Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 6.1 Zehirli maddeler

Kriterler

Sınıf 6.1, deneyimlerle veya hayvanlar üzerindeki deneylerle bilinen, oldukça küçük miktarları tek bir etki
ile veya kısa süreli etki ile insan sağlığına zararlı olan veya öldüren, solunum yolu ile veya deriden emilim
ile veya sindirim yoluyla etkili olan maddeleri kapsar.
NOT: Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar, bu Sınıfın koşullarını karşılıyorsa, bu
Sınıfa atanır.

Sınıf 6.1 maddeleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
T Zehirli maddeler, ikincil riski olmayan:
T1 Organik, sıvı;
T2 Organik, katı;
T3 Organometalik maddeler;
T4 İnorganik, sıvı;
T5 İnorganik, katı;
T6 Sıvı, pestisitlerde kullanılan;
T7 Katı, pestisitlerde kullanılan;
<T8 Numuneler;
T9 Diğer zehirli maddeler;
TF Zehirli maddeler, alevlenebilir:
TF1 Sıvı;
TF2 Sıvı, pestisitlerde kullanılan;
TF3 Katı;
TS Zehirli maddeler, kendiliğinden ısınan, katı;
TW Zehirli maddeler, su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan:
TW1 Sıvı;
TW2 Katı;
TO Zehirli maddeler, yükseltgen:
TO1 Sıvı;
TO2 Katı;
TC Zehirli maddeler, aşındırıcı:
TC1 Organik, sıvı;
TC2 Organik, katı;
TC3 İnorganik, sıvı;
TC4 İnorganik, katı;
TFC Zehirli maddeler, alevlenebilir, aşındırıcı;
TFW Zehirli maddeler, alevlenebilir, su ile temas ettiğinde gazlar açığa çıkartan.

Tanımlar

ADR'nin amaçları uyarınca:
Akut oral zehirlilik için LD50 (medyan letal doz), ağız yoluyla verildiğinde genç yetişkin albino sıçanların
14 gün içerisinde %50'sinin ölümüne yol açması beklenen bir maddenin istatistik olarak türetilen tek
dozudur. LD50 değeri, test havyanı kütlesi başına test maddesinin kütlesi (mg/kg) olarak ifade edilir;
Akut dermal zehirlilik için LD50 maddenin, albino tavşanların çıplak derileri ile 24 saat boyunca sürekli
temas yoluyla verildiğinde, denek hayvanların yarısında 14 gün içerisinde büyük olasılıkla ölüme yol
açabilecek dozdur. Denek hayvanların sayısı, istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç vermeye yeterli olmalı ve
güvenilir farmakolojik uygulamalarla uyum içinde olmalıdır. Sonuç, vücut kütlesinin bir kilogramı için mg
cinsinden ifade edilir;
Solunum yoluyla akut zehirlilik için LC50 buhar, duman veya toz konsantrasyonunun, hem erkek hem dişi
genç yetişkin albino sıçanlarda bir saat boyunca sürekli solunması yoluyla verildiğinde, denek
hayvanlarının yarısında 14 gün içerisinde büyük olasılıkla ölüme neden olacak dozdur. Bir katı maddenin
solunabilir alan dahilinde toplam kütlesinin en az %10'u (kütlece) toz halindeyse, örneğin maddenin
parçacık bazındaki aerodinamik çapı 10 μm veya daha küçükse, bu madde test edilmelidir. Bir sıvı madde,
taşıma kabındaki sızıntısı nedeniyle sis oluşturma eğilimindeyse, test edilmelidir. Solunum zehirliliğini
ölçmek için hazırlanmış katı ve sıvı örneklerin %90'ından (kütlece) daha fazlası yukarıda bahsedildiği gibi
solunabilir alan dahilinde olmalıdır. Sonuç, toz ve duman için havanın litresi başına miligram cinsinden
veya buhar için bir metre küp havadaki mililitre (bir milyonda parçacık sayısı) cinsinden ifade edilir.

Sınıflandırma ve ambalajlama gruplarının atanması

Sınıf 6.1'deki maddeler taşıma için mevcut tehlike derecelerine göre aşağıdaki şekilde üç ambalajlama
grubunda sınıflandırılır:
Ambalajlama grubu I: Yüksek derecede zehirli maddeler
Ambalajlama grubu II: Zehirli maddeler
Ambalajlama grubu III: Az derecede zehirli maddeler.

Sınıf 6.1 altında sınıflandırılan maddeler, karışımlar, çözeltiler ve nesneler, Bölüm 3.2 Tablo A'da
listelenmiştir. Bölüm 3.2 Tablo A'da, alt başlık 2.2.61.3'ün ilgili kaydında ve Bölüm 2.1 hükümleri uyarınca
ilgili ambalajlama gruplarında ismen belirtilmeyen maddelerin, karışımların ve çözeltilerin atanması,
aşağıda verilen 2.2.61.1.6 ila 2.2.61.1.11'deki kriterlere göre yapılır.

