Karayolunda Tehlikeli Madde

Taşınmasına izin verilmeyen maddeler

Sınıf 6.1'deki kimyasal açıdan kararsız maddeler, taşıma sırasındaki normal koşullarda tehlikeli bozunma ve
polimerizasyon olasılığını engelleyecek gerekli önlemlerin alındığı durumlar dışında taşıma için kabul
edilmez. Polimerizasyonu önlemeye yönelik tedbirler için, bkz. Bölüm 3.3, özel hüküm 386. Bu amaçla,
tanklarda ve kaplarda bu tepkimelere yol açabilecek maddelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.

Aşağıdaki maddeler ve karışımlar taşıma için kabul edilmez:
- UN No. 1051, 1613, 1614 ve 3294'teki tanımları karşılamayan susuz veya çözelti içinde
hidrojen siyanür;
- UN No. 1259 NİKEL KARBONİL ve 1994 DEMİR PENTAKARBONİL dışında 23 °C altında
parlama noktasına sahip metal karboniller;
- 2.2.61.1.7 kriterlerine göre yüksek derecede zehirli konsantrasyonlarda olan 2,3,7,8-
TETRAKLORODİBENZEN-P-DİOKSİN (TCDD);
- UN No. 2249 DİKLORODİMETİL ETER, SİMETRİK;
- Zehirli, alevlenebilir gazların açığa çıkmasını engelleyen katkı maddeleri içermeyen fosfitlerin
müstahzarları.
 
_____________________
3 Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması ile ilgili olan ve 67/548/EEC ve
1999/45/EC Direktifini tadil ve iptal eden ve 1907/2006 Nolu (EC) Yönetmeliğini tadil eden ve L 353 sayılı, 31 Aralık 2008
tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde sayfa 1-1355'te yayımlanan Avrupa Parlamentosu'nun ve Konseyi'nin
1272/2008/EC sayılı ve 16 Aralık 2008 tarihli Yönetmeliği.

 

Toplu kayıtların listesi

_____________________
a Pestisit olarak kullanılan ve alkaloitler veya nikotin içeren maddeler ve müstahzarlar, UN No. 2588 PESTİSİTLER,
KATI, ZEHİRLİ, B.B.B., UN NO. 2902 PESTİSİTLER, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B. veya UN No. 2903 PESTİSİTLER, SIVI,
ZEHİRLİ, ALEVLENEBİLİR, B.B.B. altında sınıflandırılır.
b Laboratuar ve deney ve başka maddelerle ilaç ürünleri imalatı için kullanılması amaçlanan etken maddeler ve
öğütülmüş maddeler veya karışımları, zehirlilik derecelerine (bkz. 2.2.61.1.7 ila 2.2.61.1.11) göre sınıflandırılır.
c Kendiliğinden ısınan maddeler, hafif derecede zehirli ve kendiliğinden yanabilen organometalik bileşikler, Sınıf 4.2
maddeleridir.
d Su ile tepkimeye giren maddeler, hafif derecede zehirli ve su ile tepkimeye giren organometalik bileşikler, Sınıf 4.3
maddeleridir.
e Kütlece en az %20 su ile veya alkol ve su karışımı ile ıslatılmış cıva fulminat, Sınıf 1, UN No. 0135'e giren bir
maddedir.
f Ferrosiyanürler, alkalin tiyosiyanatlar ve amonyum tiyosiyanatlar, ADR hükümlerine tabi değildir.
g 0,07M hidroklorik asitle 1:1.000 oranında karıştırılıp 23° ± 2° C sıcaklıkta bir saat karıştırıldığında %5 veya daha
düşük bir çözünürlük gösteren kurşun tuzları ve kurşun pigmentleri, ADR hükümlerine tabi değildir.
h Sızdırmaz biçimde kapalı olarak kaplanmış, bu pestisitler ile doyurulmuş nesneler (mukavva levhalar, kağıt
şeritler, hidrofil pamuk topları, plastik metal tabakalar gibi) ADR hükümlerine tabi değildir.
h Sızdırmaz biçimde kapalı olarak kaplanmış, bu pestisitler ile doyurulmuş nesneler (mukavva levhalar, kağıt
şeritler, hidrofil pamuk topları, plastik metal tabakalar gibi) ADR hükümlerine tabi değildir.
i ADR hükümlerine tabi olmayan katı ve zehirli sıvı karışımları, maddenin yüklendiği anda veya ambalaj, konteyner
veya taşıma ünitesi kapanırken görünür durumda serbest sıvı bulunmaması şartıyla, Sınıf 6.1'in sınıflandırma kriterleri
uygulanmadan önce UN No. 3243 kapsamında taşınabilir. Her ambalaj, ambalajlama grubu II düzeyinde bir sızdırmazlık
testinden geçmiş olan bir tasarım tipine karşılık gelmelidir. Bu kayıt, ambalajlama grubu I sıvı içeren katılar için
kullanılmaz.
J 2.2.61.1.4 ila 2.2.61.1.9'da tanımlandığı üzere solunduğunda çok zehirli olanlar hariç olmak üzere, 23 °C altında
parlama noktasına sahip olan yüksek derecede zehirli ve zehirli alevlenebilir sıvılar Sınıf 3 maddelerdir. Solunduğunda
yüksek derecede zehirli olan sıvılar Bölüm 3.2, Tablo A içerisinde Sütun (2)'de uygun sevkiyat adı "solunduğunda zehirlidir"
şeklinde ya da sütun (6)'da özel hüküm 354 ile belirtilmiştir.
k Pestisit olarak kullanılan maddeler ve müstahzarlar hariç olmak üzere, hafif derecede zehirli, parlama noktası 23°
C ile 60° C (söz konusu sıcaklıklar da dahil) arasında olan alevlenebilir sıvılar, Sınıf 3 maddeleridir.
l Yükseltgen maddeler, hafif derecede zehirli, Sınıf 5.1 maddeleridir.
m Hafif derecede zehirli ve hafif derecede aşındırıcı maddeler, Sınıf 8 maddeleridir.
n Metal fosfürler (UN No. 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 ve 2013) Sınıf 4.3 maddeleridir.

