ve

dipnotlar

Dİ-(4-tert-BÜTİLSİKLOHEKZİL)

PEROKSİDİKARBONAT

≤ 100

 

 

 

 

OP6

+30

+35

3114

 

"

≤ 42 suda kararlı

dağılım olarak

 

 

 

 

OP8

+30

+35

3119

 

Dİ-tert-BÜTİL PEROKSİT

> 52 -100

 

 

 

 

OP8

 

 

3107

 

"

≤ 52

 

≥ 48

 

 

OP8

 

 

3109

25)

Dİ-tert-BÜTİL PEROKSİAZELATE

≤ 52

≥ 48

 

 

 

OP7

 

 

3105

 

2,2-Dİ-(tert-BÜTİLPEROKSİ)BÜTAN

≤ 52

≥ 48

 

 

 

OP6

 

 

3103

 

1,6-Di-(tert-BÜTİLPEROKSİKARBONİLOKSİ)

HEKZAN

≤ 72

≥ 28

 

 

 

OP5

 

 

3103

 

1,1-Dİ-(tert-BUTİLPEROKSİ) SİKLOHEKZAN

> 80 -100

 

 

 

 

OP5

 

 

3101

3)

"

≤ 72

 

≥ 28

 

 

OP5

 

 

3103

30)

"

> 52 -80

≥ 20

 

 

 

OP5

 

 

3103

 

"

> 42 -52

≥ 48

 

 

 

OP7

 

 

3105

 

"

≤ 42

≥ 13

 

≥ 45

 

OP7

 

 

3106

 

"

≤ 42

≥58

 

 

 

OP8

 

 

3109

 

"

≤ 27

≥ 25

 

 

 

OP8

 

 

3107

21)

"

≤ 13

≥ 13

≥ 74

 

 

OP8

 

 

3109

 

1,l-Dİ-(tert-BÜTİLPEROKSİ) SİKLOHEKZAN +

tert-BÜTİL PEROKSİ-2-ETİLHEKZAONAT

≤ 43 + ≤ 16

≥ 41

 

 

 

OP7

 

 

3105

 

Dİ-n-BÜTİL PEROKSİDİKARBONAT

> 27 -52

 

≥ 48

 

 

OP7

-15

-5

3115

 

"

≤ 27

 

≥ 73

 

 

OP8

-10

0

3117

 

"

≤ 42 suda kararlı

dağılım olarak (donmuş)

 

 

 

 

OP8

-15

-5

3118

 

Dİ-sec-BÜTİL PEROKSİDİKARBONAT

> 52 -100

 

 

 

 

OP4

-20

-10

3113

 

"

≤ 52

 

≥ 48

 

 

OP7

-15

-5

3115

 

 

ORGANİK PEROKSİT

Konsantrasyon (%)

Seyreltici A Tipi

(%)

Seyreltici B Tipi

(%) 1)

Etkisiz katı

(%)

Su

Ambalajlama Yöntemi

Kontrol sıcaklığı

(°C)

Acil durum sıcaklığı

(°C)

Numara (Genel

kayıt)

İkincil riskler ve

dipnotlar

Dİ-(tert-

BÜTİLPEROKSİİZOPROPİL)BENZEN(LER)

> 42 -100

 

 

≤ 57

 

OP7

 

 

3106

 

"

≤ 42

 

 

≥58

 

 

 

 

Muaf

29)

Dİ-(tert-BÜTİLPEROKSİ) FTALAT

> 42 -52

≥ 48

 

 

 

OP7

 

 

3105

 

"

≤ 52 macun olarak

 

 

 

 

OP7

 

 

3106

20)

"

≤ 42

≥58

 

 

 

OP8

 

 

3107

 

2,2-Dİ-(tert-BÜTİLPEROKSİ)PROPAN

≤ 52

≥ 48

 

 

 

OP7

 

 

3105

 

"

≤ 42

≥ 13

 

≥ 45

 

OP7

 

 

3106

 

1,1-Dİ-(tert-BÜTİLPEROKSİ)-3,3,5-

TRİMETİYLSİKLOHEKZAN

> 90 -100

 

 

 

 

OP5

 

 

3101

3)

"

≤ 90

 

≥ 10

 

 

OP5

 

 

3103

30)

"

> 57 -90

≥ 10

 

 

 

OP5

 

 

3103

 

"

≤ 77

 

≥ 23

 

 