Zehirlilik derecesini değerlendirmek için, herhangi bir maddenin sahip olduğu şu özelliklerin yanı sıra kaza
ile zehirlenme örneklerinden yola çıkarak insan deneyimleri göz önünde bulundurulmalıdır: Sıvı hal,
yüksek uçuculuk, özel olarak deriden emilim olasılığı ve özel biyolojik etkiler).

İnsanlara ilişkin gözlemlerin yokluğunda zehirlilik derecesi, aşağıdaki çizelgeye göre hayvanlarla yapılan
deneylerden gelen veriler kullanılarak yapılır:
 
 
 

Ambalajlama grubu

Oral zehirlilik LD50(mg/kg)

Dermal zehirlilik LD50 (mg/kg)

Tozların ve dumanların solunması yoluyla

zehirlilik LC50 (mg/l)

Yüksek derecede zehirli

I

≤ 5

≤ 50

≤ 0,2

Zehirli

II

> 5 ve ≤ 50

> 50 ve ≤ 200

> 0,2 ve ≤ 2

Az derecede

zehirli

III a

> 50 ve ≤ 300

> 200 ve ≤ 1000

> 2 ve ≤ 4

Göz yaşartıcı gaz maddeler, zehirliliklerine ilişkin veriler ambalajlama grubu III kriterlerine denk düşse de, ambalajlama grubu II'ye dahil edilir.

Bir maddenin bir veya daha fazla tür temas için farklı zehirlilik dereceleri gösterdiği hallerde, bu madde,
gösterdiği zehirlilik derecelerinin en yükseğinde sınıflandırılır.

Sınıf 8 kriterlerini karşılayan ve tozların ile dumanların solunması yoluyla zehirliliğinden (LC50) ötürü
ambalajlama grubu I'e giren maddeler, ağız veya deri teması yoluyla zehirliliği dolayısıyla en azından
ambalajlama grubu I veya grup II'ye dahil edilirse, bu maddeler Sınıf 6.1 içerisinde sınıflandırılır. Aksi
takdirde, gerektiğinde, Sınıf 8 içerisinde sınıflandırılır (bkz. 2.2.8.1.5).

Tozların ve dumanların solunması yoluyla zehirlilik için geçerli olan kriterler, 1 saatlik temasa ilişkin LC50
verilerini temel alır ve bu gibi bilgiler mevcut olduğu taktirde kullanılır. Bununla birlikte, yalnızca 4 saatlik
temasa ilişkin LC50 verilerinin mevcut olması halinde, bu sayılar dört ile çarpılarak çarpım yukarıdaki
kriterler yerine konabilir; yani (4 saatlik) LC50 değeri dört ile çarpıldığında (1 saatlik) LC50 değerine
eşdeğerdir.

Buharların solunması yoluyla zehirlilik

Zehirli buharlar ortaya çıkaran sıvılar için "V", 20 °C ve standart atmosfer basıncındaki doygun buhar konsantrasyonunu (ml/mhava cinsinden) (uçuculuk) ifade eder ve bu sıvılar aşağıdaki gruplarda sınıflandırılır:

 

Ambalajlama grubu

 

Yüksek derecede

zehirli

I

V ≥ 10 LC50 ve LC50 ≤ 1 000 ml/molduğunda

Zehirli

II

V ≥ LC50 ve LC50 ≤ 3 000 ml/molduğunda ve ambalajlama grubu I'in kriterleri karşılanmadığında

Az derecede zehirli

IIIa

V ≥ 1/5 LC50 ve LC50 ≤ 5 000 ml/molduğunda ve ambalajlama grubu I'in ve II'nin kriterleri

Göz yaşartıcı gaz maddeler, zehirliliklerine ilişkin veriler ambalajlama grubu III kriterlerine denk düşse de, ambalajlama grubu II'ye dahil edilir.

 

Buharların solunması yoluyla zehirlilik için geçerli olan bu kriterler, 1 saatlik maruz kalmaya ilişkin LC50 verilerini temel alır ve bu gibi bilgiler mevcut olduğu takdirde kullanılır.

 

Bununla birlikte, yalnızca 4 saatlik maruz kalmaya ilişkin LC50 verilerinin mevcut olması halinde, bu sayılar iki ile çarpılarak çarpım yukarıdaki kriterler yerine konabilir; yani (4 saatlik) LC50 değeri 2 ile çarpıldığında (1 saatlik) LC50 değerine eşdeğer kabul edilir.

Bu şekilde, kolay sınıflandırmaya yardımcı olmak üzere kriterler grafiksel olarak gösterilmiştir. Ancak, grafik kullanımına özgü yaklaşık değer alma nedeniyle, grup sınır çizgileri üzerine veya yakınına düşen maddeler sayısal değerler alınarak denetlenir.

BUHARLARIN SOLUNMASI YOLUYLA ZEHİRLİLİK GRUP SINIRLARI

Sıvı karışımları

Solunduğunda zehirli olan sıvı karışımları, aşağıdaki kriterler uyarınca ambalajlama gruplarına ayrılır:

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018