 

Sınıf 6.2 Bulaşıcı maddeler

Kriterler

Sınıf 6.2 başlığı bulaşıcı maddeleri kapsar. ADR amaçları uyarınca, bulaşıcı maddeler, patojen içerdiği
bilinen ve içermesi beklenen maddelerdir. Patojenler, insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olabilecek
mikroorganizmalar (bakteriler, virüsler, riketsiya, parazitler, mantar dahil) ve prionlar gibi diğer ajanlar
olarak tanımlanır.
NOT 1: "Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar, biyolojik ürünler, teşhis örnekleri ve
kasıtlı olarak hastalık bulaştırılmış canlı hayvanlar, bu Sınıfın koşullarını karşıladıkları takdirde bu Sınıfa
atanır.
Kasıtlı olarak hastalık bulaştırılmamış veya doğal yollardan hastalık bulaşmış hayvanların taşınması,
sadece ilgili menşe, geçiş veya varış ülkelerinin ilgili kural ve yönetmeliklerine tabidir.
NOT 2: Hiçbir bulaşıcı madde veya organizma içermeyen veya bunlar içerisinde bulunmayan bitkisel,
hayvansal veya bakteriyel kaynaklı toksinler Sınıf 6.1, UN No. 3172 ve 3462 maddeleridir.

Sınıf 6.2 maddeleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
I1 İnsanları etkileyen bulaşıcı maddeler;
I2 Yalnızca hayvanları etkileyen bulaşıcı maddeler;
I3 Klinik atık;
I4 Biyolojik maddeler.