OP5

 

 

3103

 

"

≤ 57

 

 

≥ 43

 

OP8

 

 

3110

 

"

≤ 57

≥ 43

 

 

 

OP8

 

 

3107

 

"

≤ 32

≥ 26

≥ 42

 

 

OP8

 

 

3107

 

DİSETİL PEROKSİDİKARBONAT

≤ 100

 

 

 

 

OP8

+30

+35

3120

 

"

≤ 42 suda kararlı

dağılım olarak

 

 

 

 

OP8

+30

+35

3119

 

Dİ-4-KLOROBENZOİL PEROKSİT

≤ 77

 

 

 

≥ 23

OP5

 

 

3102

3)

"

≤ 52 macun

olarak

 

 

 

 

OP7

 

 

3106

20)

"

≤ 32

 

 

≥ 68

 

 

 

 

Muaf

29)

DİKUMİL PEROKSİT

> 52 -100

 

 

 

 

OP8

 

 

3110

12)

"

≤ 52

 

 

≥ 48

 

 

 

 

Muaf

29)

DİSİKLOHEKZİL PEROKSİDİKARBONAT

> 91 -100

 

 

 

 

OP3

+10

+15

3112

3)

"

≤ 91

 

 

 

≥ 9

OP5

+10

+15

3114

 

"

≤ 42 suda kararlı

dağılım olarak

 

 

 

 

OP8

+15

+20

3119

 

 

ORGANİK PEROKSİT

Konsantrasyon (%)

Seyreltici A Tipi

(%)

Seyreltici B Tipi

(%) 1)

Etkisiz katı

(%)

Su

Ambalajlama Yöntemi

Kontrol sıcaklığı

(°C)

Acil durum sıcaklığı

(°C)

Numara (Genel

kayıt)

İkincil riskler ve

dipnotlar

DİDEKANOİL PEROKSİT

≤ 100

 

 

 

 

OP6

+30

+35

3114

 

2,2-Dİ-(4,4-Dİ (tert-BÜTİLPEROKSİ) SİKLOHEKZİL) PROPAN

≤ 42

 

 

≥58

 

OP7

 

 

3106

 

"

≤ 22

 

≥ 78

 

 

OP8

 

 

3107

 

Dİ-2,4-DİKLOROBENZOİL PEROKSİT

≤ 77

 

 

 

≥ 23

OP5

 

 

3102

3)

"

≤ 52 macun

olarak

 

 

 

 

OP8

+20

+25

3118

 

"

≤ 52 silisyum

yağı ile macun olarak

 

 

 

 

OP7

 

 

3106

 

Dİ-(2-ETHOXYETİL) PEROKSİDİKARBONAT

≤ 52

 

≥ 48

 

 

OP7

-10

0

3115

 

Dİ-(2-ETİLHEKZİL) PEROKSİDİKARBONAT

> 77 – 100

 

 

 

 

OP5

-20

-10

3113

 

"

≤ 77

 

≥ 23

 

 

OP7

-15

-5

3115

 

"

≤ 62 suda kararlı

dağılım olarak

 

 

 

 

OP8

-15

-5

3119

 

"

≤ 52 suda kararlı

dağılım olarak (donmuş)

 

 

 

 

OP8

-15

-5

3120

 

2,2-DİHİDROPEROKSİPROPAN

≤ 27

 

 

≥ 73

 

OP5

 

 

3102

3)

Dİ-(1-HİDROKSİSİKLOHEKZİL) PEROKSİT

≤ 100

 

 

 

 

OP7

 

 

3106

 

DİİZOBÜTİRİL PEROKSİT

> 32 – 52

 

≥ 48

 

 

OP5

-20

-10

3111

3)

"

≤ 32

 

≥ 68

 

 

OP7

-20

-10

3115

 

DİİZOPROPİLBENZENDİHİDROPEROKSİT

≤ 82

≥ 5

 

 

≥ 5

OP7

 

 

3106

24)

DİİZOPROPİL PEROKSİDİKARBONAT

> 52-100

 

 

 

 

OP2

-15

-5

3112

3)

"

≤ 52

 

≥ 48

 

 

OP7

-20

-10

3115

 

"

≤ 32

≥ 68

 

 

 

OP7

-15

-5

3115

 

DİLAURAİL PEROKSİT

≤ 100

 

 

 

 

OP7

 

 

3106

 

"

≤ 42 suda kararlı

dağılım olarak

 

 

 

 

OP8

 

 

3109

 

Dİ-(3-METOKSİBÜTİL)

PEROKSİDİKARBONAT

≤ 52

 

≥ 48

 

 

OP7

-5

+5

3115

 

Dİ-(2-METİLBENZOİL) PEROKSİT

≤ 87

 

 

 

≥ 13

OP5

+30

+35

3112

3)

 

ORGANİK PEROKSİT

Konsantrasyon (%)

Seyreltici

A Tipi(%)

Seyreltici

B Tipi (%) 1)

Etkisiz

katı (%)

Su

Ambalajlama Yöntemi

Kontrol sıcaklığı (°C)

Acil durum sıcaklığı (°C)

Numara

(Genel kayıt)

İkincil

riskler ve dipnotlar

Dİ-(3-METİLBENZOİL) PEROKSİT+ BENZOİL

(3-METİLBENZOİL) PEROKSİT + DİBENZOİL PEROKSİT

≤ 20 + ≤ 18 + ≤ 4

 

≥58

 

 

OP7

+35

+40

3115

 

Dİ-(4-METİLBENZOİL) PEROKSİT □

≤ 52 silisyum yağı

ile macun olarak

 

 

 

 

OP7

 

 

3106

 

2,5-DİMETİL-2,5-Dİ-

(BENZOİLPEROKSİ)HEKZAN

> 82-100

 

 

 

 

OP5

 

 

3102

3)

 

≤ 82

 

 

≥ 18

 

OP7

 

 

3106

 

 

≤ 82

 

 

 

≥ 18

OP5

 

 

3104

 

2,5-DIMETİL-2,5-Dİ-(tert- BUTİLPEROKSİ)HEKZAN

> 90 - 100

 

 

 

 

OP5

 

 

3103

 

"

≥ 52 - 90

≥ 10

 

 

 

OP7

 

 

3105

 

 

≤ 77

 

 

≥ 23

 

OP8

 

 

3108

 

 

≤ 52

≥ 48

 

 

 

OP8

 

 

3109

 

 

≤ 47 macun olarak

 

 

 

 

OP8

 

 

3108

 

2,5-DIMETİL-2,5-Dİ-(tert-

BÜTİLPEROKSİ)HEKZAN-3

≥ 86 - 100

 

 

 

 

OP5

 

 

3101

3)

 

>52-86

≥ 14

 

 

 

OP5

 

 

3103

26)

 

≤ 52

 

 

≥ 48

 

OP7

 

 

3106

 

2,5-DIMETİL-2,5-Dİ-(2-

ETİLHEZANİLPEROKSİ)HEKZAN □

≤ 100

 

 

 

 

OP5

+20

+25

3113

 

2,5-DİMETİL-2,5-DİHİDROPEROKSİHEKZAN □

≤ 82

 

 

 

≥ 18

OP6

 

 

3104

 

2,5-DİMETİL-2,5-Dİ-(3,5,5-

TRİMETİLHEKZANOİLPEROKSİ) HEKZAN

≤ 77

≥ 23

 

 

 

OP7

 

 

3105

 

1,1-DİMETİL-3-HİDROKSİBÜTİL

PEROKSİNEOHEPTANOAT

≤ 52

≥ 48

 

 

 

OP8

0

+10

3117

 

DİMİRİSTİL PEROKSİDİKARBONAT

≤ 100

 

 

 

 

OP7

+20

+25

3116

 

"

≤ 42 suda kararlı

dağılım olarak

 

 

 

 

OP8

+20

+25

3119

 

Dİ-(2-NEODEKANOLPEROKSİİSOPROPİL)

BENZEN

≤ 52

≥ 48

 

 

 

OP7

-10

0

3115

 

 

ORGANİK PEROKSİT

Konsantrasyon (%)

Seyreltici A Tipi

(%)

Seyreltici B Tipi

(%) 1)

Etkisiz katı

(%)

Su

Ambalajlama Yöntemi

Kontrol sıcaklığı

(°C)

Acil durum sıcaklığı

(°C)

Numara (Genel

kayıt)

İkincil riskler ve

dipnotlar

Dİ-n-NONANOİL PEROKSİT

≤ 100

 

 

 

 

OP7

0

+10

3116

 

Dİ-n-OKTANOİL PEROKSİT

≤ 100

 

 

 

 

OP5

+10

+15

3114

 