Tanımlar

ADR'nin amaçları uyarınca:
"Biyolojik ürünler" canlı organizmalardan türetilmiş, imal edilmeleri ve dağıtılmaları ulusal ilgili ulusal
kurumların gerekliliklerine göre yapılan ve bu kurumlarca özel yetkilendirme gerektirebilen, önleyici sağlık
hizmetleri, tedavi amaçlı veya insan veya hayvanlardaki hastalıkların teşhisi için veya geliştirme, deney
veya araştırma amacıyla kullanılan ürünlerdir. Bunlar, aşılar gibi tamamlanmış veya tamamlanmamış
ürünleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir;
"Kültürler" patojenlerin kasıtlı olarak yayıldığı bir sürecin sonucunda meydana gelir. Bu tanım, işbu
paragrafta belirtilen insan veya hayvan hasta örneklerini içermez.
"Tıbbi veya klinik atıklar" hayvanların veya insanların tıbbi tedavileri veya biyo-araştırma sonucu ortaya
çıkan atıklardır;
"Hasta örnekleri" araştırma, tanı, inceleme, hastalık tedavisi ve hastalığın önlenmesi amacıyla taşınan
ifrazat, salgı, kan ve kan bileşenleri, doku ve doku sıvıları ile vücut kısımlarını içeren, ancak bunlarla sınırlı
olmayan, insanlardan veya hayvanlardan doğrudan alınan insana veya hayvana ait malzemedir.

Sınıflandırma

Bulaşıcı maddeler, Sınıf 6.2 altında sınıflandırılır ve uygun olduğu üzere UN No. 2814, 2900, 3291 veya
3373 kayıtlarına atanır.
 

Bulaşıcı maddeler, aşağıdaki kategorilere ayrılır:

Kategori A: Maruz kalma durumunda sağlıklı insanlarda veya hayvanlarda kalıcı sakatlığa, hayati tehlikeye
sahip veya ölümcül bir hastalığa neden olabileceği göz önünde bulundurularak taşınan bulaşıcı madde. Bu
kriterleri karşılayan maddeleri gösteren örnekler, işbu paragraftaki tabloda verilmiştir.
NOT: Koruyucu ambalajının dışına çıkarılan bulaşıcı bir madde ile insanların veya hayvanların fiziksel
teması sonucunda maruz kalma gerçekleşir.
(a) İnsanlarda veya hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalığa neden olabilecek, bu kriterleri
karşılayan bulaşıcı maddeler, UN No. 2814 kaydına atanır. Yalnızca hayvanlarda hastalığa
neden olabilecek bulaşıcı maddeler UN No. 2900 kaydına atanır;
(b) UN No. 2814 veya UN No. 2900'e atama, hastanın veya hayvanın bilinen tıbbi geçmişi,
semptomları, yerel endemik koşullar veya hastanın veya hayvanın bireysel durumları ile ilgili
mesleki muhakemeye dayanarak yapılır.
NOT 1: UN No. 2814 kaydının uygun sevkiyat adı, "BULAŞICI MADDE, İNSANLARI ETKİLEYEN"dir.
UN No. 2900 kaydının uygun sevkiyat adı, "BULAŞICI MADDE, yalnızca HAYVANLARI ETKİLEYEN"dir.
NOT 2: Aşağıdaki tablo sınırlı değildir. Tabloda bulunmayan, ancak aynı kriterlere uyan, yeni veya yeni
geliştirilen patojenleri içeren, bulaşıcı maddeler Kategori A'ya atanır. Ayrıca, şüphe duyulması
durumunda, bir madde Kategori A kriterlerine uysun veya uymasın, bu kategoriye atanır.
NOT 3: Aşağıdaki tabloda, italik olarak yazılmış mikroorganizmalar bakteri, mikoplazma, riketsiya veya
mantardır.
 

AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE HERHANGİ BİR BİÇİMDE KATEGORİ A'YA DAHİL EDİLEN BULAŞICI MADDELERİ GÖSTEREN ÖRNEKLER (2.2.62.1.4.1)

UN Numarası ve adı

Mikroorganizma

UN No. 2814

İnsanları etkileyen bulaşıcı maddeler

Bacillus anthracis (yalnızca kültürler) Brucella abortus (yalnızca kültürler) Brucella melitensis (yalnızca kültürler) Brucella suis (yalnızca kültürler)

Burkholderia mallei - Pseudomonas mallei - Glandüller (yalnızca kültürler) Burkholderia pseudomallei Pseudomonas pseudomallei (yalnızca kültürler) Chlamydia psittaci - kuş gribi suşları (yalnızca kültürler)

Clostridium botulinum (yalnızca kültürler) Coccidioides immitis (yalnızca kültürler) Coxiella burnetii (yalnızca kültürler) Kırım Kongo kanamalı ateş virüsü Dengue virüsü (yalnızca kültürler)