Dİ-(2-FENOKSİETİL) PEROKSİDİKARBONAT

> 85 - 100

 

 

 

 

OP5

 

 

3102

3)

"

≤ 85

 

 

 

≥ 15

OP7

 

 

3106

 

DİPROPİONİL PEROKSİT

≤ 27

 

≥ 73

 

 

OP8

+15

+20

3117

 

Dİ-n-PROPİL PEROKSİDİKARBONAT

≤ 100

 

 

 

 

OP3

-25

-15

3113

 

"

≤ 77

 

≥ 23

 

 

OP5

-20

-10

3113

 

DİSÜKSİNİK ASİT PEROKSİT

> 72 - 100

 

 

 

 

OP4

 

 

3102

3) 17)

"

≤ 72

 

 

 

≥ 28

OP7

+10

+15

3116

 

Dİ-(3,5,5-TRİMETİLHEKZANOİL) PEROKSİT

> 52-82

≥ 18

 

 

 

OP7

0

+10

3115

 

"

≤ 52 suda kararlı

dağılım olarak

 

 

 

 

OP8

+10

+15

3119

 

"

> 38 -52

≥ 48

 

 

 

OP8

+10

+15

3119

 

"

≤ 38

≥ 62

 

 

 

OP8

+20

+25

3119

 

ETİL 3,3-Dİ-(tert-AMİLPEROKSİ)BÜTİRAT

≤ 67

≥ 33

 

 

 

OP7

 

 

3105

 

ETİL 3,3-Dİ-(tert-BÜTİLPEROKSİ)BÜTİRAT

> 77 -100

 

 

 

 

OP5

 

 

3103

 

"

≤ 77

≥ 23

 

 

 

OP7

 

 

3105

 

"

≤ 52

 

 

≥ 48

 

OP7

 

 

3106

 

1 -(2-ETİLHEKZANOİLPEROKSİ)-1,3-

DİMETİLBÜTİL PEROKSİPİVALAT

≤ 52

≥ 45

≥ 10

 

 

OP7

-20

-10

3115

 

tert-HEKZİL PEROKSİNEODEKANOAT

≤ 71

≥ 29

 

 

 

OP7

0

+10

3115

 

tert-HEKZİL PEROKSİPİVALAT

≤ 72

 

≥ 28

 

 

OP7

+10

+15

3115

 

3-HİDROKSİ-1,1-DİMETİLBÜTİL

PEROKSİNEODEKANOAT

≤ 77

≥ 23

 

 

 

OP7

-5

+5

3115

 

"

≤ 52

≥ 48

 

 

 

OP8

-5

+5

3117

 

"

≤ 52 suda kararlı

dağılım olarak

 

 

 

 

OP8

-5

+5

3119

 

 

ORGANİK PEROKSİT

Konsantrasyon (%)

Seyreltici A Tipi

(%)

Seyreltici B Tipi

(%) 1)

Etkisiz katı

(%)

Su

Ambalajlama Yöntemi

Kontrol sıcaklığı

(°C)

Acil durum sıcaklığı

(°C)

Numara (Genel

kayıt)

İkincil riskler ve

dipnotlar

İZOPROPİL bkz.- Butil PEROKSİDİKARBONAT +Dİ-sec-BÜTİL +Dİ-

İZOPROPİL PEROKSİDİKARBONAT

≤ 32 + ≤ 15 – 18

≤ 12 – 15

≥ 38

 

 

 

OP7

-20

-10

3115

 

"

≤ 52 + ≤ 28 + ≤

22

 

 

 

 

OP5

-20

-10

3111

3)

İZOPROPİLKÜMİL HİDROPEROKSİT

≤ 72

≥ 28

 

 

 

OP8

 

 

3109

13)

p-MENTİL HİDROPEROKSİT

> 72 -100

 

 

 

 

OP7

 

 

3105

13)

"

≤ 72

≥ 28

 

 

 

OP8

 

 

3109

27)

METİLSİKLOHEKZANON PEROKSİT(LER)

≤ 67

 

≥ 33

 

 

OP7

+35

+40

3115

 

METİL ETİL KETON PEROKSİT(LER)

bkz. dipnot 8)

≥ 48

 

 

 

OP5

 

 

3101

3) 8) 13)

"

bkz. dipnot 9)

≥55

 

 

 

OP7

 

 

3105

9)

"

bkz. dipnot 10)

≥ 60

 

 

 

OP8

 

 

3107

10)

METİL İZOBÜTİL KETON PEROKSİT(LER)

≤ 62

≥ 19

 

 

 

OP7

 

 

3105

22)

METİL İZOPROPİL KETON PEROKSİT(LER)

bkz. dipnot 31)

≥ 70

 

 

 

OP8

 

 

3109

31)

ORGANİK PEROKSİT, SIVI, NUMUNE

 

 

 

 

 

OP2

 

 

3103

11)

ORGANİK PEROKSİT, SIVI, NUMUNE,

SICAKLIK KONTROLLÜ

 

 

 

 

 

OP2

 

 

3113

11)

ORGANİK PEROKSİT, KATI, NUMUNE

 

 

 

 

 

OP2

 

 

3104

11)

ORGANİK PEROKSİT, KATI, NUMUNE,

SICAKLIK KONTROLLÜ

 

 

 

 

 

OP2

 

 

3114

11)

3,3,5,7,7-PENTAMETİL-1,2,4-TRİOKSEPAN

≤ 100

 

 

 

 

OP8

 

 

3107

 

PEROKSİASETİK ASİT, TİP D, stabilize

≤ 43

 

 

 

 

OP7

 

 

3105

13) 14) 19)

PEROKSİASETİK ASİT, TİP E, stabilize

≤ 43

 

 

 

 

OP8

 

 

3107

13) 15) 19)

PEROKSİASETİK ASİT, TİP F, stabilize

≤ 43

 

 

 

 

OP8

 

 

3109

13) 16) 19)

PEROKSİLAURİK ASİT

≤ 100

 

 

 

 

OP8

+35

+40

3118

 

PİNANİL HİDROPEROKSİT

> 56 – 100

 

 

 

 

OP7

 

 

3105

13)

"

≤ 56

≥ 44

 

 

 

OP8

 

 

3109

 

POLİETER POLİ-tert-BUTİLPEROKSİ-

KARBONAT

≤ 52

 

≥ 48

 

 

OP8

 

 

3107

 

 

ORGANİK PEROKSİT

Konsantrasyon (%)

Seyreltici A Tipi (%)

Seyreltici B Tipi (%) 1)

Etkisiz katı (%)

Su

Ambalajlama Yöntemi

Kontrol sıcaklığı (°C)

Acil durum sıcaklığı (°C)

Numara (Genel kayıt)

İkincil riskler ve dipnotlar

1,1,3,3-TETRAMETİLBÜTİL

HİDROPEROKSİT

≤ 100

 

 

 

 

OP7

 

 

3105

 

1,1,3,3-TETRAMETİLBUTİL PEROKSİ-2- ETİLHEZANOAT

≤ 100

 

 

 

 

OP7

+15

+20

3115

 

1,1,3,3-TETRAMETİLBUTİL

≤ 72

 

≥ 28

 

 

OP7

-5

+5

3115

 

PEROKSİNEODEKANOAT

 

 

 

 

 

 

"

≤ 52 suda kararlı

 

OP8

-5

+5

3119

 

dağılım olarak

 

 

 

 

 

1,1,3,3-TETRAMETİLBUTİL

PEROKSİPİVALAT

≤ 77

≥ 23

 

 

 

OP7

0

+10

3115

 

3,6,9-TRİETİL-3,6,9-TRİMETİL-1,4,7 TRİPEROKSONAN

≤ 17

≥ 18

 

≥ 65

 

OP8

 

 

3110

 

3,6,9-TRİETİL-3,6,9-TRİMETİL-1,4,7 TRİPEROKSANAN

≤ 42

≥58

 

 

 

OP7

 

 

3105

28)