Doğu at ensefaliti virüsü (yalnızca kültürler)

Escherichia coli (koli basili), verotoksijenik (yalnızca kültürler) a

Ebola virüsü Flexal virüsü

Francisella tularensis (yalnızca kültürler)

Guanarito virüsü Hantaan virüsü

Renal sendromla beraber kanamalı ateşe neden olan hanta virüsü Hendra virüsü

Hepatit B virüsü (yalnızca kültürler) Herpes (uçuk) B virüsü (yalnızca kültürler)

İnsan immün-yetmezlik virüsü (yalnızca kültürler) Yüksek patojeniteli kuş gribi virüsü (yalnızca kültürler) Japon Ensefaliti virüsü (yalnızca kültürler)

Junin virüsü

Kyasanur Ormanı hastalığı virüsü Lassa virüsü

Maçupo virüsü Marburg virüsü Maymun çiçeği virüsü

Mycobacterium tuberculosis (yalnızca kültürler) a

Nipah virüsü

Omsk kanamalı ateş virüsü

Çocuk felci virüsü (yalnızca kültürler) Kuduz virüsü (yalnızca kültürler) Rickettsia prowazekii (yalnızca kültürler) Rickettsia rickettsii (yalnızca kültürler) Rift Vadisi ateşi virüsü (yalnızca kültürler)

Rusya bahar-yaz enfalitisi virüsü (yalnızca kültürler) Sabia virüsü

Shigella dysenteriae tip 1 (yalnızca kültürler) a

Keneyle taşınan ensefalit virüsü (yalnızca kültürler) Variola virüsü

Venezüella at ensefaliti virüsü (yalnızca kültürler) Batı Nil virüsü (yalnızca kültürler)

Sarı humma virüsü (yalnızca kültürler)

Yersinia pestis (yalnızca kültürler)

 

 

AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE HERHANGİ BİR BİÇİMDE KATEGORİ A'YA DAHİL EDİLEN BULAŞICI MADDELERİ GÖSTEREN ÖRNEKLER (2.2.62.1.4.1)

UN Numarası ve adı

Mikroorganizma

UN No. 2900

Afrika domuz ateşi virüsü (yalnızca kültürler)

Yalnızca hayvanları

Avian paramiksovirüs Tip 1 - Velojenik Newcastle hastalığı virüsü (yalnızca kültürler)

etkileyen bulaşıcı maddeler

Klasik domuz ateşi virüsü (yalnızca kültürler)

Şap hastalığı virüsü (yalnızca kültürler)

 

Yumrulu deri hastalığı virüsü (yalnızca kültürler)

 

Mycoplasma mycoides - Bulaşıcı bovin plöropnömoni (yalnızca kültürler)

 

Peste des petits ruminants virüsü (yalnızca kültürler)

 

Rinderpest virüsü (yalnızca kültürler)

 

Koyun çiçek virüsü (yalnızca kültürler)

 

Keçi çiçek virüsü (yalnızca kültürler)

 

Domuz veziküler hastalığı virüsü (yalnızca kültürler)

 

Veziküler stomatit virüsü (yalnızca kültürler)

Ancak yine de, kültürler tanı veya klinik amaçlar içinse, Kategori B'ye ait bulaşıcı madde olarak sınıflandırılabilir.

Kategori B: Kategori A kriterlerine uymayan bulaşıcı bir madde. Kategori B'de yer alan bulaşıcı maddeler
UN No. 3373 kaydına atanır.
NOT: UN No. 3373 kaydının uygun sevkiyat adı, "BİYOLOJİK MADDE, KATEGORİ B"dir.

Muafiyetler

Bulaşıcı maddeler veya insanlarda veya hayvanlarda hastalığa neden olması olası olmayan maddeler
içermeyen maddeler, başka bir sınıfa dahil edilmeleri için gerekli kriterlere uymadıkları sürece, ADR
hükümlerine tabi değildir.

İnsanlar veya hayvanlar için patojenik olmayan mikroorganizmaları içeren maddeler, başka bir sınıfa dahil
edilmeleri için gerekli kriterlere uymadıkları sürece, ADR hükümlerine tabi değildir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018