 
Dipnotlar (Tablo 2.2.52.4 son sütunda yer alan dipnotların açıklamaları):
1) B tipi seyreltici, her zaman A tipi seyreltici ile yer değiştirilebilir. Seyreltici B tipinin kaynama
noktası, organik peroksitin SADT'sinden en az 60 °C yüksektir.
2) Mevcut oksijen ≤%4,7.
3) "PATLAYICI" ikincil risk etiketi gereklidir (Model No. 1, bkz. 5.2.2.2.2).
4) Seyreltici, di-tert-bütil peroksit ile değiştirilebilir.
5) Mevcut oksijen ≤%9.
6) ≤%9 hidrojen peroksit ile; mevcut oksijen ≤%10.
7) Yalnızca metalik olmayan ambalajlar kullanılabilir.
8) Mevcut oksijen > %10 ve ≤ %10,7, su ile veya su olmadan.
9) Mevcut oksijen ≤ %10, su ile veya su olmadan.
10) Mevcut oksijen ≤ %8.2, su ile veya su olmadan.
11) Bkz. 2.2.52.1.9.
12) Geniş çaplı denemeler esas alınarak, 2000 kg.'ye kadar ORGANİK PEROKSİT TİP F'ye
atanmıştır.
13) "AŞINDIRICI" ikincil risk etiketi gereklidir (Model No. 8, bkz. 5.2.2.2.2).
14) Testler ve Kriterler Elkitabı paragraf 20.4.3 (d) kriterlerini karşılayan peroksiasetik asit
formülasyonları.
15) Testler ve Kriterler Elkitabı paragraf 20.4.3 (e) kriterlerini karşılayan peroksiasetik asit
formülasyonları.
16) Testler ve Kriterler Elkitabı paragraf 20.4.3 (f) kriterlerini karşılayan peroksiasetik asit
formülasyonları.
17) Bu organik peroksite su eklenmesi, ısıl kararlılığını düşürür.
18) %80'nin altındaki konsantrasyonlar için "AŞINDIRICI" ikincil risk etiketi (Model No. 8, bkz.
5.2.2.2.2) gerekli değildir.
19) Hidrojen peroksit, su ve asit(ler) ile karışımlar.
20) A tipi seyreltici ile, sulu veya su olmadan.
21) Kütlece ≥ %25 seyreltici A tipi ve ek olarak, etilbenzen.
22) Kütlece ≥ %19 seyreltici A tipi ve ek olarak, metil izobütil keton
23) <%6 di-tert-bütil peroksit ile.
24) ≤%8 1-izopropilhidroperoksi-4-izopropilhidroksibenzen ile.
25) Kaynama noktası > 110 °C olan B tipi seyreltici.
26) <%0,5 hidroperoksit içerik ile.
27) %56'dan fazla konsantrasyonlar için , "AŞINDIRICI" ikincil risk etiketi gereklidir (Model No.8,
bkz. 5.2.2.2.2).
28) 200 - 260 °C aralığında %95 kaynama noktasına sahip seyreltici A tipindeki ≤%7,6 mevcut
aktif oksijen.
29) Sınıf 5.2 ile ilgili ADR zorunluluklarına tabi değildir.
30) Kaynama noktası > 130 °C olan B tipi seyreltici.
31) Aktif oksijen ≤ %6,7.

Sınıf 6.1 Zehirli maddeler

Kriterler

Sınıf 6.1, deneyimlerle veya hayvanlar üzerindeki deneylerle bilinen, oldukça küçük miktarları tek bir etki
ile veya kısa süreli etki ile insan sağlığına zararlı olan veya öldüren, solunum yolu ile veya deriden emilim
ile veya sindirim yoluyla etkili olan maddeleri kapsar.
NOT: Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar, bu Sınıfın koşullarını karşılıyorsa, bu
Sınıfa atanır.

Sınıf 6.1 maddeleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
T Zehirli maddeler, ikincil riski olmayan:
T1 Organik, sıvı;
T2 Organik, katı;
T3 Organometalik maddeler;
T4 İnorganik, sıvı;
T5 İnorganik, katı;
T6 Sıvı, pestisitlerde kullanılan;
T7 Katı, pestisitlerde kullanılan;
<T8 Numuneler;
T9 Diğer zehirli maddeler;
TF Zehirli maddeler, alevlenebilir:
TF1 Sıvı;
TF2 Sıvı, pestisitlerde kullanılan;
TF3 Katı;
TS Zehirli maddeler, kendiliğinden ısınan, katı;
TW Zehirli maddeler, su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan:
TW1 Sıvı;
TW2 Katı;
TO Zehirli maddeler, yükseltgen:
TO1 Sıvı;
TO2 Katı;
TC Zehirli maddeler, aşındırıcı:
TC1 Organik, sıvı;
TC2 Organik, katı;
TC3 İnorganik, sıvı;
TC4 İnorganik, katı;
TFC Zehirli maddeler, alevlenebilir, aşındırıcı;
TFW Zehirli maddeler, alevlenebilir, su ile temas ettiğinde gazlar açığa çıkartan.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler